Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Društvo

cije

vor

lobiju

Govoreći o epidemiji malih

boginja u Evropi Žužana

Jakab je poručila da je

neophodna politička posve-

ćenost, inansijska sredstva,

ali i promjena u antivakcio-

noj atmosferi da bi se stanje

popravilo.

- Ima oklijevanja, ali ne

smijemo to da koristimo

kao izgovor iza kojeg bi

se sakrili da se ne bi bavili

nekim težimpitanjima koja

se nalaze u osnovi proble-

ma vezanih za imunizaciju

– rekla je ona.

U Evropi je u prethodnoj

godini, kako je prenio BBC,

zabilježeno 400 odsto više

slučajeva zaraze malim

boginjama.

Svjetska zdravstvena orga-

nizacija smatra da je to

alarmantno s obziromna

rekordno nizak broj od 5.273

slučaja u 2016. godini. Velike

epidemije malih boginja

zabilježene su u 15 evrop-

skih zemalja prošle godine,

uključujući Veliku Britaniju.

Najteže pogođena prošle

godine bila je Rumunija, u

kojoj je registrovano 5.562

slučaja, u Italiji je bilo 5.006

slučajeva, a u Ukrajini 4.767.

Stanjeu

Evropi

alarmantno

rama zeleno svjetlo

ke težnje i ciljevi za

Ministar zdravlja Kenan Hrapović je u izjavi za novinare,

odgovarajući na pitanje vezano za pristup, nabavku i cijenu

vakcina, kazao da u našoj zemlji postoje dovoljne zalihe

vakcina.

- Na vrijeme smo se organizovali i obezbijedili određene

doze. U narednomperiodu smo spremni – i što se tiče

sredstava i što se tiče modela nabavke, kako bi pružili punu

podršku Montefarmu, kako bi ova institucija na vrijeme

obezbijedila vakcine – istakao je on.

Hrapović:Vakcina

imadovoljno

ćiti da zajednički ulazimo u

procese nabavki, a odluku o

ovome ćemo donijeti na na-

rednomministarskomsastan-

ku. Za ovaj cilj biće uskoro

osnovana radna grupa – naja-

vila je Jakab.

Regionalnoj konferenciji pri-

sustvovali suministri zdravlja

Malte, Makedonije, Moldavi-

je, Bosne i Hercegovine, BiH

entiteta Republika Srpska,

Albanije i Rumunije, kao i vi-

soki predstavnici zdravstve-

nih sistema Hrvatske, Izraela

i Bugarske.

J.BEHAROVIĆ

Preminuo

ArsenijeVujović

PODGORICA

- Jedan od osnivača Građevinskog fakulteta,

profesor emeritus Univerziteta Crne Gore Arsenije Vujović

preminuo je u 86. godini.

Vujović je bio dekan Građevinskog fakulteta u periodu od

1983. do 1988.

Bio je član Inženjerske komore, a bio je i na čelu Akademije

inženjerskih nauka Crne Gore.

Dugogodišnji profesor, projektant, dekan, uticajno ime na

polju crnogorskog građevinarstva.

Prof. dr Arsenije Vujović će biti sahranjen danas u 14 sati na

groblju u Čukovićima.

R. D.

POVODI:

Ko upravlja neformalnimvjerskimhumanitarnimorganizacijama

„Humanitarci“ van

domašajadržave

NOVIPAZAR/KOSOVSKA

MITROVICA/PRIŠTINA

-O

svojevrsnoj transformaciji

nekadašnjih logističkihcen-

tara i ćelija zapromociju i

podršku islamskomradika-

lizmu, pa i džihadizmu, une-

formalnevjerskenevladine

organizacije, Pobjeda jeu

proteklihpola godinepisala

opširno i detaljno.

Istraživanja „na terenu“ - odNo-

vog Pazara, Tutina, Kosovske

Mitrovice, Prištine, pa do Kača-

nika - i svjedočenja desetak veo-

ma dobro upućenih sandžačkih i

kosovskih novohumanitaraca,

pokazuju da je takozvana dobro-

voljačka mreža gusto ispletena,

a unutra su uglavnom bivši logi-

stičari budućih regruta za potre-

be sada već razorenog kalifata,

odnosno takozvane ISIL - drža-

ve.

