Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 22. februar 2018.

CrnomGorom

BUDVA

–Nakonpetnae-

stodnevneblokade,Medi-

teranskaulicabićeotvore-

nadanas zamala i dostavna

vozila– saopšteno jePobje-

di iz lokalneuprave.

Precizirali su da će se sao-

braćaj odvijati jednosmjerno

prema Staromgradu - gor-

njimdjelomulice koji nije

ispucao, i sa dva alternativna

izlaza - lijevo preko šetališta i

desno kroz Lovćensku ulicu.

To su, kako dodaju, dogovori-

li predsjednik opštine Budva

Dragan Krapović i investitor

,,Porto Budve“ Naser Ramaj.

Saobraćaj u dijelu Mediteran-

ske, od Ulice 13. jula do Ulice

Mila Milunovića je obustav-

ljen, po nalogu inspekcije od

7. februara zbog pukotina

koje su se pojavile sredinom

kolovoza.

IZVJEŠTAJ

Na zahtjev lokalne uprave,

Građevinski fakultet Univer-

ziteta Crne Gore uradio je u

međuvremenu elaborat u

kojem je saopšteno stanje

sporne lokacije i preporučene

mjere koje treba preduzeti.

U izvještaju koji su potpisala

četiri eksperta sa dekanom

SrđanomAleksićemna čelu,

navodi se da je do oštećenja

ulice došlo usljed deformisa-

nja betonske membrane (tzv.

dijafragme) čija je funkcija da

pridrži kliznu ravan i spriječi

Budva:

Lokalna uprava i investitor ,,Porto Budve“ postigli dogovor

Mediteranskućedanas

otvoriti zamalavozila

dotok vode u temeljnu jamu.

Eksperti su naveli da membra-

na nije popucala, a da se savila

pod uticajem različitih faktora

među kojima su iskopi i pod-

zemne vode. Na osnovu toga

preporučili su da se ulica otvori

za laka vozila.

Dan nakon zatvaranja Mediteranske ulice, 8. februara, obu-

stavljeni su radovi na gradilištu ,,Porto Budva“. Naser Ramaj

očekuje da budu nastavljeni u narednih dva, tri dana. I o tome

je, kaže, bilo riječi na sastanku sa DraganomKrapovićem.

- Dogovorili smo da se teretni saobraćaj uspostavi jednim

dijelom šetališta koji će biti odvojen za kamione i autobuse,

tako da ćemo imati prilaz gradilištu. To bi trebalo da bude

u petak ili subotu, kada ćemo i nastaviti radove – kazao je

Ramaj.

Radovena ,,PortoBudvi“

nastavićedovikenda

SANACIJA

Mediteranska ulica je glavna

gradska saobraćajnica koja

vodi ka Staromgradu. Dvije

pukotine pružaju se dužinom

od oko 40metara, široke su

i duboke po nekoliko centi-

metara. Naser Ramaj kazao je

nakon sastanka da je bilo rije-

či i o sanaciji oštećenja ulice.

- ,,Porto Budva“ će sanirati

Mediteransku ulicu, dionicu

ispred našeg gradilišta, iako

to nije naša obaveza, ali je

neophodno radi poslovanja.

Opština se obavezala da

popravi ostatak ulice – obja-

snio je Ramaj.

I.T.

NIKŠIĆ:

Na nekoliko farmi otkrivena bakterija koksijela barneti

Stradala22grla

odkjugroznice

Vakcina protiv te bolesti ne postoji, pa sve zaražene životinje kod kojih se

otkrije bakterijamoraju biti uspavane. Može se prenijeti i na čovjeka, ali, za

razliku od životinja, kod ljudi je izlječiva – kaže veterinar PetkoMikić

NIKŠIĆ– Odkjugrozniceu

nikšićkoj opštini stradalo je

22 govedi. Uginule su dvije

životinjedok je20uspavano

– saopštio je Pobjedi veteri-

narPetkoMikić.

Riječ je o bolesti koja se javlja

kod goveda, ovaca, koza i svi-

nja, a izaziva je vrlo otporna

bakterija koksijela barneti ko-

ja može mjesecima da preživi

na vuni, u izmetu krpelja, me-

su i mlijeku zaraženih životi-

nja.

- U četiri domaćinstva, nakon

laboratorijske analize krvi

sredinom februara, utvrđena

je bakterija koksijela barneti.

Kako se trgovina stoke obavlja

između gazdinstava, mi smo,

prateći trag kupovine grla iz

jednog domaćinstva u drugo

došli dopodatkaod22zaraže-

na –kazao jeMikić.

Kju groznica je, dodaje on,

podmukla bolest, napada ge-

nitalije, mliječne žlijezde i

pluća, obično ju je teško otkri-

ti, a najčešći simptomi su po-

bačaji i česte upale

pluća.Mo

-

že se prenijeti i na čovjeka, ali,

za razliku od životinja, kod

ljudi je izlječiva.

Vakcina protiv te bolesti ne

postoji,pasvezaraženeživoti-

nje kod kojih se otkrije bakte-

rijamorajubiti uspavane.

