Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 22. februar 2018.

Politika

PODGORICA

Demokrat-

skaCrnaGoraozbiljno raz-

matramogućnost daukoli-

kouopoziciji nebude

postignuta saglasnost oko

novog, trećeg, zajedničkog

predsjedničkogkandidata

dakaokompromisno rješe-

njepredloži svog lidera

AleksuBečića, saznajePo-

bjeda.

-Taj zaključaksepokazao lo-

gičnim nakon konsultacija

stranaka takozvane građan-

skeopozicijenakojemjebilo

riječi o Bečićevom novom

prijedlogu za opoziciju, koji

je lider Demokrata formuli-

sao uutorak ,,da ako nemože

jedan ili drugi, da se predloži

neki treći kandidat“ - saop-

štio je izvorPobjede izopozi-

cije.

Lider Demokrata je, nakon

propasti pregovora lidera

opozicijeozajedničkomkan-

didatu,jučepozvaoopoziciju

da se dogovori oko jednog

kandidata koji bi bio prihvat-

ljiv za sve.

-Akonemože jedan ili drugi,

onda može treći, onaj koji će

biti prihvatljiv za sve, onaj

kojeg će svi podržati - rekao

PODGORICA/PRIŠTINA

PredsjedništvoSkupštine

Kosovoodlučilo je jučeda se

vanredna sjednicao ratifika-

cijiNacrta zakonaodemar-

kaciji saCrnomGoromodrži

danas u 11 časova.Međutim,

glasovi za ratifikaciju spora-

zuma i dalje suupitni.

Predsjednik Skupštine Kadri

Veselji kazao je nakon sastanka

Predsjedništva parlamenta da

će se pred poslanicima naći

važno pitanje za ,,ojačanje ko-

sovskog suvereniteta“.

- Vjerujemda će svaki poslanik

imati u vidu ovo pitanje, da će

djelovati u suprotnosti sa ina-

tom - rekao je Veselji, uvjeren

da bi sporazum trebalo da pro-

đe uparlamentu.

-Veoma samsiguranda će se to

desiti jer vjerujem u odgovor-

nost naših poslanika i da je

iznad svakog interesa interes

države i građana - dodao je Ve-

selji.

Lider Samoopredjeljenja Alj-

bin Kurti izjavio je juče da je ta

strankaprotivratifikacijezako-

naodemarkacijigraničnelinije

saCrnomGorom.

On je na konferenciji za novi-

nare rekao da se demarkacija

„prodaje“ kao cijena za libera-

lizaciju viza i da ta žurba pred-

stavlja žurbu predsjednika i

premijera Kosova, Hašima Ta-

čija i RamušaHaradinaja jer se

liberalizacijavizanećedogodi-

ti ni ove, ni sljedeće godine.

Prema njegovim riječima, Tači

iHaradinajnemislenagrađane

već na foteljukoja imse ljulja.

Srpska lista se još uvijek nije

izjasniladalićeglasatizaratifi-

kaciju sporazuma o demarka-

ciji.

Ratifikacija demarkacije nika-

da nije bila bliže od potpisiva-

nja sporazuma sa Crnom Go-

rom, ali jedinu prepreku čine

nedostajuća dva glasa kojima

bi se postigla 2/3, koliko je po-

trebno da se ratifikuje spora-

zum.

Pošto se pokret Samoopredje-

ljenjeprotivi demarkaciji i one-

mogućava da se sporazum

usvoji glasovima albanske veći-

ne, vladajućoj koaliciji je po-

trebnapodrškaSrpskeliste,koji

sukazali da imprioritet nijede-

markacija, nego zajednica srp-

skihopština.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

Ujedinjena

CrnaGora ćedokrajamjese-

ca čekati eventualni dogovor

opozicijeokopredsjed-

ničkih izbora, aukolikodo

toganedođe imaće svog

kandidata, kazao je lider te

strankeGoranDanilović.

On jenakonferenciji zanovin-

arerekaodaćeodlukuokandi-

datu donijeti stranački organi,

ali da on neće „bježati od

odgovornosti“.

Upitan da prokomentariše

poruku lidera Demokrata

Alekse Bečića da onaj ko objavi

kandidaturu za predsjednika

bez dogovora sa ostatkom

opozicije ide na ruku

D e m o k r a t s k o j

partiji socijalista,

Da n i l o v i ć j e

rekaodaopozici-

javeć idena ruku

DPS-u.

- Opozici-

ja ide na ruku DPS-u jer nema

jedinstvenog kandidata. Valjda

će biti prirodno, ako nema jed-

nog kandidata, da neko i objavi

kandidaturu,makaronajkoima

hrabrosti - kazao jeDanilović.

On je rekao da bi volio da zna

komebi to taj neko trebaloda se

javi u trenutku kad opozicija ne

možedasedogovori oko jednog

kandidata.

- Da li treba, ukoliko propadne

ovapričakoja,nažalost,nijeve-

sela, da šaljemo pisma jedni

drugimaidapitamodalimože-

mopojedinačnodasekandidu-

jemo? UCG ne misli da tako

treba - kazao jeDanilović.

Premanjegovimriječima,UCG

jevrlokorektnaprema javnosti

i najduže od svih zastupa

priču o zajedničkom kandi-

datu.

