Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 20. februar 2018.

Politika

PODGORICA

-Ministar

evropskihposlovaAleksan-

darAndrijaPejovićneu-

stavnoobavlja funkcijuam-

basadoraMisijeCrneGore

pri EUi po tomosnovune-

zakonitoprimapo3.168eu-

ra, zaključila jeAgencija za

sprečavanjekorupcije.

U odluci ASK se navodi da je

Pejović kao javni funkcioner

prekršioZakonosprečavanju

korupcije.

-Pejović jeostvariomaterijal-

nukorist uviduposebnogdo-

datka na osnovnu zaradu kao

ambasador uMisiji Crne Go-

re pri Evropskoj uniji. To je

ostvareno na osnovu Uredbe

o posebnom dodatku na

osnovnu platu, posebnimna-

knadama troškova i drugim

primanjima za vrijeme rada u

diplomatsko-konzularnim

predstavništvima, a ta uredba

se odnosi samo na lica koja su

zaposlena u diplomatsko-

konzularnompredstavništvu

u inostranstvu, te tako javni

interes podredio privatnom

interesu, suprotno odredba-

ma Zakona o sprečavanju ko-

rupcije, piše u rješenjuASK.

PROPUSTPREDSJEDNIKA

Agencijaupozorava i dapred-

sjednik Crne Gore nije donio

ukaz o opozivu Aleksandra

AndrijePejovića.

- Obavljajući dvije funkcije,

ministar evropskih poslova

povrijedio jeUstavCrneGore

koji u članu 104 jasno zabra-

njuje predsjedniku i članovi-

maVlade da vrše poslaničku i

drugujavnufunkciju.Funkci-

je ministra i ambasadora su

javne funkcije u skladu sa za-

konom o sprečavanju korup-

cije. Obavljajući funkciju am-

basadora kao drugu javnu

funkciju, ministar evropskih

poslova dodatno ostvaruje

svakomjesečnu materijalnu

korist uviduposebnogdodat-

ka na osnovnu zaradu od

3.168,25euraneto, čime je jav-

ni interes podredio privat-

nom interesu koji se ogleda u

značajnomnovčanomiznosu,

konstatovanojeuodluciASK.

ASK je utvrdioda je prekšen i

Zakon o vanjskimposlovima,

jer diplomata ne može biti

član organa političke partije,

a Pejović je član Glavnog od-

boraDPS-a.

NakonodlukeASKoglasiose

Pejović, ali i Vlada. Mi-

nistar evropskih

poslova kazao je

da će se na od-

luku Agencije

za sprečavanje

korupcijeu

kojoj se navo-

di da je prekr-

šio Zakon o

sprečavanju

korupcije

odnijeti od-

govorno i da

će iskoristiti

svojapravau

skladu sa za-

konom.

- Nakon uvida u sa-

držaj odluke Agencije

zasprečavanjekorupcijeuve-

zi sa podnijetom inicijativom

outvrđivanjukršenjaUstava i

odredbi Zakona o sprečava-

nju korupcije, obavještavam

javnostdaćuse,uzpoštovanje

odlukeAgencije, kao i svih cr-

nogorskih institucija, odnijeti

odgovorno i u ovom konkret-

nom slučaju, uz pravo daljeg

djelovanja kroz iscrpljivanje

pravnih sredstva koja su pro-

pisana zakonom, navodi se u

Pejovićevomsaopštenju.

PEJOVIĆĆE SE ŽALITI

U pismenom obrazloženju

dostavljenomAgenciji, Pejo-

vić je naveo da je članom 4

Odluke o izmjenama i dopu-

nama Odluke o uspostavlja-

nju strukture za pregovore o

pristupanju Crne Gore EU,

definisanodaministarevrop-

skihposlovapo funkciji obav-

ljaidužnostglavnogpregova-

rača, na osnovu čega nije

prekršiočlan9zakonaospre-

čavanjukorupcije.

- Kada je riječ o navodima za

nespojivost diplomatske

funkcije i funkcije u izvršnoj

vlasti, Pejović je ukazao na

član 7 Odluke o izmjenama i

dopunama odluke o uspo-

stavljanjustrukturezaprego-

vore o pristupanjuCrneGore

EU,ministarevropskihposlo-

va - glavni pregovarač, uz

dužnost u odnosima prema

EU koju obavlja i preko svoje

kancelarijeuBriselu, ima sta-

tus ambasadora umisiji Crne

Gore pri EU, objasnio je Pejo-

vić Agenciji. Dodao je i da je

navedeni status ograničenog

trajanja, dok traje funkcija ili

pregovori, te seneprimjenju-

je zakon o vanjskim poslovi-

mausmislu imenovanja, kao i

da o navedenom ne postoji

ukaz opostavljenju.

