Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 22. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

Predsjednik

Ravnogorskogpokreta izVa-

ljevaPredragBogićević, ko-

me se sudi uodsustvuzbog

učešćauplaniranju terori-

stičkognapada, bio jeuCrnoj

Gori danuoči održavanjapar-

lamentarnih izbora 2016. go-

dine. Ovo semogločuti jučeu

podgoričkomVišemsudu

prilikompreslušavanjapre-

sretnutih telefonskihrazgo-

vara svjedokaMirkaVelimi-

rovića.

Sudski proces vodi sutkinja Su-

zanaMugoša.

Pet sati prije akcije hapšenja

Bogićević obavještava Velimi-

rovića da se nalazi u Prijepolju

udruštvudvije osobe.

RAZGOVORI

-EvosamuPrijepolju,nastroje.

Dvojica suvećdoljeotišli –čuje

se kako govori Bogićević.

NapitanjeVelimirovićaskimje,

Bogićević odgovara da su sa

njimViki i Dule i obavještava ga

da će mu pustiti poruku sa ne-

kogbrojakadabudublizu–čulo

se u tajno presretnutim razgo-

vorima.

Četiri satakasnije, u21.49Bogi-

ćević javlja Velimiroviću da je

na ulazuuPodgoricu.

- Ej, brate, evo me na ulazu u

Podgoricu, vidimo li se večeras

–pitaBogićević, na štamuVeli-

mirović odgovara da ne može

jer u tom trenutku čeka da se

susretne sa Nikolom, odnosno

generalom Bratislavom Diki-

ćem – navodi se u jednom raz-

govoru.

Bogićević obavještava Velimi-

rovića da će biti uSpužu.

Svjedok je jučenazahtjevTuži-

laštva pojasnio da ne zna ko su

Viki i Dule, kao i damu nije bilo

poznato kada i koliko ljudi je

stiglouCrnuGoru.

-PaodetaljimadolaskaBogiće-

vića u Crnu Goru zna Sinđelić

jerjeonsanjimotomerazgova-

rao - kazao jeVelimirović.

Bogićević je 15. oktobra 2016.

godine izbjegao akciju hapše-

nja, a srpske vlasti su kasnije

odbile kao neosnovan zahtjev

crnogorskog tužilaštva za nje-

govo izručenje.

Krivično vijeće Specijalnog su-

dauBeograduobrazlažući svo-

ju odluku marta prošle godine

pozvalo se na Ugovor između

Srbije i Crne Gore od 29. maja

2009.godinekojimjepredviđe-

nodasenećeodobriti izručenje

lica, ako je djelo zbog kog se

izručenje traži izvršenona teri-

toriji zamoljene države.

- Na osnovu relevantnih propi-

sa i činjeničnog stanja iz nared-

bi o sprovođenju istrage Speci-

jalnog državnog tužilaštva

CrneGore,proizilazidajeBogi-

ćević radnje preduzimao na te-

ritoriji Srbije, pa u konkretnom

slučaju nijesu ispunjene pret-

postavke za njegovo izručenje

-zaključio je beogradski Speci-

jalni sud.

DOKAZI

Osim činjenice da je Bogićević

ipakboraviouCrnojGori, sadr-

žaj jednog od 39 preslušanih

telefonskih razgovora priku-

pljenihmjerama tajnog nadzo-

rademantovaojetvrdnječetvo-

ro optuženih koji su u Crnu

Gorudošli uorganizaciji vojvo-

de Čaruge da nijesu znali niko-

ga ko je osim njih doputovao u

Podgoricu radi protesta.

- PomažeBog, vojvodo, čekamo

da dođe neko da vidimo šta će-

mo–moglo se čuti kakoBranka

Milić pozdravlja Velimirovića

po dolaskuuPodgoricuu jutar-

njimčasovima.

Na Velimirovićevo pitanje ko je

sve na željezničkoj stanici, Mi-

lić odgovara: ,,Tu su svi. I ovi

momci iz Šapca“, nakon čega

predaje telefon Draganu Mak-

siću, koji nastavlja razgovor sa

Velimirovićem.

-Jel’imatevirančeve?Nemojte

da idete po gradu sa torbama.

Sjedite tu i ručajte dok ja sti-

gnem. Idem od granice gdje

smo zadržani – Velimirović je

davao instrukcijeMaksiću, koji

mu potvrđuje da ih je na stanici

sedmoro i obavještava da već

,,upadaju u oči“ jer primjećuje

da ih taksisti posmatraju.

Komentarišući ovaj razgovor,

svjedok jepojasnioda je trebalo

da se vidi sa ljudima na želje-

zničkoj stanici kako bi im dao

novac za troškove dolaska, ali

da je kasnio.

-Dugosučekali,ljudisuihdugo

gledali, vjerovatno je zbog toga

Maksić rekao da ih taksisti po-

smatraju jer se možda uplašio

–pojasnio jeVelimirović, odgo-

varajući na pitanje tužioca Saše

Čađenovića.

