Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 20. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–UCrnoj Go-

ri jeodrakaoboljelo26djece

što jeveliki broj zanašuze-

mlju, aproblemje štona

odjeljenjimanemadovoljno

psihologakoji bimališanima

i porodicamaolakšali liječe-

nje i to trebada sepromijeni,

saopštila jepredsjednica

NVOFeniksDijanaStojano-

vić.

Onajenaokruglomstolu,,Iza-

zoviuzdravstvenoj zaštitidje-

ce koja su dugoročno hospita-

l i z ov a l n a u kon t e k s t u

psihosocijalne pomoći i po-

drške u procesu liječenja i

ozdravljenja“,izmeđuostalog,

istakla podatak da na Odjelje-

nju hematoonkologije ne po-

stojipsiholog, zbogčegasuoni

angažovali stručnjaka koji dva

puta sedmično obilazi obolje-

le i razgovara sa njihovim po-

rodicama.

Edukacija

To nije dovoljno, rekla je ona,

jer psiholog treba svakodnev-

nodabudenaodjeljenju.Ovih

stručnjaka, sudeći prema nje-

nim riječima, nema dovoljno

ni u ostalimbolnicama, odno-

sno na odjeljenjima gdje su

djeca duže hospitalizovana.

- U Institutu za bolesti djece

postoji, koliko je meni pozna-

to, samo jedanpsiholog - rekla

je ona.

Stojanović je pojasnila da je

nužnoda stručnjakkomunici-

ra sa djecom i porodicom, jer

dijagnostičkeprocedureuzro-

kujubol i depresiju. Ona jene-

godovala i što se pojedini po-

stupciobavljajubezanestezije.

- Činjenica jeste i da roditelj-

skaudruženja imedicinskika-

darnijesudovoljnoedukovani

o nefarmakološkim metodo-

maublažavanjabolauzpomoć

igračaka,knjiga,elektronskihi

ostalih metoda koje su među-

narodne usvojene - istakala je

Stojanović.

Roditelji, kako jedodala, treba

da budu upoznati sa tehnika-

ma koje mogu da pomognu

njihovom djetetu tokom lije-

čenja zbgo čega je ova NVO,

kako je pojasnila, za njih izra-

dila priručnik koji je koristan

za svu djecu koja su dugoroč-

nohospitalizovana.

-Može se da se nađe i u onlajn

formi na našem sajtu – navela

je predsjednicaNVOFeniks.

Psihologichildlifespecijalista

Dragana Nikolić je ukazala na

važnost edukacije zdravstve-

nih radnika.

- Ne može sestra koja ima 20

djece tog jutra svako od njih

psihološki da pripremi – upo-

zorila je ona.

istraživanjE

Bivša članica borda Međuna-

rodne organizacije za djecu

oboljeluod raka i članica tema

Expornet IrinaBanjesaopšti-

la da su kroz analizu došli do

saznanjada je 10do20odstou

našemregionu, odnosno u Ju-

goistočnoj Evropi, manja sto-

pa preživljavanja. Rekla je da

je tonedopustivo.

Porodice,kakojerekla,uprkos

siromaštvu, odlučuju da liječe

djecu u inostranstvu, između

ostalog, zatoštosebrojnedija-

gnostičke i terapijske proce-

dure izvode uz anesteziju.

- Roditelji su takođe rekli da

liječe djecu u drugoj zemlji i

zbog komunikacije, odnosno

što su imdostupne razumljive

informacije od ljekara. Ispri-

čali su da se osjećaju poštova-

no i uvaženo - saopštila je ona.

Predsjednica NVO „Feniks“

Dijana Stojanović je istakla da

supodaci koje jeBan saopštila

tiču stanja u Jugoistočnoj

Evropi, te da su u Crnoj Gori

napravljeni određeni pomaci.

Djeci je, kako je rekla, omogu-

ćeno da se liječe u pet evrop-

skih centara nakon uspostav-

ljanja dijagnoze.

- Moramo poraditi na progra-

munjege koja je usmjerena na

djecu i porodice. To se kodnas

ne sprovodi – rekla je ona.

n. Đ.

