Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Politika

PODGORICA/PRIŠTINA

VladaKosova izdvojila je

153.000eura zaobilježava-

nje granice saCrnomGo-

rom, saznajePobjedaod

izvora izkosovske izvršne

vlasti. SagovornikPobjede

kažeda senaKosovu takav

potez tumači kaonajavada

će ratifikacijaSporazumao

demarkaciji saCrnomGo-

romdobiti dvotrećinsku

većinuukosovskomparla-

mentu.

Sjednica Skupštine Kosova

na kojoj će se raspravljati o

Prijedlogu zakona o ratifika-

ciji sporazuma s CrnomGo-

rombiće održana sjutra.

UPITNAVEĆINA

Za izglasavanje ovog spora-

zuma potrebna je dvotrećin-

skavećina,odnosnodaod120

za njega glasa 81 poslanik.

Vladajuća koalicija na Koso-

vu broji 61 glas, uključujući

20 glasovamanjinskih zajed-

nica. Sporazum podržava

opozicioni Demokratski sa-

vez Kosova sa 27 poslanika,

ali ne i pokret Samoopredje-

ljenje sa 32. Iz Srpske liste,

koja se takođe protivi spora-

zumu, suuponedjeljak saop-

štili da im je prioritetno for-

miranje zajednice srpskih

opština, a ne pitanje demar-

kacije sa CrnomGorom. Ova

partija ima devet poslanika.

Kosovski politički analitičar

Ramuš Tahiri smatra da

aneks sporazuma koji supot-

pisali predsjednici Kosova i

CrneGore, HašimTači i Filip

Vujanović, stvarauslovedase

ratifikuje sporazum dvotre-

ćinskim glasanjem i time

omogući vizna liberalizacija

za građane Kosova od strane

EU.

SL ČEKAVUČIĆA

–Zatojepotrebnoda iSrpska

lista, koja imadevet poslanič-

kihmjesta, glasa zademarka-

ciju jer se Samoopredeljenje

sa 32 poslanika odlučno pro-

tivi ratifikaciji. Čelnici Koso-

va, lideri političkih stranaka i

ambasadori evropskih zema-

ljaodržali susastanakkakobi

dali podršku da ratifikacija

demarkacije dobije potreban

broj glasova – kazao je Tahiri

u izjavi zaPobjedu.

Dodaje i da je vjerovatno da

će Srpska lista čekati da im

predsjednik Srbije Aleksan-

darVučićnaložidalidaglasa-

juiline, ida lidatouslovljava-

ju sa formiranjem zajednice

srpskih opština na Kosovu ili

ne.

– Aneks sporazuma samo

objašnjava ono što već stoji.

Da će biti formirana zajed-

nička komisija o demarkaciji,

to jest obilježavanju na tere-

nu tokom narednih dvije go-

dine idaćepraviti eventualne

korekcijenaročitopremaKu-

li i Čakoru, gdje i ima određe-

nih sporova koji se iskazujuu

javnosti a kojih nije bilo u ra-

dudržavnihkomisija.

Eventualnekorekcijenatere-

nunakrajuće se izravnjati po

principu metar za metar, što

znači da ne može određena

država da gubi ili dobije teri-

toriju – objasnio je Tahiri.

Nepojmljivo je, kažeon, da su

određene političke partije na

Kosovu ubijedile javnost da

Kosovo demarkacijom gubi

8.000 hektara jer se, kako na-

vodi, radi o prilično velikoj

teritoriji, pa se greška nemo-

že iskazati u krivom mjere-

nju, jer je teren konkretan i

pokrivendokumentacijom.

POLITIČKI PROBLEM

- Ovo na Kosovu jeste i poli-

tičkiproblem.Akoratifikaci-

ja demarkacije bude na

dnevnom redu Skupštine,

štodosadanijednomnijebio

slučaj, pa ne dobije potreban

broj glasova, onda Vlada si-

gurno pada i raspisuju se

vanredni izbori – naveo je

Tahiri.

Dodaje i da je sporazumVu-

janovićaiTačijanastavakdo-

brosusjedskih odnosa Koso-

va i Crne Gore i u duhu je

Sporazuma o obilježavanju

granične linije između dvije

države, koji je potpisan 2015.

uBeču.

– To je tehnički proces, koji

se ispolitizovaonaKosovu sa

posljedicom da ovaj spora-

zum još nije ratifikovan u

Skupštini Kosova iako ga je

usvojila kosovska vlada. Tim

sporazumom niko niti gubi

niti dobija teritoriju, jerbivše

administrativnegranicesada

postaju državne, shodno za-

ključcimaBadinterovekomi-

sije o raspadu Jugoslavije. To

znači da se granice neće mi-

jenjati, niti će se crtati nove

granice, niti je to zahtijevala

neka strana, niti je to razma-

trano tokom rada državnih

komisija – objasnio je Pobje-

din sagovornik.

J.ĐURIŠIĆ

CETINJE

SjednicaSkup-

štineprijestoniceCetinjena

kojoj bi trebalodabude iza-

brannovi gradonačelnikza-

kazana je zaponedjeljak, 26.

februar. Na taj načinće se

nakonneštomanjeod tri

mjesecaododržavanja lo-

kalnih izborauprijestonici

konstituisati novavlast. Na

listiDPS-a jepet kandidata–

AleksandarKašćelan, Jovan

Martinović,MomčiloMošo

Martinović,MilošRažnato-

vić i BorislavPravilović.

