Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

CrnomGorom

CEDIS

DioBudve

bez struje

šest sati

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergijom

uvišeopština. Zbog togapo-

trošači upojedinimnaselji-

maponekoliko sati neće

imati struju.

Andrijevica:

od9do 14:30sati

kratkotrajna isključenja - da-

lekovodKonjuhe,Poda,Seoce,

Balj, Gračanica, Ulotina, Zori-

će i Kruševo.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati

Medanovići, Potoci, Žurena,

Laholo, Kostići, Kaševari, Du-

bovo, Pašića Polje, Brzava, Fe-

mića Krš, Prijelozi, Bioča,

RavnaRijeka,Majstorovina.

Budva:

od 9 do 15 sati Naselje

Rozino, Carina, Babilonija,

Lugovi.

Kolašin:

od 7:30 do 14 Smoli-

ce, Migalovica, Blatina, Lipo-

vo, Plana i Bistrica; od 11 do 14

sati Dulovine, Izlasci, Padež,

Šljivovica, Mateševo, Jabuka,

Suva Gora, Vraneštica, Bare

Kraljske, Vukićevića Lug,

Drndari.

Kotor:

od10do12satiŠkaljari;

od 11 do 14 sati Dobrota; od 14

do 15 sati Grbalj.

Rožaje:

od 9:30 do 14:30 sati

Gornji Bukelj.

Plav:

od9do14:30sati daleko-

vodMeteh, Đurička rijeka, Ja-

senice iHoti.

I.T.

Berane

Odrasli učeo

društvenim

mrežama

BERANE

- Lokalni javni

emiterRadioBerane rea-

lizujeprojekat ,,Unapređe-

njekorištenja interneta i

društvenihmreža“ koji je fi-

nansijski podržalaAmbasa-

daSADuPodgorici.

Urednica Portala Milena Bu-

banja-Obradović kaže da će u

okviru projekta biti sprovede-

no niz radionica na kojima će

polazinici starosne dobi od 40

do 65 godina imati priliku da

unaprijede svoje znanje o ko-

rištenju interneta, društvenih

mreža, izvora informacija i

poboljšaju svoju medijsku pi-

smenost.

- Pored radionica, tim projek-

tomfinansirana jeprofesiona-

lizacijapostojećegPortalaRa-

dio Berana, pa će korisnici

moći jednostavnije da dolaze

do informacija od lokalnog

značaja, ali i učestvuju u stva-

ranjuvijestitakoštoćebitifor-

mirana grupa potencijalnih

građana-novinara - kazala je

Bubanja-Obradović.

Cilj projekta je poboljšanje in-

ternetskih veština i medijske

pismenosti slušalaca Radio

Berana, jačanje njihovih spo-

sobnosti prepoznavanja i bor-

be protiv propagande, kao i

nadogradnja internet portala

lokalnog javnog emitera.

V.J.

ZAUNAPREĐENJEZNANJA:

Detalj izRadija

BAR

-Vinarija ,,Kopitović“

izDonjihBrčelauCrmnici

osvojila je trećemjestona

prestižnomregionalnom

takmičenjuueno-gastro tu-

rizmu ,,Bijeli grozd“ koje

realizujeOrganizacija

G.E.T. izZagreba. Nagrada

sedodjeljujuvinarijamako-

jeuspješno razvijajuvinski

turizam. Ove godine takmi-

čenje jeodržanočetvrti put,

na imanjuPrincipovacu

Iloku.

Nominaciju za ovo takmiče-

nje, kako piše portal ,,Vino i

more“, vinarija ,,Kopitović”

dobila je ulaskom na povla-

šćen spisakod 19 regionalnih,

ameđu tri crnogorske vinari-

je izabrane kao najbolje u po-

pisu za prošlu godinu, koji je

objavilo Udruženje za kultu-

ru stolaG.E.T. izZagreba.

