Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

CrnomGorom

BUDVA

– SaobraćajMedite-

ranskomulicombićeuspo-

stavljenuskoro.Odvijaćese

jednomtrakomi bićedozvo-

ljenprolazsamozaputnička

vozila.Zateretnaćeseobez-

bijediti alternativniprolaz–

saopšteno jePobjedi izbud-

vanske lokalneuprave.

Kako navode, tada će radove

moći da nastavi i investitor

objekta ,,PortoBudva“.

- Predsjednik opštine Dragan

Krapović i investitorNaserRa-

maj u srijedu će razgovarati o

sanacijiuliceikonkretnimmje-

ramakojetrebapreduzetidase

problemriješi – naveli su iz lo-

kalneuprave.

Saobraćaj u dijeluMediteran-

ske, od Ulice 13. jula do Ulice

Mila Milunovića je obustav-

ljen, po nalogu inspekcije, od 7.

februara zbogpukotina koje su

se pojavile sredinomkolovoza.

Stopirani su i radovi na ,,Porto

Budvi“.

Nazahtjevlokalneuprave,Gra-

đevinski fakultet Univerziteta

Crne Gore uradio je u među-

vremenu elaborat u kojem je

saopštenostanjespornelokaci-

jeipreporučenemjerekojetre-

bapreduzeti.

Uizvještajukojipotpisujučeti-

ri eksperta sa dekanom Srđa-

nomAleksićemnačelu, navodi

sedajedooštećenjaulicedošlo

usljed deformisanja betonske

membrane (tzv. dijafragme), a

da je do toga došlo usljed kom-

binacije različitih faktora me-

đukojimasuiskopiipodzemne

vode.Funkcijamembranejeda

pridrži kliznu ravan i spriječi

dotokvodeu temeljnu jamu.

Autori ističu da je nezavisna

geodetska firmapratilapomje-

ranje tla uMediteranskoj ulici

svakog dana, a da su mjerenja

pokazala da su pomjeranja ne-

znatna i da se nemože utvrditi

njihov trend.

Naosnovutogapreporučilisu

da seulicaotvori za laka vozi-

la.

I.T.

BUDVA:

Eksperti preporučili da seMediteranska ulica otvori za laka vozila

ROŽAJE

- Sjednica lokalnog

parlamenta jučenijeodrža-

na jernijebilokvoruma. Na

zasijedanje, kako jenajavlje-

no izodborničkihklubova,

nijesudošli odbornici opozi-

cionihpartijaDPS, SD, SDP i

SPP. Objasnili suda sevlada-

juća strankanijepotrudila

dapoštujenjihove zahtjeve

koje su ispostavili u julu

prošle godine.

Jedan od ključnih zahtjeva

opozicionih partija bio je da

Bošnjačka stranka, koja sama

vrši vlast u rožajskoj opštini,

obezbijedi stabilnu skupštin-

sku većinu, jer i pored činjeni-

ce da od 34 odborničkamjesta

ima 17, odnosno da od raskida

koalicije sa SDP 2016. nema

legitimitet da sama vrši vlast.

Međutim, to nije urađeno, što

je bio osnovni razlog da sve

opozicione partije od jula boj-

kotujuradlokalnogparlamen-

ta, ako se izuzme januarsko

zasijedanje, kada su sjednici

prisustvovali odbornici SDP i

SPP.

INTERESI

IzOODPS,najjačeopozicione

partije, saopštili su da njihovi

odbornici neće prisustvovati

sjednicama jerneželeomogu-

ćiti Bošnjačkoj stranci da par-

lament koristi u partijske svr-

he.

- Ne želimo da učestvujemo u

donošenju odluka koje se tiču

interesa pojedinaca iz Boš-

njačke stranke. Ukoliko se na

dnevnomredunađuodlukeod

interesa građana ove opštine,

mi ćemo istog momenta ući u

Skupštinu i podržati sve što je

usmjereno ka boljem životu i

dobrobiti ovog stanovništva –

rečeno je izOODPS.

Iz OO SDP, čiji su odbornici

prisustvovali januarskom za-

sijedanju skupštine, kazali su

da neće prisustvovati sjedni-

cama na kojima će se donositi

odluke u partijske svrhe, po-

put dijeljenja besplatnih pla-

ceva, novih zapošljavanja, po-

stavljanja direktora i slično.

Predsjednik OO SDP Faruk

Agović kaže kako su spremni

da daju doprinos donošenju

odluka od značaja za grad.

- Spremni smo, što smo uosta-

lom pokazali kada smo preki-

nuli bojkot i prisustvovali

sjednici u januaru na kojoj je

usvojenonekolikoodlukakoje

se tiču razvojnih projekata, da

dođemo u skupštinu kada su

na dnevnom redu pitanja od

interesa svih građana i da po-

držimo takveodluke. Sadruge

strane, ne želimo da dajemo

legitimitet novim stranačkim

zapošljavanjima u organima

lokalne uprave i preduzećima

čiji jeosnivačSOi drugimslič-

nimodlukama kojeBSbez na-

še saglasnosti stavlja na dnev-

ni red - rekao jeAgović.

Slična obrazloženja za nasta-

vak bojkota lokalnog parla-

menta čuli smo i od predstav-

nika SD i SPP, koji su kazali da

je ,,rukovodstvo Bošnjačke

strankepretvoriloskupštinuu

partijsku pozornicu na kojoj

se donose odluke u interesu

pojedinaca iz te partije, a ne

svih građana“, i da njihovi od-

bornici neće davati legitimitet

takvomponašanju.

