Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–TaštaMilo-

šaMarovića, DragicaPopo-

vić juče jeupodgoričkom

Višemsudu tvrdilada stanu

vlasništvunjenog sina Ivana

Popovića i stambeno- po-

slovna zgradauTivtu, gdje

sekao suinvestitor pojavlju-

jenjenakćerkaTamara, ni-

jesu stečeni odkriminalnih

poslova.

Pred Vijećem predsjednika

podgoričkog Višeg suda Bori-

saSavića juče jenastavljenpo-

stupak kojimMiloš Marović,

njegovasuprugaTamaraišura

Ivan Popović dokazuju da je

neosnovan zahtjev Specijal-

nog tužilaštvaza trajnooduzi-

manje njihove imovine.

Sadruge strane, Specijalno tu-

žilaštvo navodi da iz dokaza

tokom finansijske istrage pro-

izilazi da jeMiloš od 2006. do

2014. godine imovinu stekao

kriminalom.

PRIMANJA

DragicaPopovićjeistakladaje

Tužilaštvozabranilodaraspo-

laže stanomod26metarakva-

dratnih, koji jedobilaodopšti-

ne Budva gdje radi već 36

godina.

- Stan u kojem i danas živim

dobila sam1989. godine. Tuži-

laštvo je opteretilo ovaj stan

tvrdeći da je stvoren od krimi-

nalne djelatnosti, aMilošMa-

rovićjetadaimaočetirigodine

a moja kćerka dvije godine –

ukazala jePopović.

Miloševa tašta istakla je da je

svojuimovinusteklaodpriho-

da koje je imala kao savjetnik

za investicije, savjetnik za in-

spekcijske poslove opštine

Budva, kao zastupnica kom-

panijeWVPsasjedištemuBe-

ču.

- Radom u opštini sam od

2005. do2017. prihodovala 175

hiljada eura – kazala je Popo-

vić.

Iako je njena fiksna plata u

budvanskoj opštini iznosila u

prosjeku 700 eura, Popović

tvrdida jeodangažmanauop-

štinskim radnim tjelima, pri-

hodima od angažmana za

WVP kompaniju njeni mje-

sečni prihodbioviši i od2.000

eura.

Ona tvrdi da je sinu Ivanu po-

mogla 2005. godine u kupovi-

ni i opremanju stana koji ga je

koštao 27.600 eura.

Za ovu trgovinu, navodi, da

mu je ustupila 10.000 eura ko-

je jenaplatilaodzdravstvenog

osiguranja nakon što je doži-

vjela ozbiljnupovredu.

Dragica Popović kazala da ne

vidi ništa sporno u tome što je

savnovackoji jezarađivalada-

vala svojoj djeci jer to čini sva-

ki roditelj.

Onatvrdidajeuzpomoćprija-

telja obezbijedila finansije za

izgradnju stambeno-poslov-

nog prostora u Tivtu u koji

projekat je kao suinvestitor

ušla njena kćerkaTamara.

ISKAZ

Ove detalje potvrdili su njeni

prijatelji Ivana Knežević i Zo-

ran Lubarda, koji su joj pozaj-

mili ukupno 145.000 eura.

Iakonezaposlena,Knežević je

ustvrdilada jeDragiciPopović

2003. godine pozajmila

25.000 eura bez ikakve doku-

mentacije, navodeći da je sa

porodicomPopović višedece-

nijski prijatelj. Pojasnila je da

tajnovacpotičeodprodajepo-

rodične kuće u Podgorici za

200.000njemačkihmaraka.

Navela je i da su Popovići ka-

snije, kada joj je novac bio po-

treban za školovanje kćerke u

inostranstvu, vratili novac u

više navrata.

Zoran Lubarda, prijatelj Dra-

gice Popović iz studentskih

dana, jeprijateljici, kako tvrdi,

pozajmio ukupno 120.000 eu-

ra. Pozajmljivao joj je, kako

navodi, od 10.000 do 30.000

eurazavisnoodpotrebakojeje

diktirala izgradnja zgrade u

Tivtu.

Kako mu novac nije vraćen,

početkom prošle godine fidu-

cionim ugovorom dva stana i

dva poslovna prostora prešli

suunjegovo vlasništvo.

