Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Hronika Podgorice

Bezvećihzastoja

Na dijelu Cetinjskog puta, u

okviru prve i četvrte dionice

budućeg bulevara kroz Donju

Goricu, prošlog ponedjeljka

počeli su pripremni zemljani

radovi za postavljanje atmos-

ferske i fekalne kanalizacije.

- Radi se o iskopima u širo-

komotkopu, dubine do

sedam, osammetara. Nakon

završetka tih radova, preći

će se na izradu same trase

budućeg bulevara - kazao je

za Pobjedu Dušan Kokić iz

Direkcije za saobraćaj.

Uprkos kiši i činjenici da su se

radovi juče oko podne odvijali

punim intenzitetom, nije bilo

posebne gužve u saobraćaju

kroz Donju Goricu. Ipak, gra-

đani se žale da se povremeno,

naročito u saobraćajnim špi-

cevima, stvaraju velike gužve

na toj dionici. Kako je kazao

Kokić, ne očekuje se da će u

toku izvođenja radova biti

većih zastoja u saobraćaju.

Kada to bude neophodno iz

tehničkih razloga, odvijanje

saobraćaja biće preusmje-

ravano na sporedne lokalne

puteve.

- Takođe, u periodima izvođe-

nja radova preko kolovozne

trake, saobraćaj će se najvjero-

vatnije odvijati naizmjeničnim

propuštanjem vozila iz različi-

tih pravaca – kazao je Kokić.

Projekt je vrijedan više od

devet i pomiliona eura, a ugo-

vorom je predviđeno da će

biti završen u roku od devet

mjeseci. Izvođač radova je

Tehnoput-mne.

I.Kr

.

POTREBNOMALO

STRPLJENJA:

JučeuDonjoj Gorici

Novi socijalni servisGlavnog

grada, personalni asistent za

osobe sa invaliditetom, kroz

koji jeobezbijeđenopet per-

sonalnihasistenata, počeće

da radi 1.marta. Sekretarijat

za rad,mlade i socijalno sta-

ranje, u saradnji saCrvenim

krstomCrneGore, za reali-

zacijuprojektau toku teku-

će godineopredijelio je

25.000eura.

- IntencijaGlavnoggrada jebi-

la da obezbijedi neophodna

sredstvazarealizacijuservisa i

monitoring kroz svoje nadlež-

neorgane, adaprocesuopera-

tivnom smislu kreiraju i koor-

diniraju oni na koje se servis

odnosi, jer će se na taj način

obezbijediti najbolji kvalitet u

njegovoj realizaciji – saopšte-

no je izGlavnog grada.

Kakopreciziraju iz lokalne sa-

mouprave, do sada su radi što

efikasnijeg i svrsishodnijeg

funkcionisanja servisa i defi-

nisanja njegovog koncepta

održana dva sastanka sa pred-

stavnicima udruženja lica sa

invaliditetom, koja participi-

rajuuSavjetuzapitanja lica sa

invaliditetom.

-Očekivanja suda će ovaj pro-

jekatinspirisatiidrugedauče-

stvuju u njegovoj realizaciji,

posebno kompanije da kroz

društveno odgovorno poslo-

vanje nađu načina da finansi-

rajujošasistenata.Predstavni-

ci udruženja koji participiraju

uSavjetuovajkoraksuocijeni-

li kao dobar, navodeći da je pi-

tanje personalnih asistenata

jedno od najvažnijih za osobe

sa invaliditetom – saopštili su

izGlavnog grada.

I.Kr

.

Danas će biti pretežno

oblačno, uz povremenu

kišu. Duvaće slab do umje-

ren istočni i sjeveroistočni

vjetar. Jutarnja tempera-

tura vazduha iznosiće oko

sedam stepeni, a najviša

dnevna dostizaće 12. podi-

ok.

H. P.

Turniru sklapanjuRubiko-

vekocke, kao i kviz „ Jaupo-

znahCrnuGoru“, održaće

sedanas od 11 do 15 časova

nadrugomspratuTCMol of

Montenegro.

Kako ističu organizatori iz

Udruženja ,,Pčelica“, to je še-

sto godišnje takmičenje u sla-

ganju Rubikove kocke, a broj

takmičara svake godine sve je

veći.

- Djeca koja ne znaju za Rubi-

kovu kocku imaće priliku da

kroz igru upoznaju načine i

trikove za njeno slaganje. Po-

ziv je otvoren i za odrasle ta-

kmičare, koji će svojim prisu-

s t v om i t a kmi č a r s k im

umijećem ohrabriti prisutne

da se okušaju u rješavanju ove

edukativne igračke. Naju-

spješnije očekuju vrijedne na-

grade –kažuorganizatori.

Nakon takmičenja u slaganju

Rubikove kocke biće održan

kviz „Ja upoznahCrnuGoru“,

a tema će biti ,,Vladari Crne

Gore“. U kvizu će učestvovati

učenici osnovnihškola izPod-

gorice, a organizatori su obez-

bijedili nagrade i za najbolje

mlade istoričare.

Manifestaciju je podržala Tu-

ristička organizacija glavnog

grada.

I.Če.

Učenjekroz igru i zabavu

UTržnomcentruMol of Montenegro danas kviz „Ja upoznah Crnu Goru“

i takmičenje u slaganju Rubikove kocke

Kišovito,

do 12

stepeni

Personalni asistenti za

osobesa invaliditetom

Od 1. marta počinje da radi novi socijalni servis

Zemljani radovi na prvoj

i četvrtoj dionici budućeg

bulevara kroz Donju Goricu

D. MIJATOVIĆ

KIC „BUDOTOMOVIĆ“

Jubilej – 30 godina Šante Pante u

Crnoj Gori

Velika sala u 10 sati

CRNOGORSKONARODNO

POZORIŠTE

Njegoš za djecu

Režija: Petar Pejaković

Velika scena u 12 časova

GRADSKOPOZORIŠTE

Večernja scena, Kristofer

Durango „Više od terapije“

Režija: Alisa Stojanović

Sala Dodest u KIC-u „Budo

Tomović“ u 20 časova

„Zgažena izložba“ Srđana

Ivanovića u holu KIC-a

JUMUZEJI I GALERIJE /

MODERNAGALERIJA

Izložba Slobodana Boba

Slovinića „Izbor iz retrospektive“

(1960 2018)

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

DVORACPETROVIĆA

Izložba srpskog vajara Zorana

Kuzmanovića „Autoportreti“

GALERIJA „CENTAR“

Izložba skulptura Saše Stanišića

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412 412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

M kabl

18000

Telemach

(020)446 666

Total TV

(020)446 666

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro kol centar (turistički servis)

00801300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656 166

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

244 170

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

ZgradaGlavnoggrada