Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 20. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Ministar-

stvoprosvjetepotpisalo je

ugovor saopštinomUlcinj o

prenosuprava raspolaganja

zemljištempovršineoko

2.400kvadratnihmetara, či-

ja jeprocijenjenavrijednost

oko300.000eura, nakojem

jeplanirana gradnjavrtića, a

čelnikovog resoraDamir

Šehovićkazao je zaPobjedu

da su timeotklonjene sve

smetnje započetakpokreta-

njaprocedure gradnje

objekta.

Opština je ranije donijela od-

luku da ovo zemljište, koje se

nalazi na Ulcinjskom polju,

ustupi Vladi koja je ovlastila

Ministarstvoprosvjetedapot-

piše sporazum. Ovaj vrtić je-

dan je od sedampredškolskih

ustanova koje se grade iz kre-

dita Banke za razvoj Savjeta

Evrope.

- Rješavanjem imovinsko-

pravnih odnosa u vezi sa

zemljištemstovorili smopret-

postavke zapokretanjeproce-

dura za izradu projektne

dokumentacijezavrtićuUlci-

nju. Čini mi se da je ponekad

potrebno pojasniti koliko je

zapravo procedura potrebno

proći da bismo dobili vrtić po

svim standardima. Da ne

govorim o tenderskim proce-

durama za izradu projekta, a

zatim i za samu gradnju. Riječ

je o kompleksnom poslu, ali

smo najzad uspjeli da zaokru-

žimo sve preduslove za svaki

od sedamvrtića čija je gradnja

planirana u okviru ovog

projekta – rekao jeministar.

Osvrnuo se i na status kom-

pletnog projekta sa Bankom

za razvoj Savjeta Evrope vri-

jednog17milionaeura, uokvi-

ru koga će se izgraditi sedam

vrtića i to: četiri u Podgorici i

po jedan u Baru, Pljevljima i

Ulcinju. Podsjetio je da je u

glavnom gradu već izgrađen

jedan objekat, u Zagoriču, ka-

paciteta za više od 200 djece,

tedaćeradovinadrugomvrti-

ću na Starom aerodromu biti

završeni u prvoj polovini ove

godine.

- Vrtić na Starom aerodromu

vrijedan je 2,7 miliona eura i

moći će da prihvati 340 djece

–kazao je on.

Preostali objekti, prema nje-

govimriječima, urazličitimsu

fazama.

-ZaobjekteuTuzima iBaruse

radi na izboru izvođača rado-

va, za objekat u Pljevljima

uskoroseočekujeraspisivanje

tendera za izgradnju, a za

objekat u Bloku 6 u toku je

izrada glavnog projekta - ista-

kao je on.

Šehovićkaže idaMinistarstvo

ulaže velike napore u prošire-

nje kapaciteta vrtića, te da je

samo u protekloj godiniu na

teritoriji glavnog grada otvo-

reno 550 novih mjesta, a još

toliko će biti samo u prvoj po-

lovini ove godine.

- Kada su najmlađi u pitanju

uvijekmožebrže i bolje, ali za-

ista radimo i preko svojihmo-

gućnosti da obezbijedimo op-

timalne uslove za boravak.

Broj djece koja pohađaju

predškolsko obrazovanje je u

prethodnih nekoliko godina

znatno porastao, i naša je oba-

vezada tepromjene ispratimo

- kazao je on.

Kapitalnim budžetom za ovu

godinu, kako je podsjetio, pla-

nirane su i aktivnosti za iz-

gradnju vrtića u Siti kvartu,

kao i vrtića uRožajama.

N.Đ.

PODGORICA/ROŽAJE

-

Poslijevišegodišnje zbrke

nadležnosti, konačno je

utvrđeno: ženskaMedresau

Rožajama, osnovanapodpa-

tronatomMuftijstva san-

džačkog sa sjedištemuNo-

vomPazaru, apersonalno

podpokroviteljstvomMua-

meraZukorlića i Abdurh-

mana efendijeKujovića, biv-

šeg i aktuelnogmuftije - nije

legalna.

U skladu sa sadržinom izvje-

štaja nadležnih inspekcija,

ombudsman Šućko Baković i

njegovi saradnici konstatovali

su, u suštini, da rožajska

medresa nema ni jedan jedini

relevantan papir koji bi se

mogao smatrati dokumenta-

cionom osnovom dovoljnom

za formalno-pravno legitimi-

sanje, u skladu sa odgovoraju-

ćim zakonima države na čijoj

teritorijitaobrazovnaustano-

va djeluje.

