Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Ekonomija

Glavni državni arhitekta dao saglasnost za izgradnju nekadašnjemgradonačelniku Budve

RajkoKuljačagradi vilu

sačetiri apartmana

PODGORICA

Bivši pred-

sjednikopštineBudvaRajko

Kuljača, koji trenutnouZa-

voduza izvršenjekrivičnih

sankcija izdržava zatvorsku

kaznu, investitor je turistič-

kevileuBudvi. Idejno rješe-

njeobjektauradila jebud-

vanskakompanijaDel

projekt, adobilo je sagla-

snost v.d. glavnogdržavnog

arhitekteDušanaVuksano-

vića.

Zahtjev za davanje saglasnosti

je8.decembraprošlegodineza

investitora podnijela njegova

supruga JadrankaKuljača.

DVOJNI OBJEKAT

Ovaj objekat turističke namje-

nenalaziseuokviruturističkog

naselja i lociran je na urbani-

stičkoj parceli broj K73, u za-

hvatu lokalne studije lokacije

Kuljače – Vojnići. Ukupna po-

vršinaoveurbanističkeparcele

je 899,45metara kvadratnih.

Ukupnabrutopovršinaobjekta

je 465,04 kvadrata, dok je neto

površina objekta 387,24 kva-

drata.

Planirano je da vila ima sute-

ren, prizemlje i sprat, spratnost

objekta koja je data planom je

uslovljena konfiguracijom te-

rena i spratnošćuokolnihobje-

kata, a spratna visina je tri me-

tra. Objekat će biti rađen kao

dvojna vila, tako da se u okviru

nje nalaze po dvije stambene

jedinice, odnosno dva apar-

tmana, koja su funkcionalno

podijeljena po vertikali. Svaki

apartman ima zaseban ulaz.

Glavni ulaz za svaki apartman

je zaseban i nalazi se na prize-

mlju,aobezbijeđenjeidvorišni

izlaz u suterenu. Apartmani su

organizacijski identičnoriješe-

ni. Fasada će najvećim dijelom

biti u kamenu, dok je preostali

diodemit fasada.

U okviru suterena je predviđe-

na konoba sa pratećim sadrža-

jima, odnosno šankom, toale-

tomi ostavom. Ovaj dioobjekta

je direktno povezan sa dvoriš-

nim dijelom parcele, odnosno

sa dijelom gdje je smješten ba-

zen, bazenska plaža, kao i pro-

stor za roštilj. Preostali dio je

iskorišćen za tehnički dio

objekta, odnosno ostavu, koja

ne ulazi u obračun bruto povr-

šine suterena, odnosno bruto

površine objekta. U okviru pri-

zemlja je organizovana dnevna

zona objekta, odnosno apar-

tmana.

RASPORED

Sprat objekta je iskorišćen za

organizovanje noćne zone

objekta. U okviru svakog apar-

tmanana spratusupostavljene

stepenice i hodnik preko kojeg

sepristupazajedničkomkupa-

tilu i spavaćim sobama. Plani-

rane su tri spavaće sobe ( jed-

nokrevetna, dvokrevetna i

master soba), s tim da dvokre-

vetna i master soba imaju za-

sebne terase, a jednokrevetna

soba ima samo francuski bal-

kon.

Kuljača je krajem2016. godine

osuđen na dvije i po godine za-

tvora. On i nekadašnji sekretar

Sekretarijata za investicije op-

štine Budva Dragan Marović

osuđeni su jer su zloupotre-

bompoložaja prilikom izgrad-

nje fabrike vode opštinski

budžet oštetili za 821.599 eura.

RanijimpresudamaVišegsuda

Kuljača je bio osuđen na pet, a

Marovićnačetirigodinezatvo-

ra. Kuljača je krajem maja

prošle godine počeo da izdrža-

va zatvorskukaznu.

On je kao svjedok saradnik

označio visokog funkcionera

DPS-aSvetozaraMarovićakao

šefa kriminalne grupe, koja je

budvansku opštinu oštetila za

gotovo deset miliona eura pri-

likomizgradnjekompleksaTQ

Plaza i koncertnog platoa na

Jazu.

S.P.

Apartmanima je zajednička konoba

sa šankom, toaletom i ostavomu

suterenu, kao i bazen, bazenska plaža

i prostor za roštilj u dvorištu

kovanog učešća jedne banke

jevza

BM-a

Nedavno i iz CBCG su saop-

štili da ima interesovanja za

kupovinubanaka koje supo-

kazale ranjivost u prethod-

nomperiodu.Napitanjekoje

su banke pokazale ranjivost,

izCBCGsuopisnoodgovori-

li.