- I saopštili smo–akonema

jednog kandidata opozici-

je, a mi nijesmo doprinijeli

tome da ga nema, mi ćemo

imatisvog.Akonamne-

ko kaže da je to rad za

DPS, ja pitam– a ka-

ko se zove ovo što

dosadradimo-na-

veo jeDanilović.

R.P.

Nakon nedavne izjave lidera Demokrata, moguće nove opcije u opoziciji za predsjedničkog kandidata

AleksaBečićponovo

u igri, SDPsprema

DraginjuVuksanović

Iako Demokrate ističu da su

,,fokusirani na ideju zajedničkog

kandidata“, opozicione

kolege smatraju da se Bečić

sprema da, ukoliko ne bude

dogovora cijele opozicije,

ponovo uskoči u igru. Ideja

dijela ,,građanske opozicije“

jeste da bi predsjednički

kandidat trebao da bude izvorni

suverenista, a Draginja

Vuksanović se

uklapa u taj

pro l

Generalni sekretar Demo-

kratske Crne Gore Boris

Bogdanović kazao je da

njegova partija ostaje

potpuno posvećena ideji o

zajedničkompredsjednič-

kom kandidatu. Na pitanje

Pobjede, šta će biti odluka

Demokrata ako ne bude

postignut dogovor o jednoj

ličnosti koja bi predstavlja-

la opoziciju na predstoje-

ćimpredsjedničkim izbo-

rima, Bogdanović je kazao

da ,,o tome ne razmišljaju“.

- Isključivo smo fokusirani

na zajedničkog kandida-

ta - rekao je Bogdanović

Pobjedi.

Bogdanović:

Posvećeni

idejio

zajedničkom

kandidatu

jeBečić u videoporuci.

Nakon Bečićeve poruke, pre-

ma pouzdanim saznanjima

Pobjede, održane su nefor-

malne konsultacije unutar di-

jela građanske opozicije na

kojima se, nakon izjave lidera

Demokrata, pominjala mo-

gućnost da Bečić ipak bude

kandidat,makar svoje partije.

- Bečićev predlog za trećeg,

novog kandidata, kojeg nema

ni na vidiku, mogao bi biti

uvodu todaDemokratepred-

lože svog kandidata, iako oni

zvanično negiraju takve aspi-

racije - kazao je naš izvor koji

je prisustvovao konsultacija-

ma.

Bečić, koji jedoprijedvadese-

tak dana slovio za ozbiljnog

predsjedničkog kandidata,

decidno je izjavio da se neće

kandidovati dabi otvoriopro-

stor opoziciji da nađu zajed-

ničkog kandidata.

-Uslučajudasetonedesi,De-

mokrate su ranije najavljivale

svog kandidata - naveo jePo-

bjedin izvor.

Prema saznanjima našeg li-

sta, na konsultacijama ,,gra-

đanske opozicije“ nagovije-

šteno je da bi u slučaju

definitivnog neuspjeha oda-

bira zajedničkog kandidata,

Socijaldemokratska partija

mogla predložiti članicu

Predsjedništva te stranke,

DraginjuVuksanović.

-BiloječakidejadabiVuksa-

nović mogla da podnese

ostavkuna članstvouSDP-u,

ukoliko bi postojalo raspolo-

ženjedaseokonjenog imena

okupi cijelaopozicija -naveo

je naš izvor.

Ideja dijela ,,građanske opo-

zicije“ jeste da bi predsjed-

nički kandidat trebao da bu-

de izvorni suverenista, a

Draginja Vuksanović se

uklapa u taj profil.

N.Z.-J.Đ.

Iako je za danas zakazana sjednica kosovskog parlamenta, rati kacija

Sporazuma o demarkaciji sa CrnomGorom i dalje neizvjesna

Odlučujuglasovi Srpske liste

Še ica Kancelarije EU na Kosovu Natalija

Apostolova, sastala se juče sa predstavnici-

ma Srpske liste prije nego što se rasprava o

demarkaciji našla u Skupštini. Listu Express

je iz Kancelarije EU potvrđeno da se še ica EU

srela sa Srpskom listom kako bi razgovarala o

njihovimglasovima za demarkaciju.

- Evropska unija je pozdravila zajedničku

izjavu predsjednika Kosova i Crne Gore kao

važan korak ka liberalizaciji viza. Prije raspra-

ve u Skupštini o Sporazumu o demarkaciji,

Apostolova se sastala sa svimparlamentarnim

grupama, rekli su u kancelariji za list Express.

Ambasador Greg Delavi je u objavi na Twitte-

ru rekao da je liberalizacija viza dobra za sve

građane na Kosovu, bez obzira na njihovu

etničku pripadnost.

- Usvajanje Sporazuma o demarkaciji je od

suštinskog značaja za slobodno kretanje gra-

đana Kosova iz svih zajednica. Svakomože da

se složi s tim, i ja se nadamda će svi poslanici

Skupštine glasati za, napisao je Delavi na

Twitter-u.

Izjava Delavia dolazi nakon što sumediji izvje-

stili da je uslov Srpske liste da se prvo formira

Zajednica srpskih opština, a da poslije dođe na

red demarkacija. Ni premijer Kosova Ramuš

Haradinaj još uvijek ne zna da li ima glasove

Srpske liste.

EUubjeđujeSL

Lider Ujedinjene Crne Gore o predsjedničkim

izborima

Danilović: Čekaćemo

dogovor opozicijedo

krajamjeseca

GoranDanilović

Kosovski parlament

AleksaBečić

DraginjaVuksanović