Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 48 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Kultura

BUKUREŠT-

Balkanska

akademijaumjetnosti, for-

malnoosnovanakrajemok-

tobraprošle godineuBuku-

reštupodnazivom

„AcademiaBalkanicaEuro-

peana“, počela jeda radi, a

međuosnivačima supisac

VladislavBajac, kompozitor

i akademik IsidoraŽebeljan

i reditelj SlobodanŠijan.

Akademija je pokrenuta pod

sloganom „Balkan je srce

Evrope“ (Nikola Buvije), a ri-

ječjeokulturnojinstitucijiko-

ja, kako iznjeporučuju, tretira

Balkan kao sastavni dio zajed-

ničke evropske civilizacije.

Javila se iz potrebe da manje

zemlje, preciznije zemlje ju-

goistočne Evrope, preuzmu

inicijativuza kulturološkobu-

đenje Evrope, ističe se u saop-

štenjuVladislavaBajca.

Akademija će u svomčlanstvu

imati ograničen broj od 35

umjetnikaizRumunije,Grčke,

Bugarske,Turske, Srbije,Crne

Gore, Albanije, Bosne iHerce-

govine,Makedonije, i saKoso-

va.

Prvi sastanak osnivačkog ko-

miteta održan je u Skoplju u

februaru 2017. na simpoziju-

mu „Hamlet i Evropa - biti ili

ne biti“, kojem je prisustvova-

lo 15 međunarodno poznatih

umjetnika saBalkana.

PodrškuosnivanjuAkademije

pružila je iEvropskaakademi-

ja nauka, umjetnosti i književ-

nosti, uz prisustvo njenog

predsjednika Žana Patrika

Konrada.

Poslijeobjavljene skopskeDe-

klaracije o osnivanju, krajem

godinena sastankukomitetau

Bukureštu za predsjednika

Balkanske akademije izabran

je Jon Karamitru, pozorišni

reditelj i glumac, direktor Na-

cionalnogpozorištauBukure-

štu i bivšiministar kultureRu-

munije.

Generalni sekretar postao je

JordanPlevneš, dramski pisac

i rektorUniverzitetazaaudio-

vizuelne umjetnosti Skoplje-

Pariz.

Do sada, za redovne članove

izabrani su: iz Rumunije pje-

snikinja Ana Blandijana, po-

zorišni kritičar, teoretičar i

profesor Žorž Bani i dramski,

prozni pisac i pjesnik Matej

Višnjek, iz Turske pisac Ne-

dimGursel, vizuelni umjetnik

Bedri Bajkam, Gil Irepoglu,

prof. Akademije primijenje-

nih umjetnosti, iz Albanije pi-

sacBaškimŠehu, režiser i sce-

na r i s t a Ku j t im Ča š ku ,

kompozitor, etnomuzikolog i

profesorVasil Tole.

Iz Bosne i Hercegovine pri-

mljen je pisac i režiser Gradi-

mir Gojer, negdašnji ministar

kulture kantona Sarajevo, re-

diteljka Jasmila Žbanik i vizu-

elnaumjetnica i dekanAkade-

mije likovnih umjetnosti u

SarajevuMarina Finci, iz Bu-

garske pisci Alek Popov i Hri-

stoBojčev, vizuelnaumjetnica

DelijaČauševa, rediteljkaEle-

na Panajotova, a iz Srbije Ba-

jac, Šijan i Žebeljan.

Među ostalim redovnim čla-

novima nalaze se i crnogorski

režiser i profesor Branislav

Mićunović, ambasador i bivši

ministar kulture Crne Gore,

kosovska glumica i ambasa-

dorka Dobre volje UN Arta

Dobroši, fotograf i direktor

DokuFesta sa Kosova Veton

Nurkolari, grčki pisac i publi-

cistaAnastasisVistonitis,bivši

potpredsjednik Evropske fe-

deracije pisaca, potom knji-

ževnik Jorgos Kuljaras, kao i

makedonski autori i univerzi-

tetski profesori Aleksandar

Prokopiev i Elizabeta Šeleva.

Osnivački komitet predložio

je za počasne članove turskog

pisca Orhana Pamuka, grčkog

kompozitora Vangelisa i kon-

ceptualnu umetnicu srpskog

porijeklaMarinuAbramović.

U duhu poznate izreke Žan

Monea „Ukoliko želim da ob-

novimEvropu, moram početi

od kulture“, Balkanska akade-

mija umjetnosti ima misiju da

promoviše aktivnosti i među-

narodne kulturne projekte

među balkanskim umjetnici-

ma.

R.K.

