Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Politika

Iz ASK-a objašnjavaju proceduru nakon odluke da jeministar

evropskih poslova neustavno bio i ambasador pri EU

NapotezuVlada,

Pejovićmožeda se

žali Upravnomsudu

U slučaju da ga Skupština na prijedlog Vlade razriješi, Pejović ne bi mogao

obavljati ni jednu javnu funkciju u naredne četiri godine

PODGORICA

–Ministar

evropskihposlovaAleksan-

darAndrijaPejović ima za-

konskopravoda seurokuod

20dana žaliUpravnomsudu

naodlukuAgencije za spre-

čavanjekorupcije, kojomje

utvrđenoda je suprotno

Ustavu i zakonu istovremeno

bioambasadorpri EU–

rečeno jePobjedi uAgenciji.

- Odluka Agencije je konačna.

Pejović može da se žali Uprav-

nom sudu, koji će ili potvrditi

ili tražiti dopunu odluke. Sada

je na potezu Vlada, kao organ

koji ga je birao. Vlada je obave-

zna da obavijesti ASK u roku

od 60 dana koju mjeru je pre-

duzelauodnosupremaPejovi-

ću, a mi o tome obavještavamo

javnost – objašnjeno je iz

Agencije.

RAZRJEŠENJE

Protiv Pejovića, kako nam je

rečeno, može da bude pokre-

nut postupak razrješenja, sus-

penzije ili izricanja disciplin-

ske mjere. U slučaju da ga

Vlada, odnosno u tom slu-

čaju Skupština razri-

ješi, o tome obavje-

štava ASK u roku

od 30 dana. Pejo-

vić, u slučaju razr-

ješenja, ne bi mo-

g a o o b av l j a t i

javnu funkciju u

naredne četiri

godine.

OdlukomASK-a

utvrđeno jeda je

Pejović, obavlja-

jući funkciju am-

basadora Misije

Crne Gore pri EU od maja

prošle godine, primao nado-

knadu od 3.168 eura. U odluci

se navodi da je Pejović kao jav-

ni funkcioner prekršio član

sedam Zakona o sprečavanju

korupcije, ali i član 104 Ustava

Crne Gore, koji zabranjuje

predsjedniku i članovima Vla-

de da obavljaju poslaničku i

d r u g u j av n u

funkciju.

- Pe j ov i ć j e

ostvariomate-

rijalnu korist

u vidu poseb-

nog dodatka

- Skupština će odluku o

eventualnoj smjeni ministra

evropskih poslova Aleksan-

dra Andrije Pejovića donijeti

nakon što Vlada dostavi

mišljenje – poručio je juče,

nakon posjete Nacionalnoj

biblioteci „Đurđe Crnojević“

na Cetinju, predsjednik parla-

menta Ivan Brajović.

On je kazao da Skupština ima

pravo da bira, imenuje, ali i

razrješava one koje bira.

- Ovdje ćemo sačekati da

vidimo stavove Vlade, koji

su najavljeni uskoro. Usta-

novljen je potpuno izvjestan

kon likt interesa i kad čujemo

stavove Vlade i kad to dođe

do Skupštine, ona će se vrlo

odgovorno, vrlo zakonito

i vrlo principijelno odnijeti

prema tompitanju – kazao je

predsjednik parlamenta.

J. Đ.

Brajović:SkupštinačekaodlukuVlade

na osnovnu zaradu kao amba-

sador u Misiji Crne Gore pri

Evropskoj uniji. To je ostvare-

no na osnovu Uredbe o poseb-

nom dodatku na osnovnu pla-

tu, posebnim nadoknadama

troškova i drugim primanjima

zavrijemeradaudiplomatsko-

konzularnim predstavništvi-

ma. Uredba se odnosi samo na

osobe koje su zaposlene u di-

plomatsko-konzularnom

predstavništvu u inostranstvu,

te je tako javni interes podre-

dio privatnom interesu, su-

protno odredbama Zakona o

sprečavanju korupcije - piše u

odluci Agencije, koja je postu-

pala na osnovu zahtjeva izvrš-

ne direktorke CGO Daliborke

Uljarević.

ŽALBA

Pejović jenajavioda će se žaliti

naodlukuASK-a.Usaopštenju

medijima on je naveo da će se

„uz poštovanje odlukeAgenci-

je, kao i svih crnogorskih in-

stitucija, odnijeti odgovorno i

u ovom konkretnom slučaju,

uz pravo daljeg djelovanja

kroz iscrpljivanje pravnih

sredstavakojasupropisanaza-

konom“.

