Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

- Skupština se

odgovornoponašau slučaju

smjeneGoranaĐurovića i

NikoleVukčevića izSavjeta

Javnog servisa - rekao je

predsjednikSkupštineCrne

Gore IvanBrajović i naglasio

da svako trebada radi svoj

posao.

Nakon obilaska Nacionalne bi-

blioteke „Đurđe Crnojević“ na

Cetinju, odgovarajući na pitanja

novinara,Brajović jeprokomen-

tarisao odluke osnovnih sudova

koje se odnose na smjene Đuro-

vića i Vukčevića iz Savjeta

RTCG i rekao da se zalaže za to

da svako radi svoj posao i da tre-

ba sačekati i vidjeti do čega će to

dovesti.

- Skupština se, ja tvrdim, odgo-

vorno ponaša. Imali smo stav

Osnovnog suda u Podgorici, ali

imali smo takođe i stav Vijeća

Osnovnog suda u Podgorici koje

jepožalbi zaštitnikaponištio, od-

nosnoukinuoodlukuoprivreme-

noj mjeri. Ne vidim da bi se mo-

glo nešto drugo desiti i u drugom

slučaju sem da bude istovjetna

odlukaVijeća - kazao je on.

Skupština je na prijedlogAdmi-

nistrativnog odbora razriješila

Vukčevića i Đurovića jer su pre-

kršili Zakon o sprečavanju ko-

rupcije.

Đurović se na tu odluku žalio

OsnovnomsuduuPodgorici

, a

podnio je i zahtjev za izricanje

privremene mjere po kojem je

postupio sudija Radovan Vlao-

vić i u presudi naložio Skupštini

da Đurovića, do konačne odluke

suda, vrati u Savjet RTCG.

Skupština se oglušila o presudu

sudijeVlaovića, aVijećeOsnov-

nog suda u Podgorici, kojem je

uložen prigovor, oborilo je nje-

govu odluku.

I drugi razriješeni član Savjeta

RTCG Nikola Vukčević takođe

je pokrenuo sudski postupak, a

po njegovom zahtjevu Osnovni

suduNikšićudonio je privreme-

numjeru kojom je, kao i u sluča-

ju Đurovića, naloženo Skupštini

da vrati Vukčevića u Savjet do

okončanja sudskog procesa.

Iz Skupštine su najavili žalbu i u

ovompredmetu.

Parlament je za novog člana Sa-

vjeta RTCG, umjesto Vukčevi-

ća, već izabrao Ivana Jovetića,

kandidata Univerziteta Donja

Gorica.

Što se tiče kandidata iz reda

nevladinih organizacija

procedura za izbor je u toku.

J. Đ./K. J.

PODGORICA

–Na sjednici

Administrativnogodbora,

zakazanoj zadanas, na

dnevnomredu je izmjena

sastava radne grupe tog tije-

lakoja trebadapregledado-

kumentacijuovlašćenih

predlagačapo javnompozi-

vuza imenovanjepo jednog

članaSavjetaAgencije za

elektronskemedije i Savjeta

RTCG.

Prema našim saznanjima, Gra-

đanska alijansa predložila je

svog člana Zorana Vujičića da

bude kandidat nevladinih orga-

nizacija iz oblasti medija u Sa-

vjetu Agencije za elektronske

medije.

Ukoliko bi ga Skupština izabra-

la, on bi na to mjesto zamijenio

Darka Ivanovića, koji je krajem

prošle godine razriješen jer je

prekršio Zakon o sprečavanju

korupcije.

Administrativni odbor uskoro

će

izabrati i jednog člana Savje-

ta Javnog servisa koji će na tom

mjestu zamijeniti Gorana Đuro-

vića, kojeg je Skupština razrije-

šila krajemprošle godine.

Za sada je, prema našim sazna-

njima, jedini kandidat za tu

funkciju Radoš Mušović, a nje-

ga je predložio Centar za razvoj

nevladinih organizacija da bude

predstavnik nevladinih organi-

zacija iz oblasti zaštite ljudskih

prava i sloboda u tom tijelu.

Kako smo nezvanično saznali,

kandidaturu Mušovića osim

CRNVOpodržavaju iCGO, Sa-

vez slijepih Crne Gore, Juven-

tas,CEMI, Sigurnaženskakuća,

SOSPodgorica,Udruženjemla-

dih sa hendikepom, CAZAS,

Aktivna zona, Centar za ženska

prava, Bjelopoljski demokratski

centar, Institut alternativa,

Udruženje roditelja djece sa teš-

koćama u razvoju.

