Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 20. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Poreski in-

spektori suuprošloj godini

kroz 1.369kontrola tačnosti

obračunavanja, prijavljiva-

nja i plaćanjaporeza i dopri-

nosana zarade zaposlenih

utvrdili danijeplaćeno još

blizu22,3miliona eura, reče-

no jePobjedi izPoreske

uprave.

Oni nijesu naveli kod kojih su

kompanija utvrdili neslaga-

nja, ali su objasnili da firme

imaju pravo žalbe na rješenje

poreske inspekcije.

DRUGOSTEPENI

- U drugostepenompostupku

uMinistarstvu finansija utvr-

đuje se osnovanost dodatnih

poreskih obaveza. Obveznici

su,pozakonu,dužnidaprijave

plate, poreze i doprinose na

zaradezaposlenihumomentu

isplate zarade, pa se tek u in-

spekcijskom nadzoru može

utvrditi da li je od posljednjeg

podnijetog IOPPD obrasca

eventualno došlo do isplate

zarada koja nije bila ispraćena

i plaćanjem pripadajućih po-

reza i doprinosa. ZatoPoreska

uprava u okviru redovnih ak-

tivnosti kontroliše pravilnost

prijavljivanja i plaćanja ovih

dažbina,aposebnozbogčinje-

nice da je podnošenje IOPPD

obrazaca prepoznato kao je-

dan od najvećih rizika za po-

štovanje poreskih propisa u

CrnojGori. Takođe seupraksi

često dešava da poslodavci

isplaćujunetozaradezaposle-

nim, a da ne plate poreze i do-

prinose - saopštili su iz ovog

organa u sastavuMinistarstva

finansija.

Tokom kontrole regularnosti

poslovanjaobveznikaPoreska

uprava dijeli nadležnost i bli-

sko sarađuje sa Inspekcijom

rada. Poreska uprava je nad-

ležna za praćenje primjene

Zakona o objedinjenoj regi-

straciji i sistemu izvještavanja

o obračunu i naplati poreza i

doprinosa,zakonaoporezuna

dohodakfizičkihlica iodopri-

nosima za obavezno socijalno

osiguranje.

- Poreska uprava je nadležna

za provjeruda li poreski obve-

znik uredno prijavljuje pore-

skomorganu sve zaposlene, te

da li uredno vrši obračun, pri-

javljivanje i plaćanje poreza i

doprinosa na lična primanja

zaposlenih. Uprava za inspek-

cijske poslove prati regular-

nost poslovanja obveznika sa

aspekta primjene Zakona o

raduidrugihpropisakojimaje

regulisana ova oblast, što obu-

hvata i kontrolu vjerodostoj-

nosti potpisanih ugovora o ra-

du - pojašnjavaju iz ove

institucije.

ZAPOSLENI

UPoreskoj upravi ističu da im

je neophodna i saradnja zapo-

slenih u kompanijama ili kod

preduzetnika.

- Za uspješno otkrivanje i

sankcionisanjenepravilnosti

udijeluprijavljivanja iplaća-

nja poreza i doprinosa na za-

rade zaposlenih, osim uvida

u knjigovodstvenu evidenci-

ju i novčane tokove, neop-

hodna je i saradnja zaposle-

nih, koji mogu potvrditi da li

jeuodređenomperiodudoš-

lodo isplatezaradaodstrane

poslodavaca - kažuoni.

M.P.M.

PODGORICA

-Tržišni in-

spektori su, zajedno sa in-

spektoromza elektronske

komunikacije, uprošloj go-

dini postupali poosaminici-

jativakada je riječokontroli

nelegalnogposlovanja su-

bjekatapreko interneta, od-

nosnodruštvenihmreža.

Predstavnici Uprave za in-

spekcijske poslove saopštili su

agenciji Mina biznis da in-

spektoriušest slučajevanijesu

utvrdili nepravilnosti, dok su

dvije inicijative proslijeđene

na postupanje drugimnadlež-

nimorganima.

