Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Poznati cr-

nogorski hirurgprof. dr

RankoLazovićuakadem-

skoj zajednici slovi zanovog

dekanaMedicinskog fakul-

tetauPodgorici, nakon što

sa te funkcije, najkasnijeu

septembru, ode aktuelni de-

kanprof. drGoranNikolić.

Nikolić u septembru stiče

uslove za starosnu penziju, a

još nije poznato kada će kon-

kurs za novog dekana biti ras-

pisan.

BEZKOMENTARA

Antena M juče je objavila da

veliki broj najistaknutijih lje-

karaKliničkogcentra i nastav-

nika Medicinskog fakulteta

ubjeđuje Lazovića da se kan-

diduje.

On je Pobjedi kazao da ne želi

da komentariše ove informa-

cije.

Dr Lazović je jedan od vode-

ćih hirurga u Kliničkom cen-

tru i redovni je profesor na

Medicinskom fakultetu. Do

oktobra prošle godine, kada je

podnio ostavku, bio je i član

Senata Univerziteta Crne Go-

re.LazovićjebioidirektorKli-

ničkog centra od aprila 2015.

godine, aostavkuna tu funkci-

jupodnio je unovembru2016.

- Među najuglednijim ljekari-

ma i nastavnicima postoji od-

lučnost da na čelo fakulteta

dođe čovjek kojem to mjesto

pripada isključivo po struč-

nim referencama – prenio je

portal AntenaM.

Njihov izvor sa Univerziteta

tvrdi da je ubjedljiva većinska

podrškaLazovićuuNastavno-

naučnom vijeću potpuno iz-

vjesna.

To tvrde i izvori Pobjede s tim

što ukazuju da mu je, za sada,

upitna podrška u Upravnom

odboru Univerziteta s obzi-

rom na to da je, među rijetki-

ma, ostao uz smijenjenu rek-

torkuRadmiluVojvodić.

Prošle godine, 16. oktobra,

podnio je ostavku na članstvo

u Senatu jer nije bio zadovo-

ljan kako je riješeno pitanje

Visokemedicinskeškole.Tada

za Pobjedu kazao da u ovom

slučaju nije poštovana akredi-

tacija koju je dao Savjet za vi-

soko obrazovanje.

-Beranskabolnicanijenastav-

na baza i nije ispoštovan pro-

gramkoji jeuradila radnagru-

p a k o j u j e i me n o v a l a

smijenjena rektorkaVojvodić,

aukojoj sambio ja, kao idekan

Medicinskogfakulteta–rekao

je on tada.

Precizirao je da s obzirom na

to da „vidi da se pravila ne po-

štuju, ne želi u tome da uče-

stvuje“.

SUKOB

Radmila Vojvodić smijenjena

je upravo zbog sukoba sa Vla-

dom o statusu Visoke medi-

cinskeškole,nakonštojeodbi-

la da sprovede naredbu da

raspišekonkurszaupisbruco-

ša uBeranama.

Taj studijski program bio je

akreditovan sa sjedištem u

Podgorici, ali je Vladi to bilo

neprihvatljivo zbog Strategije

za razvoj sjevera.

Sukob je trajao nekoliko mje-

seci, dok Vlada nije uspjela da

obezbijedi većinu u Uprav-

nomodboruUniverziteta, po-

sliječegasunjeni predstavnici

tražilismjenuVojvodićionaje

razriješena 9. oktobra prošle

godine.

Zamijenio je prof. dr Danilo

Nikolić, koji je kasnije kao je-

dini kandidat na konkursu i

imenovan za rektoraUCG.

S obzirom na to da se nova

uprava riješila svih saradnika

Vojvodić, takoštosuneki pod-

nijeli ostavke, poput Lazovića,

ili tako što ih je smijenila, za

sada je upitno da li će Lazovi-

ćeva kandidatura, bez obzira

na njegove nesporne referen-

ce i podrškukolega, proći.

Kao kandidat za mogućeg de-

kana slovi i bivši ministar

zdravlja, takođe hirurg, Mi-

odrag Radunović. Pojedini

mediji njega su, prošle godine,

kandidovaliikaomogućegno-

vogrektora,umjestoVojvodić.

Radunović je u zvanje redov-

nog profesora promovisan u

oktobru prošle godine. Portal

Analitikaobjaviojeuponedje-

ljak da on slovi i za kandidata

zanovogdekanaMedicinskog

fakulteta.