U odnosu na navode o član-

stvuuorganimapolitičkepar-

tije, ukazao je da je u DPS

predsjednik Komisije za me-

đunarodne odnose, evropske

i evroatlanske integracije, što

je savjetodavno tijelo, a ne or-

gan partije. Pejović je napo-

menuodauGlavni odborpar-

tije nije biran, niti prisustvuje

sjednicama, na osnovu čega

smatra da mu status ambasa-

dora nije dodijeljen u skladu

sazakonomovanjskimposlo-

vima pa se on ne odnosi na

njega.

-Nakonuvida u sadržaj odlu-

ke Agencije za sprečavanje

korupcije u vezi sa podnije-

tom inicijativom o utvrđiva-

nju kršenja Ustava i odredbi

Zakona o sprečavanju korup-

cije, obavještavam javnost da

ću se, uz poštovanje odluke

Agencije, kao i svih crnogor-

skih institucija, odnijeti od-

govorno i u ovom konkret-

nom slučaju, uz pravo daljeg

djelovanja kroz iscrpljivanje

pravnih sredstva koja su pro-

pisana zakonom, navodi se u

reakciji Pejovića.

Centar za građansko obrazo-

vanjeje1.februara,uzzahtjev

ASK o pokretanju postupka,

tražio od premijera Duška

Markovića da razriješi Pejo-

vića jer krši Ustav u dijelu

nespojivosti funkcija.

Prema podacima CGO, Pejo-

vić mjesečno prima ukupno

4.690 eura odmaja prošle go-

dine. Uz to, plaćen mu je

smještaj u Briselu, za čiji je

mjesečni zakup iz budžeta

dobijao od 1.936 do 2.497 eu-

ra.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

–Nijevrije-

me zanadgornjavanja i is-

ključivosti uopoziciji, nego

zauvažavanje argumenatao

profilu ličnosti kojamože

imati većinunapredsjednič-

kimizborima i pokrenuti

proces neophodnihdemo-

kratskihpromjena–kazao

je zaPobjeduNeđeljkoRu-

dović, poslanikGrađanskog

pokretaUra.

On je rekao da Ura ostaje pri

stavu da je zajednički pred-

sjednički kandidat optimalno

rješenje.

- Nadamo se da postoji makar

elementarno uvažavanje real-

nosti i, samim tim, davanje

prednosti interesu ove zemlje

uodnosunapartijskekalkula-

cije –kazao jeRudović.

Predsjednik SNP-a Vladimir

Joković kaže da je uvjeren da

će opozicija postići dogovor o

zajedničkomkandidatu.

-Mislimda ćemo smoći snage

da nađemo zajedničkog kan-

didata. ŠtosetičeSNP-a, otvo-

reni smoza to, aakodo togane

dođe, onda su sve opcije na

stolu i svako može da postupi

kako misli da je najbolje u

ovom trenutku – kazao je Jo-

ković.

On je portaluAntenaMrekao

da opozicija, iako su izbori 15.

aprila, „nije u prevelikom

cajtnotu“.

- Trebalo bi da se dogovorimo

vrlo brzo. Ali, ni uDPS-u, koja

je jedna partija, nijesu smogli

snage da predlože kandidata.

Prema tome, ne treba sečuditi

što opozicija ukojoj ima dese-

tak partija, ne može da dođe

do zajedničkog rješenja. Ali

ostajemo otvoreni za razgo-

vor, i dalje mislimo da je naj-

bolje da imamo jednog kandi-

datakoji sigurnopobjeđujena

predsjedničkimizborima-ka-

že Joković.

Onje,napitanjehoćelidokra-

ja sedmicebiti razgovoraopo-

zicije, kazao da su sve opcije

ostale otvorene, te će se u na-

rednomperioduvidjetihoćeli

seopet sastajati. Posljednji sa-

stanak opozicije održan je 16.

februara, alinijepostignutdo-

govorozajedničkomkandida-

tu za predsjednika.

I.K.

ASK utvrdila da jeministar evropskih poslova prekršio zakon

Pejovićnezakonito

prima3.168eura

Obavljajući dvije funkcije, ministar evropskih poslova povrijedio je Ustav Crne

Gore koji u članu 104 jasno zabranjuje predsjedniku i članovima Vlade da vrše

poslaničku i drugu javnu funkciju. Funkcijeministra i ambasadora su javne

funkcije u skladu sa zakonomo sprečavanju korupcije, navodi se u odluci ASK

PODGORICA

-NaučnikDraganHajdukovićpozvao je gra-

đanedau štovećembrojupotpisompodrženjegovukandi-

daturuzapredsjednikaCrneGore.

On je podsjetio da svaki kandidat za predsjednika Crne Gore

mora da skupi osamhiljada potpisa podrške.

