Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Hronika Podgorice

Hotel ,,CentreVille“, uzpo-

drškuTurističkeorganizaci-

jePodgorice, organizovaće

predstojećegvikendaprvi

sajamviskijauCrnoj Gori.

Na sajmu, koji ćeuhotelu

,,CentreVille“biti održanu

subotu i nedjelju, bićepred-

stavljenovišeod 100vrsta

viskija izŠkotske, Irske,

SAD, Češke, Japana, Indije i

Tajvana.Manifestacija će

okupiti regionalne stručnja-

ke izoveoblasti, koji ćepu-

blici predstaviti čari najpo-

znatijeg škotskogpića,

objasniti postupaknjegovog

nastanka, ali i naučiti zainte-

resovanekakodaviski kon-

zumiraju sahranom.

S obziromna to da je u pitanju

manifestacija internacional-

nog karaktera, direktorica TO

PodgoriceTatjanaPopovićka-

žedaočekujedaćeonaprivući

veliki broj predstavnikamedi-

ja, turističke privrede, te

stručnjaka iz ove oblasti, a sa-

mim tim doprinijeti dodatnoj

promociji glavnog grada.

- Sa zadovoljstvom smo podr-

žali inicijativu hotela ,,Centre

Ville“ i uvijek ćemo se rado

odazvati sličnim akcijama, jer

kroz ovakve oblike saradnje

institucija i predstavnika turi-

stičke privrede glavnog grada,

svi zajedno doprinosimo bo-

ljoj i kvalitetnijoj turističkoj

ponudi Podgorice - istakla je

Popović.

Sajamska prezentacija i degu-

stacija viskija biće organizo-

vana u londž-baru ,,The Li-

vingRoom“.

Navodeći da će posjetioci uži-

vati kako u degustacijama, ta-

ko i u predavanjima i večer-

n j im žu r kama , p i - a r i

marketing menadžer hotela

,,Centre Ville“ Milo Radonjić

onima koji žele da dožive po-

sebno iskustvo preporučuju

VIPekspiriens radionicu, koja

se u subotu veče održava u

predsjedničkomapartmanu.

- Predsjednik Udruženja

,,Bartenders 710“ Vladimir Si-

mić i osnivač ,,Bar akademije“

Nebojša Lazarević predstavi-

će prestižne viski brendove,

kao što su ,,Jack Daniels Sina-

tra Select“, ,,Johnnie Walker

Blue Label“, ,,Glenmorangie

Signet“, ,,Glenfiddich IPA

Experiment“ i ,,Kavalan“, uz

degustaciju za sve učesnike –

najavio jeRadonjić.

Osim sajamskog dijela, zaka-

zani su turniri u blek džeku i

pikadu,aobjevečeribićeorga-

nizovane žurke. Pored uživa-

nja u ukusu najfinijeg viskija,

zainteresovanimogudauljep-

šajusvojebradeifrizure,zašta

će biti zadužen tim ,,VladoBe-

auty“ bara. Posjetiocima koji

su željni avanture, iz hotela

,,CentreVille“preporučujuda

posjete štand organizacije

,,Discover Montenegro“, koja

će tokom sajma promovisati

helikopterske letove iznad

Podgorice.

I.M.

Sajamuslavuviskija

Predstojećeg vikenda hotel ,,Centre Ville“ domaćin zanimljivogmeđunarodnog skupa

Dvijebiciklističke ruteuKu-

čima i Piperima, ukupnedu-

žineoko30kilometara, za-

vršene su. Postavljena je

svjetlosna signalizacija, au

narednomperiodućebiti

postavljene i info-table. Ove

dvije rutenamijenjene suza

iskusnije i spremnijebicikli-

ste– saopšteno je izGlavnog

grada.

Kučka ruta je duga petnaestak

kilometara–protežeseodDo-

ljana do Ubala, preko Donje i

Gornje Vrbice, Donjeg i Gor-

njegMeduna i MuzejaMarka

Miljanova. Piperska je duga

takođeoko15kilometara,avo-

di od Vezirovog mosta starim

putem za Danilovgrad do

skretanja za Rogame, mostom

preko rijekeZete krozDuklju,

Vukoviće i Đurkoviće, skreće

lijevozaDrezguiĆelijuPiper-

sku, u kojoj će biti okretnica

nazad zaRogame.

Trase duž kojih su iscrtani bi-

ciklističkipiktogramidogovo-

rene su kao optimalne sa isku-

snim vozačima i takmičarima

biciklističkog kluba „Džada“.

Glavni grad je sa ovimklubom

i Fondom za razvoj Kuča

„Marko Miljanov“ prošle go-

dine organizovao prvumeđu-

narodnu biciklističku trku

„Kuči 2017“.

Menadžer gradaDragoĐeko-

vić je istakao da su rute obilje-

žene sa ciljem povećanja be-

zbjednosti svih učesnika u

saobraćaju,apogotovobicikli-

sta.

Iz Glavnog grada su podsjetili

da su završena i četiri bicikli-

stička koridora u gradu - od

brda Gorica, Ulicom slobode i

KraljaNikole, do raskrsnice sa

Ulicom Vojisavljevića na Za-

bjelu (koridor 1), Bulevarom

IvanaCrnojevića(odraskrsni-

ce saUlicomslobodedoraskr-

snicesaUlicomStankaDrago-

j e v i ć a ) , p r e k o mo s t a

Milenijum, Ulicom 13. jula i

Moskovskom,doraskrsnicesa

Bulevarom revolucije (kori-

dor 5), bulevarima Save Kova-

čevića,SrđanaAleksića,Crno-

gorskih serdara, preko mosta

Junion, Bulevaromrevolucije,

Cetinjskim putem do kružne

raskrsnice kod tržnog centra

Delta siti, uključujući krak sa-

obraćajnice uz rijekuMoraču

doUlicedrLjubomiraRašovi-

ća (koridor 2), kao i prvi izgra-

đeni koridor od raskrsnice

UliceVladaĆetkovićasaBule-

varomMihaila Lalića u Tolo-

šima do hotela „Hilton“ na

Bulevaru svetog Petra Cetinj-

skog (koridor 3).

Vrijednost kompletne bicikli-

stičke infrastrukture je oko

1.150.000 eura, od čega je za

izgradnju prva četiri koridora

utrošeno 925.000 eura.

I.M.

ČEKAJUBICIKLISTE:

Detaljisastaza

Završene dvije biciklističke

rute kroz Kuče i Pipere

Spremne

stazeza

iskusnije

bicikliste

BICIKLO.ME