Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 20. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Policija jeu

mjestuLušticaodŽeljka

Bistrice (53) i Jova

Boškovića (53) izTivta za-

plijenila eksplozivnenapra-

vekoje su, kako se sumnja,

bilenamijenjenenezakoni-

tomizlovuribe. Kodnjih je

policijapronašla i 15kilogra-

ma ribe.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, službenici Regionalnog

centra „Jug“ su, 17. februara,

postupajući po operativinim

podacima obilazili teren i u

mjestuLuštica.

- U uvali Mačka primijetili su

Ž. B. i J. B., oba izTivta, koji su

u platnenoj vreći imali oko 15

kilograma ribe. Daljim radom

na terenuuneposrednoj blizi-

ni pronađen je ruksak sa dvije

ekplozivnenaprave(dinamit).

Takođe, pregledom vozila

„opel korsa“, kotorskih regi-

starskih oznaka, u gepeku su

pronađene četiri eksplozivne

naprave – dinamit - saopštili

su iz policije.

O događaju je obaviješten dr-

žavni tužilac u Osnovnom dr-

žavnom tužilaštvu u Kotoru,

po čijem nalogu su Bistrica i

Bošković privedeni službeni-

cima kriminalističke policije

na dalje postupanje.

ULuštici suuposljednjevrije-

me pojačane kontrole na mo-

ru, a privođenje je uslijedilo

nakonnedavnogsastankarad-

ne grupe za borbu protiv kri-

volova, a na kojoj je najavljeno

jačanjemjera.

Kako je Pobjedi nezvanično

saopšteno, Bošković i Bistrica

su povratnicu u nezakonitom

izlovu ribe.

M.L.

PODGORICA

Bivši službenici

Agencije za nacio-

nalnu bezbjednost

Zoran Lazović i

Duško Golubović

biće raspoređeni na

visokimpozicijama

u bezbjednosnom

sektoru Crne Gore –

potvrđeno je Pobje-

di iz više izvora.

Pregovori o njiho-

vom radnom anga-

žmanu su u toku i

očekuje se da oni

uskoro počnu da

rade.

Nezvanični izvori

tvrde da će se

Lazović i Golubo-

vić naći na bitnim

mjestima kao ljudi

od najvećeg povje-

renja i poznavanja

bezbjednosnih prili-

ka u državi.

Lazović i Golu-

bović su krajem

aprila 2015. godine

napustili Agenciju

za nacionalnu

bezbjednost poslije

niza godina uz spo-

razumni raskid rad-

nog odnosa. Tada

Nove kadrovske odluke - angažovanje bivših službenika ANB

Lazović i Golubovićponovo

ubezbjednosnimslužbama

PODGORICA

–Specijalna

tužiteljkaSanjaJovićević

tvrdi da suosnovani svi navo-

di izoptužnicekoja jepodi-

gnutaprotivbivšeggradona-

čelnikaPodgorice i

doskorašnjeg ambasadora

CrneGoreuSlovenijiMio-

miraMugoše zbog sumnjeda

jeu slučaju„Carine“ oštetio

budžet zavišemilionski

iznos.

S druge strane, advokati Mitar

Mugoša i Predrag Đolević koji

zastupaju Mugošu, smatraju

daoptužnicatrebadaseodbaci

jer je neosnovano donijeta na-

redba o sprovođenu istrage.

Vijeće sudije Borisa Savića za

15danadonijećeodlukudaliće

se optužnica potvrditi ili ne.

Advokat Mugoša je istakao da

su se vještaci ekonomske i gra-

đevinske struke bavili pravnim

pitanjima, pa jenjihovomišlje-

nje, kako je naveo, neupotre-

bljivo.

OPREČNI STAVOVI

- Još 17. oktobra 2007. godine

podnijeta je krivična prijava

protivMugošezbogzloupotre-

be službenog položaja. Tužilac

je godinu kasnije donio rješe-

nje kojim se odbacuje krivična

prijava jer u radnjama nema

elemenata krivičnog djela. Za-

tim je po krivičnoj prijavi

MANS-a formiran predmet i

nakon toga je donijeto rješenje

kojimseprijavaprotivMugoše

SLUČAJCARINE:

Razmatrana optužnica protiv bivšeg gradonačelnikaMiomiraMugoše

odbacuje. Rješenje kojim se

odbacujeprijava jeodSpecijal-

nogdržavnogtužilaštva.Znači,

radi se o djelu o kojem je već

donesena odluka - objasnio je

advokatMitarMugoša.

