Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 48 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Oglasi i obavještenja

I.br.237/17

Javni izvršitelj Ivan Petrović iz Podgorice,

ul. Njegoševa br.45 (PC Petrović) odlučujući u izvršnoj

stvari izvršnog povjerioca “Royal Invest” doo Bar ( bivši „BARAKUDA3“ d.o.o iz Bara) , Bulevar Revo-

lucije bb, Kula „A“-V sprat , PIB: 02643863, koga zastupa Jelena Vujisić advokat iz Podgorice protiv

izvršnog dužnika Košuta Nusreta iz Podgorice, adresa Rimski trg br.8, koga zastupa Željko Vuković

advokat iz Danilovgrada, ul.Baja Sekulića bb, radi naplate novčanog potraživanja izvršnog povjerioca

u iznosu od 125.000,00 eura, prodajom nepokretnosti, dana 20.02.2018.godine, u skladu sa odred-

bama čl. 169 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Sl.list CG“ br. 36/11) donosi

ZAKLJUČAKOPRODAJI NEPOKRETNOSTI

I Određuje se drugo ročište za prodaju nepokretnosti usmenim javnimnadmetanjem,koja je upisana

uLNnepokretnosti broj 3949KOPODGORICAIII, u svojini izvršnogdužnikaKošutaNusretauobimu

prava 1/1, koju čini kat.parcela broj 2090, podbroj 669, broj zgrade 1, zemljište na kome je porodična

stambena zgrada, površine 258m2, kat.parc. broj 2090, podbroj 669, broj zgrade 1, nestambeni pro-

stor, PD 1, spratnost 1P, površine 32m2, kat.parcela broj 2090, podbroj 669, broj zgrade 1, stambeni

prostor, PD 2, spratnost P, površine 263m2, kat.par. broj 2090, podbroj 669, broj zgrade 1, stambeni

prostor , PD 3, spratnost P1, površine 168 m2, kat.parc. broj 2090, podbroj 669, broj zgrade 1, stam-

beni prostor, PD 4, spratnost PN, površine 157m2.

II Ročište za prodaju nepokretnosti navedene u stavu I, usmenim javnim nadmetanjem zakazuje se

za dan 14.03.2018.godine u 11:00 h, u prostorijama javnog izvršitelja Ivana Petrovića iz Podgorice na

adresi Njegoševa br.45 (PC Petrović).

III Vrijednost predmetne nepokretnosti utvrđena jeRješenjem I.br.237/17 od 11.12.2017. godine, na

osnovu nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke i ista iznosi 600.000,00€.

IV Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnost radnim danima u vremenskom periodu od 12

do 15 časova, uz predhodan dogovor sa javnim izvršiteljem.

V Nadrugomročistu za prodajuusmenim javnimnadmetanjem, nepokretnost semože prodati ispod

utvrđene vrijednosti ali ne i ispod 50% utvrđene vrijednosti. Ako se nepokretnost ne bude mogla pro-

dati na drugom nadmetanju, javni izvršitelj će zakazati treće javno nadmetanje po uslovima iz čl.173

st.4 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.

VI Ponudioci su dužni izuzimajući izvršnog povjerioca kao eventualnog ponuđača , da prije početka

nadmetanja polože jemstvo na račun ovog javnog izvršitelja br.520-30682-82 kodHipotekarne banke

AD Podgorica, u iznosu od 60.000,00 € što predstavlja 10% utvrđene vrijednosti nepokretnosti, te da

dokaz dostave postupajućem javnom izvršitelju najkasnije do 12.03.2018.godine. Ponudiocima čija

ponudanebudeprihvaćenavratićesenovacpoloženna ime jemstvaodmahnakonzaključenja javnog

nadmetanja osim drugom i trećem ponuđaču.

VII Najbolji ponudilac-kupac dužan je da cijenu za koju je kupio nepokretnost položi u depozit javnog

izvršitelja na račun br.520-30682-82 kod Hipotekarne banke AD Podgorica u roku od osam dana od

dana prodaje.Ako kupac u tomroku ne položi cijenu javni izvršitelj će proglasiti da je prodaja nepokret-

nosti tomponuđačubezpravnogdejstva i pozvati drugogpo reduponuđačadakupi nepokretnost.Ako

ni taj ponuđač ne položi cijenu , koju je ponudio u određenom roku, javni izvršitelj će primjeniti ista

pravila i na trećeg ponuđača . U slučaju da ponuđači ne uplate prodajnu cijenu u roku iz položenog

jemstva, izmiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi eventualna razlika izmedu postignute cijene

na ranijoj i novoj prodaji. Ako bi eventualno izvršni povjerilac bio kupac predmetne nepokret-

nosti , bio bi obavezan da na ime cijene nepokretnosti položi novčanu sumu u visini razlike izmedju

svog potraživanja i postignute cijene.

VIII Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti od javnog izvršitelja Ivana Petrovića iz Podgo-

rice, na adresi ul. Njegoševa br.45 (PC Petrović ) ili putem telefona 069-545-346.

IX Ovaj zaključak o prodaji biće objavljen u Dnevnoj novini “Pobjeda” dana 21.02.2018.godine , dok

stranke o svom trošku o sadržini istog mogu obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji ne-

pokretnosti.

U Podgorici, dana 20.02.2018. godine

Javni izvršitelj

Ivan Petrović s.r

Pravna pouka: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen prigovor.