Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 22. februar 2018.

Politika

PODGORICA

–Demokrat-

skapartija socijalistauputila

jeVladi inicijativuda se izra-

di zakonkojimće se sankcio-

nisati širenje lažnihvijesti

(fakenews) putemmedija.

DPS je na posljednjoj sjednici

Predsjedništva, 24. januara, od-

lučiladauputi ovakvu inicijativu

jer je, kako je zaključeno, tu

oblast neophodno regulisati za

-

konom. Saopšteno je da će biti

predložena zakonska regulativa

koja ćebiti u skladu sanajboljom

dosadašnjom praksom razvije

-

nih evropskih zemalja i članica

NATO-a. Iz DPS-a poručeno je

da inicijativom žele da zaštite

prava građana na istinito infor

-

misanje.Poslanik DPS-a Miloš

Nikolić kaže da se sa donoše

-

njem zakona neće žuriti, te da je

osnovni razlog njegovog predla

-

ganja „bolje uređenje te oblasti i

praćenje trendova savremenih

demokratija“.

- Time se, valjda i konačno, de

-

mantuju svi strahovi pojedinaca

iz medija i NVO sektora o tobo

-

žnjoj cenzuri koja se uvodi u su

-

sret izborima – kazao je Nikolić

zaAntenuM.

Termin ,,lažne vijesti“ (fake

news) označava lažnu, često

senzacionalnu informaciju koja

se širi pod maskom novinskog

izvještavanja. Taj termin postao

je popularan tokom prošle godi

-

ne u SAD, naročito tokom kam

-

panje za američkepredsjedničke

izbore. Nedavno je taj termin

postao popularan i u Crnoj Gori.

I. K.

DPS uputila Vladi inicijativu za izradu zakona

koji će sankcionisati širenje lažnih vijesti

Uvesti kazne

za „fakenews“

Poslanici DF-a sjutra kolektivno idu u Viši sud da preuzmu poziv

za odsluženje zatvorske kazneMilana Kneževića

Mogućponovni

bojkot parlamenta

Knežević će sjutra, sa preostalih 17 poslanika Fronta, otići uViši sud kako bi

preuzeo poziv za odsluženje kazne, nakon čega će, zajedno sa članovima

Predsjedništva DF-a, razmotriti sve zakonskemehanizme i političke opcije koje

su imna raspolaganju. Prva i najvjerovatnija je - ponovni bojkot parlamenta

PODGORICA

–Demokrat-

ski front razmatra svemogu-

ćeopcijekakobi spriječili da

člannjihovogPredsjedniš-

tvaMilanKneževićodena

odsluženje četvoromjesečne

zatvorskekazne, a jednaod

njih je i ponovni bojkot par-

lamentaodnarednogpone-

djeljka– saznajePobjeda.

Prema saznanjima Pobjede,

Knežević će sjutra, u društvu

preostalih17poslanikaFronta,

otićiuViši sudkakobi preuzeo

poziv za odsluženje kazne, na

koju je osuđen zbog napada na

policajca 2015. godine.

MehanIzMI

Nakon toga, Predsjedništvo

Fronta će razmotriti sve za-

konske mehanizme, kako bi

izbjegli postupanje po ovoj

pravosnažnoj sudskoj odluci.

Oni na raspolaganju, kako je

naveo izvor Pobjede iz Fronta,

imaju više opcija, a prva i naj-

vjerovatnija je ponovni bojkot

parlamenta, i to već od pone-

djeljka. Predsjedništvo Fronta

razmatra i mogućnost da o

ovom razgovara sa ostatkom

opozicije, kakobi čuli i njihovo

mišljenje.

- Najvjerovatnije ćemo opet

početi bojkot parlamenta kao

prvu opciju, možda već počet-

komnaredne nedjelje. Imamo

nekoliko mogućnosti na ras-

polaganju, a jedna je i razgovor

sa opozicijom da čujemo šta

oni misle o tome – naveo je

izvor Pobjede.

Predsjedništvo Fronta ne is-

ključujemogućnostni daKne-

žević, zbog povrede ramena i

rehabilitacijenakojučeka,tra-

ži odlaganje izvršenjakazne ili

Lideri Demokratskog fronta

DOSTAVILI INICIJATIVUVLADI:

Lideri DPS-a

Da Milan Knežević nije uputiomolbu za pomilovanje, juče je

potvrđeno i iz kabineta predsjednika države Filipa Vujanovića.

Ta informacija je potvrđena Pobjedi iz vrha DF-a.

Iz kabineta predsjednika Crne Gore su Radiju Antena M rekli

da nijesu dobili nikakvumolbu za pomilovanje i objasnili da

takva vrsta zahtjeva prvomora biti upućena Ministarstvu prav-

de. Molbu za pomilovanje Ministarstvu, kako su objasnili, može

podnijeti samKnežević ili članovi njegove najuže rodbine.

Kneževićnijetražio

pomilovanje

pak pomilovanje.O eventual-

nom upućivanju zahtjeva za

odlaganje ili pomilovanje ta-

kođe će, kako navodi naš izvor,

zajednički odlučivati Pred-

sjedništvoDF-a nakonpreuzi-

manja poziva izVišeg suda.

- Kada preuzmemo poziv za-

jedno ćemo procijeniti koje

svezakonskemehanizmeima-

mo na raspolaganju – rekao je

izvor Pobjede iz Fronta, uz

konstataciju da oni ne žele na-

mjernu ekstremizaciju ove si-

tuacije.

