Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 22. februar 2018.

CrnomGorom

HercegNovi:

Na snazi nova sistematizacija radnihmjesta u opštini

Do junaće imati

20radnikamanje

U lokalnoj

upravi ima

mjesta za 319

zapošljenih, a

sada ih je na

platnomspisku

270. Među

uposlenima

je 11 bivših

funkcionera

i radnika

koji primaju

naknadu po

prestanku

mandata

HERCEGNOVI

-Od juče je

na snazi nova sistematizaci-

ja radnihmjestauopštini, po

kojoj jebroj predviđenih iz-

vršilaca 319. Iz lokalneupra-

ve saopšteno jeda ćeuroku

od30dana službenici i na-

mještenici biti raspoređeni

nautvrđena radnamjesta.

Sada je na platnom spisku u

opštinskoj administraciji 270

službenika i namještenika.

- Do juna, i izrade nove siste-

matizacije, trudićemo se da

broj zaposlenih smanjimo na

250, a nakon toga do kraja go-

dine i dodatno – dodali su iz

lokalne uprave.

FUNKCIONERI

Kako objašnjavaju, od 270

uposlenih,11jebivšihfunkcio-

nera i zaposlenih koji primaju

naknadu po prestanku man-

data zaključno sa februarom.

Po istom osnovu, u martu će

broj zaposlenih biti dodatno

umanjen za još četiri.

- U skladu sa novimZakonom

o lokalnimsamoupravama, do

30.junaovegodinesvelokalne

samouprave dužne su da ura-

de nove sistematizacije. U na-

šemslučajusadašnjasistemati-

zacija radnih mjesta poslužiće

kao dobar primjer, ali i dati

smjernice za uspostavljanje

ZAPeTMJeSeci DviJeSiSTeMATiZAciJe:

Opština

Prošle godine za bruto

zarade zaposlenih

isplaćeno je 3.117.000

eura. Za 2018. godinu

budžetom je po tom

osnovupredviđeno

2.721.000eura

još efikasnijeg servisa građa-

na. Novom sistematizacijom

bliže će biti definisan tačan

brojzaposlenihivišak.Očeku-

jemo da do kraja godine to u

najvećoj mjeri realizujemo -

saopštili su iz opštine.

Izmjene i novine odnose se na

nove organizacione jedinice,

koje kao takve nijesu postoja-

le: Sekretarijat za kulturu i ob-

razovanje, Sekretarijat za lo-

kalnusamoupravu,Sekretarijat

za komunalne djelatnosti,

ekologiju i energetsku efika-

snost, Sekretarijat za turizam,

ekonomski razvoj i preduzet-

ništvo, Služba komunalne po-

licije i inspekcijskog nadzora i

Služba za praćenje usaglaše-

nosti propisa.

OTPREMNINE

Prošle godine za bruto zarade

zaposlenih isplaćeno je

3.117.000eura.Za2018.godinu

budžetom je po tom osnovu

predviđeno 2.721.000 eura.

Opština je budžetom za 2018.

godinu opredijelila 300.000

eura za višak zaposlenih.

Od uspostavljanja nove izvrš-

ne vlasti, dva bivša zaposlena

su ispunila uslove za penziju,

sa tri je sporazumno raskinut

radni odnos uz otpremninu

koja iznosi 12 bruto plata, dok

je sa tri došlo do prekida rad-

nog odnosa po drugim osno-

vama (ugovori na određeno),

informisali su iz opštine.

Kako su ranije saopštili iz her-

cegnovske lokalne uprave, po

uspostavljanju nove vlasti na-

kon lanjskih majskih izbora u

opštinskoj administraciji su

zatekli 262 zaposlena. Za vri-

jemevlastiDPS–Izbor, prema

informacijama iz decembra

2015. godine bilo je zaposleno

235 ljudi.

Ž.K.

CEDIS

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijena-

pajanje električnomener-

gijomuvišeopština. Zbog

togapotrošači upojedinim

naseljimaponekoliko sati

neće imati struju.

ANDRIjEVICA:

od 9 do

14:30 sati dio Seoca i Pode; od

9:30 do 14:30 sati Gračanica,

Ulotina, Kruševo i Zoriće,

kao i kratkotrajno isključenje

dalekovoda ,,Konjuhe“.

BIjElO POljE:

od 9 do 15

sati Kanje i Poda.

CEtINjE:

od7:30do17:30sa-

tiDonjiKraj,LješevStup,Pre-

diš,Pejovići,ProseniDo,Lipa,

Dugi Do, Ržani Do, Grab, Za-

ljut, Bata, Jasen, Musta Rupa,

Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

GusINjE:

od 8 do 14:30 sati

Kačanik.

KOlAšIN:

od 8 do 14:30 sati

Vrujca i Ravni; od 8:30 do

14:30 sati PetrovaRavan.

KOtOR:

od10do12sati -Do-

brota(područjekodraskrsni-

ce i zgrada „Pionir“); od 8 do

18 sati Grbalj (servisna zona),

kratkotrajna isključenja na

početku i kraju navedenog

termina.

MOjKOVAC:

od 9:30 do 13

sati Slatina, Bistrica i Dobri-

lovina.

ROŽAjE:

od 10 do 14 sati Bi-

ševo, Bukovica, Bać i okolno

područje.

I.t.

Isključenja

uosam

opština

KOlAšIN-

Razlogdabude-

mozadovoljni dosadašnjim

dijelomzimske turističke

sezonenalazimoupodaci-

mada jeKolašinposjetilo

preko 11.000 turista i da je

ostvarenopreko32.000no-

ćenja - kazala jedirektorica

LTOMarijaBrajović.

Ona je pozitivnim ocijenila

dosadašnji učinak zimske se-

zone i uprvi plan stavila činje-

nicudasuturističkiradnicima

imali pravu podršku u meteo

uslovima.

-Snijeg jepaonavrijeme, prva

skijaška uživanja su se desila

još u decembru prošle godine,

tako da je tada krenuo povo-

ljan zimski turistički imidž

Kolašina. Ski-centar Kolašin

1450 je gostima omogućio i

kontinuitet i kvalitet skijaških

staza,takodanijebilopraznog

hoda – kazala je Brajović na

konferenciji za novinare.

Kako naglašava direktorica

LTO, značajna je posjeta ino-

stranihgostijukoji suobilježi-

li dosadašnji dio sezone.

- Udecembru smo imali goste

iz Ujedinjenih Arapskih Emi-

rata,potomizAlbanije,Rusije,

Srbije, Njemačke, Letonije,

Litvanije, Španije. Sada u ho-

telu ,,Bjanka“ organizovano

borave grupe gostiju iz Fran-

cuske koje ostaju po sedam

dana, dok u ,,Šeraton“ dolaze

iz Velike Britanije. Na osnovu

svegaočekujemodaćezimska

sezona sa zadovoljavajućom

dinamikom posjete trajati do

krajamaja–kazalajeBrajović.

Kada su turističke manifesta-

cije u pitanju, najavila je da će

posebnu pažnju posvetiti Si-

njavinskom maratonu koji

spajaKolašin i Žabljak.

- Želimo da sve više otkrivamo

tutističkumoć planine Sinjavi-

ne, ali i da iniciramo brojne

projekte koje zajednički mogu

da realizuju Kolašin i Žabljak -

istakla jeBrajović.

D.DRAŠKOVIĆ

Kolašin:

TO bilježi više od 32.000 noćenja

Očekujuda sezona

trajedokrajamaja

DoBArTUriSTiČKi ProiZvoD:

Gosti naBjelasici