Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Juče suotka-

zana četiri letaMontenegro

erlajnzana linijamaPodgo-

rica–Rimi Podgorica–Lju-

bljana. Prema saznanjima

Pobjede, prošle sedmice je

došlodokvarana jednom

avionuMA. Iznacionalne

avio-kompanijePobjedi su

saopštili da senedešavani-

šta štoodstupaodustaljene

rutineu svimsvjetskim

avio-kompanijama.

Juče su otkazani letovi MA iz

Podgorice za Rim i Ljubljanu,

koji su bili planirani u 10.40 i

16.05 sati, kao i letovi izRima i

Ljubljane čiji dolasci na pod-

gorički aerodromsubiliplani-

rani u 15.20 i u 18.55 sati.

Pobjeda je pitalaMA da li su i

zbogčegasuotkazani letovi za

Rim i Ljubljanu i da li će na-

rednih dana biti još otkaziva-

njaletova,kaoidalijetačnoda

je do otkazivanja letova došlo

jer imsepokvario jedanavion.

Odgovor Montenegro erlajn-

za prenosimo integralno.

- U vezi postavljenih pitanja

koja se tičuoperativnosti flote

i plana letjenja za utorak, 20.

februar 2018. godine, koristi-

mo priliku da Vas obavijesti-

moda se uMAne dešava ništa

što odstupa od ustaljene ruti-

neusvimsvjetskimavio-kom-

panijama. Sve operativne, ko-

mercijalne i druge aktivnosti

seobavljajuredovnoiuskladu

sa odgovarajućim regulativi-

ma i legislativima - kaže se u

odgovoruMA.

Prema saznanjima Pobjede,

putnici sudoplaniranihdesti-

nacija odletjeli sa kompanija-

ma sa kojima nacionalni avio-

prevoznik ima zaključene

sporazume o kod šer saradnji.

S. P.

Pokvario se avionMontenegro erlajnza

Otkazanačetiri leta

Centralna banka razmatra ponudu za kupovinu kvali

PODGORICA

UCentral-

nubanku je, kako saznaje

Pobjeda, stigaozahtjevza

kupovinu Invest banke

Montenegro, vlasništvo

DuškaKneževića. Ko je za-

interesovanzaovubanku

nijesmouspjeli da sazna-

mo, ali je izvjesnoda se čeka

odlukaCentralnebanke.

Iz Centralne banke našoj re-

dakciji su potvrdili da su do-

bili zahtjev, ali nijesuhtjeli da

saopšteokojojsebanciiinve-

stitoru radi.

OBJAŠNJENJE

- Svakako, postoji aktuelno

zvanično interesovanje za

sticanje kvalifikovanog uče-

šća u jednoj od banaka koja

posluje u Crnoj Gori. Među-

tim, ne možemo dati više in-

formacija u ovoj fazi odluči-

vanja po zahtjevu. Razlog je

uvažavanje načela ekono-

mičnostiiefikasnostipostup-

ka i načela utvrđivanja istine

- koje prepoznaje Zakon o

upravnom postupku, kao i

obavezaCentralnebanke ko-

ja teži kaostvarenjubazičnog

instituta upravnog postupka

u smislu pravilnog i potpuno

utvrđenog činjeničnog sta-

nja. Razlog je i naša dužnost

da vodimo računa o uspješ-

nosti i kvalitetuostvarivanja i

zaštiteprava i pravnih intere-

sa učesnika u postupku -

objasnili su izCentralne ban-

ke razloge zbog kojih ne

mogu da saopšte o kojoj se

banci radi.

Iz ovog regulatora su dodali

da jeprodaja i kupovinakapi-

tala od strane akcionara u

bankama uobičajena u tržiš-

nimekonomijama.

- Takvih procesa je bilo u

prošlosti i vjerovatnoće ihbi-

ti u budućnosti - naveli su iz

CBCG.

IBM je zaključno sa septem-

bromprošlegodine, što jepo-

sljednji izvještaj na sajtu

CBCG, bilauminusu356.000

eura. Od kamata je zaradila

437 hiljada eura, a od nakna-

da i provizija 31.000 eura.

Uskorobi trebaloda budu sa-

opšteni rezultati poslovanja

banaka na kraju prošle godi-

ne.