DoStrazbura

U daljoj proceduri, logično je

očekivati da uslijedi zabrana

rada. A, da li je i na koji način

uopštemoguće zaštititi mate-

rijalnaidrugapravađevojčica,

čiji roditelji plaćaju školova-

nje, ostaje da se vidi. Prema

Pobjedinim saznanjima, uče-

nice će nastaviti školovanje u

novopazarskoj medresi, a

troškovnik se, do daljnjeg, ne-

će uvećavati. Makar do kraja

tekuće školske godine.

Umeđuvremenu, iz takozva-

nog muftijstva za južni San-

džak, takođe upitnog legalite-

ta i legitimiteta, sa sjedištemu

Rožajama, najavljene sužalbe

najvišimcrnogorskimorgani-

ma. Ako to ne uspije „ići će,

čak do Strazbura“. Uz obra-

zloženje da se radi o drastič-

nom ugrožavanju osnovnih

ljudskih prava na (vjersko)

obrazovanje,slobodnoprakti-

kovanje vjere i slobodu izbora

obrazovnihustanovaukojima

će, prema slobodno izraženoj

volji, mlade muslimanke sti-

cati specifična znanja.

„PreSkočeNi“Detalji

S druge strane, u istoj analizi

kancelarije ombudsmana, a

na osnovu nalaza nadležne

PODGORICA

-Drugi ,,Bubo

night“premašio je svaočeki-

vanjaorganizatora, tokom

dvijenoći na 52 istraživane

lokacijeunašoj zemlji identi-

fikovana su23mužjakanaj-

veće sovena svijetu, velike

ušare (Bubobubo).

Upetak i subotu, 16. i 17. februa-

ra, organizovan je drugi „Bubo

night“ u Crnoj Gori, a kako su

objasnili iz Centra za zaštitu i

proučavanje ptica, riječ je o vo-

lonterskom događaju naučno-

istraživačkog karaktera koji

imaciljprikupljanjepodatakao

gnijezdilištima najveće sove na

svijetu.

Istraživanje je sprovedeno na

primorju, u kanjonu Morače i

Bjelopavlićkoj ravnici.

- Ove godine, uz pomoć 62 uče-

snika tokom dvije noći, na 52

istraživane lokacije identifiko-

vanasu23mužjaka,štojeupot-

punosti premašilo očekivanja

organizatora koji čine ek-

spertskitimprojektaUspostav-

ljanje mreže Natura 2000 i

CZIP.Naročit uspjehpostignut

PODGORICA

-CrnaGora i

Malta sarađivaćeuoblasti

zdravljanapoljuunapređe-

nja zdravstvene zaštite i raz-

mjene iskustavakojamogu

pomoći uprevazilaženju iza-

zovapredkojima senalaze

zdravstveni resorimalihze-

malja, saopšteno je izMini-

starstva zdravlja.

Ministar zdravlja Kenan Hra-

povićrazgovarao jesapotpred-

sjednikomVladeMalte i mini-

strom zdravlja te zemlje

KristoferomFerneomomode-

lima saradnjedvaministarstva.

- Dogovorena je saradnja u ne-

koliko oblasti, a sa crnogorske

strane posebno interesovanje

iskazano jezamodalitetnabav-

ke ljekova za rijetke bolesti

kroz formiranje posebnog ko-

miteta koji bi bio okosnica za

rešavanje ovog problema, a uz

iskustvo Malte, koja je dio

evropske Valletta grupe, koja

na poseban način realizuje na-

bavku skupih ljekova na terito-

riji Evropskeunije - navodi seu

saopštenju.

Hrapović i Ferne, prenijela je

Mina, saglasni su da je potreb-

no intenzivirati dogovore u

oblasti edukacije medicinskog

kadra iz Crne Gore, kako na

univerzitetskom nivou, tako i

kroz boravak crnogorskih lje-

kara na prestižnim klinikama

naMalti, gdje se sprovode naj-

savremeniji medicinski tre-

tmani. Dogovoren je i model

takozvanih konsultantskih

uslugapokojembimalteškilje-

kari dolazili uCrnuGoru i uče-

stvovali u edukaciji ljekarskog

kadra uKliničkomcentru.

r.D.

PODGORICA

- Odbor za poli-

tički sistem, pravosuđe i upra-

vu raspisao je treći javni poziv

za izbor četiri člana Tužilačkog

savjeta koji su ugledni pravnici.

Kandidat, pored opštih uslova

za rad u državnomorganu,

mora da ima najmanje 10 godi-

na radnog iskustva na pravnim

poslovima i da uživa lični i pro-

fesionalni ugled.

Za ovu funkciju ne može kon-

kurisati osoba koja je osuđiva-

na za krivična djela koja čine

državne tužioce nedostojnim

za obavljanje funkcije.

