Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 20. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

– Izmjenama

ZakonaoRTCGVlada želi

dadođedokvalitetnijihza-

konskihrješenjakoja će

obezbijediti čvršće garanci-

jepunenezavisnosti Javnog

servisa, kazao je jučepot-

predsjednikVladeZoran

Pažin.

On je naglasio, da do tih rješe-

nja žele da dođu saradnjomsa

RTCG, Agencijom za elek-

tronske medije, ali i uvažava-

jući širu zainteresovanu jav-

nos t i i s t akao da t reba

razmisliti i o modelu prema

kojem bi izbor Savjeta RTCG

bio izmješten iz Skupštine.

InIcIjatIva

Pažin se juče sastao sa pred-

stavnicima nacionalnog jav-

nog servisa i nacionalnog me-

d i j s k o g r e g u l a t o r a ,

predsjednikom Savjeta RTCG

Vladimirom Pavićevićem, ge-

neralnomdirektoricomRTCG

Andrijanom Kadijom, pred-

sjednikomSavjeta Agencije za

elektronske medije (AEM)

RankomVujovićem i direkto-

rom AEM-a Abazom Džafi-

ćem.

- Potpredsjednik Pažin je sa-

opštio da Vlada želi da, kroz

aktivno učešće RTCG, AEM,

kao i šire zainteresovane jav-

nosti, i uzpodrškunajrelevan-

tnijih međunarodnih adresa,

predložiSkupštinikvalitetnija

zakonska rješenja, koja će

PODGORICA

-Upravni od-

bordonio jeodlukuopoliti-

ci novog zapošljavanjana

UniverzitetuCrneGore,

kojomseobezbjeđuje racio-

nalizacija zapošljavanja, od-

nosnouređujepostupak

odobrenjanovog zapošlja-

vanja, kazao jenakon sjed-

nicepredsjednikovog tijela

DuškoBjelica.

Objasnio je da će na organiza-

cionimiunutrašnjimjedinica-

ma Univerziteta biti definisa-

ni obim i rokovi preispitivanja

optimalnog broja zaposlenih.

U saopštenju je kratko nave-

deno da se aktima o unutraš-

njoj organizaciji i sistemati-

zaciji radnih mjesta utvrđuje

maksimalni broj zaposlenih

na neodređeno vrijeme za

me, važeći i danas, kao što je

važio i tokom provođenja in-

spekcijskih nadzora i drugih

postupaka, koji su prethodili

izvještajuombudsmana.

Pravnasnaga

Važeći je, dakle, bio i ostao, i

član 16. sporazuma koji do-

slovno glasi: „Crna Gora pri-

znaje pravo islamskih vjernika

da osnivaju udruženja, u skla-

du sa zakonodavstvom Crne

Gore, uz prethodnu saglasnost

Mešihata“.

Sasvimjasno i precizno: legali-

tet i legitimitet islamskih dječ-

jihvrtića, raznihškolaKurana,

islamskihcentarapoput plani-

PODGORICA

- Predsjedni-

ca skupštinskogOdbora za

rodnuravnopravnostNada

Drobnjakkazala je jučeda će

separlament ukontinuitetu

baviti pitanjimanasiljanad

ženama i uporodici.

- Još na Ženskomparlamentu

rekli smo da o nasilju nad že-

nama nećemo govoriti samo

na posebnim sjednicama, već

da ćemo se tim problemom u

kontinuitetu baviti. Poklopila

se naša ideja sa inicijativom

nevladinogsektoradasadana-

pravimopresjek, danammini-

stri kažu što se u ovom trenut-

ku dešava i što planira da se

radi - rekla jeDrobnjak za An-

tenuM.

Treći ministar u petak će na

Odboru govoriti o problemi-

ma nasilja nad ženama i u po-

rodici.

