Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

CrnomGorom

BUDVA

Uprava Srednje mješovite škole ,,Danilo Kiš“ i Crveni

krst Budva organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi u

prostorijama te školske ustanove. Kako je saopšteno iz Zavoda za

transfuziju, odazvalo se 40 dobrovoljaca.

I.T.

POKAZALIHUMANOST:

JučeuBudvi

BUDVA:

Akcija SMŠ ,,Danilo Kiš“ i Crvenog krsta

Krvdalo40dobrovoljaca

CETINJE

Predsjednik

Skupštine Saveza sportskih

veterana naredne četiri godine

biće Miško Radunović, koji je

do sada obavljao tu dužnost,

dok je za sekretara imenovan

Predrag Sekulić. To je odlučeno

na jučerašnjoj sjednici

Skupštine Saveza sportskih

veterana.

Predsjednik Saveza dr Radovan

Mijanović naglasio je da je Ceti-

nje dobar primjer masovnosti

društva veterana. Posebno je

istakao obnovljenu saradnju

veterana i Udruženja penzione-

ra, što je, kako je kazao, jedin-

stven primjer u Crnoj Gori.

Skupštini su prisustvovali i

predstavnici udruženja vetera-

na iz Nikšića, Berana, ali i pred-

sjednik i sekretar Udruženja

penzionera Cetinja Radivoje

Vujović i Lazar Čelebić.

Društvo veterana dodijelilo je

zahvalnice donatorima i poseb-

no aktivnim članovima, dok

je Savezu sportskih veterana

Crne Gore sa Cetinja dodijelje-

na plaketa koju je primio Milo-

van Janković.

Društvo sportskih veterana

Cetinja broji blizu 100 članova.

J.Đ.

DOBARPRIMJERMASOVNOSTI :

Sa jučerašnje sjednice

CETINJE:

Izabrano rukovodstvo sportskih veterana

MiškuRadunoviću

još jedanmandat

HERCEGNOVI

Nema razlo-

gadaprekidamonastavu,

oštećenjanaplafonunemogu

ugroziti bezbjednost đaka i

osoblja–kazao jePobjedi di-

rektorhercegnovskeSrednje

mješovite školeMomirDra-

gićević.

Usljed kiše koja dva dana ne-

prekidno pada došlo je do pro-

kišnjavanja ravnog krova, pa je

hodnik na trećemspratupokri-

venvodom.

- Najviše je oštećen dio hodni-

ka na trećemspratu i dio plafo-

na iznad mokrog čvora. Mokri

su i unutrašnji zidovi učionica

(zidovi između učionica i hod-

nika), a ostali djelovi su suvi,

zato neće biti obustave nastave.

Preduzećemo sve da se hodnik

redovnosuši i čisti izpreventiv-

nih razloga, kako ne bi došlo do

povredaučenika–kazaojeDra-

gićević.

DOPISI

Onpodsjećadajeriječoproble-

mu koji pokušavaju godinama

da riješe.

- Problemgodinama pokušava-

modariješimo.Slalismodopise

Ministarstvu prosvjete i lokal-

noj upravi kako bi obezbijedili

sredstva za sanaciju. Najveću

šansu smo imali prije dvije go-

dine, kada je dio školske zgrade

adaptiran za potrebe vrtića

„Naša radost“ i kada je opština

HercegNovi odlučila da pomo-

gneškolusa100.000euraiuloži

u projekat sanacije ravnog kro-

va, drugihprostorija i komplet-

ne stolarije. Zbog promijenje-

nih okolnosti na lokalnom

nivou nije došlo do realizacije

ovog posla - kazao je Dragiće-

vić.

RADOVI

U oktobru je pokrenuta proce-

dura, kako objašnjava Dragiće-

vić, opština je participirala sa

9.500eura, koliko jedalo imini-

starstvo, što će biti dovoljno jer

cijeli projekat košta 18.940 eu-

ra.

