Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 20. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Svevrste

goriva, osimeurodizela,

pojeftinile sučetiri dopet

centi, saopšteno je izMini-

starstva ekonomije.

Narednih 15 dana litar euro-

supera 95 i 98 viće jeftiniji

četiri centa i koštaće 1,27 eu-

ra, odnosno 1,31 euro. Lož

uljezaveleprodajujepojefti-

nilopetcentiikošta1,13eura.

Cijena eurodizela ostaće na

1,2 eura.

Posljednje promjene cijena

goriva bile su 6. februara, ka-

da je eurosuper 98 poskupio

jedan cent. Maksimalnema-

loprodajne cijene goriva

usklađuju se svakog drugog

ponedjeljka u zavisnosti od

promjene cijena naftnih de-

rivata na međunarodnom

tržištu i valutnog odnosa eu-

ra i američkog dolara.

S.P.

PODGORICA

–CrnaGora

gubi značajneprihodeod

korišćenja šuma iako jedoš-

lodopoboljšanjauovoj

oblasti uprošloj godini, oci-

jenjeno jeukonačnomizvje-

štajDRI o reviziji uspjeha

naplatekoncesijena šume.

Zbognizanepravilnosti,

DRI jedao 14preporuka.

Revizijom su obuhvaćeni Mi-

nistarstvo poljoprivrede,

Uprava za šume i Poreska

uprava od2015. do 2017. U iz-

vještaju DRI, koji su sačinili

senatori dr Branislav Radulo-

vić i Zoran Jelić, kaže se da je

dug po osnovu koncesija na

krajuprošle godinebio5,1mi-

lion eura.

DUG

- Naplata prihoda od koncesi-

onenaknadenijebilaefikasna

i znatno jemanjaodprojekto-

vane. Dug je na kraju 2015,

prema podacima Poreske

uprave, iznosio 5,94 miliona

eura. Prema podacima iz iz-

vještaja o radu Uprave za šu-

me, obaveze svih koncesiona-

ra i pravnih lica koja su u

poslovnom odnosu sa ovom

upravom, na kraju 2016. bile

su osammiliona, što je za 35

odsto više u odnosu na 2015.

Dug po osnovu koncesija za

šumenakraju2017, premapo-

dacima Poreske uprave, bio je

5,1 milion eura. Manjak kapa-

citeta Uprave za šume, nedo-

voljno ulaganje u šumsku in-

frastrukturu i uzgoj i zaštitu

šuma, za posljedicu imaju da

Crna Gora gubi značajne pri-

hode. DRI je ocijenila da se

obračun i naplata prihoda od

korišćenja šuma ne sprovode

dovoljno efikasno - navedeno

je u izvještaju.

Zbog evidentiranih nepravil-

nostiDRI jeutvrdiladaposto-

ji visok rizik da uspostavljene

procedure kod Uprave za šu-

me ne obezbjeđuju da će biti

obračunati svi prihodi i u pu-

nomiznosu. Na to, kako sena-

vodi, utiče i česta izmjena rje-

šenja kojima se utvrđuje

PODGORICA

-Ministar-

stvoodrživog razvoja izdalo

jekolašinskoj kompaniji

PowerABGroupgrađevin-

skudozvoluza izgradnju

male hidroelektrane (mHE)

Bukovica, uzahvatuPro-

stornogplanaposebnena-

mjeneBjelasica iKomovi.

Osnivač Power AB je podgo-

rički Tehno plus, vlasništvo

DraganaAndrijaševića.

U rješenjuMinistarstva navo-

di se da radovi na izgradnji pr-

ve faze mHE obuhvataju iz-

gradnjuobjekatavodozahvata,

mašinske zgrade i cjevovoda.

Biće izvedeni prema glavnom

projektuMilana Jočića i kola-

šinske firme Potencijal, bjelo-

poljskih preduzeća Orto pro-

jekt, Agora, Unipred, nikšićke

kompanije Ground Enginee-

ring, podgoričkog preduzeća

Geodeting i Liming Project i

Zavodazahidrometeorologiju

i seizmologiju.