Pejović je, u pismenom obra-

zloženju Agenciji, naveo da je

članom4 Odluke o izmjenama

i dopunama Odluke o uspo-

stavljanju strukture za prego-

vore o pristupanju Crne Gore

EU, definisano da ministar

evropskih poslova po funkciji

obavlja i dužnost glavnog pre-

govarača, na osnovu čega nije

prekršio član 9 Zakona o spre-

čavanju korupcije. On je uka-

zao i na član 7 Odluke o izmje-

nama i dopunama Odluke o

uspostavljanju strukture za

pregovore o pristupanju Crne

Gore EU, po kojem glavni pre-

govarač, uz dužnost u odnosi-

ma prema EU koju obavlja i

prekosvojekancelarijeuBrise-

lu, ima status ambasadora u

misiji CrneGore pri EU. Naveo

je da je navedeni status ograni-

čenog trajanja, dok traje funk-

cija ili pregovori, te se ne pri-

mjenjuje Zakon o vanjskim

poslovima u smislu imenova-

nja, kao i da o navedenom ne

postoji ukaz opostavljenju.

Vlada je saopštila da će premi-

jer Duško Marković reagovati

nakonštotoučiniPejovićlično,

kao i nakon što se sam upozna

sa odlukomAgencije.

I.K.

U

Osipanje u Demosu

Pavićević iMiljanić

napustili Lekića

PODGORICA

–Članovi

PredsjedništvaDemosaSr-

đanPavićević i ZoranMilja-

nićpodnijeli suostavkena te

funkcije i članstvoupartiji.

-Razlogovakvenašeodluke je

duboko neslaganje sa nači-

nom vođenja Demosa od

predsjednika Miodraga Leki-

ća u dužemperiodu, što je re-

zultiralo kontinuiranom sla-

bljenju Demosa, a najbolje se

ogleda u postignutim izbor-

nim rezultatima – navodi se u

njihovomsaopštenju.

Pavićević iMiljanićnavodeda

su, suočeni sa činjenicom ne-

prihvatanja lične odgovorno-

sti, bili prinuđeni na takav čin.

-Ostajemo i dalje privrženi

idejisuštinskihpromjenaucr-

nogorskom društvu, koje će

dovesti do izgradnjeCrneGo-

re kao države moderne gra-

đanskedemokratije-kažeseu

saopštenju.

Reagovali su umeđuvremenu

u Demosu i ostavke svojih

funkcionera nazvali očekiva-

nim.

– Ne ulazeći u navodne ra-

zloge, ostavke dvojice članova

Demosasuočekivane, imajući

u vidu da se u dužem periodu

nijesu interesovali zaučešćeu

radu partije, niti su dolazili u

prostorijeDemosa–navodi se

u reagovanju te stranke.

I.K.

Danas konstitutivna sjednica Skupštine opštine Tuzi

Fadilj Kaljošaj treći

put načeluparlamenta

PODGORICA

–Funkcio-

nerDemokratskeunijeAl-

banaca (DUA) FadiljKaljo-

šaj ponovoće, treći put

zaredom, biti izabranza

predsjednikaSkupštine

opštineTuzi, saznajePo-

bjeda.

Konstitutivnasjednica lokal-

nog parlamenta zakazana je

za danas u 13 sati i na njoj će

se, prema saznanjima našeg

lista, odbornici izjašnjavati

samo o izboru predsjednika

SO, dok će na narednoj sjed-

nici odlučivati o izborupred-

sjednika opštine.

Pobjeda je ranije objavila da

je Demokratska partija soci-

jalista sa DUA, Bošnjačkom

strankom i Socijaldemokra-

tama dogovorila formiranje

vlasti uTuzima.

Prema tomdogovoru,DPS-u

će kao najjačoj partiji pripa-

sti mjesto predsjednika op-

štine. Bošnjačkoj stranci će,

prema koalicionom dogovo-

ru, pripasti mjesto potpred-

sjednika opštine.

NalokalnimizborimauTuzi-

ma 26. novembra najviše

mandata, ukupno 14, osvojila

je Demokratska partija soci-

jalista. DPS je prvobitno

osvojila 15mjestau lokalnom

parlamentu, ali je nakon po-

novljenog glasanja na jed-

nom biračkommjestu jedan

njihovmandatpripaoDemo-

kratama,koji sadaimajuuku-

pnodva odbornika.

Albanskoj alternativi pripalo

je sedammandata, a Demo-

kratskoj snazi Albanaca

(DSA) iBošnjačkoj stranci po

tri. Dva mandata pripala su

Demokratskoj uniji Albana-

ca, dok su Socijaldemokrate

u lokalni parlament ušle sa

jednimmandatom.

Đ.Ć.

Lider Demokrata poručio opoziciji da odustanu

odMilke Tadić-Mijović i Andrije Jovićevića

Bečić: Naći

trećeg

kandidata

PODGORICA

- LiderDemo-

krataAleksaBečićkazao je

danikouopoziciji nema

pravodabude sebičan, jer

,,opozicioni birači vape za

jedinstvenimpredsjednič-

kimkandidatom“. Bečić je

podsjetioda jeodustaood

kandidature zapredsjedni-

kadržave, kakobi seopozi-

cijaujedinilaoko jednogne-

stranačkogkandidata.