PODGORICA

-Njemačka je

zainteresovana zaočuvanje i

razvoj turističkihkapaciteta

pet nacionalnihparkovau

Crnoj Gori, učemućenasta-

viti dapružapomoć.

To je poručeno sa jučerašnjeg

sastankaministra održivog ra-

zvoja i turizma Pavla Radulo-

vića sa njemačkim ambasado-

rom Hansom Gunterom

Maternom, njemačkim CIM

ekspertom Tomasom Vohr-

stejnom i predstavnicima jav-

nog preduzeća Nacionalni

parkovi.

Na sastanku je naglašeno da

naši nacionalni parkovi pred-

stavljaju odličan potencijal za

razvoj prirodnog i kulturnog

turizma.

Radulović je naglasio ljepotu,

istorijski, kulturni, ali i životni

značaj za stanovništvo koje je

bilo nastanjeno na današnjem

području ovih parkova priro-

de, posebno ističući Skadarko

jezero.

Kako je kazao, u nacionalnim

parkovimapostoji velikašansa

za razvoj, u čemu očekuju po-

dršku Njemačke. Ambasadora

je interesovalo koliko država

prihoduje od poslovanjaNaci-

onalnih parkova, na šta je mi-

nistar Radulović odgovorio da

za sadadržava finansiranjiho-

vopostojanje.

Kako je naveo, cilj je da se dru-

gačijimmodelima poslovanja

vremenom ukine naplata ula-

znica, kao što je to slučaj u 80

odsto zemaljaEvropske unije.

Ekspert CIM-a je naglasio da

je ulaganje države u nacional-

ne parkove u razvijenim ze-

mljama veoma isplativ posao.

Kao primjer je naveo Sjedinje-

ne Američke Države, gdje na

svaki uloženi dolarunacional-

ne parkove zarade 10dolara.

Ambasador Matern je poseb-

no pohvalio projekat MORT-a

„Panoramsaki putevi“, navo-

deći dasenasličannačinmože

organizovatirazgledanjecrka-

va i kulturnihznamenitosti.

Na sastanku jebilo riječi i oUl-

cinjskojsolani.MinistarRadu-

lović je ponovio da je studija

zaštite Solane skoro završena,

te da će taj dokument tačno

odrediti koji dio Solane treba

štititi i na koji način.

n.k.

PODGORICA

–Američkado-

brotvornaorganizacija„LDS

Charities“donirala jeCrve-

nomkrstu285 invalidskihko-

lica, vrijednosti 26.301ame-

ričkihdolara.

Kako je saopšteno iz Crvenog

krsta, ovo je šesta pošiljka inva-

lidskih kolica ove dobrotvorne

organizacije izAmerike.

-Doniralisudosada1.762koma-

da, a više od 1.000 invalidskih

kolica podijeljeno je širom ze-

mlje – istakli su iz Crvenog kr-

sta.

Kako je napisano u saopštenju,

invalidskakolicaipomagalado-

stupna su svima u našoj zemlji

kroz opštinske organizacije Cr-

venogkrsta.

- Korisnicima su na raspolaga-

nju dvije vrste – standardna ko-

lica, koja su uglavnom namije-

njena za kućnu upotrebu, kao i

„roughrider“,kojijenamijenjen

za osobe koje dosta vremena

provode vani – precizirano je u

saopštenju.

Iz Crvenog krsta su pozvali sve

ljudekojiimajupotrebuzainva-

lidskimkolicimadasejaveorga-

nizaciji usvomgradu.

-Obučenipredstavnikćenapra-

viti preciznamjerenja i prilago-

diti kolica pojedinačnom kori-

sniku. Na taj način su sve osobe

kojima su potreba invalidska

kolicauprilicidadobiijuonako-

ja odgovaraju njihovom stanju

– ističe seusaopštenju.

j.B.

PODGORICA

-Broj ljudi koji

koristeraznevidovesocijalne

pomoćiuCrnojGori sepove-

ćaoproteklegodine i tozačak

763porodicesaoko4.500čla-

nova, saopšteno je izNVO

Bankahrane, povodomSvjet-

skogdanasocijalnepravde.