-Odrađenjepostupakjavnena-

bavke, izabran izvođač, obezbi-

jeđenasusredstva,alijepotreb-

no 20 suvih dana da se poslovi

obave. Planirano je pokrivanje

limom385kvadratnihmetara,a

na 120 kvadratnih metara biće

odrađena izolacija. Prošle sed-

micejeizvođač,„Progradnja“iz

Podgorice, obišao školu, dopre-

mljena je građa, dva kamiona

materijala i čekamo da kiša sta-

ne kako bi radovi mogli da poč-

nu–kažeDragićević.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Direktor SMŠ o oštećenjima na krovu zgrade

Đaci bezbjedni,

plafonće sanirati

kadstanekiša

Problem

nije od

juče. Prošle

sedmice

je izvođač

obišao

školu,

dopremljen

jematerijal i

čekamo da

kiša stane

kako bi

radovi mogli

da počnu

– kaže

direktor

školeMomir

Dragićević

PROBLEMNIJEODJUČE:

PlafonuhodnikuSMŠ

Pokušavamo godina-

ma da riješimo prob-

lem. Slali smodopise

Ministarstvuprosvjete

i lokalnoj upravi kako

bi obezbijedili sred-

stva za sanaciju – kaže

Dragićević

PLUŽINE

Putevi uPivskoj župi suprohodni, kao i put kaTrsi i

Milogori, dok jedio seoskihputevanaPivskoj planini pod snije-

gom– sapšteno je iz Javnog stambeno-komunalnog preduzeća,

zaduženog za čišćenje puteva.

RajoKandić iz tog preduzeća kaže da čiste poprioritetima.

- Snijeg pada gotovo bez prestanka. Čistimo po prioritetima, a

kompletni putevi ka selima biće očišćeni i prohodni kada pada-

vineprestanu.Unižimpredjelimažupevisinasnijegabila jeoko

15 centimetara, dok je na planini znatno više napadao. Putevi

koji gravitiraju Trsi i Milogori potpuno su očišćeni – kazao je

Kandić.

S.D.

NIKŠIĆ

Nameđuna-

rodnomtakmičenjuu

Beču ,,Vienadens

open“ (ViennaDance

Open), članoviKultur-

no-kreativnog centra

„Akord“ osvojili sudvi-

je zlatne, srebro, dva

četvrta i jedno sedmo

mjesto.

Instruktorka i koreo-

graf u ,,Akordu“, Tanja

Čolević, kažeda je

uspjeh timznačajniji

što su se zapriznanja

izborili ukonkurenciji

3.000plesača i 830ko-

reografija.

- Zlatne medalje u kate-

goriji etno dens osvojile

su Tijana Krivokapić,

AndreaPerunović,Alek-

sandra Nikolić, Milica

Orbović,NađaČvorovič,

KristinaMarojević, Ele-

naVeličković. Zlatomsu

se okitile i djevojčice u

kategoriji duo bellydan-

ce Kristina Nikolić i Bo-

jana Krivokapić. Srebro

je osvojio duo Teodora

Radulović i Irina Velič-

ković. U kategoriji disko

dens četvrto mjesto pri-

palo jeLani Ćalić ukate-

goriji džez dens, a tako-

đe č e t v r t o mj e s t o

pripalo je i formacijipod

nazivom ,,Voda“ u kate-

goriji etno kojom su se

predstavile Anđela Po-

ček, Maša Vukotić, Ma-

rija Sarić, Tara Jovano-

vić, Jovana Vujović,

Anastasija Jankovic i

Darja Niković. U oštroj

konkurenciji ukategori-

ji open sedmo mjesto

osvojila je Gorica Sta-

njević.

Direktor KKC ,,Akord“,

DraganKnežević, zado-

voljan je postignutim

rezultatima, a posebno

činjenicom da je Crnu

Goru predstavljao baš

gradpodBedemom.

- Naših 20 takmičara,

uzrasta od šest do 14 go-

dina, predstavljalo je

Nikšić, a iz naše zemlje

bile su takođe takmičar-

ke iz Nikšića iz UC ,,Lu-

na“. Ovo je ogroman

uspjeh za nas i Nikšić.

Sve pohvale za djecu i

sjajnog koreografa Ta-

nju Čolević - rekao je

Knežević.

Naredno takmičenje na

kojem će ,,Akord“ uče-

stvovati održava se u

aprilu, uSarajevu.

M.R.

NIKŠIĆ:

KKC „Akord“ uspješan na takmičenju ,,Viena dens open“ uAustriji

Vratili se izBeča

sapetmedalja

ZABLISTALI:

Članovi

kluba ,,Akord“

Plužine

Putevi uPivskoj

župi očišćeni

SaputaPlužine- Nikšić