- Pozvali smo i predstavnice

nevladinog sektora. Bićeotvo-

rena rasprava iz koje će sigur-

no proisteći zaključci. Ali ka-

ansistema IslamskezajedniceuCrnoj Gori

ni

eako

rene

ranog u rožajskoj Mjesnoj za-

jednici Bać i ostalih organiza-

cija, izvan sistema Islamske

zajednice u Crnoj Gori, upitni

su izvišerazloga.Ali, ključni je

- niko od njih nema saglasnost

Mešihata Islamske zajednice,

kako je to predviđeno držav-

nim Sporazumom sa Islam-

skomzajednicom. Koji bi, pre-

ma pravnim tumačenjima,

trebalo da ima jaču pravnu

snagu od internog akta Boš-

njačke kulturne zajednice, od-

nosno statuta te nevladine or-

ganizacije, na koji se pozvala

Prosvjetna inspekcija.

No,kakogod,razlogazadodat-

ne analize djelovanja islam-

skih vjerskih organizacija

izvan i uprkos sistemu Islam-

ske zajednice u Crnoj Gori, bi-

će još napretek.

r. tOMIĆ

Državnim Sporazumom

o uređenjumeđusobnih

odnosa, koji su potpisali

ondašnji predsjednik Vlade

Igor Lukšić i reis Islamske

zajednice u Crnoj Gori

Rifat efendija Fejzić, ova

organizacija je faktički

legitimisana kao jedina

legalna i legitimna vjerska

zajednica muslimana na

teritoriji crnogorske države,

pa su joj u skladu sa tim,

uz obaveze, pripala i neka

ekskluzivna prava.

Primjera radi, jedno od

najvažnijih je i pravo na,

kako piše u članu 17. „pravo

Islamske zajednice da osni-

va vjerske škole i obrazov-

ne institucije višeg nivoa

za potrebe školovanja vjer-

skog osoblja u Crnoj Gori.

Pitanje drugih obrazovnih

institucija Islamske zajedni-

ce biće regulisano budućim

ugovorom između ugovor-

nih strana.“

U Sporazumu, dakle, posto-

je (samo) dvije strane, a

jednoj od njih - Islamskoj

zajednici u Crnoj Gori - daje

se ekskluzivno pravo da

osniva vjerske škole i druge

obrazovne institucije,

počev odmedresa, pa do

dječjih vrtića.

Član17.

Pažinpozvaočelnike Javnog servisa i AEM-ana saradnjuu izmjenamaZakonaoRTCG

Izbor Savjetada se

izmjesti iz Skupštine

Sa sastankauVladi

obezbijediti čvršće garancije

pune nezavisnosti javnog ser-

visa – saopšteno je iz Vlade

nakon sastanka.

Usaopštenju se ističeda jePa-

žin istakao da žele snažan i

kredibilan javni servis, kojem

sevjeruje i koji ćeprofesional-

no i objektivno izvještavati o

pitanjima od javnog interesa.

- Javni servis, koji je ključna

koheziona snaga društva, a ne

poligon za bilo čije političke,

poslovne ili druge interesne

uticaje, nasušna jepotrebaCr-

neGore – rekao jePažin.

Na sastanku se govoriolo i o

aktuelnim dešavnjima u

RTCG (smjene članova Savje-

ta), a Pažin je sagovornicima

rekao, kako je navedeno u sa-

opštenju, daVladanemanika-

kvu zakonsku mogućnost da

reagujeuodnosunaovusitua-

ciju, osim da iskoristi svoju

ustavnu nadležnost i predloži

Skupštini novo zakonsko rje-

šenje koje će biti pouzdanija

zaštita nezavisnosti javnog

servisa.

POzIv

-Moj poziv vama i široj struč-

noj javnosti jeste – hajde da

zajedno dođemo do boljih za-

konskih rješenja, po najvišim

međunarodnim standardima,

i da osiguramo da RTCGbude

mjestoistinskenovinarskene-

zavisnosti i profesionalizma,

lišenobilokakvihneprimjere-

nihuticaja –kazao je on.

Čelnici savjeta i menadžmen-

taRTCG i AEM, kako senavo-

di u saopštenju, pozdravili su

opredjeljenje da se izmjena-

ma Zakona o RTCG pristupi

kroz široki društveni dijalog i

na bazi najviših međunarod-

nih standarda i iskazali spre-

mnost da dajupuni doprinos.