BivšisuprugDragicePopovići

tastMilošaMarovića, Božidar

Popović je naveo da je bio do-

brog imovinskog stanja jer ra-

di kao savjetnikuVladi Srbije.

Potvrdio je da je sinu Ivanu u

dva navrata dao po 10.000 eu-

rakakobimupomogaopri rje-

šavanju stambenog pitanja i

opremanja stana, koji je trgo-

vao 2011. godine.

B.R.

Provjera imovineMarovića, Dragica Popović kaže da je pomagala kćerku i zeta

Miloševa tašta tvrdi da jeza 12

godina zaradila 175.000eura

PODGORICA

- Prava

drama odigrala se sinoć

u podgoričkomnaselju

Zabjelo, kada je Pod-

goričanin B. Z, kako se

sumnja, pokušao da ubije

svoga oca, potvrđeno je

CdM-u iz policije.

Njega je saslušao viši

državni tužilac Grujo

Radonjić, koji mu je odre-

dio pritvor.

C. H.

BEOGRAD

–Dokaznipostu-

paknasuđenjuzaubistvoNi-

koleBojovića iMilošaVidako-

vića2013. godineokončanje, a

strankeupostupkupočelesu

iznošenjezavršnihriječi.

Tužilaštvosmatradasudokaza-

ni svi navodi optužnice, dokod-

brana okrivljenih tvrdi danema

dokaza i da se cijeli slučaj teme-

lji na iskazuMilošaVojnovića.

Kako prenoseNovosti, Tužilaš-

tvo jepredložilosududaMiloša

Delibašića osudi na 30 godina

zbog ubistva i 12 godina za stva-

ranjekriminalneorganizacijesa

sadapokojnimSlobodanomŠa-

ranovićem.

Šaranović je prošle godine u fe-

bruaru ubijen u Budvi ispred

svojekuće.

Tužilaštvojezahtijevaloistuka-

znuzaRatkaKoljenšićaiSlavišu

Novakovića, kojima se sudi u

odsustvu,kaoizaSašuCvetano-

vića, dok je za Gorana Bojanića

tražilokaznu-nemanjuodčeti-

ri godine zatvora, prenose No-

vosti.

Premaoptužnici,kaoneposred-

ni izvršilacubistvaNikoleBojo-

vića označen jeCvetanović, kao

pomagač - Koljenšić, a nalogo-

davac Šaranović, koji je, kako se

sumnja, smatrao da je Luka Bo-

jovićubionjegovogbrataBrani-

slava.

Svioptuženisunegiraliučešćeu

organizovanoj kriminalnoj gru-

pi i povezanost sa ubistvima,

izuzevMiloša Vojnovića, koji je

priznao ubistvo Vidakovića i

članstvo u kriminalnoj grupi i

svjedočioprotivostalihoptuže-

nihkakobi dobiokaznuzatvora

od10 i pogodina.

C.H.

a od kojih je jedna preminula

keprvostepeneodluke

Sinpokušao

daubijeoca?

Zoran Lubarda juče je

ustvrdio da je 120.000

eura Dragici Popović dao

na riječ i da ne postoji

pisani trag kada je ta

transakcija u pitanju, što

je tužiteljki Lidiji Vukčević

bilo čudno s obziromda

se radi o pozamašnoj

svoti novca.

- Za vas je tomnogo, za

mene normalno. Da ste mi

prijatelj i vama bih pozaj-

mio - naveo je Lubarda.

Lubarda

nariječdao

120.000

Dragica Popović kazala je da je Sveta Marovića upoznala 15

dana pred svadbu. Za razliku od bivšegmuža, kazala je da

je prisustvovala svadbi kćerke Tamare i Miloša Marovića.

Ona nije željela govoriti o novcu koji sumladenci tomprili-

komdobili.

– Možda i jesamu saznanju koliko su dobili, ali sigurnome

to ne interesuje, mada suma vjerovatno jeste značajna. Na

kraju, to je njihov novac i zašto bi tomene interesovalo -

kazala je Popović.

Svjedokinjanećeda

govorionovcusasvadbe

Advokat Begović saMarovićem

Suđenje optuženima za ubistvoMiloša Vidakovića i Nikole Bojovića

Tužilaštvozačetvoricu

optuženih traži kazne

nemanjeod30godina

odgovornosti, jer su službeni-

ci sa snimka pripadnici ove je-

dinice – objasnio je Stojano-

vić.