Upravni odbor Univerziteta

CrneGoreimenovaojeNikoli-

ća za dekana 16. marta 2016.

godine, a njegov novi mandat

počeo je 2. avgusta 2016. Bio je

jedini kandidat za tu funkciju.

K. K./N. Đ.

PODGORICA

–Novasiste-

matizacijauKliničkomcen-

tru, koja jeusvojenaprijego-

dinu, predviđa i angažovanje

višepsihologa, aproceduraza

njihovprijemjeutoku, saop-

šteno je izoveustanove.

- Pored Klinike za psihijatriju i

Centra za autizam, Klinički

centar trenutno raspolaže sa

dva psihologa za potrebe Insti-

tutazabolesti djece iKlinikeza

onkologiju i radioterapiju. Pre-

manovoj sistematizaciji, plani-

rana supodva psihologa za po-

trebe Interne i Klinike za

onkologijuiradioterapiju,tepo

jedan zaKliniku za ginekologi-

ju i akušerstvo, Neurologiju i

Klinikuzaanesteziju,reanima-

ciju i terapiju bola – ističe se u

saopštenju.

Navodi se da ova zdravstvena

ustanovapratisavremenemedi-

cinske trendove i prilagođava

imse, zbog čega je novomsiste-

matizacijom predviđeno blizu

3.200zaposlenih.

-Značajan iskoraknovomsiste-

matizacijom, između ostalog,

učinjen je u svim organizacio-

nimjedinicamaprilagođavajući

strukturu zaposlenih potreba-

manašihpacijenata.Utomsmi-

slu smo u određenimorganiza-

cionim jedinicama planirali i

psihologe–naveli suoni.

U ponedjeljak je na okruglom

stolu u Podgorici, na kojem se

govorilo o podršci djeci koja su

duže vrijeme hospitalizovana,

saopštenodanaodjeljenjimana

kojima se liječe najmlađi paci-

jenti fali psihologa.

PredsjednicaNVOFeniks Dija-

na Stojanović kazala je da na

Odjeljenju hematoonkologije

nepostoji psihologzbogčegasu

oni angažovali stručnjaka, koji

dva puta sedmično obilazi obo-

ljele i razgovara sanjihovimpo-

rodicama, upozoravajući da to

nijedovoljno.Istaklajedajepsi-

hološka podrška pacijentima i

njihovimporodicama na ovom

odjeljenju neophodna svakod-

nevno.

R.D.

Na UCG počela kampanja za nasljednika prof. dr Gorana Nikolića

Prof. dr Ranko Lazović ima bezrezervnu podršku kolega

sa fakulteta, ali mu je, za sada, upitna podrška uUpravnom

odboruUniverziteta s obziromna to da je, među rijetkima,

ostao uz smijenjenu rektorku RadmiluVojvodić

KolegeželeLazovićana

čeluMedicinskog fakulteta

Iz najveće zdravstvene ustanove saopšteno da prate trendove umedicini

UKliničkomcentruposao

ćedobiti osampsihologa

Medicinski fakultet

Prof. drRankoLazović

PODGORICA

–Nasjednici vi-

jećaApelacionogsuda jučesu

razmatranežalbenapresudu

kojomsubjelopoljski ljekari

TomislavJeremić iHakaTahi-

rovićosuđeninaposedam

mjeseci zatvora, aZvonkoPu-

letić i JelaCimbaljevićnapo

šestmjeseci kućnogzatvora

zbog infekcijepetbebaodko-

jihje jednapreminulauno-

vembru2014. godine.

Ovo je za Pobjedu potvrdio bra-

nilac optuženog Puletića, advo-

katNikolaMedojević.

Razmatrane žalbe na presudu doktorima koji se terete za infekciju pet be

Bulatović: Ukazali smonanedosta

PODGORICA

–Policija je

identifikovalapetoricuko-

lega interventne jedinice

koji suupetakveče, 16. fe-

bruara, uNjegoševoj ulici

ispred lokala ,,Bajica“, fizič-

ki nasrnuli na trimladićaod

kojih jedan ima 18godina, a

najstariji 27.

Njihova imena dostavljena su

tužilaštvu, koje će se izjasniti

o kvalifikaciji djela.

Odgovornost članova inter-

ventne jedinice - Mladena

Vujovića, Marka Stojanovića,

Vukomana Maraša, Slavka

Furtule i Miloša Bečanovića

– ispitaće po hitnom postup-

kuUnutrašnjakontrolaUpra-

ve policije.

Odgovornost za prebijanje,

koje su zabilježile sigurnosne

kamere sa jednog od objekata,

„pala“ je na šefa smjene inter-

ventne jedinice – Milana Ra-

dusinovića, koji je po nalogu

direktora Uprave policije

SlavkaStojanovićajučeekpre-

sno smijenjen.