IzMinistarstvaekonomijePo-

bjedi je nedavno saopšteno da

12 mHE i vjetroelektrana Kr-

novoimajustatuspovlašćenog

proizvođača,kaoidaćeuokvi-

ru do sada potpisanih ugovora

unarednimgodinama izgradi-

tiukupno53mHE.Ovegodine

je planirano puštanje u rad če-

tirimHE. PodaciCrnogorskog

operatera tržišta električne

energije pokazuju da je povla-

šćenim proizvođačima lani

isplaćeno 4,52 miliona eura

podsticaja. Isplata podsticaja

počela je 1. maja 2014. godine i

do kraja prošle godine po tom

je osnovu isplaćeno 7,53milio-

na eura.

IzMinistarstva ekonomije ra-

nije su saopštili da naknada za

podsticanje proizvodnje ener-

gije iz obnovljivih izvora ener-

gije za ovu godinu neće biti

povećana, niti će uticati na ra-

čun za struju, zato jer je lani

naplaćenovišenovca,iakoma-

leHEnijesuradilezbogsuše, a

puštanje u promet VEKrnovo

je kasnilo skoro pola godine.

Vrijednost naknade je počet-

kom prošle godine povećana

sa0,129centi pokilovatsatuna

0,473 centa.

S.P.

PODGORICA

-Državni za-

pisi vrijedni 45,1milioneura

prodati su jučena aukciji u

Centralnoj banci. Prosječna

kamatna stopa je0,45odsto.

Rokdospijećazapisaje182da-

na, odnosno 21. avgust.

Iz CBCG su objasnili da je

ukupna vrijednost emisije dr-

žavnih zapisa iznosila 17,59

miliona, ali je tražnja bila

znatno veća - 50,6 miliona.

Prihvaćene su ponude od 45,1

milion eura.

M.P.M.

PODGORICA

-Ministar-

stvopoljoprivredeobjavilo

je javni pozivzadodjelupo-

drškeupovrtarskoj proi-

zvodnji zaovugodinu, koji

ćebiti otvorendo 15. novem-

bra.

Podrška se obezbjeđuje do 40

odstovrijednostiinvesticijeza

nabavku sadnog odnosno sje-

menskogmaterijaladominan-

tno zastupljenih vrsta povrća

- paradajza, paprike, lubenice,

dinje, krastavca i kupusa, kao i

do 50 odsto za nabavkumate-

rijala za uzgoj ranog povrća u

plastenicima i manje zastu-

pljenih vrsta povrća na otvo-

renom. Ukupna vrijednost

prihvatljivih investicija je do

deset hiljada eura, dok gaz-

dinstvomože ostvariti maksi-

malnu podršku do pet hiljada

eura u toku godine.

Povrtarima je kroz ovogodiš-

nji agrobudžet na raspolaga-

nju podrška od 180 eura po

hektaru.

S.P.

PODGORICA

- Sirevi farme

,,Dačević“ izŽupeNikšićke i

porodičnoggazdinstvaVuč-

kaPešića izTomaševakod

BijelogPolja, članovaKla-

stera ,,Probaj domaće“, iza-

zvali suveliko interesovanje

ljubitelja sirauBeogradu, na

Balkančiz festivalu, saop-

šteno je izklastera „Probaj

domaće“.

- Kao i prilikom prethodnog

nastupa proizvođača klastera

„Probaj domaće“ na Sajmu et-

no hrane i pića u Beogradu,

potvrdilo se da je tržište u Sr-

biji zainteresovano za doma-

će proizvode iz Crne Gore,

naročitoza sireve, vina,masli-

novo ulje imed, kao i prerađe-

vine od voća i povrća - kaže se

u saopštenju.

Dodajesedasuposjetioci sed-

mog Festivala sira mogli da

probaju razne vrste sireva iz

Crne Gore, Srbije, BiH, Fran-

cuske i Italije.

S.P.