Tužiteljka Sanja Joviće-

vićprigovorila jenavodimaod-

brane, dodajući da je rješenje

kojim je odbijena prijava iz

2002.godinedonijeloSpecijal-

no odjeljenje pri Vrhovnom

državnomtužilaštvu, a ne Spe-

cijalnodržavno tužilaštvo.

Advokat Đolević je istakao da

se optužnica nemože temeljiti

na nalazima vještaka, dodajući

da je to jedini dokaz i da se op-

tužbe ne mogu zasnovati na

njima.

Specijalno tužilaštvo jeprovje-

ravalo ugovore opštine i firme

„Carine“. Istražitelji sumnjaju

da je Mugoša u tom poslu

budžet Podgorice oštetio za

skoro sedammiliona.

Prema navodima iz optužnog

akta, Mugoša se tereti da je

2007. godine zloupotrijebio

položaj tako što je omogućio

prodaju vrijednog zemljišta od

15.205 kvadrata na Starom ae-

rodromu, bez odluke Skupšti-

ne.

PRIJAVE

Umeđuvremenu, 2010. godine

Osnovni sud u Podgorici poni-

štio je ugovor opštine i kompa-

nije „Carine“ o prodaji opštin-

skog zemljišta iz 2007. godine.

Na javnoj licitaciji ponuđeno je

više od 13 miliona eura za ze-

mljište, ali jeposebnompogod-

bomkupca i prodavca prodato

za dva i pomiliona.

Nakon toga uslijedila je odluka

Vrhovnog suda kojom je nalo-

ženo da „Carine“ vrate zemlji-

šte od 15.205 kvadratnihmeta-

ra, a glavni grad kompaniji

„Carine“2.508.825eura,koliko

je plaćeno sporno zemljište.

Kada je zemljište vraćeno u

vlasništvo glavnog grada, Mu-

goša je krajem2011. godinedo-

nioodlukuoponovnompreno-

su zemljišta na „Carine“ i to po

cijeni od 165 eura za kvadratni

metar (ukupno dva i po milio-

na) - kao i 2007. godine, kada su

prvi put sklopljeni sporni ugo-

vori.

M.L.

PODGORICA

–Podgorička

policija juče je zajedno sa

sektoromkriminalističkepo-

licije, uzpodrškuPosebne je-

dinicepretresla 13 stanova,

uhapsila četiri osobe i zapli-

jenilavećukoličinuoružja i

municije, dvavozila, drogu i

drugepredmete zakoje sum-

njadamogubiti povezani sa

krivičnimdjelima.

Uhapšeni suV. I. (21)L. Č. (23),

I.S.(23),M.S.(18)

.ProtivV.I.je

podnijetakrivičnaprijavazbog

postojanja osnovane sumnje

da jepočiniokrivičnodjelone-

ovlašćena proizvodnja, drža-

nje i stavljanje u promet opoj-

nihdrogausticajusakrivičnim

djelom nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

Protiv L. Č. je podnijeta krivič-

na prijava zbog sumnje da je

počinio krivično djelo nedo-

zvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnih materija, dok je

protiv I. S. podnijeta krivična

prijava zbog postojanja osno-

vane sumnje da je izvršio kri-

vičnodjelonedozvoljenodrža-

nje oružja i eksplozivnih

materija, kao i prekršajna pri-

java zbog prekršaja iz oblasti

zloupotrebe droga.

Preduzimajući planske aktiv-

nosti usmjerene na rasvjetlja-

vanje najtežih krivičnih djela,

kao i rješavanje krivičnih djela

nastalih kao posljedica sukoba

organizovanih kriminalnih

grupa, pretreseni su stanovi V.