- Ovo je ogroman uspjeh za

vinariju ,,Kopitović“, Crmni-

cu, Bar i Crnu Goru. Konku-

NIKŠIĆ

– Na jučašnjoj sjed-

nici SONikšić odbornici

suodlučili da se na Trgu

slobode, čija se rekonstruk-

cija privodi kraju, do kraja

godine podigne spomenik

narodnomherojuČedomiru

LjubuČupiću.

Saglasnost za podizanje spo-

men-obilježja dalo je i Mini-

starstvo kulture, a kako se

juče čulo, njegovu izgradnju

finansiraće preduzeće Meha-

nizacija i programat koje se

obavezalo i da ga održava.

SIMBOLIKA

Čelnik Sekretarijata za sport,

kulturu, mlade i socijalno

staranje Milan Korać kazao

je juče da se izgradnjom spo-

menika Ljubu Čupiću simbo-

lično i trajno čuva uspomena

i odaje počast istaknutom

revolucionaru i borcu za slo-

bodu Crne Gore.

- On je svojim stavom i

gestompokazao da su ide-

ali patriotizma i antifašizma,

čovječnost i sloboda, važniji

od života - kazao je između

ostalog Korać.

On je dodao da će na bronza-

noj ploči koja će biti postav-

ljena ispred spomenika biti

ucrtana petokraka, a ispod

nje napisano „Čedomir Ljubo

Čupić (1913-1942), narodni

heroj, strijeljan 9. maja 1942.

godine u Nikšiću. Negov osmi-

jeh nakon presude na smrt

postao je simbol antifašizma“.

Odbornik Marko Burić kazao

je da vlast takvomodlukom

potvrđuje da brine o našoj

prošlosti, da poštuje našu

KOTOR

-Do 14. aprila, režim

saobraćajanamagistralnom

putuodRisnadoPerastaod-

vijaće sepovremeno jedno-

smjerno.

Iz JP za upravljanje morskim

dobromsaopštili suda je do to-

gadošlozbogradovana izgrad-

nji javne rasvjete na pješačkoj

stazi koji supočeli ovihdana.

- Zbog bezbjednosti učesnika u

saobraćajupovremenoćedola-

ziti do jednosmjernog režima

vožnje–navedeno jeusaopšte-

nju.

S.M.

OdRisnado

Perasta

jednomtrakom

Nikšić:

Odbornici usvojili odluku o podizanju spomen-obilježja

SpomenikherojuLjubu

Čupićudokrajagodine

DosadašnjaMostainjska I i Mostainjska II ubuduće će nositi naziv Ulica

dinastije Vojislavljevića, Mrkošnica biće preimenovana uUlica dinastije

Balšić, a Ulica Baja Pivljanina I ubuduće će biti Ulica dinastije Crnojevića.

Ulica Narodne omladine biće Ulica Josipa Broza Tita

Odbornici su na jučerašnjoj

sjednici usvojili odluku o

proglašenju biznis zone

Istok-Nikšić u okviru koje

se mogu obavljati djelatno-

sti iz oblasti industrije i pro-

izvodnje. Menadžer grada

Živko Kecojević rekao je

da je od 72,4 hektara infra-

strukturno uređeno oko

64 hektara, a da je, kada je

riječ o slobodnimpovršina-

ma, jedino zauzet prostor

Kovačnice koji iznosi oko

jedan hektar.

- Sva ostala površina, što

znači prostor oko Željezare

koji čini sastavni dio biznis

zone, slobodan je i spre-

man za ulaganje - kazao je

Kecojević.

Proglašena

bizniszona

,,Istok“

JEDNOGLASNOOOBILJEŽJIMA:

Sa sjedniceSO

Juče je usvojena i Odluka o naknadi za komu-

nalno opremanje građevinskog zemljišta za

bespravne objekte, a kako se čulo, od tržišne

vrijednosti lokacije, komunalne opremljenosti,

udaljenosti od centra... zavisiće koliko novca

treba uplatiti u lokalnu kasu. Tako će se, na pri-

mjer, u zoni „IA“ plaćati 1,60 eura po kvadratu,

zoni „I“ deset centi manje, dok će oni koji žive

u zoni „VI“ biti oslobođeni plaćanja.

