Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 22. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Prosječna cijena kvadratnog

metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u četvr-

tom kvartalu prošle godine iznosila je 1.079 eura

i veća je 10,7 odsto u odnosu na isti period 2016,

pokazuju podaci Monstata.

Prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji

u četvrtom kvartalu u Podgorici je iznosila 1.119,

Baru 1.105, a Budvi 1.212 eura. Cijena kvadrata u

BijelomPolju, Herceg Novom, Kotoru, Plužina-

ma, Rožajama, Tivtu i Ulcinju je 881 euro.

Iz Monstata kažu da cijene stanova padaju zavi-

sno od učešća Crnogorskog fonda za solidarnu

stambenu izgradnju. Prosječna cijena kvadrata

ovog fonda je 650 eura.

S. P.

Podaci Monstata o stanovima za četvrti kvartal 2017. godine

Kvadrati poskupili deset odsto

PODGORICA

Glavna nagrada u nagradnoj igri Elek-

troprivrede za zlatni tim, automobil ,,opel astra k enjoy“

pripala je domaćinstvu iz Pljevalja, sa pretplatnimbro-

jem 16132632.

Vaučere za gorivo u vrijednosti od 100 eura dobila

su domaćinstva sa pretplatnimbrojevima 191412175 i

19883107 iz Podgorice, 22111643 sa Cetinja, 21146749 i

21181501 iz Herceg Novog. Vaučere za putovanja od po

1.000 dobila su domaćinstva iz Nikšića, pretplatni broj

15329797 i Bara, 07179167. Tri 'Iphone 8' telefona dobi-

la su domaćinstva iz Tivta - 18160741, Nikšića - 15131784

i Budve 091486128. Četiri 'Ipad Air' tableta obradovala

su domaćinstva iz Podgorice – 191674811 i19848670,

Bara - 07238449 i Berana -11296341. U bazi za izvla-

čenje dobitnika bilo je 187.355 domaćinstava, članova

Zlatnog tima, koja 31. januara 2018. godine nijesu imala

dugovanja za utrošenu električnu energiju.

R. E.

Dodijeljene nagrade EPCG redovnimplatišama

„Opel astra“ ideuPljevlja

PODGORICA

Nastavak

reformi sistema javnih inan-

sija i kreiranje dugoročno

održivih i e ikasnih politika

biće u fokusu Vlade i u nared-

nomperiodu, kazao je mini-

star inansija Darko Raduno-

vić na sastanku sa Misijom

MMF-a, koju predvodi šef za

Crnu Goru Martin Petri.

Misija MMF-a boravi u Crnoj

Gori u sklopu redovnih godiš-

njih konsultacija, a u okviru

završne izjave 7. marta će

dati pregledmakroekonom-

skih pokazatelja i smjernica

ekonomske politike za nared-

ni period.

Ministar je predstavio

rezultate mjera iskalne kon-

solidacije koje je Vlada, uz

ekspertsku podršku MMF-a

i Svjetske banke, sprovela

u protekloj godini. Petri je

Radunoviću čestitao na

učinku i naveo da je Vlada

uspostavila dobru osnovu za

kreiranje stabilnogmakroe-

konomskog i iskalnog

sistema, te da će upornost u

sprovođenju ciljeva osigurati

održivost duga i upravljanja

obavezama.

M.P.M.

MisijaMMF-a uMinistarstvu nansija

Nastavak reformi

PODGORICA

Evropski sud

za ljudskapravauStrazburu

utvrdio jeda jedomaće sud-

stvoCetinjaninuMiloradu

Vujoviću i njegovoj građe-

vinskoj firmi Lipapovrijedi-

lopravonapravično suđenje.

Stečaj nad Lipom otvorio je u

decembru 2013. godine stečaj-

ni sudijaMiodragAnđelić, aza

stečajnog upravnika je odre-

đen Nikola Vujačić. Vujovićev

advokat, koji jezastupaofirmu

Lipa, uložio je žalbuApelacio-

nom sudu na odluku o otvara-

nju stečaja, koja je odbačena

kao nedozvoljena, jer nije u

pitanju advokat kojeg je anga-

žovao stečajni upravnik koji

sadaupravljaLipom. IUstavni

sud jeodbaciožalbukaonedo-

zvoljenu, odnosno podnesenu

od strane neovlašćenog lica.

Strazbur se nije saglasio sa cr-

nogorskimpravosuđem.Vlada

je i sama priznala da je praksa

Apelacionogsudado2015. bila

drugačija i da su razmatrali

žalbe advokata koje nije ovla-

stio stečajni upravnik, ali da se

od2015. topromijenilo.

Kako i Evropska konvencija i

Ustav Crne Gore garantuju

pravo na pravni lijek, koji Lipa

iVujovićnijesuimali, Strazbur

je konstatovao kršenje kon-

vencijskog prava i naložio da

država Crna Gora Vujoviću

plati 3.600 eura na ime nema-

terijalne štete i 2.500 eura na

ime sudskih troškova.

Vujovićjetražioodsudadana-

loži Crnoj Gori da mu plati

82.000 eura zbog izgubljene

zarade,250.000nematerijalne

štete i 35.000 za advokatske

troškove pred domaćim i su-

dom u Strazburu. Lipa, kao

pravno lice, je potraživala

350.000 eura na ime nastale

štete usljed neispunjenih ugo-

vornihobaveza.

StečajniupravnikNikolaVuja-

čić juče jeobjaviooglas zapro-

daju preostale imovine Lipe, u

koju spadaju stambeni i po-

slovni prostori i zemljište na

Cetinju, Žabljaku i uPodgorici

po ukupnoj početnoj cijeni od

1,43 miliona eura. Rok za do-

stavljanje ponuda je 26. mart.

