Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 21. februar 2018.

Hronika

CETINJE

–SavoLipovina

(23) saCetinjauhapšen je

juče zbog sumnjeda jepo-

kušaodaubije sugrađane

StevaVujovića iNikoluKa-

luđerovićanaBulevarucr-

nogorskih junaka 23. de-

cembraprošle godinekada

jepostavioeksplozivnuna-

pravu ispod ,,pežoa“uko-

jemsubili.

Lipovini je nakon saslušanja

kod tužioca određen pritvor

do 72 sata, poslije čega će biti

priveden sudiji za istragu.

Viša tužiteljka Maja Jovano-

vićkazalajejučenakonferen-

ciji za medije da je zahvalju-

jući zajedničkom radu te

institucije i Uprave policije

identifikovan osumnjičeni

Lipovina.

- Prikupljeni su dokazi iz ko-

jih proizilazi da postoji osno-

vana sumnjada jeosumnjiče-

ni počinio krivično djelo

teškoubistvoupokušaju-na-

vela je Jovanović.

Rukovodilac Odsjeka za suz-

bijanje opšteg kriminaliteta u

Sektoru kriminalističke poli-

cije Saša Rakočević kazao je

da su za dva mjeseca rasvije-

tlili teško krivičnodjelo.

Prema njegovim riječima,

istragaukazujeda jeLipovina

daljinskim upravljačem akti-

virao eksplozivnu napravu

ispod vozila u kojem su bili

Vujović i Kaluđerović.

Vujović je prošao sa lakšim

povredama, a Kaluđerović je

teškopovrijeđen.

Rakočević jenaglasioda jera-

svjetljavanje ovog krivičnog

djela dio aktivnosti koje se

svakodnevno preduzimaju

prema bezbjednosno intere-

santnimosobama.

On je naveo i da su istražitelji

u okviru ove istrage pretresli

više lokacija koje koriste be-

zbjednosno interesantneoso-

be.

– Pretreseno je devet lokacija

koje koriste šest bezbjedno-

sno interesantnih osoba, a

izuzeti suneki predmeti i tra-

govi –dodao jeRakočević.

To je potvrdio i načelnik

OdjeljenjabezbjednostiCeti-

nja Miloš Vučinić, koji je sa-

opštio da su sve predmete

poslali na vještačenje u Fo-

renzički centar uDanilovgra-

du.

Vučinić je kazao i da je be-

zbjednosna situacija na Ceti-

nju povoljna i da je zadovoljan

postignutimrezultatima.

M.L.

SaprivođenjaLipovine

RASVIJETLJEN POKUŠAJ TEŠKOGUBISTVANACETINJU:

Uhapšenomodređen tužilački pritvor

Lipovinaosumnjičenda jeaktiviraoeksplozivnunapravu

PODGORICA

-Viši sudpo-

tvrdio jeoptužnicuprotiv li-

deraPokretazapromjene

NebojšeMedojevića i banja-

lučkogbiznismenaMomira

Nikolića, koji setereteza

stvaranjekriminalneorgani-

zacijekojasebavilapranjem

novcauoči i tokomizborne

kampanje.

- Rješenjemvanraspravnog kri-

vičnog vijeća Višeg suda u Pod-

gorici potvrđena je optužnica

Specijalnog državnog tužilaš-

tva, kojomse okrivljenomM. N.

stavlja na teret stvaranje krimi-

nalneorganizacije,okrivljenom

N.M, V. D, Š. Ž, K. G, P. I, D. P, R.

L, B.V, S.A, J.M. i J.N. izvršenje

krivičnog djela stvaranje krimi-

nalne organizacije i produženo

krivičnodjelopranjenovca - pi-

šeusaopštenjuVišegsuda.

Predmet će biti dat u rad postu-

pajućemsudiji, a suđenje će biti

zakazano u zakonskomroku od

dvamjeseca.

OPTUŽNICA

Potvrđivanje optužnice u ovom

predmetuuslijedilojenakonšto

je odluka vanpretresnog vijeća

Višegsudao izdvajanjuodređe-

nih dokaza iz spisa postala pra-

vosnažna.

Prilikomrazmatranjavalidnosti

dokaza početkom decembra

prošle godine, koji su ponuđeni

uz optužnicu, specijalna držav-

na tužiteljka Lidija Vikčević je

tvrdila da su činjenični navodi

optužnice u potpunosti potkri-

jepljeni dokazima, kako nalazi-

ma vještaka finansijske struke,

tako i telefonskimrazgovorima.