PODGORICA

- Važan as-

pekt saradnje privatnog i

javnog sektora odnosi se na

strateški pristup u suzbija-

nju sive ekonomije, saopšte-

no je iz Montenegro biznis

alijanse i ocijenili da je 25

odstosiveekonomijeuBDP-

u.

- Povod za strateški pristup

je postojeće stanje, koje ne-

gativno utiče na poslovanje

onih koji redovno plaćaju

poreze -navodi seusaopšte-

njuMBA.

S.P.

Veliko interesovanje ljubitelja sira

Tržište na nih derivata

Benzin jeftiniji četiri centa

Kompanija Power AB Group dobila građevinsku dozvolu

Grademalu

elektranu

naBukovici

Aukcija u Centralnoj banci

Prodato

45miliona

eura zapisa

Objavljen poziv za povrtare

Bespovratna podrška

do pet hiljada

Predstavnici klastera ,,Probaj domaće“ na Balkan čiz festivalu

MBA o saradnji privatnog i javnog sektora

Zajedno u borbi protiv sive ekonomije

DRI kroz reviziju uspjeha koncesija na šume dala

Mogli bi danaplate

19 milionagodišnje

Kombinacijomnačina korišćenja šuma (koncesioni sistem,

prodaja na panju i prodaja sortimenata) mogli bi se ostvariti

ukupni prihodi od korišćenje šuma u iznosu od oko 16,8

miliona eura godišnje - navodi se u dokumentu uz pozivanje

na strategiju do 2023. Takođe se navodi da bi, uz ispunjenje

određenih preduslova država 2023. od prodaje drveta u

državnom vlasništvumogla da ostvari prihod od 19miliona,

što je skoro duplo više od projekcije za prošlu godinu.

- U Akcionomplanu za realizaciju Nacionalne šumarske

strategije za 2014 2016. kojom je trebalo da se omogući 10

miliona eura prihoda od prodaje drveta u 2017, navodi se da

,,od predviđenih 75 aktivnosti realizovano je 25 (33 odsto),

djelimično šest (8 odsto), nije realizovano 41 (55 odsto) a

za tri aktivnosti nema povratnih informacija“ - navodi se u

izvještaju. U izjašnjenju na preliminarni izvještaj o reviziji

Ministarstvo poljoprivrede ukazuje „da je Strategija razvoja

šuma i šumarstva de inisala nerealne razvojne projekcije, što

je pokazao i izvještaj o realizaciji Akcionog plana od 2014.

do 2016. godine, koji je Vlada usvojila krajem januara tekuće

godine. Zbog toga planira reviziju strategije.

BranislavRadulović:

Za šestmjeseci

izvještaj o realizaciji preporuka

Senator dr BranislavRadulovićPobjedi

je juče kazao da se izvještaj o reali-

zaciji 14 preporukamora dostaviti

urokuodšestmjeseci.

- DRI je više puta revidirala oblast

koncesija, a 2014. izvršila reviziju,

prihoda budžeta od ove naknade,

kada smo dali 20 preporuka.

Kontrolnarevizijajeurađena

2016. kada je tretirano pita-

nje realizacije preporuka.

DRI je, kada je u pitanju

realizacija preporuka iz

ranijih nalaza, dala po-

zitivnu ocjenu, primarno za resor poljoprivre-

de koji je generalno ušao u ozbiljan proces

reforme ukupnog gazdovanja šumama –

objasniojeRadulovićidodaodajenespor-

nopoboljšanjeuprošloj godini.

Nesporanje,kaže,inizproblemakojisu

identi ikovaniikojesusubjekti

revizijedužni daotklone.

- Kod ukupnog činjenič-

nogstanjaisvihpreporu-

ka postigli smo punu sa-

glasnost sa subjektima

revizije - kazao je Radu-

lović.

Koncesionari

dugujupetmil

DRI je utvrdila da

procedure Uprave za

šume ne obezbjeđuju

da će biti obračunati

svi prihodi i u punom

iznosu. Na to utiču česte

izmjene visine naknade i

nepostojanje instrumenata

obezbjeđenja

Sa sajma