- Koksijela barneti, koja izazi-

va kju groznicu, jako je žilava

bakterija. Infekcijakodživoti-

nja je latentna, gotovo nepri-

mjetna. Prenosi se vazduhom,

preko pribora, stajnjaka, pa

čak i prirodnimparenjem ako

je bik zaražen–kažeMikić.

Sva grla sa gazdinstava gdje je

bolest otkrivena pregledana

su, te je urađena analiza krvi

kako bi se utvrdilo da li je još

neka jedinka zaražena.

- Sredinommarta obići ćemo

gazdinstvanakojimajeprona-

đena zaraza, kako bismo utvr-

– Čovjek se bakterijom kok-

sijela barneti može zaraziti

preko nedovoljno termički

obrađenogmlijeka, a naj-

češće preko sira. Ne postoji

bojazan da se čovjek zarazi

prekomlijeka koje se paste-

rizuje umljekarama – objaš-

njava veterinar Petko Mikić.

Kod ljudi se kju groznica

u prvom redumanifestuje

naglompojavomgroznice

- povišena tjelesna tem-

peratura (najčešće do 40

stepeni), propraćena opštom

slabošću organizma, znoje-

Čovjeksezaraziakomlijeko

nijetermičkiobrađeno

njem, jakomglavoboljom,

bolomumišićima i grudima,

kašljem i mučninom. Bolesti

su najviše izložene osobe

u neposrednoj blizini zara-

ženih životinja, posebno

veterinari, držaoci životinja,

radnici umljekarama i kla-

nicama. Međutim, zaraženi

materijal se može prenositi i

na velike udaljenosti putem

vazduha i vjetra.

BaKTERIJaMOŽEMJESECIMadaPREŽIvI:

Nema lijekazaoboljeleživotinje

dili da li jenekogrlonaknadno

zaraženo–kazao jeMikić.

Kju groznica (Q fever) je regis-

trovana na teritoriji Crne Gore

kod životinja 2007. na teritoriji

Nikšića a 2013. godine u Bije-

lom Polju i na Žabljaku. To

oboljenje se redovno javlja u

zemljama regiona, bilo u vidu

sporadičnih slučajeva ili u vidu

većih ili manjih epidemija, što

joj daje endemični karakter na

Balkanu.

S.D.

Od kju groznice obolije-

vajudomaće životinje,

a zaražene ovce, koze i

goveda su glavni izvori

infekcije za ljude

BIJElO POlJE:

Završena javna rasprava o budžetu

BudŽETJEPlaNIRaNREalNO:

Sa javne rasprave

Opštinskakasa ,,teška“

višeod 14milionaeura

BIJELOPOLJE

–Budžet op-

štineBijeloPolje za tekuću

godinuplaniran jena iznos

od 14.278.500eura, što je

1.500.000euravišeuodnosu

naprošlogodišnji –kazala je

sekretarka za finansijeAlida

Nuhodžić, na centralnoj jav-

noj raspravi o tomfinansij-

skomdokumentu.

Uopštinijenasnaziprivreme-

no finansiranje koje važi do

marta.

- Na povećanje budžeta se ra-

čuna jer očekujemo veću na-

platu lokalnih prihoda, a prije

svega poreza na imovinu, na-

knadu za uređivanje i izgrad-

nju građevinskog zemljišta

kao i naplatu naknade za be-

spravno sagrađene objekte.

Odnepokretne imovineplani-

ramo realizaciju povraćaja

sredstava opštine uloženih u

izgradnju Sportske dvorane.

Na ime kapitalnih donacija

očekujemo prihod od stranih

donatora u iznosu od 455.000

eura, na ime finansiranja lo-

kalne infrastrukture po već

postojećim projektima – pre-

cizirala jeNuhodžić.

Kapitalnibudžet,premanjenim

riječima, iznosiće 3.273.000 eu-

ra ili 22,92 odsto planiranih ras-

hoda ubudžetu.

I.T.

Nastup tivatske NVOMaškarada uMakedoniji

Aplauzi za

,,Ljepoticu i zvijer“

TIVAT

–Umakedonskom

gradučlanoviMaškarade

predstavili su se svojomtre-

ćomkolektivnommaskom

„Ljepotica i zvijer“.

-Među42 grupe i više od2.000

maskiranih ljudi iz zemalja

Balkana, ali i šire, pa čak i iz

daleke Arube, Maškarada se

i zdvo j i l a f enomena l n im

kostimima i rekvizitima i izaz-

valasjajnereakcijepublike-sa-

opštili su izMašakarade. Pred-

s t a v n i c i M a š k a r a d e

prisustvovali su i svečanom

prijemu kod gradonačelnika

Strumice, Koste Janevskog, a

među zvanicama bili su i

premijer Makedonije Zoran

Zaev, sa ministrima makedon-

skevladeiambasadorCrneGo-

rePredragMitrović.

S.K.

KRaPOvIĆ I RaMaJ SaglaSNI dazaJEdNO

SaNIRaJuOŠTEĆENJa:

Detalj saulice