OnjePobjedi kazaodaniječuo

za presudu suda uStrazburu.

-Nemogudakomentarišemtu

presudu jerneznamočemuse

radi.Moj zadatakkaoupravni-

ka je da prodam imovinu da bi

mogli da se namire povjerioci,

tu nije ništa sporno - kazao je

Vujačić.

S.P.

Sud u Strazburu presudio da je vlasniku Lipe povrijeđeno pravo na pravično suđenje

MiodraguVujoviću

uskratili pravona žalbu

PODGORICA

Banke gra-

đanimanaplaćujunadese-

tine stavki podnazivomta-

rife za fizička lica,među

kojima su i opomenekoje

imšaljuza izmirenjeneke

obaveze. Cijenaopomene

sekrećeoddvado tri eura,

zavisnoodbanke.

TARIFE

Uvidomu „Pregled tarifa ba-

naka kao pružalaca platnih

usluga“ na sajtu Centralne

banke se vidi raznovrsnost

tarifa. Banke naplaćuju sla-

nje SMS poruka, neke i otva-

ranje računa, sve održavanje

i zatvaranje računa, izdava-

nje izvoda, isplatu sa računa,

izdavanje raznih potvrda,

prinudnu naplatu, konverzi-

ju i slanje novca, održavanje

kartice, čak i njeno stavljanje

nacrnu listu, blokaduračuna

po zahtjevu suda, CBCG ili

javnog izvršitelja.

NLB pismenu opomenu na-

plaćuje tri eura, koliko i Za-

padbanka.USosijeteženeral

banci slanje opomene košta

klijente 2,5 eura, koliko i u

Komercijalnoj banci Budva.

TolikouAtlasbanci naplaću-

ju opomenu pred utuženje, a

sveostaleopomenedvaeura,

koliko koštaju sve vrste opo-

mena u Erste banci. UAdiko

banci opomenu ne naplaću-

ju, pored te tarife piše be-

splatno.

U„Pregledutarifa“kodCKB,

Hipotekarne, Univerzal, Pr-

ve, Zirat, Nove i Lovćen ban-

ke nijesmo pronašli stavku

„opomena“.

Banke su, poposljednjimpo-

dacima za devet mjeseci

prošle godine, od naknada i

provizija uzele 30 miliona

eura, aodkamata42miliona.

Uskoro bi trebalo da budu

poznatipodaci zakompletnu

prošlu godinu.

NLB, sudeći po „Pregledu ta-

rifa“, blokadu i deblokadu

računa klijenta naplaćuje 15

eura, a naknadu za javne iz-

vršitelje 12 eura. Komercijal-

na banka Budva za postupa-

nje po rješenjima javnih

izvršitelja naplaćuje 12 eura,

Erste banka prinudnunapla-

tu tarifira, kako je navedeno,

po stvarnim troškovima, kao

i Prva banka. Adiko banka ne

naplaćuje blokadu računapo

osnovu suda, ali naknadu za

obradu izvršnih rješenja na-

plaćuje pet do 15 eura, dok

Lovćenbanka izvještaj oblo-

kadi fizičkih lica naplaćuje

sedameura.

Nekimbankama zarada od provizija veća nego od ka

Blokadu r

naplaćuj

opomenu t

PODGORICA

Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je zaintere-

sovane da se do 15. novembra prijave na javni poziv za dodjelu

podrške podizanju višegodišnjih zasada ljekovitog i aromatičnog

bilja za ovu godinu. Iz Ministarstva je saopšteno da se investicije

koje se podržavaju odnose na zasnivanje plantaža višegodiš-

njeg ljekovitog i aromatičnog bilja, kao i za nabavku opreme za

modernizaciju primarne proizvodnje, odnosno nabavku sistema

za navodnjavanje ,,kap po kap“. Minimalna vrijednost investicije

iznosi 500 eura, a maksimalna je deset hiljada, što znači da gaz-

dinstvomože ostvariti maksimalnu bespovratnu podršku do 50

odsto, odnosno do pet hiljada eura u toku godine.

S. P.

Za ljekovito i aromatično

bilje do 5.000 eura

USD

1.13810

JPY 135.46000

Kursna lista

GBP 0.74010

CHF

1.05760

AUD

1.46890

CAD

1.42350

Javni pozivMinistarstva poljoprivrede za

podizanje zasada

PODGORICA

Ministarstvo

ekonomije, u saradnji sa Inves-

ticiono-razvojnim fondom,

raspisalo je javni poziv za

podršku za modernizaciju pre-

rađivačke industrije, koji će biti

otvoren do utroška raspoloživih

150.000 eura, odnosno do 15.

decembra. Poziv, koji je raspisan

juče, usmjeren je na prehram-

benu i proizvodnju tekstila,

drveta, farmaceutsku i metalnu

industrija i ostale prerađivačke

djelatnosti. Namijenjen je

nabavci opreme kroz kreditni

aranžman sa IRF-om.

U slučaju preduzetnika, mikro i

malih privrednih društava visina

bespovratnih sredstava iznosi

do 20 odsto investicije i ne

može biti manji od pet, ni veći

od 20 hiljada eura. U slučaju

srednjih preduzeća bespovrat-

na sredstva mogu biti do deset

odsto.

S. P.

PodrškaMinistarstva

ekonomije i IRF-a

Zamodernizaciju

industrije 150

hiljada

Sa sastanka

ZgradadooLipenaStaromaerodromu