K.J.

Predsjednik Skupštine o odlukama sudova

ZgradaRTCG

Brajović: Svako

da radi svoj posao

Radnagrupaza izbor

članovaSavjetaAEMi

RTCGbiće izmijenjena

Sa jedneod ranijihsjednicaAdministrativnogodbora

U Podgorici održanaministarska konferencija posvećena temi imuniz

Zajednički odg

antivakcionom

PODGORICA

– Imunizaci-

ja ćebiti regionalni priori-

tet unarednihnekolikogo-

dina, ana to suseobavezale,

porednašedržave, još 11 ze-

maljaJugoistočneEvrope

potpisivanjemizjaveona-

mjerama jučeuPodgorici.

Dokument je usvojen na mi-

nistarskoj konferenciji, koju

je organizovaloMinistarstvo

zdravlja u saradnji sa regio-

nalnom kancelarijom Svjet-

ske zdravstvene organizacije

(SZO).

PRIORITET

Ministar zdravlja Kenan

Hrapovićkazao jeda je izjava

o namjerama zeleno svjetlo

za izradu regionalne mape

puta, kojom će biti utvrđene

strateške težnje i ciljevi za

unapređenje programa imu-

nizacije u narednim godina-

ma.

-Riješeni smoda sarađujemo

u realizaciji evropskog akcio-

nogplanazavakcinaciju2015

– 2020– rekao jeHrapović.

Zajednoće, kako jekazao, de-

finisati pravce razvoja i reali-

zaciju petogodišnjeg regio-

nalnog plana za Jugoistočnu

Evropu, uzimajući u obzir,

kako je naglasio, specijalne

potrebe i izazove svake drža-

ve posebno.

Plan predviđa obezbjeđiva-

nje visoko kvalitetnih vakci-

na, reviziju kalendara vakci-

nacije uvođenjem, kako je

rekao Hrapović, vakcina is-

ključivo na osnovu praktič-

nih dokaza, jednaku dostu-

pnos t vakc i nama kroz

kreiranje nediskriminator-

skihpolitika imunizacije.

BEZBJEDNOST

Mnoge države i moderna

društva su se, kako je kazao,

Ministar zdravlja KenanHrapović kazao je da je izjava o namj

za izradu regionalnemape puta, kojomće biti utvrđene strate

unapređenje programa imunizacije u narednimgodinama

IMUNIZACIJAREGIONALNIPRIORITET:

Sakonferencije

Institut za javno zdravlje potvr-

dio je obolijevanje odmorbila

kod još dva pacijenta. Kako su

saopštili iz ove ustanove, male

boginje potvrđene su kod dva

dječaka koji su rođeni 2016. i

2017. godine i nijesu vakcinisa-

ni protiv morbila.

- Kod jednog se radi o epidemi-

ološki jasnoj izloženosti virusu

tokomboravka u inostranstvu,

dok se kod drugog pacijenta

radilo o obolijevanju koje je

povezano sa importacijom –

rekli su Instituta.

Oba pacijenta, naglasili su,

dobrog su opšteg zdravstve-

nog stanja, a lokalne epidemio-

loške službe sprovode nadzor

nad kontaktima.

- Od početka godine infekcija

virusommorbila dokazana

Dvanovaslučajamorbila

je kod osampacijenata, od

kojih je sedambilo nevakcini-

sano, dok kod jedne odrasle

i oboljele osobe ne postoje

validni dokazi o vakcinaciji –

podsjetili su iz Instituta.

Na bolničkom liječenju od

morbila su dva pacijenta, kod

kojih je ranije potvrđena dija-

gnoza infekcije virusom, oba

su u Institutu za bolesti djece

i, kako je saopšteno, dobrog

su opšteg stanja.

opekli i skupo platili cijenu

lažne povezanosti vakcina i

autizma.

- Epidemija morbila u regio-

nu i Evropi je, zbog smanje-

nog obima imunizacije, pri-

jetnja da se povratkom

zaboravljenih bolesti čovje-

čanstvo vrati nekoliko koraka

unazad – upozorio je Hrapo-

vić.

Podsjetio jeda jeunašoj zem-

lji u oktobru 2016. godine

obuhvat vakcinisane djece

iznosio 46 odsto, a godinu ka-

snije 56.