Za legalizaciju objekta u zoni „IA“ plaća se 144

eura po kvadratu, prvoj zoni 135, drugoj 90

eura, trećoj 63, četvrtoj 27, a petoj 13,5 eura.

Naknada za bespravne objekte osnovnog sta-

novanja plaća se jednokratno ili u najviše 240

mjesečnih rata, a za ostale bespravne objekte

u najviše 120 rata.

Legalizacijakvadrataod13,5do144eura

istoriju… Spomenik od prošle

godine radi poznati vajar Zlat-

ko Glamoček u svom ateljeu

u Parizu i trebalo bi uskoro da

bude završen.

ULICE

Nikšićki odbornici juče su

jednoglasno izglasali i da

dosadašnja Mostainjska I i

Mostainjska II ubuduće nose

naziv Ulica dinastije Vojislav-

ljevića, Ulica Mrkošnica biće

preimenovana u Ulica dinastije

Balšić, a Ulica Baja Pivnjanina I

ubuduće će biti Ulica dinastije

Crnojevića. Ulica Narodne

omladine sada će se zvati Ulica

Josipa Broza Tita. Inicijativu za

to podnijelo je avgusta prošle

godine Udruženje boraca

NOR-a i antifašista Nikšića.

Titovo ime skoro do kraja

prošlog vijeka nosio je današ-

nji Trg slobode.

ZARADE

Pred odbornicima nikšić-

kog parlamenta našli su se i

finansijski izvještaji institucija

kulture, odluke o komunalnom

opremanju gradskog građe-

vinskog zemljišta, izvještaji o

saradnji s NVO sektorom...

Donesena je i odluka o utvr-

đivanju dodatka na osnovu

zarada zaposlenih u JU Dnevni

centar za djecu sa smetnjama

u razvoju i osobe sa invalidite-

tom. Direktorica te ustanove

Radojka Koprivica kazala je

da će deset odsto veću platu

imati samo oni koji rade sa dje-

com, a to su defektolog, radni

terapeut, vaspitač, pedagog,

psiholog... Higijeničarka će

dobiti platu veću 20 odsto, a

rukovodstvu i administraciji

Dnevnog centra neće se pove-

ćavati plata.

R. PEROŠEVIĆ

BAR:

Crmnička vinarija nagrađena uHrvatskoj na takmičenju u etno-gastro turizmu

,,Kopitović“ trećapokvalitetuu regionu

PRIZNANJEZAKVALITET:

I vinarija izBrčelanagrađenau Iloku

rencija je bila izuzetno jaka, a

za nagradu su se takmičile

mnoge uspješne i poznate vi-

narije.Nagradami jeposebno

važna jer je ovo takmičenje u

vinskom turizmu specifično

po tome što se takmičari ne

prijavljuju sami, već ih biraju

na osnovu kvaliteta vina - ka-

zao jezaportalŽarkoKopito-

vić.

Ukonkurenciji jebilo19vina-

rija iz Slovenije, Crne Gore,

Bosne i Hercegovine, Make-

donije i Hrvatske. Prvo mje-

sto zauzela je vinarija „Vuko-

je“ iz Bosne i Hercegovine,

druga je bila ,,Vugleč“ iz Hr-

vatske. Četvrto mjesto pripa-

lo je ,,Locki podrumima“ iz

Hrvatske, a peto vinariji ,,Ko-

vačević“ iz Srbije.

Vinarija ,,Kopitović“ postoji

od2006.godine.Upočetkusu

proizvodili jednu, a sada pet

vrsta vina: ,,sojak“, ,,Šćepan

Mali“, ,,poskok“, ,,tre sorele“ i

,,kraljevski pečat“.

I.T.

Vina vinarije

,,Kopitović“ su: ,,so-

jak“, ,,ŠćepanMali“,

,,poskok“, ,,tre sorele“

i ,,kraljevski pečat“

Kotor

LjuboČupić