SARADNJA

Naglasio je i da će uvažiti pre-

poruke Savjeta za građansku

kontroluradapolicijekao ina-

laz Odjeljenja za unutrašnju

kontrolu policije, koje će ispi-

tati ovaj događaj.

Stojanović je pozvao građane

da prijave „svaki eventualni

vid prekoračenja ovlašćenja

odstranepolicijskihslužbeni-

ka, jerpolicija, prijesvega, slu-

ži građanima i zadatak joj jeda

preduzima aktivnosti u inte-

resu građana“.

- Saradnjom sa građanima ja-

čamomeđusobnopovjerenje i

doprinosimo identifikovanju

pojedinačnihslučajevanepro-

fesionalnogponašanja i njiho-

vom iskorjenjivanju, što sveu-

kupno doprinosi očuvanju ne

samo imidža policijske orga-

nizacije već i bezbjednosti u

cjelini – zaključio je Stojano-

vić.

Osim Osnovnog tužilaštva i

Odjeljenje unutrašnje kontro-

le ispitaće postupanje polica-

jaca koji sunapalimladiće.

Ministar Nuhodžić naložio je

hitnu kontrolu Odjeljenja

unutrašnje kontrole Uprave

policije, radi utvrđivanja de-

taljnih činjenica i okolnosti

koje se odnose na postupanje

policijskih službenika.

- Svi policijski službenici za

kojeseutvrdidasuprekoračili

zakonska ovlašćenja biće naj-

oštrije sankcionisani zbog ne-

poštovanja ljudskih prava za-

garantovanih Ustavom i

zakonima Crne Gore, kao i

narušavanja ugleda polici-

je. Moraju svi znati da primje-

na policijskih ovlašćenja ne

može biti iznad poštovanja

ljudskih prava - kazao je Nu-

hodžić.

IzUprave policije naglašavaju

daćeuovompredmetumaksi-

malno sarađivati sa tužilaš-

tvom i postupati po nalozima

tužioca.

- Biće preduzete sve zakonom

propisane mjere i radnje kako

bi se ova lica adekvatno proce-

suirala, shodno zakonu. Polici-

ja će se prema sadržini snimka

odnijeti odgovorno i ispitati

sveokolnostidogađajaipredu-

zeti aktivnosti iz svoje nadlež-

nostikojeseodnoseinautvrđi-

vanjeeventualneodgovornosti

policijskih službenika - kazali

su iz policije.

A.G.-M.Ž.

n objave snimka na kojem

ca prebija trojicumladića

policajci,

a jedinice

Građani su Savjetu za građansku kontrolu rada policije dosta-

vili snimak prebijanja trojice mladića u centru Podgorice.

Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije Saša

Zeković kazao je da je od direktora Uprave policije zatražio da

naloži hitnu provjeru, utvrdi identitet postupajućih policijskih

službenika, razloge za intervenciju prema građanima sa pojaš-

njenjem zašto je moralo doći i do upotrebe izičke sile.

- Savjet je dodatno zatražio da direktor Uprave policije infor-

miše da li je tražena i pružena medicinska pomoć ovimmladi-

ćima, koji su iste noći i zadržani u prostorijama CB Podgorica.

Prema navodima koji su iskazani Savjetu, dvojicumladića su

navodno tukli i u vozilu tzv. marici prilikomprevoza u CB Pod-

gorica - naveo je Zeković.

Građanska kontrola rada policije je snimak dostavila i načelni-

ku Centra bezbjednosti Podgorica Jovici Rečeviću.

Zekovićudostavljensnimak

Uhapšen Podgoričanin

-Odbranajeiznijelačitavnizne-

dostataka osporene presude a

kojeprimjedbe,ćevjerujem,sud

prihvatitiiutompravcudonijeti

odluku–kazao jeMedojević.

On jenaveodanjegovbranjenik

Puletićinijetrebalodabudeop-

tužen, paoslobađajućupresudu

uodnosunanjegavidikaojedini

zakonit ishod.

B.R.

SaprivođenjaDelibašića