–Ako smomi kaonajjačaopo-

ziciona politička partija, koja

je imala spremnog kandidata,

odustali i kazali da ćemo bez-

uslovno podržati nestranač-

kog kandidata kojeg dogovore

kolege iz opozicije, onda niko

u opoziciji nema pravo da bu-

de isključiv i da bude sebičan.

Koji god politički subjekt ili

pojedinacjednostranoistakne

kandidaturu, bez dogovora sa

kompletnom opozicijom, taj

direktno u ovom trenutku po-

mažeDPS-u–kazao jeBečić.

Lider Demokrata smatra da

opozicija ne treba da se pre-

brojava, svađa i koristi trikovi-

ma jer to nije put do konsen-

zusa.

– Evo, ja nijesam kandidat, u

čemu j e sada prob l em?

Očigledno je da nijedan od

kandidatanemapodrškusvih,

u obavezi smo da to konstatu-

jemo i deblokiramo proces.

Ako ne može jedan ili drugi,

onda može treći, onaj koji će

biti jednako prihvatljiv za sve,

onaj kog će svi podržati, onaj

koji će pobijediti. Izuzetno je

važno da opozicija ima jedin-

stvenog predsjedničkog kan-

didata. Kompromis se može

naći, rješenje se može naći,

samo ako oni koji uporno go-

vore o jedinstvu žele da zaista

do tog jedinstva i dođe. Opozi-

cioni birači vape za jedinstve-

nimpredsjedničkimkandida-

tom– zaključio jeBečić.

R.P.

V.d. ministra vanjskih poslova Slovačke u

zvaničnoj posjeti Podgorici

PODGORICA

-CrnaGora je

postalaprirodni lideruokvi-

rucjelokupnogprocesa

evropskih integracija, što je

rezultat individualneposve-

ćenosti kojupokazujeu svim

oblastimakoje suosnova

pregovaranja zapridruživa-

njeEvropskoj uniji, ocijenio

jevršilacdužnostiministra

vanjskihposlovaSlovačke

IvanKorčok.

On je juče, nakon sastanka sa

crnogorskimšefomdiplomati-

je Srđanom Darmanovićem u

Vili ,,Gorica“, izjavioda jeprin-

cip regate i dalje validan u pro-

cesupristupanjaUniji.

– Princip regate ostaje glavni

okvir.Nepostojeograničenjau

pogledu brzine pristupa. Vi ste

ti koji te limiteodređujete. Slo-

vačka će ostati važna podrška

proširenjusvimzemljamakoje

ostvare vidljiv napredak – po-

ručio jeKorčok.

Dodao je i da zemlje članice i

dalje ostaju pri individualnom

sagledavanju stanja u država-

makandidatima.Korčokjeoci-

jenio i da nova Strategija

Evropske komisije za Zapadni

Balkan dodatno potvrđuje ja-

snuposvećenostEUpremapo-

litici proširenja.

- Možda ste očekivali više, ali

želim da vam skrenem pažnju

na činjenicu da je EU prošla

kroz složenu deceniju, punu

izazova i kriznih momenata.

Ova strategija dolazi u važnom

momentu kada pokušavamo

da razriješimo brojna pitanja u

samoj EU. Strategijomšaljemo

porukudanegledamo samoka

unutra, već da smo apsolutno

posvećeni i otvaranju EU za

svedržavekoježeledapostanu

članice onog trenutka kada is-

pune uslove – poručio je Kor-

čok.

Dodao je i da je sada posebno

važnokoji ćebiti naredni kora-

ciVladeCrneGoreucilju ispu-

njavanja kriterijuma za član-

stvo.

- Želim da vam čestitam na

onome što ste učinili do sada i

da vas ohrabrim da nastavite

istimtempom.Ovojejedinina-

činkakoda sepribližite i dana-

ma državama članicama date

argumente koji će biti razma-

trani prilikom individualnog

ocjenjivanjanapretka–istakao

jeKorčok.

Ministar vanjskih poslova Cr-

neGorenaveojedajesaslovač-

kim kolegom razgovarao o da-

ljem jačanju saradnje u okviru

NATO-a, ali i ekonomskih od-

nosa dvije zemlje.

– Iskazali smo interes za jača-

nje ekonomskihodnosa s obzi-

rom da postoji značajan pro-

s t o r z a n j i h o v o d a l j e

unapređenje, naročito kroz

pojačano prisustvo slovačkih

investicija i kroz veću robnu

razmjenu–zaključiojeDarma-

nović.

Vršilacdužnostiministravanj-

skihposlovaSlovačke sastaose

juče i sa predsjednikom Skup-

štine IvanomBrajovićemi pre-

mijerom Duškom Markovi-

ćem.

Đ.Ć.

Korčok: Princip

regateostajevalidan

ZoranMiljanić

AleksandarAndrijaPejović

AleksaBečić