Oni sunaglasili da jekodnas so-

cijalna pomoć neprihvatljivo

niska i da se kreće od 63,50 do

120,7eura.

Podsjetili su i da, premapodaci-

maPoreske uprave, najveći broj

ljudi u Crnoj Gori prima platu

izmeđuminimalca i 250eura.

Svjetski dan socijalne pravde

ustanovilajeGeneralnaskupšti-

na Ujedinjenih nacija 2007. go-

dine.Zemlječlanicesupozvane

da taj dan posvete promociji

konkretnih aktivnosti u skladu

sa ciljevima svjetskog samita za

socijalni razvoj.

n.k.

PODGORICA

–Onovni cilj

kampanjemedijskepismeno-

sti „Birajmo šta gledamo“ je

da sedjeca zaštiteodpotenci-

jalno štetnog sadržaja i zlou-

potrebaumedijima, saopšte-

no jenakonferenciji za

novinare.

Kampanja, koju organizuju

predstavništvo Unicefa u našoj

državi i Agencija za elektron-

ske medije u saradnji sa Agen-

cijom za elektroničke medije

Hrvatske, počela je juče.

Kako je kazao šef predstavniš-

tva Unicefa u našoj državi Osa-

ma Kogali na konferenciji za

novinare, kroz ovu kampanju

žele da pomognu djeci da izra-

stu u medijski pismene građa-

ne.

- Štoznači da ćebiti u stanjune

samo da biraju što gledaju sva-

kog dana, već i da analiziraju i

kritički procjenjujusveštogle-

daju, kao i da sami prave razli-

čite medijske sadržaje i dijele

ihsdrugimanabezbjedan i od-

govorannačin– rekao jeKoga-

li.

Cilj je i da se unaprijedi znanje

najmlađih o tome kako mediji

funkcionišu i stvaraju slike

stvarnosti, ali i da podstakne

učešće djece umedijima.

Uticaj kojimediji imajuna dje-

cu,kakojekazao,zavisiprevas-

hodno od medijskog sadržaja

kojemsu izložena.

- Istraživanja pokazuju da je

djeci potrebno usmjeravanje

još od prvog susreta s mediji-

ma, što je primarno zadatak

roditelja –naglasio jeKogali.

Najavio je i da će podržati par-

tnerstvomedija i djece kako bi

pomoglimedijimadaodjetinj-

stvuizvještavajupravičnoitač-

no i obezbijedili prostorda seu

javnostičujurazličitamišljenja

mladih.

Direktor Agencije za elektron-

ske medije Abaz Džafić rekao

jeda supromjeneuoblastime-

dija donijele nove izazove me-

dijskojzajedniciikonzumenti-

ma njihovihusluga.

-Mediji ulaze u živote svih lju-

di u sve većoj mjeri i zbog toga

je važno da se razumije kako

funkcionišu, te da se prepozna

kada pozitivno utiču na razvoj

maloljetnika, a kadamu štete –

rekao jeDžafić.

Medijska pismenost, kako je

istakao, predstavlja dug proces

i naše društvo se nalazi na sa-

mompočetku tog procesa.

j.B.

Potrebni Programinjege:

Okrugli stoodržanuPodgorici

Iz NVO „Feniks“ ukazali na probleme u liječenju najmlađih pacijenata

Naodjeljenjimaza

djecu fali psihologa

Radulović sa njemačkimambasadorom

Nacionalni parkovi

značajan resurs

Donacija američke dobrotvorne organizacije

Poklonili 285

invalidskihkolica

Vrijedandar

Svevišesocijalnougroženih

Radulović iMatern

DigitaLnoimeDijSKooPiSmenjaVanjeVaŽno:

Sapres konferencije

Počela kampanja Unicefa i Agencija za elektronskemedije za djecu i roditelje

Kritičkaprocjena

medijskihsadržaja

Roditeljska udruženja i medicinski kadar nijesu dovoljno edukovani o

nefarmakološkimmetodoma ublažavanja bola uz pomoć igračaka, knjiga i

ostalihmetoda koje sumeđunarodne usvojene, rečeno je na okruglomstolu