S druge strane, prvoookrivljeni

Medojević i odbranaostalihop-

tuženihtražilisudasepostupak

obustavi jer optužnica nema

elemenatakrivičnogdjela.

Navodećidajeoptužnicaneute-

meljena,Medojevićjekazaoida

je besmislenodaNikolić, koji se

bavi građevinskim poslovima,

,,uđe u posao pranja novca sa

njimkojijenajprogonjenijaoso-

bauCrnojGori“.

OsimMedojevića i Nikolića, na

optužnici su se našli direktor

Pokreta za promjeneDejanVu-

jisić, tehnički sekretar te partije

Željko Šćepanović, lokalni diler

deviza Gordan Konatar, v.d.

glavne urednice programa TV

Budva Iva Pavlović, član Izvrš-

nog odboraNove srpske demo-

kratije Petar Drašković, Luka

Radunović,sinfunkcioneraDF-

a Slavena Radunovića, sinovac

funkcioneraPredragaBulatovi-

ća, Vladislav Bulatović, pred-

sjednik mladih DNP-a Nikola

Jovanović, član Demokratske

narodne partije Aleksandar Se-

kulić i član Glavnog odbora

PZP-a Mladen Jovanović. Oni

se terete za članstvoukriminal-

noj organizaciji i pranjenovcau

produženomtrajanju.

PRANJENOVCA

Nikolić je biomeđu prvima koji

su uhapšeni u okviru istrage o

pranju novca koju je Specijalno

državno tužilaštvo pokrenulo

jošuoktobruprošlegodine.

Specijalno tužilaštvo skoro go-

dinu provjerava kako su poje-

dinci u interesu PZP-a oprali

stotinehiljadadolara,azateop-

tužbe, kako kažu istražitelji,

imaju čvrste materijalne doka-

ze.

Transakcije Šćepanovića i Ko-

natara u fokus istrage dospjele

suprošlegodineuoktobru,kada

je kod njih pronađen novac

sumnjivogporijekla.

KodŠćepanovićajetadazaplije-

njeno 30.000 dolara, a kod Ko-

natara18.000.Kasnijejeutvrđe-

no da je Šćepanović u najmanje

tri navrata razmijenio 100.000

dolaraueure.

B.R.

Potvrđena optužnica protiv lidera PZP-a i jedanaestočlane grupe optužene za pranje novca

Lider Pokreta za promjene

Nebojša Medojević rekao

je da je očekivao da će Viši

sud potvrditi optužnicu

u vezi sa pranjemnovca,

imajući u vidu sastav vije-

ća tog suda.

- Jasno je da struktura vije-

ća nije mogla da donese

drugačiju odluku. Uzalud-

ni su bili i nastupi naših

advokata koji dokazuju da

nije bilo elemenata da se

ova optužnica podigne -

rekao je Medojević.

On je ocijenio da su preva-

gnuli politički motivi i da je

ovo „još jedanmontirani

proces protiv Demokrat-

skog fronta“.

On je pozvao predsjednicu

Vrhovnog suda Vesnu

Medenicu da omogući

da se i ovaj slučaj javno

prenosi.

LiderPZP-a

tražidase

suđenje

prenosi

SaprivođenjaNikolića

Nebojša

Medojević

PODGORICA

–MilanLješ-

njak juče jeupodgoričkomVi-

šemsudupriznaoda jepod-

metnuo900gramaeksploziva

podautomobil zakoji seka-

snijeutvrdiloda jeuvlasniš-

tvuRadojiceZekovića.

Optuženi je kazao da nije imao

namjeru da nekog ubije, već sa-

mo da raznese auto osobi sa ko-

jomje imaosukobzbognovca, a

kojunijehtiodaimenuje.Polici-

ja je20.majaprošlegodinespri-

ječila aktiviranje eksplozivne

naprave ispod automobila koji

je koristio Zeković i tada je na

licumjesta uhapšen Dejan De-

letić, a Lješnjak je pobjegao.

Proces vodi sutkinja Ana Vuko-

vić.

Zbog stvaranja kriminalne or-

ganizacije, pokušaja ubistva i

nedozvoljenog držanja oružja,

osimLješnjaka,naoptuženičkoj

klupi su Podgoričanin Đorđije

Božović (27) i Beranci Dejan

Deletić (25), Aleksandar Bojo-

vić (24) i Stefan Balević (25).

Stevanu Stamatoviću, kojeg je

tužilaštvo označilo kao organi-

zatoraovepetočlanegrupe,sudi

seuodsustvu.