B.(33),A.M.(39),M.M.(38),R.

R. (39), Ž. P. (43), V. I. (21), D. I.

(23), L. Č. (23), I. S. (23), S. Đ.

(21), A.M. (32) iA. I. (25), svi iz

Podgorice.

- Oduzeta su četiri pištolja, au-

AKCIJA POLICIJE U PODGORICI:

Pretreseno 13 stanova, uhapšene četiri osobe

tomatska puška, revolver, ruč-

na bomba M 75, veća količina

municije različitog kalibra za

različite vrste oružja u ilegal-

nomposjedu,višekesaipaketi-

ća sa biljnom i praškastomma-

terijomza koju se sumnja da je

opojna droga, „mercedes E5

AMG“,„BMV“serija5,dvalap-

topa,fantomka,nož–skakavac,

vagazapreciznomjerenje,dro-

bilica, pakovanje tzv. rizli, bej-

zbol palica, 16mobilnih telefo-

na i šest sim kartica - saopštili

su iz policije.

M.L.

Prtresom tri lokacije koje

koriste B.B. (30) iz Dani-

lovgrada, I.I. (41) iz Podgo-

rice i Đ.M. (46) iz Podgorice

službenici Sektora krimi-

nalističke policije su juče

po prethono pribavljenoj

naredbi sudije za istragu

Višeg suda u Podgorici pre-

tresli tri osobe.

Od Đ.M. oduzeta su dva

pištolja CZ 99, kalibra 10 i

9milimetra, i 27 komada

municije, za koje posjeduje

oružne listove čiji su rokovi

važenja istekli. Protiv njega

će Sudu za prekršaje biti

podnijeta prekršajna prijava

zbog prekršaja koji se odno-

si na posjedovanje oružja

za koje nije produžavao

dozvole, kao i zbog uvreda

koje je uputio na račun poli-

cijskih službenika i države-

navodi se u saopštenju.

Oduzeta

dvapištolja

Sve što je sumnjivo

poslatonavještačenje

PODGORICA

- ,,Audi“ beo-

gradskih tablica, u vlasništvu

Podgoričanina Ivice Toškovi-

ća, izgorio je u nedjelju veče

u dvorištu zgrade Zetagrad-

nje, koja se nalazi preko puta

poslovnog centra ,,Palada“ u

Momišićima.

Kako je Pobjedi potvrđe-

no, sumnja se da je požar

podmetnut. Do detonacije

je došlo nakon što je požar

zahvatio rezervoar automo-

bila. Vatra se sa „audija“ pro-

širila na vozilo „pasat“.

Istraga će utvrditi uzrok

požara.

C.H.

PODGORICA

-A. N. (53) izPodgoriceuhapšen je zbogpri-

jetnji i nanošenja lakših tjelesnihpovreda sugrađanimaM.

V. (66) iD. R. (39).

Kako je saopštilaUpravapolicije, postupajući poprijavi, službe-

nici CBPodgorica su 16 . februara uhapsili A. N. jer je sprečavao

izvršenje sudske odluke kojommu je naloženo da isprazni stan

ukojemje stanovao.

Policijski službenici su uz krivičnu prijavu priveli A. N. tužiocu,

zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo laka tjelesna

povreda.

C.H.

Policija privela dvije osobe zbog nezakonitog izlova ribe

Oduzet dinamit i 15 kg ribe

Detonacija u naselju

Momišići

Izgorio

,,audi“

Fizički obračun zbog sudske odluke

Podgoričaninosumnjičenza

prijetnje i nanošenjepovreda

je iz Agencije za nacionalnu

bezbjednost 70 radnika otišlo

u penziju.

Ova dvojica bivših službenika

ANB-a više puta su bili tema

interesovanja medija koji

su spekulisali da su Lazović

i Golubović zadržali, istina

neformalni, ali bitan uticaj u

sektoru bezbjednosti.

M. Ž.

Viši sud

MiomirMugoša

Pronađeni eksploziv

ZoranLazović

DuškoGolubović

Oduzete stvari

Odbrana tvrdi danema

dokaza, Tužilaštvo

ubijeđenouoptužbe