- Preko društvenih mreža

oglašava se prodaja robe ili us-

luge, a prodaja i pružanje usu-

ge se najčešće realizuje na kla-

sičan način, tako što se kupac,

odnosno korisnik direktno sa-

stane sa prodavcem, odnosno

davaocem i plati robu ili uslu-

gu - objasnili su izUprave.

Međutim, kako se dodaje, po-

stoji i mogućnost da se roba

naruči usmeno ili pismeno, a

platipouzećemprekokuriraili

druge transportnekombinaci-

je.

Nacionalno zakonodavstvo se,

kako su precizirali, primjenju-

je samo na preduzeća koja su

za tuvrstudjelatnosti registro-

vana i obavljajujeuCrnojGori.

- Svi subjekti koji se bave dis-

tancionom trgovinom, moraju

biti upisani u Centralni regi-

star privrednih subjekata, u

skladusaodredbamaZakonao

privrednim društvima. Osim

pomenutih zakona, ova oblast

je uređena i Zakonomo zaštiti

potrošača i drugimpodzakon-

skim aktima - naveli su iz

Uprave.

S.P.

PODGORICA

CrnaGoramora da se fo-

kusira na unapređenje konkurentnosti

privredeinastavisasmanjivanjemprepo-

znatih slabosti, ocijenio je guverner dr

RadojeŽugićkojijeodržaopredavanjena

Ekonomskomfakultetu.

Predavanjejeorganizovanokaodiomani-

festacije The Right Start, kojom se tradi-

cionalno obilježava početak ljetnjeg se-

mestra na tomfakultetu.

- Žugić je studentima objasnio struktur-

ni aspekt ekonomske politike, ističući

dominantnost fiskalnepolitikeuodnosu

na monetarnu ekonomiju i dodao da su

obje u funkciji održivosti realnog sekto-

ra. Naveo je da senajvažniji cilj i ustavna

odgovornost CBCGodnose na očuvanje

monetarne i finansijske stabilnosti, na-

ročito stabilnosti bankarskog sistema. U

tom smislu, ključne aktivnosti CBCG

odnose se na praćenje stanja u bankar-

skom sistemu, te preduzimanje korek-

tivnih mjera - navodi se u saopštenju

Centralne banke.

M.P.M.

Poreski inspektori obavili 1.369 kontrola preduzeća

Često se dešava da poslodavci isplate neto zarade, a ne

plate porez i doprinose. Poslodavci imaju pravo žalbe

Ministarstvu nansija na dodatno utvrđeni porez

Sakrili 22miliona

euradoprinosa

USD

1.24100

JPY 132.24000

GBP 0.88590

Kursna lista

CHF

1.15130

AUD

1.56760

CAD

1.55920

Kontrola nelegalnog poslovanja na internetu

Inspektori ispitali

osamoglašivača

Prema anketi sajta Ranker

Najbolja

čokoladica

„kit ket“

PODGORICA/LONDON

- Prema anketi sajta Ranker,

najbolja čokoladica na svijetu je

Nestlov „kit ket“, piše Indipen-

dent. Za ovu čokoladicu glasalo

je sto hiljada ljudi, što nije izne-

nađujuće, jer se može kupiti u

većini država, a kombinacija

prhkog va la i ukusne čokolade

zaista je ukusna. Iza nje su se

plasirali „tviks“, „snikers“, „milky

vej“, a najboljih deset zaokružili

su „nestle kranč“, „bater inger

bar“, „3 musketiers“, „toblerone“

i „almond džoj“. Među iznena-

đenjima je niski plasman „lind-

ta“ (19. mjesto) i Kinderovog

„buena“ (29. mjesto). Ranker je

digitalna medijska kompanija sa

sjedištemu Los Anđelesu, koju

je 2009. osnovao Klark Benson

i bavi se anketiranjem. Tvrde da

imaju najveću bazu sastavljenu

od 250miliona glasača omilion

različitih stavki.

R.E.

14 preporuka

visina naknade, ali i nemanje

instrumenata obezbjeđenja.