Počela da radi Balkanska akademija umjetnosti

Balkan je srceEvrope

CETINJE-

PovodomDana

maternjeg jezika, predsjed-

nikSkupštineCrneGore

IvanBrajovićposjetio je juče

Nacionalnubiblioteku„Đur-

đeCrnojević“ i zaposlenima

uNacionalnoj biblioteci,

prethodnomi sadašnjemru-

kovodstvu, izraziozahval-

nost navišegodišnjemradu i

upornosti nakodifikaciji cr-

nogorskog jezika.

- To je priznanje i zamajac ne

samo identitetu, već cjeloku-

pnoj kulturi koja je u jeziku

urezana kao kolektivno pam-

ćenje. Kodifikacijom crnogor-

skog jezika upaljena je još jed-

na buk t i n j a u p l amenu

crnogorskog identiteta – ka-

zao jeBrajović.

PosjetuNacionalnoj biblioteci

on je iskoristio i za obilazak

izložbe posvećene kodifikaciji

crnogorskogjezika,kojaćeda-

nas biti i zvanično otvorena.

- CrnaGora imamnogo toga u

svojoj teškoj, ali i blistavoj isto-

riji, čime semože pohvaliti, ali

jevjerovatnonajveća i najljep-

ša iskra prva štamparija kod

Južnih Slovena, koju nam je

ostavio u slavu i nezaborav

gospodar Đurđe Crnojević

davne 1493. godine, u tamnim

vilajetima srednjeg vijeka, što

pruža dodatni značaj. Imajući

u vidu navedeno, mišljenja

sam da ništa kao Nacionalna

biblioteka ne zaslužuje ime

mudrog vizionara, ali i mudri

vizionar jednako zaslužuje bi-

blioteku, jer se skoro sve pre-

tvori u prah osim knjiga, koja

svjedoči o vremenima i ljudi-

ma, na svoj nezaboravannačin

- rekao jeBrajović.

Predsjednik Skupštine je ista-

kao da je Nacionalna bibliote-

ka bila i ostalakolijevka imati-

ca crnogorske kulture i

identiteta, sabirni centar svih

vizija i ideja crnogorskog dje-

lanja kroz vjekove i mileniju-

me.

Posebno priznanje predsjed-

nikSkupštinejeodaoprosvjet-

nim radnicima, stotinama i

hiljadama anonimnih entuzi-

jasta koji opismenjavaju naše

mlade ljude, njeguju kulturu

govorništva i čitanja, kao i za-

poslenima u svim crnogor-

skimbibliotekama koji čuvaju

knjižni fond.

- Sve te ljude smatram istin-

skom dragocjenošću i pravim

čuvarima crnogorskog identi-

teta. Koristim ovu priliku da

imčestitamDanmaternjeg je-

zika, to je zaista njihov dan –

poručio jeBrajović.

Direktor Nacionalne bibliote-

keBogićRakočević je zahvalio

predsjedniku Skupštine na

značaju koji kontinuirano pri-

daje identitetskim pitanjima

CrneGore,kaoilogističkojpo-

dršci koju Skupština želi da

pruži zarazvoj kulturnemisije

koju Nacionalna biblioteka

ima.

J.Đ.

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović posjetio Nacionalnu biblioteku

Kolijevka imatica

crnogorskekulture

IvanBrajovićuobilasku izložbeposvećene

kodifikaciji crnogorskog jezika

PODGORICA–

Dugometraž-

ni igrani film„Bijegdomo-

ra“, urežiji hrvatskog redite-

lja crnogorskogporijekla

VeljkaBulajića, zakasnio je za

Međunarodni filmski festival

uBerlinuzbog tehničkih i fi-

nansijskihpoteškoćaupro-

dukciji. Pobjeda saznajeda

producenti vagajuda li će

filmprijaviti zaKanski festi-

val umaju ili zaKarloveVari

u junu.

- Zakasnili smo za Berlinski

filmskifestival,imalismopoziv

i to je bila velika šansa, ali nije-

smo stigli da tehnički završimo

film. Montaža je gotova, kao i

kopija. Problemi su bili finan-

sijski i organizacioni – kazao je

zaPobjedu reditelj Bulajić.

SPORNI HONORARI

Početkom ove godine film „Bi-

jeg do mora“, koji je nastao u

produkciji Hrvatske, Crne Go-

re iMakedonije, pratile su i gla-

sine da producenti duguju ho-

norare glavnim glumcima,

među kojima je i njemačko-

američka zvijezda Tom Vlaši-

ha.Takođe,javilisuseinezado-

v o l j n i s t a t i s t i k o j i s u

organizovali protest jer impro-

dukcijatakođenijeisplatilaho-

norare. Bulajić ističe da je taj

problem „sada praktično rije-

šen“.