- Htio sam zbog mojih ličnih

problemadamudignemauto.U

pitanju su dugovi, prijetiomi je.

Nećudakažemokome se radi –

kazao jeLješnjak.

On je ispričaoda jeDejanDele-

tić znao za njegov plan i da ga je

konstantnoodvraćaoodteideje.

-Pristao jedapođe samnom, ali

mi je sve vrijeme govorio da ne

radimto.Eksplozivsamnabavio

ilegalno preko jednog Albanca

– kazao je Lješnjak navodeći da

Zekovića i nepoznaje.

On je kazao da ga je drugĐorđe

Božović angažovao da sa njim

radi kao obezbjeđenje Stevana

Stamatovića. Navodi da je dobi-

jao600euramjesečnozapruža-

njeuslugaobezbjeđenja.

-Moj zadatak je bio da ,,budem

tu“ ako dođe do nekog fizičkog

obračuna, ali do toga nikad nije

došlo–kazao jeLješnjak.

Optuženi Deletić juče se branio

ćutanjemnaglašavajući dasene

osjećakrivim.

Optuženi Aleksandar Bojović

juče je pred sudskim vijećem

dao potpuno suprotan iskaz u

odnosu na onaj u tužilaštvu. On

jepojasniodajeutužilaštvumo-

rao da kaže da je Deletiću u tri

navratapredaoeksplozivjermu

je„tužilacSašaČađenovićprije-

tio“.

Optuženi Božović je ispričaoda

jegodinuradiokodStamatovića

idaniječlannikakvekriminalne

organizacije. Niko od njih nije

mogao da precizira čime se Sta-

matović bavinizaštamujekon-

kretno trebalo obezbjeđenje.

Sveštosuznali oStamatoviću je

da jebiovlasnikkazinaucentru

Podgorice. Interesantno jedasa

njimnijesukomunicirali telefo-

nimavećprekomotorole.

B.R.

Lješnjakpriznaoda jepostavio

bombu ispodautomobila

PODGORICA

– Dvojica maski-

ranih i naoružanih razbojnika

upala su sinoć nešto prije 19 sati

u Poštu u Zagoriču i odnijela oko

12.000 eura – saznaje Pobjeda.

Oni su uperili pištolj u radnicu

Pošte i zahtijevali od nje da im

preda novac. U trenutku pljačke

u poslovnici nije bilo klijenata.

Radnica, koja je bila sama u

smjeni, predala im je novac,

nakon čega su pobjegli.

Policija je obavila uviđaj i uzela

snimke sa nadzornih kamera na

osnovu kojih je došla do dvije

osobe osumnjičene za pljačku.

Do zaključenja lista trajalo je nji-

hovo saslušanje.

A. G.

Uhapšene dvije osobe

zbog pljačke Pošte

Naoružani

razbojnici

ukrali oko

12.000eura

BUDVA

- M. B. (40) iz Budve

uhapšen je jer je policija pretre-

som kod njega pronašla 25,5

grama heroina.

On se tereti da je počinio kri-

vično djelo neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnih droga.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, umjestu Zavala zaustavili

su taksi vozilo koje se kretalo

iz Cetinja prema Budvi. Na

zadnjem sjedištu bio je M. B. iz

Budve i još jedna osoba.

- Policija je pretresla ove osobe

i kod M. B. pronašla materiju za

koju se sumnja da je heroin -

piše u saopštenju.

O događaju je obaviješten tuži-

lac u Višemdržavnom tužilaš-

tvu u Podgorici kojem će M. B.

biti priveden na saslušanje.

Droga će biti upućena u Foren-

zički centar na vještačenje.

M. L.

Budvanin uhapšen

zbog šverca droge

Oduzeto25

gramaheroina

Zaplijenjene

puške imunicija

Počelo suđenje optuženima za pokušaj ubistva Radojice Zekovića

PODGORICA

- Protiv P. R.

(57) iz Bijelog Polja podnijeta je

prijava jer je u njegovom stanu

pronađeno oružje i veća količina

municije. Kako je saopštila Upra-

va policije, oni su 19. februara

pretresli stan i druge prostorije

koje koristi P. R. gdje je pronađe-

na automatska puška, lovačka

puška, 10 bojevihmetaka kali-

bra 7,62 mm, 103 manevarska

metka kal. 7,62 mm i 34 lovačka

metka kalibra 16mm.

M. L.

Krivična prijava

protiv Bjelopoljca

SaprivođenjaLješnjaka

Medojević, Nikolić

i saradnici uskoro

predvijećemsuda