BIRAJUNOVI BORD

Glavni izvršni direktor ove

banke je Zoran Nikolić, a u

odboru direktora su Ljiljana

Milić (predsjednica), Drago-

ljub Janković, Predrag Dašić,

Basil Petrides i Aleksandar

Krtinić. Ova banka bi 23. fe-

bruara trebalo da održi van-

rednu skupštinu akcionara.

Ključna tačka je izbor novog

borda.

Stigaozah

kupovinu

USD

1.22590

JPY 132.25000

GBP 0.88168

CHF

1.15370

AUD

1.56480

CAD

1.55530

Kursna lista

PODGORICA

IzMinistar-

stvapoljoprivrede juče su sao-

pštili da suohrabreni izvješta-

jemDržavne revizorske

institucijeukojemsekonsta-

tujenapredakugazdovanju

šumama i potvrdili da će se

odgovornoodnijeti prema

svimdobijenimpreporukama.

- PreporukeDRI su važan puto-

kaz za dalje aktivnosti i prema

njima će se Ministarstvo poljo-

privrede, Uprava za šume, Pore-

ska uprava, Inspekcija za šu-

marstvo odgovorno odnijeti.

Ističemo važnost procesa revi-

zije za unaprijeđeno djelovanje

institucija iz oblasti šumarstva i

bolju valorizaciju šumskih re-

sursa - naveli su juče iz ovog re-

sora povodom izvještaja DRI o

reviziji uspjeha naplate prihoda

odkorišćenja šuma.

SumarnaocjenaDRI,kojujePo-

bjeda juče objavila, je da Crna

Gora gubi značajne prihode od

korišćenja šuma iako jedošlodo

poboljšanja u ovoj oblasti u pro-

šloj godini. Državni revizori su

zbog niza nepravilnosti dali 14

preporuka.

Iz Ministarstva poljoprivrede

supojasnilidasuu2017. poveća-

ni prihodi po osnovu korišćenja

šuma za 800.000 eura.

- Dug po osnovu koncesionih

naknada na kraju prošle godine

iznosio je 5,1 milion, a na kraju

2016. osammiliona eura. Razli-

ka od 3,3 miliona eura odnosi se

na dug preduzeća u stečaju, li-

kvidaciju ili su s njima raskinuti

ugovori, kao npr. „Gornji Ibar“

kojijeprestaodaradiprije15go-

dina. Obezbijeđeni sumehaniz-

mi za naplatu preostalog napla-

tivog duga – najavili su iz

Ministarstva.

Izvještaj, kako su procijenili,

odražava realno stanje i daje

objektivanprikazobračunaina-

plate prihoda od korišćenja šu-

ma. Dodaju da u kontinuitetu

Ministarstvo poljoprivrede ohrabreno konstatacijama DRI

Preporukeputokaz za

boljegazdovanje šumama

Iz Ministarstva su saopštili da je u toku tender za izbor konsultant-

ske kuće koja će pomoći reforme u ovoj oblasti.

- U okviru nastavka reformi, na bazi studija pripremljenih uz

podršku Svjetske banke, u toku je međunarodni tender za izbor

konsultantske kuće koja će uraditi reorganizaciju koncepta dosa-

dašnjeg načina korišćenja šuma - objasnili su iz ovog resora.

Utokutenderzanovikoncept

PODGORICA

NTO i Minis-

tarstvo turizma predstaviće

turističku ponudu Crne Gore na

međunarodnom sajmu turizma

IFT 2018, koji počinje sjutra u

Beogradu. Na sajmu, koji traje

do nedjelje, predviđeni su

posebni popusti za posjetioce.

Delegaciju predvodi resorni

ministar Pavle Radulović, koji

će se sastati sa kolegom iz

Vlade Srbije Rasimom Ljajićem.

Udruženja za turizamprivred-

nih komora dvije zemlje će dru-

gog dana sajma organizovati

forumna temu unapređenja

regionalne saradnje kroz

korišćenje sredstava razvojne

pomoći u turizmu.

N. K.

Crna Gora na sajmu

turizma u Beogradu

Nudepopuste

zaposjetioce

PODGORICA

Ministar saobra-

ćaja Osman Nurković predvodi

delegaciju Vlade na Međuna-

rodnom zimskom kongresu o

putevima, koji je juče počeo u

Gdanjsku u Poljskoj i traje do

petka. Zimski kongres o putevi-

ma će se fokusirati na predstav-

ljanje inovativnih tehnologija i

iskustava iz oblasti putne infra-

strukture. Nekoliko proizvođača

će predstaviti svoje mašine za

zimsko održavanje puteva.

