Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Kultura

PODGORICA

Drama „Love

in the Olive Times“ crnogorske

dramske spisateljice Dragane

Tripković,nagrađenajenakon-

kursu„PlaysforYoungPeople2

(New Silk Route)“, u Hong

Kongu, koji sprovodi pozorište

„Absolutely Fabulous Theatre

Connection“. Dragana Tripko-

vić jenedavnopotpisalaugovor

sa ovim pozorištem i boraviće

tokommarta uHong Kongu na

simpozijumukoji seorganizuje

povodom prevođenja i realiza-

cije drama sa ovog konkursa.

Tema konkursa je bila „Novi

put svile“, sa značajnim osvr-

tom na klimatske promjene u

svijetu. Radi se o drugom kon-

kursu „Plays for Young People“

koji realizujeovaj teatar, aTrip-

ković je predstavnica Crne Go-

re, poredpredstavnika izVelike

Britanije,Švedske,Kine,Turske

Srbije i Rumunije. Tripković je

učešćenakonkursuobezbijedi-

la posredstvom internacional-

ne asocijacije „GreenCulture“ i

crnogorskeorganizacijeKRUG

(International Centre for Su-

stainable Cultural Collaborati-

on), kojapromovišeumjetnost i

kulturu kroz lokalnu i interna-

cionalnu saradnju.

Dragana Tripković je rođena

26. aprila 1984. godine na Cet-

nju. Diplomirani je dramaturg i

scenarista. Jedna jeodosnivača

Alternativne teatarske aktivne

kompanije - ATAK. Bila je dra-

maturg u Crnogorskomnarod-

nom pozorištu, ATAK-u i na

brojnim projektima u oblasti

pozorišne i filmske umjetnosti

u Crnoj Gori. Dio je kapitalne

antologije crnogorskih savre-

menih književnika „Nova Lu-

ča“.

V.S.

Priznanjeza

„Ljubavu

vremenima

masline“

KOTOR

Opština Kotor

i Kulturni centar „Nikola

Đurković“ pokrenuli su

akciju formiranja grad-

skog hora i pozvali su sve

zainteresovane građane

da postanu njegovi čla-

novi.

- Ako volite svoj grad, pje-

smu i druženje, prijavite

se na telefon 067243767

ili na mail – [email protected]

kckotor.me

i postanite

član potpuno novog i po

svemu drugačijeg grad-

skog hora - navodi se u

pozivu koji je upućen

Kotoranima.

Prvi sastanak novog hora

održaće se 6. marta u

prostorijama Kulturnog

centra. Inicijatori su naja-

vili da će novi hor pjevati

širok dijapazon popular-

ne domaće i inostrane

muzike – od džeza, preko

roka, pop i latinomuzike

do bluza.

R. K.

Kotorani

formiraju

gradski

hor

CETINJE

PovodomMeđu-

narodnogdanamaternjega

jezika, saopštenjemseogla-

sioFakultet za crnogorski

jezik i književnost.

Usaopštenjusepodsjećadasu

od prethodnog obilježavanja

ovogmeđunarodnogpraznika

montenegristika i crnogorski

jezik zvanično i s najvišega

mjesta prihvaćeni u društvo

jezika s međunarodnim ko-

dom.

- Naučna je bitka za crnogor-

ski jezikdobijena. Nijedanoz-

biljnijinaučnikdanasnegovo-

ri protiv crnogorskoga jezika,

njegova identiteta i statusa.

Akosekakavglasičuje,bezna-

čajanjesamimtimštogaopte-

rećuju vannaučnamotivacija i

prevaziđeni ideološki modeli

–navodi se u saopštenju.

NAUČNAPOZORNICA

Sa Fakulteta za crnogorski fa-

kultet i književost potompod-

sjećaju da je izučavanje crno-

gorskoga jezika iznešeno

veomaautoritativnonameđu-

narodnu naučnu pozornicu:

slavističke katedre i naučnici

sve su zainteresovaniji za

montenegrističku literaturu i

saradnju s Fakultetom za cr-

nogorski jezik i književnost

(uza sve zemlje iz okruženja

treba pomenuti: Ukrajinu,

Poljsku, Češku, Njemačku,

SAD,RusijuiNoviZeland).Vi-

še od svega što danas u našoj

filologiji nastaje - ugled i zna-

čajmontenegristike osigurava

međunarodni časopis Lingua

Montenegrina.

NEODLOŽNI POSLOVI

-Od8. decembra2017. idodje-

ljivanjameđunarodnogakoda

za crnogorski jezik, Fakultet

za crnogorski jezik i književ-

nost odgovorno je u čast te či-

njenice priređivao prigodne i

radne manifestacije. Posljed-

nji u nizu tih događaja bio je

susret i ugovaranje saradnje s

akademikom Stjepanom Da-

mjanovićem, znamenitim je-

zikoslovcem i predśednikom

Martice hrvatske. Pred crno-

gorskim su društvom, razu-

mije se,mnogi i neodložni po-

s l ov i j ez i čke po l i t i ke i

planiranja. Izradaudžbenika i

druge pomoćne literature za

svenivoeobrazovanjaotpoče-

la je i neophodno je podsticati

je još više. Posebnu pažnju

treba usmjeriti na naše iselje-

nike te na pripremu udžbeni-

ka crnogorskoga za strance –

naglašava se u saopštenju

FCJK.

V.S.

Fakultet za crnogorski jezik i književnost povodomMeđunarodnog danamaternjega jezika

Naučnabitka

zacrnogorski

jezik jedobijena

Podupiranje ravnoprav-

nosti ćirilice i latinice

- pisama čiju ravnoprav-

nost propisuje normati-

vistička literatura u nas

- jedan je od prioriteta,

zatim a irmisanje dobro-

ga govorenja i pisanja.

Nažalost, posljednjih su

godina zapušteni neki

djelovi javnoga govora,

a nepismenost, netole-

rancija i primitivizam

potiru prestižnost kulture

govora na kojumoramo

upućivati mlade narašta-

je. S ozbiljnošću i načinom

rješavanja tih pitanja

FCJK će uporno upo-

znavati sve odgovorne

institucije i pojedince. Na

putu njegovanja, zaštite i

promovisanja vrijednosti

koje baštini multikulturna

Crna Gora mjesta će naći

samo sljedbenici tih izvor-

nih vrijednosti – kaže se u

saopštenju koje je potpi-

sao dekan FCJK prof. dr

Adnan Čirgić

Jasni

prioriteti

Nijedan ozbiljniji

naučnik danas

ne govori protiv

crnogorskoga

jezika, njegova

identiteta i statusa.

Ako se kakav glas

i čuje, beznačajan

je samim timšto

ga opterećuju

vannaučna

motivacija i

prevaziđeni

ideološki modeli

AdnanČirgić

Drama Dragane

Tripković

nagrađena u

Hong Kongu