Rok za podnošenje prijava je 15

dana, prenijela je Mina.

Na prvom javnompozivu,

raspisanomu novembru

prošle godine, prijavilo se

šest kandidata, ali nijesu iza-

brana četiri člana Tužilačkog

savjeta na sjednici Odbora za

politički sistem. Na drugom

konkursu, raspisanom krajem

prošle godine, prijavilo se 16

kandidata. Odbor je održao

konsultativno saslušanje 15

kandidata. Nakon dva kruga

glasanja potrebnu većinu dobi-

la je samo Aneta Spaić.

R.D.

Povodi:

Namarginama izvještajaombudsmanaodjelovanjuvjerskihorganizacija iz

„Muftijstvoza ju

Sandžak“ žaliće

školebuduzatv

Član 16.

sporazuma

Vlade i Islamske

zajednice Crne

Gore doslovno

glasi: „Crna

Gora priznaje

pravo islamskih

vjernika da

osnivaju

udruženja,

u skladu sa

zakonodavstvom

Crne Gore, uz

prethodnu

saglasnost

Mešihata“

Prosvjetne inspekcije, konsta-

tuje se da su škole Kurana Ča-

snog i drugi sadržaji unutar

NVO Bošnjačke kulturne za-

jednice, formalno-pravno le-

galni, budući da jeBKZ, usvoj-

stvu nevladinog udruženja,

upisana u registar Ministar-

stvaunutrašnjihposlova.A, od

20.novembra2011.godinedje-

luje u skladu sa Statutom ko-

jim je predviđeno da (BKZ)

može osnivati institute, zavo-

de, škole, galerije, muzejske

zbirke, istraživačke centre,

muzičke ansamble…

Osimštouanalizinemani rije-

či o osnivanju islamskih dječ-

jih vrtića (ne samo) u Rožaja-

ma, na što je čestoupozoravao

reis Islamske zajednice u Cr-

noj Gori Rifat efendija Fejzić,

„preskočen“ je cijeli niz, mo-

guće veoma važnih detalja,

koji se tiču same sadržine dje-

lovanja svojevrsnih vjerskih

parasistema koje na teritoriji

države Crne Gore uspostavlja

Islamska zajednica, odnosno

njeno Muftijstvo iz druge dr-

žave (Srbije).

DržavNi SPorazum

Unutar tih parasistema, pre-

ma istraživanjima našeg lista,

hijerarhijski i svaki drugi red,

počev od finansijskog, pa do

programskog, uspostavlja se

isključivo u skladu sa pravili-

ma koja se nalažu iz novopa-

zarskog sjedišta Muftijstva

sandžačkog.Uzgodinamaoči-

glednukonstantujavnogiveo-

ma agresivnog dezavuisanja

jedine legalne i legitimnevjer-

ske organizacije ovdašnjih

muslimana - Islamske zajed-

nice uCrnoj Gori.

U analizi je takođe „presko-

čen“ i sporazum o uređenju

odnosaodzajedničkog intere-

sa između Vlade Crne Gore i

Islamske zajednice u Crnoj

Gori, potpisan 30. januara

2012. godine, a prema članu

24. „zaključen jenaneodređe-

no vrijeme“. Pa je, shodno to-

MuftijstvouRožajama

Ministar Šehovićpozdravljaugovor saopštinomUlcinj

Damir Šehović

Sve spremno

započetak

gradnjevrtića

Ministar zdravlja razgovaraosakolegomsaMalte

Posebno interesovanjeza

ljekoveza rijetkebolesti

Drugi ,,Bubonight“ oborio rekorde

Identifikovana23mužjaka

najveće sovena svijetu

jeprvenoći, kada jena 20 istra-

živačkih lokacija identifikova-

no 17 mužjaka, čime je ovogo-

dišnji „Bubo night“ oborio sve

očekivane rekorde - ističu iz

CZIP-a.

Oni podsjećajuda jeprethodne

godine tokom istraživajna pa-

dinaRumije, kanjona rijekeCi-

jevne i Sutorine, uz pomoć 57

volontera, tokomtri noći, na 35

istraživanih lokacija identifi-

kovano 19mužjaka.

„Bubonight“osmišljenjeuSlo-

veniji, aosmislioga jeornitolog

Tomaž Mihelič i sprovodi se

već 20godina.

- U Sloveniji, na početku orga-

nizovanja„Bubonighta“bilasu

poznata samo dva gnjezdilišta,

dok je zahvaljujući ovoj akciji

sada poznato više od 160 i taj

brojseizgodineugodinupove-

ćava – saopšteno je izCZIP-a.

N.k.

Treći javni pozivza izbor članovaTužilačkog savjeta

Velikaušara