Snimak je prvo objavljen na

portalu IN4S, a onda i na

društvenimmrežama, gdje je

izazvaobrojneosudegrađana

zbog nedoličnog ponašanja

policajaca.

IZJAVE

Na snimku se vidi kako peto-

rica policajaca na sred ulice,

nasumično, rukama i nogama

tuku trojicu mladića. Nasrta-

nje kreće u trenutku kada je-

dan odmladića stavlja ruku u

džep da izvadi legitimaciju i

preda je policajcu. Umjesto

da ga legitimiše, policajac ga

udara. Toj nemiloj sceni pri-

sustvovale su i dvije djevojke,

koje su bile u društvu sa ovim

mladićima.

Međutim, policajci tvrde da

nije sve onako kako izgleda.

Premanjihovojverziji,mladi-

ći su ih provocirali, vrijeđali i

oglušiliseopolicijskanaređe-

nja, pa su oni „morali da rea-

guju“. Tvrde da su imdobaci-

vali „svinje policijske“, „bip

policajci“...

Sinoć kasno, u Osnovnom tu-

žilaštvu su povodom tog do-

gađaja uzete izjave od trojice

mladića. To suzaPobjedupo-

tvrdilizastupnicimladića,ad-

vokat Lazar Aković i advoka-

ticaMilicaTomović.

Takođe, Aković je saopštio da

je u tužilaštvu formiranpred-

met protiv policajaca koji su

napali mladiće. Prema njego-

vim riječima trojica mladića

tvrdeda sunapadnuti bezpo-

voda, te i da je postupanje po-

licajacabiloneprofesionalnoi

nedopustivo.

- Radi se o nemilomdogađaju

zbog kojeg je cjelokupna cr-

nogorska javnost uznemire-

na. Zbog neodgovornog po-

našanja pojedinaca narušena

je slika o radu policije i ogro-

mnom broju policajaca koji

časno i odgovorno rade svoj

posao – rekao je Aković, do-

dajući da je siguran da će se

osumnjičeni ubrzo naći na

optuženičkoj klupi.

Protiv pretučenih mladića

vodi se prekršajni postupak

po prijavi policijskih službe-

nika, koji su ih optužili za na-

rušavanje javnog reda imira.

OSUDE

Samo nekoliko sati nakon

objavljivanja snimka, uslijedi-

le su reakcije čelnih ljudi Mi-

nistarstvaunutrašnjihposlova

–ministraMevludinaNuhod-

žića i direktora Uprave polici-

je Slavka Stojanovića, koji su

oštroosudili prebijanje trojice

mladića,navodećidaćesvibiti

sankcionisani.

Osim istrage koja je inicirana i

identifikovanjaosumnjičenih,

direktorStojanović jenačelni-

ku Centra bezbjednosti Jovici

Rečeviću izdao nalog da smi-

jeni vođu interventne jedinice

Milana Radusinovića zbog

„objektivne odgovornosti jer

su službenici sa snimka upra-

vo iz te jedinice“.

Stojanović je u saopštenju na-

veo da najoštrije osuđuje ne-

primjereno i neprofesionalno

postupanje petorice službeni-

ka.

-Upravapolicijenećetolerisa-

ti grubokršenjepravagrađana

i svako ovakvo ponašanje će

biti najstrožije sankcionisano.

Saovimdogađajemupoznat je

i nadležni tužilac. Odmah sam

naložio preduzimanje hitnih

mjera i radnji, među kojima

sam dao i nalog načelniku

Centra bezbjednosti Podgori-

ca da detaljno ispita sve okol-

nosti događaja i da, shodno

tome, preduzme sve zakonom

propisane mjere i radnje. Ta-

kođe, dao sam hitni nalog na-

čelniku CB Podgorica da smi-

jeni vođu interventne jedinice

CBPodgoricazbogobjektivne

Uprava policije reagovala nak

se vidi kako interventna jedin

Identifikovan

smijenjenvo

BRUTALNA

AKCIJA

Odmah samnaložiopreduzimanje hitnihmjera i daonalog da

se detaljno ispitaju sve okolnosti događaja i da se, shodno tome,

preduzmu sve zakonompropisanemjere i radnje. Takođe,

dao samhitni nalog načelnikuCBPodgorica da smijeni vođu

interventne jedinice zbog objektivne odgovornosti – kazao je

direktor Uprave policije Slavko Stojanović