Rokpokome bi, nakonpreuzi-

manjapoziva, Knežević treba-

lo da se javi Zavodu za izvrše-

nje krivičnih sankcija u Spužu

je odosamdo 15 dana.

nećedobRovoljno

Međutim, Knežević, ali i kom-

pletno Predsjedništvo Fronta

ostaju pri stavu da se on neće

dobrovoljno javiti na odsluže-

nje kazne.

Podsjećanja radi, Milan Kne-

žević osuđen je na četvoro-

mjesečnu kaznu zatvora zbog

napada na službeno lice u vr-

šenjuslužbenedužnosti 17. ok-

tobra 2015. godine, tokomraz-

bijanja protestaFronta.

Podgorički Osnovni sud prvo-

bitno ga je osudio na sedam

mjeseci zatvora, ali je tukaznu

Viši sud kasnije preinačio na

četirimjeseca.

Đ

.

ć

ORIĆ

PODGORICA

- Prva redovna sjednicaSkupštineCrneGore

bićeodržana 1.martanaCetinju, saopšteno je izparlamenta.

Nadnevnomredu jePredlog zakonaopotvrđivanjuKon-

vencijeo sporazumimao izboru suda.

Poslanici će se izjasniti i oPredlogu zakona opotvrđivanjuSpo-

razuma između vladaCrneGore i SjedinjenihAmeričkihDrža-

vanaunapređenjuispunjavanjameđunarodnihporeskihobave-

za i sprovođenjuFATCA.

Očekuje seda ćeparlament na ovoj sjednici verifikovatimandat

poslanikuDemokratskepartijesocijalistaZvonkuVukoviću.On

će zamijeniti Petra Smolovića, koji je podnio ostavku pošto je

izabran za predsjednika bjelopoljske opštine.

R.P.

Prva sjednica 1.

martanaCetinju

Skupština Crne Gore počinje redovno proljećno

zasijedanje u 2018.

Zašto je blokiran rad Državne izborne komisije

Traje „zamrznuto“ stanje

PODGORICA

- SjednicaDr-

žavne izbornekomisijena

kojoj je trebalodabudedo-

nešenaodlukaoprigovori-

maDPS-ana izboreuBera-

namapočela jeprošle

srijede, pa jeprekinuta jer je

predsjednikuBudimiruŠa-

ranovićupozlilo.

Od tada se članovi nijesu

sastajali.

Zakonom je predviđeno da

nadležna komisija mora da

odgovori na prigovore u roku

od 24 sata. Usuprotnom, uko-

likoseneodlučioprigovorima

u zakonskom roku, smatraju

se automatski usvojenim.

DIK nije donio odluku o pri-

govorima, a nijesu ni po auto-

matizmu usvojeni, već je rad

DIK-a „zamrznut“. I sam sek-

retarDržavne izbornekomisi-

je Velizar Čađenović kaže da

tonije u skladu sa zakonom.

-Specifična jeovasituacijaza-

ista, ovo se nikada nije desilo,

posebno u ovako važnommo-

mentu rješavanja prigovora

DPS-a u vezi sa Beranama. To

što se desilo je viša sila i mi

smo mimo zakona blokirali i

zamrzli rad, jer bi u suprot-

nom istekli svi rokovi. U tom

slučajubi sestvar samaposebi

rješavala po sili zakona - pri-

govori bi bili automatski usvo-

jeni, jerDIKnijedonioodluku

u zakonskom roku. A ni DPS

nije želio da njihovi prigovori

budu usvojeni na takav način.

Onda smo džentlmenski od-

lučilida’kao’budemouzasije-

danjudokse situacijane riješi,

ali je to sve mimo zakona. Da

nijebilabolest upitanju, svebi

ovo drugačije bilo riješeno -

kazao je Čađenović za portal

AntenaM.

R.P.

Predsjednik Skupštine i ministar vanjskih poslova razgovarali sa

novoimenovanimambasadoromBiH

RješavanjegraniceCrneGore

i BiHzaprimjer u regionu

PODGORICA

–Predsjednik

parlamenta IvanBrajović i

ministar vanjskihposlova

SrđanDarmanović razgova-

rali su jučeuPodgorici sa

novoimenovanimambasa-

doromBosne iHercegovine

unašoj zemljiVinkomRado-

vanovićem, i tomprilikom

ocijenili da suodnosi izme-

đudvije zemljeodlični i bez

otvorenihpitanja.

Tokom razgovora Brajovića i

Radovanovića zajednički je

ocijenjeno, kako je saopšteno

iz Skupštine, da intenzivnija

saradnja dva parlamenta mo-

že značajno doprinijeti raz-

mjeni iskustava, naročito u

procesu pristupanja Evrop-

skoj uniji.

Na sastanku je zaključeno i da

postoji značajan potencijal za

ekonomsku saradnjudvije ze-

mlje, posebno kroz projekte

unapređenja putne infra-

strukture.

Tokom sastanka sa Darmano-

vićem, Radovanović je kazao

daizmeđuBiHiCrneGorene-

ma otvorenih pitanja i da rje-

šavanje granice između dvije

države može poslužiti za pri-

mjer ostalimu regionu.

On je, kako je saopšteno izMi-

nistarstva, ocijenio i da će

iskustvoCrneGore, kojapred-

njači u procesu pregovora sa

EU, biti veomakorisnozaBiH.

Sagovornici su se saglasili da

postoji prostor za unapređe-

nje saradnje između obrazov-

nih institucija, kao i umnogim

drugim oblastima od obostra-

nog interesa.

R.P.

VinkoRadovanović i IvanBrajović