- Uprava za šume koja donosi

rješenje po osnovu koncesio-

ne naknade i Poreska uprava

kojaihnaplaćujenemajuutvr-

đenu proceduru za sravnjenje

stanja na individualnimanali-

tičkim računima obveznika.

Zbog togapostojeneusaglaše-

nipodacikodovedvijeinstitu-

cije. Prema podacima Poreske

uprave, zaduženje po osnovu

koncesione naknade za kori-

šćenješumaza2016. iznosi 6,3

miliona eura, a prema podaci-

ma Uprave za šume 4,7 milio-

na. U2017. naplaćen je prihod

od korišćenja šuma od 6,7 mi-

liona eura (Uprava za šume)

što jeza828.434eura, ili 14od-

sto više u odnosuna 2016 - na-

vodi se, između ostalog, u iz-

vještaju.

PROPUSTI

Razlikuju se i podaci Monsta-

ta i Ministarstva poljoprivre-

de.

- Podaci o količini posječene

drvne mase kojeMonstat pri-

kuplja na osnovu izvještaja

područnih jedinica Uprave za

šume značajno se razlikujuod

podataka koji su navedeni u

godišnjim izvještajima Mini-

starstva poljoprivrede – kon-

statovala je državna revizija.

Državna revizija je ustanovila

daUprava za šumenemapisa-

nuproceduruza obračun, evi-

dentiranje i naplatu prihoda

od korišćenja šuma. Takođe,

nije uspostavljen postupak

obračuna, kontrole i naplate

prihoda od korišćenja nedrv-

nihproizvoda...

- Državni revizor u Upravi za

šumenije dobiona uviddoku-

mentacijunaosnovukojebi se

mogaouvjeritidakoncesiona-

ri koji su potpisali ugovore o

privatizacijišumsko-drvopre-

rađivačkihpreduzeća realizo-

vali investicije i socijalne pro-

grame. Uprava za šume je na

osnovuzahtjevakoncesionara

umanjivalaukupaniznoskon-

cesione naknade‚ a da nije po-

zivala šumarskog inspektora,

koji je nadležan da utvrdi či-

njenično stanje – konstatova-

no je u izvještaju.

U dokumentu se ističe da je

evidentno značajno smanje-

nje raspoložive drvne mase u

2016. i 2017, uodnosuna 2015.

- Smanjenje je oko 50 odsto ili

oko700.000kubika.Dotogaje

došlo zbog isteklih planskih

dokumenata–ističeseuizvje-

štaju.

M.P.M.

Guverner dr Radoje Žugić na Ekonomskom fakultetu

Unaprijediti konkurentnost

Slučaj Vektre Jakić

„Vektra Jakić“ iz Pljevalja, prema podacima Poreske uprave,

iz oktobra 2017, za poreze, doprinose i koncesione naknade

duguje 6,79miliona eura.

U „studiji slučaja“ koja je objavljena u okviru nalaza revizije

se navodi da je ovoj irmi odobren reprogramduga.

- Na kraju 2015. „Vektra Jakić“ je bila dužna 1,8miliona, a

2016. godine 3,47 miliona, što znači da se dug u toku 2016.

uvećao za 1,6miliona eura. U 2015. godini je dug po osnovu

naknada za korišćenje šuma smanjen za 15 odsto u odnosu

na 2014. U 2016. godini zabelježeno je povećanje dugova-

nja po osnovu naknada za korišćenje šuma u odnosu na

2015. za 35 odsto. odnosno 2,09miliona eura, od čega se 1,6

miliona odnosi na „Vektru Jakić“- objašnjeno je u dokumen-

tu. DRI je takođe utvrdila da je Uprava za šume nepravilnim

obračunom koncesione naknade za „Vektru Jakić“ u peri-

odu 2007 2012. neosnovano umanjila javni prihod za 1,67

miliona eura. DRI je utvrdila da je Uprava za šume u 2013,

2014. i 2015. nastavila raniju praksu obračuna koncesione

naknade i posebne naknade za koncesionara „Vektra Jakić“

i time umanjila obaveze po osnovu koncesione naknade za

ukupno 897.747 eura.

na