U sudnici je prezentirana i po-

rukakoju jeBrankaMilićposla-

laVelimiroviću13.oktobra2016.

godine, a kojom ga obavještava

da će zajedno sa vojvodomKe-

kićem doći vozom ili autobu-

som u Crnu Goru. Milić navodi

da će u Podgoricu stići u 9.30

časova i pita da li je tou redu.

Svjedok nije znao ko je vojvoda

Kekić i do tog trenutka nije

znao da je BrankaMilić trebalo

da dođe uPodgoricu.

- Poslije ovoga sume zvali tele-

fonom da se nađemo. Ne znam

ko je njima rekao da dođu u

Podgoricu. Znam da samAlek-

siću i Čarugi rekao da ću da

idem gore i ako ko hoće da ide,

dami se javi za novac – kazao je

Velimirović.

PLAN

Podsjetio je da Milić zna sa

skupova sa Ravne Gore. Iako

nikada sa Milić nije radio na

organizaciji tih skupova, Veli-

mirović je kazao da je ona bila

,,uvijek rado viđen gost“.

Odgovarajući na pitanje bra-

nioca Nemanje Ristića, advo-

kata Mladena Dubaka, svje-

dok je rekao da nije mogao da

odustane od regrutacije ljudi

zaprotesteuPodgorici kaošto

je odustao od nauma da unese

oružje uCrnuGoru.

- Već je postojao taj plan i mo-

rao sam da nastavim da idem

dalje. Bojao samse da Sinđelić

tonesaznajernijesamznaoda

li on ima nekog ko mene prati

–pojasnio jeVelimirović.

On je istakao da se plašio i da

Sinđelićnesaznadanijenaba-

vio oružje.

- Smatrao samdanijeneki kri-

minal da dovedem demon-

strante da podrže proteste, a

oružje jevećnekadrugapriča.

To nijesammogao da dozvo-

lim, da oružje pređe –kazao je

svjedok.

Kada su u pitanju protesti,

svjedok navodi da, po njego-

vommišljenju, nije bilo smet-

nji da se oni održe, jer mu je

Sinđelić tvrdio da će do okup-

ljanja sigurnodoći.

- Bilo bi ih da nije došlo do

hapšenja. Sve što mi je iznio

Sinđelić, tako sammislioda će

da bude. Moglo je da bude sve

što je planirano jer oružja nije

bilo–kazao je svjedok.

B.ROBOVIĆ

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Preslušani tajno snimljeni razgovori

BogićevićbiouCrnoj

Gori danuoči izbora

Svjedok Mirko Velimiro-

vić ustvrdio je juče da nije

sa Tužilaštvomdogovorio

da ljudi koje je on doveo

iz Zubinog Potoka budu

pušteni na slobodu neko-

liko sati poslije hapšenja.

On je ovo kazao odgova-

rajući na pitanje optuže-

nog Mihajla Čađenovića

kako su Bojan Kovačević i

Stefan Velimirović odmah

nakon hapšenja pušteni

na slobodu a znali su sve

o planu nasilnog ulaska u

Skupštinu.

Optuženi Milan Dušić

juče je kazao da su ljudi

sa Kosova koji su se našli

sa njimu betonjerci kazali

,,vi gledajte kako ćete, a

mi sjutra idemo kući“.

- Oni su zaista sjutra

pušteni na slobodu –

kazao je Dušić, a Velimiro-

vić je rekao da o tome ne

zna ništa.

Nijebilo

dogovora

koćebiti

puštenna

slobodu

Bogićevićna jednomskupu

BAR

– Šezdeset petogodišnji

Nikola Jović poginuo je u

saobraćajnoj nesreći koja se

dogodila juče oko 11 sati na

magistralnomputu u naselju

Đurmani, na putu Bar – Petro-

vac.

Jović je, iz za sada neutvrđenih

razloga, automobilom sletio sa

ceste.

Prema informacijama iz bar-

ske policije, Jović je u vozilu

bio sam, a uzrok nesreće biće

poznat nakon završetka istra-

ge.

V.K.V.

Saobraćajna nesreća na

putu Bar – Petrovac

Poginuo

vozač

ULCINJ

– Nepoznati počinioci

opljačkali su pekaru „Centar“ u

Ulcinju odakle su odnijeli više

od 70.000 eura.

Kako prenosi portal CDM, lopo-

vi su obili sef i ukrali novac.

Policija traga za pljačkašima.

C.H.

ULCINJ:

Opljačkana

pekara „Centar“

Razbojnici

odnijeli više

od 70.000 eura

PODGORICA

- Za mjesec nik-

šićka policija je pretresla više

lokacija i zaplijenila pištolje,

pušku i municiju.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, 23. januara pretresena je

kuća M. B. (40) u kojoj je prona-

đen pištolj „crvena zastava“.