- Pažin očekuje da će Savjet

RTCG ubrzo dati saglasnost

na tekst Ugovora o pružanju

javnih radiodifuznih usluga

2018 - 2020, nakonšto je radni

timVlade prihvatio svih osam

amandmanakoje jepredložila

RTCG – naglašava se u saop-

štenju.

Vlada, poručio je, podržava

stavoveradnogtimaispremna

je da i zvanično potvrdi tekst

Ugovora sa svim izmjenama

koje je do sada predložio javni

servis.

r.D.

Upravni odbor usvojioodlukuopolitici zapošljavanjanaUCG

Želedaobezbijede

racionalizaciju

- Upravni odbor nalaže orga-

nizaciju vršenja poslova u

skladu sa njihovom priro-

dom, načinom obavljanja i

njihovom međusobnom

funkcionalnom povezano-

šću, kao i ostvarivanje pune

zaposlenosti svih izvršilaca

na način adekvatan vrsti slo-

ženosti i obimuposlova, čime

se rashodi za zarade svode na

održivnivo–saopšteno jena-

kon sjednice.

Odluka će, kako su precizira-

li, biti objavljena u Biltenu,

nakončega ćebiti pravosnaž-

na.

Saopštili su, takođe, da je

usvojen pravilnik o unutraš-

njoj organizaciji i sistemati-

zaciji radnih mjesta na Bio-

tehničkom fakultetu, kao i

prijedlog izmjena i dopuna

pravilnika o unutrašnjoj or-

ganizaciji i sistematizaciji

radnihmjesta na organizaci-

onim jedinicama Univerzite-

taCrneGore.

- Usvojen je i pravilnik o iz-

mjenama pravilnika o po-

stupku vrednovanja i načinu

nagrađivanja zaposlenih za

poseban doprinos razvoju i

međunarodnompozicionira-

nju Univerziteta Crne Gore.

Upravniodbor jeusvojio,prvi

put, i pravilnik o zaštiti i

zdravlju na radu – naveli su u

saopštenju.

Upravni odbor je, takođe, do-

nio odluku o raspisivanju

konkursa za izbor dekanaFa-

kulteta za sport i fizičko vas-

pitanje i Fakulteta za turizam

i hotelijerstvo. Usvojili su

Elaboratoopravdanostiosni-

vanja Centra izvrsnosti za

istraživanja i inovacije.

n.Đ.

Upravni odbor je, takođe, kako je saopšteno jednoglasno

usvojio stav ,,o odbacivanjumanipulativnih navoda iz pamfle-

ta ‘U odbranu autonomije Univerziteta Crne Gore’, kao tvore-

vine grupe autora“.

Nakon što je na inicijativu predstavnika Vlade u UO u oktobru

prošle godine smijenjena rektorka Radmila Vojvodić, ona je

nedavno zajedno sa profesorima ŽivkomAndrijaševićem, Pre-

dragom Stanišićem i VladimiromPešićempriredila i objavila

tu knjigu koja ima skoro 400 stranica. Sadrži detaljan pregled

svih dešavanja tokom sukoba između Vlade i rukovodstva

Univerziteta oko sjedišta Visoke medicinske škole, te je na

osnovu zvaničnih dokumenata objašnjeno kako je do sukoba

došlo, kako je sukob tekao i kako je smijenjena Vojvodić.

Knjigubivšerektorke

ocijenilimanipulativnom

svaku organizacionu i unu-

trašnju jedinicu, radi obe-

zbjeđenja finansijske održi-

vosti i očuvanja stabilnosti

budžeta Univerziteta Crne

Gore.

Sa jedneod ranijihsjednica

UpravnogodboraUCG

Poslanica Nada Drobnjak o saslušanju tri ministra

Nasiljeuporodici

i nadženamabiće

redovna tema

kvi će biti, zavisiće od toka

rasprave i informacija koje

dobijemo - naglasila je Drob-

njak.

Na prvoj zajedničkoj sjednica

odborazazdravstvo,radisoci-

jalno staranje, za politički si-

stem, pravosuđe i upravu iOd-

bora za rodnu ravnopravnost

biće saslušani ministri rada i

socijalnog staranja Kemal Pu-

rišić, unutrašnjih poslova

MevludinNuhodžić i zdravlja

KenanHrapović.

r.D.

NadaDrobnjak