- To više nije problem. Sad je

problem završiti mirno film i

stići zaKan iliKarloveVari. Još

uvijek vagamo na kojem od ta

dva festivala ćemo prikazati

film–kazao jeBulajić.

Tokom gostovanja na Podgori-

ca film festivalu, 9. decembra

prošle godine, Bulajić je bio si-

gurandaćefilmbitispremanza

Berlinski filmski festival. Ka-

zaojetomprilikomdajenapra-

vio filmkakav je želio.

- Snimanje je trajalo oko 40da-

na, u Istri i Crnoj Gori. Imao

sam fantastičnu ekipu. Nosilac

glavne uloge je danas poznati

njemački i američki glumac

TomVlašiha.Uekipisuinajpo-

znatiji hrvatski i crnogorski

glumci –kazao jeBulajić.

Rediteljjenaglasiodamujeova

filmskapričabila rediteljski vr-

lo zahtjevna. Radnja se događa

za vrijeme Drugog svjetskog

rata i danas. Glavni junak jeNi-

jemac koji se nakon 50 godina

vraća u zemlju u kojoj je nekad

bio u ratu. Osnovna tema je po-

bjeda čovječnosti i ljubavi nad

užasomibesmislomratovakoji

dolaze i prolaze, ali razaraju

ljudske vrijednosti običnih lju-

di.

- Dramaturški je vrlo složena

priča.Filmjeonakavkakavsam

želio. Potpisujem

ga vrlo rado. Stojim iza tog fil-

ma – rekao jeBulajić.

ISTRA I CRNAGORA

Snimanje filma započeto je po-

četkommarta prošle godine u

Istri,apotomjeuaprilunastav-

ljeno u Crnoj Gori, na lokacija-

ma u Podgorici, na Lovćenu,

Skadarskom jezeru, Cijevnoj i

Durmitoru.TomprilikomuCr-

noj Gori boravio je i njemački

glumac Tom Vlašiha, najpo-

znatiji po ulozi misterioznog

Džakena H'ghara u seriji „Igre

prijestola“.

Osimrežije, Veljko Bulajić pot-

pisujeiscenariozaovoostvare-

nje, dok su koscenaristi Mirko

Kovač i Paolo Fin. Film je sufi-

nansiran novcem Hrvatskog

audio-vizuelnog centra, Mini-

starstva kulture Crne Gore i

Agencije za filmMakedonije, a

realizovan je i uz pomoć Istar-

ske županije, Istarske filmske

komisije i grada Pule. Produ-

cent je „Gral film“ iz Hrvatske,

a koproducenti „Dogma stu-

dio“ iz Crne Gore i „Geyzer

film“ izMakedonije.

J.N.

Tehnički i finansijski problemi omeli Veljka Bulajića da novi filmprikaže u Berlinu

„Bijegdomora“ čeka

Kan ili KarloveVari

Početkom

ove godine

producente

filma pratile

su i glasine da

duguju honorare

glavnim

glumcima i

statistima. Bulajić

ističe da je taj

problem „sada

praktično riješen“

Glumci DijanaVidušin i Tom

Vlašihaufilmu „Bijegdomora“

Reditelj VeljkoBulajić

PODGORICA-

Stručni timCentra zakonzervaciju i arheo-

logijuCrneGore sprovodi arheološka i konzervatorska

istraživanjana lokalitetuĆafKiš uTuzima.

Istraživanja supočela ove godine i predstavljajuprvu fazu, na-

kon koje slijedi sprovođenje preventivnih mjera zaštite arhi-

tektonskih ostataka, do izrade finalnog konzervatorskog pro-

jekta.Uzsprovođenjemjerazaštitenastavićesekonzervatorska

istraživanja, radi utvrđivanja autentičnosti kulturnog dobra i

njegove starosti.

Arhitektonski ostaci crkve iz 16. vijeka, poznate pod nazivom

Ćaf Kiš, nalaze se u blizini Tuzi, na platou zvanomDubrava.

Dosadašnjakonzevatorskaistraživanjaipisanitragoviotkriva-

ju da je crkva posvećena Sv. Veneradi (al. Qafkishë Shëne

Prëdja). Stratigrafski podaci preliminarnoukazujuda se radi o

objektuznatnovećihdimenzijauodnosunadosadašnjasazna-

nja.

Istraživanja finansiraMinistarstvo kulture u okviruPrograma

zaštite i očuvanja kulturnihdobara.

R.K.

Počela nova arheološka i konzervatorska

istraživanja crkve Ćaf Kiš u Tuzima

Slijedemjerezaštite