PARADOKSI

Paradoksalno je, međutim, da se

tim navodno humanitarnim, mi-

sionarskim jezgrima, sa namje-

rom da pomognu spa

š

avanju

bivših pripadnika ISIL-a porije-

klom sa balkanskih prostora,

pruključuje sve veći broj musli-

mana, koji su sve vrijeme neo-

bjašnjivog vjerskog fanatizma

bili potpuno van te fatalističke

priče, najiskrenije se zalažući za

jasan, bezuslovni otklonod sulu-

dih idejaAbu-Bakr-Al Bagdadi-

ja i njegovih sljedbenika.

Zato jedanasmogućeu istoj pro-

storiji, za istimstolom, u isto vri-

jeme, u Kosovskoj Mitrovici ili

Prištini, razgovarati sa Elmom

Đ. koja je, do prije godinu i po,

sumnjičena za „regrutaciju“

mladih muslimanki i hapšena tri

puta u čak tri države i profeso-

rom sociologije Husnijom Đ.

koji je makar posljednjih šest

g o d i n a „

ž i v o t a t r o š i o

pokušava j uć i da ml ade

istovjernike odvrati od puta u

pakao

“.

PORČA

- Znam da je Elma hapšena, ali

znam, takođe, da je svaki put,

kao nevina, puštana na slobodu

- objašnjava Husnija i naglašava

da joj lično vjeruje.

Ističe da bi se, da nije tako, udru-

žio sa bilokojomosobomili gru-

pacijom za koju procijeni da bi

mogla biti od pomoći humanoj

misiji da se spase što se spasti da

i izbjegnu dodatne pojedinačne i

porodične tragedije.

Prištinski profesor ne krije da je

neformalna NVO kojoj pripada,

u - kako kaže, veoma neposred-

noj i korisnoj komunikaciji i sa

kontroverznim Muhamedom

Porčom, vođom jednog od au-

strijskih selafističkih paradže-

mata, odakle osim važnih infor-

macija dobijaju i dio novca

neophodnog za navodne huma-

nitarnemisije. Do sada su od pa-

radžematlija iz Beča, Štutgarta i

Bazela dobili tri „donacije“ od

oko dvadesetak hiljada eura.

DISTANCA

Na pitanje - znači li to da Porča

faktički upravlja kosovskim i

sandžačkim misionarima, Elma

Đ. odgovaraodrično, naglašava-

jući da je unutar (neformalne)

balkanske humanitarne mreže

sve bazirano na temeljima do-

brovoljnosti i neupitnom povje-

renju, pa je svaki vid supremaci-

je isključen. Po tom modelu

funkcionišu i povjerenici, odno-

sno povjereništva u Crnoj Gori

(uUlcinju, Baru, Plavu i Rožaja-

ma), u svojstvu formalnih ili ne-

formalnih NVO, ali uglavnom

jednako distanciranih od bilo

kakvog zvaničnog upliva drža-

ve.

Na nedovoljno razumljivim

principima samodovoljnosti i

unutrašnje samokontrole, apso-

lutno van službenog domašaja

organa država na čijimteritorija-

ma djeluju, zasnivaju se sve ak-

tivnosti pomenutih organizacija,

njihovih misija i misionara, pa i

raznovrsne forme logističke, hu-

manitarne, socijalne i psihološke

podrške povratnicima sa sirij-

skih i iračkih ratišta i njihovim

užim familijama.

RESOCIJALIZACIJA

Za pravnu pomoć povratnicima

osumnjičenim za „učešće na

stranim ratištima“ angažuju se

referentne advokatske kancela-

rije i organizuju grupni i pojedi-

načni edukativni razgovori koji

bi mogli olakšati pozicije osum-

njičenika ili optuženika. Istovre-

meno, organizuju se i takozvane

povratničke radionice u svrhu

resocijalizacije uglavnom mla-

đih muslimana, a posebna pa-

žnja posvećuje se đeci…

Bivši aktivista novopazarskog

Furkana, a aktuelni humanitarac

Fahredin Ć. je uvjeren da se sve

radi za dobro i uz bezgraničnu

zahvalnost Alahu, pa im za tako

plemenite misije nijesu potrebni

ni državna pomoć, niti službene

dozvole i bilokakvi nadzori ovo-

zemaljskih vlasti.