- U februaru on iznosi 70 od-

sto. Skok od 14 odsto smo

ostvarili za samo pet mjeseci

pozitivnom kampanjom, ra-

dom na terenu i razgovorom

sa roditeljima. Raste povjere-

nje u ono što je struka – ista-

kao jeHrapović.

Naglasio je da su odlučni da

struku i činjenice stave ispred

organizacija koje, kako je ka-

zao, prije svega iz finansijskih

interesa podstiču lažnu nau-

ku, dovodeći roditelje u za-

bludu da treba da odustanu

od vakcinacija.

- Pitanje imunizacije nije pi-

tanjesankcija,većkulturološ-

ko, obrazovno i svako drugo.

Sankcije i mjere kažnjavanja

nijesu cilj, već dodatno sred-

stvo, ako bude trebalo da na

taj način zaštitimo svu djecu,

ali i odrasle – rekao jeHrapo-

vić.

RADNAGRUPA

Regionalna direktorica SZO

za Evropu Žužana Jakab je,

osvrćući se na akcioni plan za

imunizacijuzaEvropu, koji je

usvojen 2014. godine, a treba

daseprimijeni do2020, kaza-

la da je sada jasno da se skre-

nulo s puta.

- Pokrivenost imunizacijom

padaucjelini iopasnojeniska

u nekim djelovima regiona.

Neprihvatljivo je da su male

boginje uspjele da zaraze

21.315 osoba i da nas koštaju

35 života u prošloj godini –

naglasila je Jakab.

Prema njenim riječima, fokus

u budućemradu zemalja regi-

ona Jugoistočne Evrope biće,

izmeđuostalog, jačanje zajed-

ničkihpostupakanabavki vak-

cina, da bi se smanjila cijena.

-Dogovorili smodaelaborira-

mo platformu koja će omogu-

Obilježen Svjetski dan socijalne pravde

Cilj jedostojanstven

život za svegrađane

PODGORICA

- Svjetski dan

socijalnepravde, koji jepro-

glasilaGeneralna skupština

Ujedinjenihnacijaunovem-

bru2007. godine, obilježen je

juče, a izMinistarstva rada i

socijalnog staranja saopšte-

no jedakreiranjempolitika

unapređuju socijalnuodgo-

vornost i integrativni pristup

koji omogućavapodsticanje

socijalne inkluzije, povećanje

kvaliteta života i korišćenje

kapaciteta svihranjivihgru-

pa za samostalanživot.

-

Čvrsti

temelji socijalne pravde

nalaze se u unapređenju, imple-

mentaciji, a prije svega u pošto-

vanju i razumijevanju osnovnih

ljudskihprava, dostojanstvenom

životu

, poštovanju različitosti,

ali i principa da smo svi jednaki i

isti, zaštićeni od društvenih i

ekonomskih uticaja, kao i u krei-

ranju politika unapređenja siste-

ma i usluga socijalne i dječije

zaštite - saopštili su iz Minis-

tarstva.

Ustavom Crne Gore, koji je

usvojen 22. oktobra 2007. go-

dine,

članom

1, propisano je da

je Crna Gora država socijalne

pravde.

- Vlada, u procesu preuzimanja

neophodnih aktivnosti na pobol-

jšanju socijalno-ekonomskog

položaja građana, bilježi dobru

dinamiku sprovođenja aktivnos-

ti i strateškog planiranja,

čiji

je

cilj da se unaprijedi položaj

građana u oblasti socijalne i

dječije zaštite - dodaju iz ovog

resora.

Cilj socijalne i dječije zaštite, ka-

ko ističu, je unapređenje kvalite-

ta

života

i osnaživanje za samo-

stalan i produktivan

život

pojedinca i porodice.

Naglašavajuda radena stvaranju

održivog, efikasnog i svima dos-

tupnog sistema zaštite djece i

mladihbez roditeljskog staranja,

na razvoju hraniteljstva kao ob-

lika zaštite djeteta, koji

će

obez-

bijediti adekvatne uslove i stva-

ranje okruženja bez nasilja za

srećnije djetinjstvo.

- Osobama koje su odabrale da

im naša država bude dom, rješa-

vanjem egzistencijalnih pitanja

stvaraju se uslovi za njihovu pot-

punu integraciju u društvo – is-

tiče se u saopštenju.

Iz Ministarstva su pozvali

građane da obavještavaju insti-

tucije o problemima s kojima se

suočavaju oni ili osobe iz nji-

hovog okruženja.

N.K.

Vladinepolitike stremedruštvusocijalnepravde