Socijaldemokratesusinoćodr-

žalesjednicuPredsjedništvana

kojoj je jedna od glavnih tema

bilo formiranje vlasti na Ceti-

nju. Sjednicu lokalnog parla-

menta na kojoj će, kako se oče-

ku j e , b i t i i z a b r a n nov i

gradonačelnik,zakazalajenova

predsjednica Skupštine prije-

stoniceMajaĆetković.Manda-

ti za 33 odbornika prijestonič-

kog parlamenta verifikovani su

25. decembra prošle godine.

Lokalni izbori na Cetinju odr-

žani su 26. novembra 2017. go-

dine. Na ovim izborima Demo-

kratska partija socijalista

osvojila je 16 mandata, što je

bilo nedovoljno za samostalno

vršenje vlasti. Nakon niza raz-

govora 27. januara potpisali su

koalicioni sporazum o vršenju

vlasti sa Socijaldemokratama

koji suosvojili

dvamandata.Na

novembarskim izborima opo-

zicijijepripaloukupno15man-

data – Demokrate i Ura po pet,

SDP tri i Stara garda liberala

dva mandata. Dva mandata su

nedostajala opoziciji da preuz-

me vlast naCetinju.

Nakonpotpisivanjasporazuma

DPS-a i SD-asaopšteno jedasu

se obje partije saglasile oko

osnovnih političkih principa,

dalje afirmacije ciljeva i vrijed-

nosti definisanih Evropskom

poveljomolokalnojupravi,vla-

davini prava i jačanju uloge lo-

kalne uprave, njenoj otvoreno-

sti i transparentnosti. Postigli

susaglasnostiokounapređenja

gradske infrastrukture, poseb-

no obrazovne, zdravstvene i

sportske,kaoioravnomjernom

razvoju prijestonice, očuvanju

kulturno-istorijskog identiteta

prijestonice. Kada je raspored

funkcija u pitanju, izvjesno je

da SDdobijamjesto zamjenika

gradonačelnika, direktora di-

rekcije za investicije, kao i za

imovinu, zatimmjesta sekreta-

ra za kulturu i sport i mlade. Iz

redova SD-a biće direktor Vo-

dovoda, kao i direktorBibliote-

ke i čitaonice „Njegoš“.

J. Đ.

Za sjutra zakazana sjednica kosovskog parlamenta na kojoj će se raspravljati

o rati kaciji Sporazuma o demarkaciji sa CrnomGorom

- Sporazumomo granici Crne Gore i

Kosova postoji mogućnost da se utvrde

neke tehničke korekcije granične linije,

ali nema nikakvih posebnih promjena –

rekao je crnogorski šef diplomatije Srđan

Darmanović.

Darmanović je, upitan da prokomentariše

da li će na osnovu tog sporazuma doći do

promjena granice, kazao da je politička

izjava Tačija i Vujanovića potvrda onoga

što već postoji u sporazumu, a to je član 7.

– Riječ je omogućnosti i tehničkim korek-

cijama. Po članu 7. sporazuma, nakon što

obje zemlje rati ikuju ugovor o granici,

komisija mora izaći na teren i uraditi

delimitaciju. U tomprocesu svugdje u

svijetu postoji mogućnost da se utvrde

neke tehničke korekcije. Dakle, radi se o

eventualnim tehničkimpopravkama koje

ne donose nikakav loš rezultat – naveo je

Darmanović.

Darmanović je kazao da postoji moguć-

nost da, kako je rekao, metar za metar,

utvrde neke tehničke korekcije. „Što smo

znali oduvijek“.

Ponovio je raniji stav da je pitanje rati-

ikacije sporazuma unutrašnje pitanje

Kosova.

- Mi se nadamo da će kosovske institucije

pronaći put da sporazum rati ikuju sa

zahtjevnom većinom, ali za dobro naših

odnosa, ali i za dobro samog Kosova –

zaključio je Darmanović.

Đ.Ć.

Darmanović:

Nemanikakvihposebnihpromjena

Kosovskavlada izdvojila 153.000

eurazaobilježavanjegranica

Vlada Kosova na sjednici juče poslije podne usvojila je izmje-

ne i dopune Prijedloga zakona o rati ikaciji Sporazuma o

demarkaciji granične linije sa CrnomGorom i zatražila da se

on razmotri na sjednici Skupštine Kosova u četvrtak.

Na jučerašnjoj prijepodnevnoj sjednici Vlada Kosova je

povukla Prijedlog zakona o rati ikaciji, koji je ranije dostavila

Skupštini.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je rekao da se tim izmjena-

ma omogućava da se isprave greške u demarkaciji granice.

Za Prijedlog zakona su glasali članovi Vlade sa izuzetkom

ministara iz Srpske liste, koji su bili uzdržani.

Odmah po usvajanju Prijedlog zakona je dostavljen Skupštini

na dalju proceduru.

Vladausvojilai

proslijedilaSkupštini

izmjenePrijedloga

zakonaodemarkaciji

Eventualne korekcije na terenu na kraju će se

izravnjati po principumetar zametar, što znači

da nemože određena država da gubi ili dobije

teritoriju – objasnio je Tahiri

RamušTahiri

Zakazana sjednica Skupštine prijestonice Cetinje

Izbor gradonačelnikau

ponedjeljak26. februara?

SkupštinaCetinja