- Policija je 1. februara došla do

saznanja da je došlo do upotre-

be vatrenog oružja pored jeze-

ra Krupac, gdje su pronađene

tri ispaljene čaure. Sumnja se

da je pucao Nikšićanin P. S.

(43) i od njega je oduzet pištolj

„zastava M 57“, lovački karabin

i dvije lovačke puške - piše u

saopštenju.

Kako se navodi, oni su 18.

februara umjestu Straševina

kontrolisali vozilo „tojota“

nikšićkih registarskih oznaka

kojim je upravljao M. P. (24) iz

Nikšića, dok se na mjestu suvo-

zača nalazila bezbjednosno

interesantna osoba M. R. (56)

iz Nikšića.

- Pregledom vozila zaplijenjene

su kutije sa pištoljem ,,češka

zbrojevka“, tri okvira od ovog

pištolja u ilegalnomposjedu,

dvije lovačke puške, jedna u

vlasništvu M. P. sa 18 komada

municije, a druga u vlasništvu

M. R. sa 77 komada municije,

sa važećomdokumentacijom -

kazali su iz policije.

Policija je pretresla i kuću

Nikšićanina F. Đ. (26) gdje je

pronađena skraćena lovačka

puška i tri metka nepoznatog

kalibra.

M. L.

Zamjesec nikšićka policija

pretresla više lokacija

Oduzeli puške,

pištolje i metke

BEOGRAD

DarkoŠarić, op-

tuženza šverc 5,7 tonakokai-

na, kazao jeuSpecijalnomsu-

duuBeograduda još nije

shvatio štamu tužilaštvo

stavljana teret, prenosi por-

tal RTS.

- Kažuda samorganizovao kri-

minalnugrupu,asvenaosnovu

iskaza svjedoka saradnika. Ali

jedan je rekaoda samgrupuor-

ganizovao 2004, drugi 2005, a

treći, Nebojša Joksović, što je

tužilac i prihvatio - 2006. godi-

ne.Uoptužnicinemanavedeno

kako sam ja to organizovao, fi-

nansirao, izdavao naređenja.

Ne navodi se kome sam davao

novac, a jedine pare samdavao

Joksoviću i to za neke druge

stvari - kazao je Šarić.

Šarić se tereti da je sa još 24

osobe trgovao narkoticima iz

Južne Amerike. On je ponovo

iznosio odbranu jer je zbog

promjene u sastavu vijeća po-

stupakkrenuo iznova. Kazao je

da ne priznaje djelo koje mu se

stavljana teret i daćeneštoma-

lo ispričati zbog novog člana

vijeća.

- Tužilac kaže da mu je glavno

onoštokažusvjedocisaradnici.

DraškoVukovićništanijerekao

za mene, ničim me ne tereti.

Ako jeneštorekao,molimtuži-

ocadakaže i da to iskoristi pro-

tiv mene. Draško je kazao da

nikada odmene nije primioni-

jednonaređenje, niti novac. To

istokaže

iRadanAdamović.Za

Nebojšu Joksovića sam ranije

rekao da je promijenio iskaz

kada mu je tužilac poklonio

moju imovinu. On ne priča o

događajima, samo kaže ,,rekao

mi Darko“. Neka tužilac poka-

že pisani dokaz, ako ga ima,

protivmene - naveo je Šarić.

Kako Blic prenosi, Šarić se bu-

nio i odbijao da odgovara kada

mujenadležnizamjeniktužio-

ca Saša Ivanić postavio niz pi-

tanja koja su se odnosila na to

da li je pozajmljivaonovac, po-

slovno sarađivao sa nekim op-

tuženim. Tužilac ga je podsje-

tio da je ranije izjavljivao da je

sarađivao sa izvjesnimMiluti-

nom za kojeg tvrdi da je politi-

čar.

- Imao sam neke zajedničke

poslove sa njim u Crnoj Gori.

Hoćete li vi, tužioče, da poja-

snite ko jeMilutin? Rekao sam

da je to čovjek iz Crne Go-

re.Recitekonkretnozakojido-

gađaj me optužujete? Šta sam

jaradiosatimMilutinom?Evo,

ja vas pitam. Optužujeteme za

nešto, a ja ne znam za šta. Od

čega se branim – kazao je Ša-

rićkoji je i naranijimročištima

odbijaodaodgovaranapojedi-

na pitanja.

Zatimje rekaoda seumoriood

pitanja da li je pozajmljivao

novac.

- Davao sam novac ljudi-

ma. Najviše Nebojši

Joksoviću - sedam

miliona eura. Pa,

ja sam imao 27 i

po miliona evra

na računu. Če-

tiri godine sam

u pritvoru, a

tužilac me mr-

cvari sa takvim

pitanjima–do-

dao je Šarić.

C.H.

U Specijalnomsudu u Beogradu nastavljeno suđenje optuženomza šverc više od pet tona kokaina

Šarić:

Imaosam27milionana

računu, svima samdavaonovac

ILUSTRACIJA

DarkoŠarić