R.TOMIĆ

Ozarobljenicima svemanje informacija

Danas jemoguće u istoj prostoriji, za istimstolom, u isto vrijeme, u Kosovskoj Mitrovici ili

Prištini, razgovarati sa ElmomĐ. koja je, do prije godinu i po, sumnjičena za „regrutaciju“ mladih

muslimanki i hapšena tri puta u čak tri države i profesoromsociologije HusnijomĐ. koji jemakar

posljednjih šest godina „života trošio pokušavajući damlade istovjernike odvrati od puta u pakao“

Nedjeljni izvještaj Kliničkog centra

Višeod trećinepacijenata

nijedošlonapregled

PODGORICA

UKliničkom

centruu tokuprošle sedmice

terminekod specijalista je

zakazalo8.844pacijenta, od

čega je6.526došlonadogo-

voreni pregled– saopšteno je

iz te zdravstveneustanove.

Kako je precizirano, od 11. do

18. februara na zakazane pre-

glede od izabranog doktora

nije seodazvalo, niti ih jeotka-

zalo, 33,54odstopacijenata.

- U Institutu za bolesti djece

od ukupno zakazanih 1.324

pregleda,odazvalose1.038pa-

cijenata, dok jenaInternoj kli-

nici urađeno 1.107 pregleda, a

zakazano 1.403. U Hirurškoj

klinici, od zakazanih 416,

obavljena su 323 pregleda, a u

Klinici zaortopediju i trauma-

tologiju od 560 obavljeno je

288pregleda - precizirano jeu

saopštenju.

Piše da je uKlinici za neurolo-

giju, od ukupno zakazana 384

pregleda obavljeno 192, dok je

uKlinici zaORL iMFH(Mak-

silofacijalna hirurgija) od 322

obavljeno 205 pregleda.

- Kod oftalmologa su od zaka-

zanih 554 obavljena 394 pre-

gleda. UCentru za radiološku

dijagnostikuodzakazanih724

obavljeno je 540 pregleda.

Kodkardiohirurga,odzakaza-

nih 36 obavljeno je 20 pregle-

da, dok su kod kardiologa od

zakazanih 791 obavljena 623

pregleda - piše u saopštenju.

Menadžment najveće zdrav-

stveneustanoveunašoj zemlji

poručuje da krajem svakog

mjeseca otvara dodatne ter-

minezaspecijalističkepregle-

de, koji zatim budu dostupni

izabranimljekarima.

Oni sunapomenuli da seu jav-

nosti često govori o „navodno

dugimlistamačekanja,nepra-

veći razliku između prvih i

kontrolnih pregleda, a naroči-

tohitnih i urgentnih stanja“.

- Pored svih napora menad-

žmenta i medicinskog osoblja

da osiguranicima blagovre-

menoobezbijedespecijalistič-

ke preglede i dijagnostičke

procedure, naša ustanova se

suočava sa nezadovoljstvom

jednog broja osiguranika, koji

tvrde da ne mogu da zakažu

neophodan pregled. Broj ne-

zadovoljnihgrađana jeznatno

manji od broja nerealizovanih

pregleda – ističe se u saopšte-

nju.

IzKliničkogporučujudakada

biosiguranicipoštovaliproce-

dure svi bi dobijali termine u

optimalnom vremenskom ro-

ku, a naročito kada bi blago-

vremeno otkazivali zakazane

preglede ukoliko, iz bilo kog

razloga, nijesu u mogućnosti

da dođu.

K.J.

UKlinici za neurologiju, od ukupno zakazana 384 pregleda obavljeno

je 192, dok je u Klinici za ORL i MFH od 322 obavljeno 205 pregleda

IzKliničkogcentra

8.844

pacijenata imalo je

zakazan specijalistički

pregled a došlo je njih6.526