-Janemamni partijskuni finansijskumašineriju izamene, tako

dapotpisenemogudobiti ni putempartijskognaređenjani tro-

šenjem velikih para, bilo putem plaćanja ljudi koji skupljaju

potpise,biloputujućiizgradaugradkaoštoradenekikandidati,

naveo jeHajduković u saopštenju. On je kazao da je skoro dvije

hiljade potpisa skupljeno zahvaljujući dijelu poznanika koji su,

svakou svome okruženju, skupili ponekolikodesetina potpisa.

-Nažalost, na taj način senemože stići doosamhiljada potpisa.

Moje očekivanje je da će se naći 200 građana, koji shvataju da

nudim realan preporod Crne Gore i koji će zbog toga, svako u

svome okruženju, prikupiti u prosjeku po 30 potpisa, rekao je

Hajduković.

R.P.

PODGORICA

-ČlanPred-

sjedništvaDemokratskog

fronta i liderDemokratske

narodnepartijeMilan

Kneževićneće sedobro-

voljnoodazvati na četvo-

romjesečnoodsluženje za-

tvorskekazne zbognapada

napolicajca 2015. godine,

prilikomprotestaovepoli-

tičke grupacije.

Viši sud u Podgorici smanjio

jeKneževiću kaznu, sa sedam

na četiri mjeseca zatvora i ta

odluka je pravosnažna. Kne-

žević je u subotu dobio poziv

da se 23. februara javi na od-

služenje kazne.

On to, međutim, kako je poru-

čio sa jučerašnje konferencije

za medije neće uraditi, ali je

dodao i da neće „bježati u Sr-

biju i Rusiju“.

- Ja se dobrovoljno neću pre-

dati u Spuž, pa oni to neka tu-

mače kakomisle da treba. Ne-

ću da bježim ni u Rusiju ni u

Srbiju, svi će znati gdje se na-

lazim, a sa timomsvojihadvo-

kata ću razmotriti sve meha-

nizme koji se odnose na ovaj

poziv – rekao jeKnežević.

Ocijenio je i kako jeodlukasu-

daubrzananakonboravkapo-

slanika Fronta u parlamentu

tokomprotekle nedjelje.

- Poslanici DF-a izvršili su

„politički genocid“ nad DPS-

om, sudstvom i tužilaštvom, i

neko jeodlučiodanamuzvra-

ti udarac – tvrdi Knežević.

Andrija Mandić je kazao da

odluka o ignorisanju poziva

suda nije samo Kneževićeva,

već i kompletnog Predsjed-

ništvaFronta.

- Predsjedništvo stoji iza ove

odluke i za nju snosimo odgo-

vornost ne samo mi, nego svi

ljudi iz DF-a koji će učestvo-

vati u ovoj velikoj operaciji -

poručio jeMandić.

Ura o izboru predsjedničkog kandidata

Rudović: Nije vrijeme za

isključivosti u opoziciji

DF ne priznaje odluku Višeg suda o određivanju zatvorske kazne članu njihovog predsjedništva

Knežević: Neću dobrovoljno u zatvor,

ali neću ni da bježimu Srbiju i Rusiju

Vladačekaministra

Vlada Crne Gore saopštila je da će premijer

Duško Marković reagovati na odluku Agen-

cije za sprečavanje korupcije nakon što to

učini Pejović lično, kao i po upoznavanju o

odluci ASK.

- U vezi sa OdlukomAgencije za

sprečavanje korupcije br. UPI-

02 01 10/17 od 16. februara

2018. godine, koja je objavlje-

na danas, a kojom je utvrđe-

no da je ministar evropskih

poslova Aleksandar Andrija

Pejović prekršio Zakon o

sprečavanju korupcije,

obavještavamo javnost

da ta odluka podrazu-

mijeva najprije reak-

cijuministra Pejovića,

a nakon upoznavanja

sa odlukom – i reakciju

Vlade i predsjednika

Vlade, saopštili su iz Vlade.

Neđeljko

Rudović

Rekao je i kako nije slučajno

to što je poziv Kneževiću

uručen pred predsjedničke

izbore, ali i poručio kako se

režimu može suprotstaviti

jedino hrabrošću i odlučno-

šću.

- Čitava Crna Gora zna da je

Milan Knežević imao tešku

povreduramena.Onsedanas

nalazi na rehabilitaciji i neko

tako povrijeđenog čovjeka

pokušava da pošalje u zatvor

– istakao jeMandić.

PredragBulatović jeobjasnio

daFront ne priznaje presudu

protiv Kneževića i da je sma-

tra političkom jer je, kako je

naveo, donijeta protivno za-

konu i Ustavu.

Đ. Ć.

Jedan odmogućih nezavisnih predsjedničkih

kandidata pozvao građane da ga podrže

Hajduković skupio skoro

dvije hiljade potpisa

Milan

Knežević

AleksandarAndrijaPejović