S. P.

Počeo zimski kongres o

putevima

Nurkoviću

Gdanjsku

PODGORICA

Netodobit

CrnogorskogTelekomau

prošloj godini je iznosila 5,1

milioneura, dok suprihodi

bili 85,3miliona eura, što je

manjeuodnosuna 2016, ali

u skladu saočekivanjima,

saopšteno je izkompanije.

-Smanjenjeprihoda jevezano

za efekte regulacije malopro-

dajnih i veleprodajnih cijena,

povećane konkurencije na tr-

žištu fiksnog pristupa, ubrza-

nesupstitucijefiksnetelefoni-

jeismanjenogobimadolaznog

saobraćaja - navodi se u saop-

štenju.

Operativna dobit kompanije

prije kamata, poreza i amorti-

zacije (EBITDA), isključujući

posebne uticaje, iznosila je

29,5milionaeura, što je 1,6mi-

lionamanje uodnosuna 2016.

- Kompaniju smo učinili agil-

nijom, pripremili smo se za

stabilizacijuprihoda i poveća-

nje profitabilnosti, kako bi u

konačnom ostvarili i željeni

rast-naveojedirektorkompa-

nijeNikola Ljušev i najavio da

će nastaviti

saulaganjimaipraćenjemnaj-

savremenijih tehnoloških

trendova, kako bi korisnicima

pružili još bolje servise i uslu-

ge i ostvarili dobre poslovne

rezultate.

S.P.

Poslovanje Crnogorskog Telekoma u 2017.

Profit paonapetmiliona

PODGORICA

Prema posljednjim zvaničnim statističkimpoda-

cima, najviše prosječne plate u regionu su u Sloveniji i Hrvatskoj,

a najniže u Makedoniji i BiH. Krajem 2017. godine prosječna neto

zarada u Sloveniji nominalno je porasla 3,1 odsto na 1.062 eura u

odnosu na 2016. godinu. Slijedi Hrvatska u kojoj je prosječna plata

porasla nominalno 6,6 odsto na godišnjemnivou na 835 eura.

Potom slijede zemlje Zapadnog Balkana, gdje je najveća zarada od

512 eura u Crnoj Gori i nominalno je veća 0,6 odsto u odnosu na

decembar 2016. godine. U Srbiji je prosječna zarada u decembru

prošle godine bila 459 eura, što je nominalno i realno povećanje

za 14,2 odsto u odnosu na novembar. Najniže prosječne plate su

u BiH i Makedoniji. U BiH u posljednjemmjesecu prošle godine

prosječna neto zarada je bila 440 eura, što je nominalni rast od

1,1 odsto u odnosu na decembar 2016. UMakedoniji je prosječna

zarada u novembru 2017. bila 377 eura.

R. E.

Najveće plate uHrvatskoj i Sloveniji,

najmanje u BiH i Makedoniji

CrnaGorausredini

PODGORICA

Naši poljoprivred-

ni proizvodi zadovoljavaju sve

kriterijume za plasman na strano

tržište i upravo su oni, između

ostalog, predmet pregovora sa

Turskomoko dalje liberalizacije,

kazao je direktor za multilateralnu

i regionalnu trgovinsku saradnju

i ekonomske odnose sa inostran-

stvomGoran Šćepanović RTCG-u.

Većina robne razmjene Crne

Gore realizuje se sa zemljama EU

i CEFTA, tako da robna razmjena

sa Turskomne predstavlja veliki

procenat, ali je to ogroman kapa-

citet - kazao je Šćepanović i dodao

da Crna Gora, kao i Turska, ima

de inisanu listu roba za koje je

zainteresovana da dodatno libe-

ralizuje tržište.

- Osnovna ideja je da se prilikom

pregovora razmijene informa-

cije, da se ne naruši sopstveno

tržište. Insistiramo da oni smanje

carinske stope i ostala ograniče-

nja prilikomuvoza crnogorskih

proizvoda - naveo je Šćepanović

i pojasnio da su dogovorili 80

odsto od ponuđenog.

- Ostaje tih deset do 20 odsto

Pregovori o liberalizaciji izv