-Centralnabankakaodiore-

dovnih supervizorskih ak-

tivnosti prema bankama

izriče mjere za otklanjanje

utvrđenihnepravilnosti. Već

smo obavijestili javnost da

mjere koje Centralna banka

izriče bankama ne predstav-

ljaju signal da je njihovo

funkcionisanje ugroženo,

već su one usmjerene na nji-

hovododatnojačanjeiunap-

ređenje performansi - saop-

štili su izCBCG.

Naveli su da se svi parametri

poslovanja banaka redovno

prate.

- Ukoliko postoje znaci sla-

bljenja koji bi mogli ugroziti

sigurnost i stabilnost pojedi-

načne banke i/ili ukupnog

bankarskog sistema, Cen-

tralnabankapreduzimaade-

kvatne zakonske mjere -

objasnili su.

Akta kojima se izriču mjere

prema bankama su, kako na-

vode, označena određenim

stepenom tajnosti. Central-

nabankanemožeučiniti do-

stupnimtražene podatke.

M.P.M.

Iz CBCG

potvrdili da

postoji zvanično

interesovanje

za sticanje

kvali kovanog

učešća u jednoj

od banaka, ali

su naveli da ne

mogu dati više

informacija

u ovoj fazi

odlučivanja po

zahtjevu

PODGORICA

U Crnoj Gori je od početka primjene usluge prenosi-

vosti brojeva ukupno prenijeto njih 35 hiljada, saopšteno je iz Agen-

cije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Ta se usluga pruža od 1. decembra 2011. godine i omogućava sva-

kompretplatniku da pri promjeni operatora zadrži postojeći telefon-

ski broj. Broj se može prenositi iz iksne u iksnumrežu, odnosno iz

mobilne umobilnumrežu. Umobilnimmrežama prenešeno je uku-

pno 26,66 hiljada brojeva. Najviše je preneseno umobilnumrežu

Crnogorskog Telekoma 10,84 hiljade, u M-tel 9,8 hiljada, a u Telenor

6,02 hiljade. U iksnimmrežama prenešeno je 8,34 hiljade brojeva i

to najviše, 4,55 hiljada u iksnumrežu M-tela, 2,4 hiljade u Telemah,

1,35 hiljada u Telenor i 20 brojeva u Crnogorski Telekom.

S. P.

Premapodacima EKIP-a

Prenijeto35hiljada

telefonskihbrojeva

PODGORICA

Privredna komora i Asocijacija menadžera

treba da ojačaju partnerstvo i sinergetski djeluju u pravcu

unapređenja poslovnog ambijenta, ocijenjeno je na sastanku

predsjednika tioh asocijacija Vlastimira Golubovića i Budimi-

ra Raičkovića.

Na sastanku su predstavnike AMM-a pozvali da uđu u Koor-

dinacioni odbora za privredno zakonodavstvo PKCG i raz-

motre učešće u organima za energetsku e ikasnost, zaštitu

životne sredine i kvalitet. PKCG je najavila da će učestvovati

u izboru najuspješnijihmenadžera i preduzetnika.

PKCG i AMM su potpisale sporazumo saradnji 25. aprila

2016. godine.

S. P.

Susreli se predsjednici PKCG i Asocijacijemenadžera

Jačajupartnerstvo

kreiraju mjere za unapređenje

procedura za upotrebu šumskih

resursa, reorganizaciju gazdova-

njašumama,čijijekonceptVlada,

na predlogMinistarstva, usvojila

u septembru2017.

M.P.M.-S.P.

robe sa liste koja predstavlja naš

najveći interes, a istovremeno su

to osjetljivi proizvodi za tursku

stranu i u nastavku pregovora

ćemo pokušati da dođemo do

obostranog prihvatljivog rješenja -

kazao je Šćepanović.

Podsjetio je da je postojeći spo-

razumo slobodnoj trgovini sa

Turskompotpisan 2008. godine, a

primjena je počela 1. januara 2010.

Crnoj Gori su određene kvote za

izvoz vina, džemova i tjestenine,

dok je Turskoj bio dozvoljen neo-

graničen izvoz sočiva i sušenih

kajsija.

Naredna runda pregovora zakaza-

na je putem video linka za 9. mart,

a Šćepanović očekuje završetak

pregovora do ljeta, a potom rati i-

kaciju u obje države.

S. P.

za sa Turskom

RajkoKuljača

RenderKuljačinevile