KONSULTACIJE

Predsjednik Skupštine opšti-

ne Husein Kurtagić kaže da je

iznenađen nedolaskom od-

bornika opozicije.

- Na sjednici predstavnika od-

borničkihklubova, koja jeodr-

žana u sklopu priprema za

sjednicu, nije bilo najava od

opozicionih partija da njihovi

odbornici neće prisustvovati

skupštini. Smatram da je ova-

kvoponašanjeopozicijenepri-

hvatljivo jer se koči donošenje

važnih odluka poput budžeta

opštine, investicionog progra-

ma i drugih odluka od interesa

građana ove opštine - kazao je

Kurtagić i najavio nove kon-

sultacije sa opozicionarima

radi prevazilaženja bojkota.

Inače, trebalo je da odbornici

razmatraju, poredostalog, od-

luku o završnom budžetu op-

štine za 2016. godinu, te reba-

lansbudžetazaprošlugodinu,

kao i odluku o budžetu za te-

kuću godinu. Između ostalog,

na dnevnomredu je i nekoliko

odluka koje se odnose na pro-

daju zemljišta, prenos prava

na zemljište i nepokretnosti

bez naknade, te davanja u za-

kup nepokretnosti, zamjeni

zemljišta, te jošnekolikoodlu-

ka koje se tiču rada lokalne

uprave.

F.KALIĆ

OPETBLOKADAPARLAMENTA:

Odbornici Bošnjačke stranke

ROŽAJE:

Nije bilo kvoruma da se održi sjednica Skupštine

Opozicijabojkotuje,

Kurtagićiznenađen

Jedan od

ključnih

zahtjeva

opozicionih

partija bio je

da Bošnjačka

stranka

obezbijedi

stabilnu

skupštinsku

većinu, jer

od raskida

koalicije sa SDP

2016. nema

legitimitet da

sama vrši vlast

DANILOVGRAD

- Velika sa-

la zgrade lokalneupravebila

jepretijesna za svedomaći-

ne sapodručjaBjelopavlićke

ravnice iKatunskenahije

koji suželjeli da čuju infor-

macije izprve rukeomjera-

mapodrškekojemoguda

ostvare izAgrobudžeta .

PredstavnicaMinistarstva po-

ljoprivrede i ruralnog razvoja

Marija Krstić kazala je da je,

zahvaljujućipovoljnimkredit-

nim aranžmanima Svjetske

banke, evropskim fondovima i

državnoj kasi, opredijeljeno

oko 40miliona eura za projek-

te domaćinstava u poljopri-

vrednoj proizvodnji.

-Ova sumaveća jeuodnosuna

2017. godinu za 8.500.000 ili

26,8odsto - rekla jeKrstić i na-

glasila da je podrška mladim

farmerima znatnouvećana.

Naime, svršeni srednjoškolci

iliakademskigrađanipoljopri-

vredneiveterinarskestrukeza

pokretanjeporodičnogbiznisa

mogudobitibespovratnasred-

stva u iznosu od 10.000 eura, a

starosna granica pomjerena je

sa 30 na 35 godina. Stočari, ra-

tari, voćari, plasteničari... izra-

zili su veliko interesovanje za

nabavku savremene mehani-

zacije i priključaka te izgrad-

njubunara ipomoćnihobjeka-

ta. Dobili su odgovore i

sugestije na koji način u pred-

viđenim rokovima da dostave

neophodnu dokumentaciju

kako bi ispoštovali zakonske

procedure prilikom aplicira-

nja za dobijanje sredstava, a

jedanodosnovnihkriterijuma

je da su upisani u registar po-

ljoprivrednihgazdinstava.

Savjetnik predsjednika opšti-

ne za ekonomska pitanja, Sve-

tozar Domazetović, kazao je

da podneblje raspolaže izvan-

rednim prirodnim resursima

za proizvodnju zdrave ekološ-

ke hrane. On je napomenuo da

nekadašnji subjekti poput

spuškog mlina, fabrike stočne

hrane,farmesvinjaikokanosi-

lja ponovo rade, što dovoljno

govori o naporima lokalne

uprave i države da se poljopri-

vreda razvija i afirmiše.

B. KADIĆ

Mladi farmeri

imajuprednost

INFORMACIJE IZPRVERUKE:

JučeuDanilovgradu

UDanilovgradu predstavljenAgrobudžet za 2018.

GUSINJE

– Opremu vrijednu 43.500 eura predstavnici Tur-

ske razvojne agencije TIKA donirali su Službi zaštite i spaša-

vanja.

Kako je objavljeno na sajtu opštine, koordinatori te agencije

u našoj državi, Merdan Krlić i Ahmet Altun, saopštili su da

će oprema uskoro biti isporučena vatrogasnoj službi, te da

opština Gusinje i u narednomperiodmože da očekuje njiho-

vu podršku u sličnimprojektima. Predsjednica opštine Anela

Čekić se zahvalila na dodijeljenoj opremi, ističući da je to

početak uspješne saradnje.

I.T.

GUSINJE:

TIKAdonirala Službu zaštite i spašavanja

Vatrogascimaoprema

vrijedna43.500eura

Krapović i Ramaj

danasopopravci ulice