Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 20. februar 2018.

Politika

PODGORICA

-Zajedničkom

deklaracijomkojusuuPodgo-

ricipotpisalipredsjedniciCr-

neGore iKosovaFilipVujano-

vić iHašimTači, nije

predviđena izmjenaSporazu-

maodržavnoj granici između

dvijedržavekoji jepotpisan

25. avgusta2015. godineuBe-

ču, većsuminimalnekorekci-

jemogućeprilikomobilježa-

vanjagranične linijemoguće i

teknakonštosedokument ra-

tifikujeuparlamentuKosova.

To piše u dokumentu pod nazi-

vom „Zajednička deklaracija

predsjednikaRepublikeKosovo

Hašima Tačija i predsjednika

Crne Gore Filipa Vujanovića“

koji je potpisan u Podgorici 16.

februara, akoji jeusvojilaVlada

Kosova.

Udokumentukoji jeuoriginalu

na albanskom jeziku objavio

prištinski list „Gazeta“, a koji

prenosiPobjeda,navodisedaće

nakon štouslijedi ratifikaci-

ja, odnosno sporazumpo-

stane pravosnažan,

shodno odredbama, biti

formirano zajedničko

radno tijelo koje će

identifikovati i adresi-

rati potencijalne

nesporazume to-

kom obilježavanja

granice. Time su

demantovane me-

dijske spekulacije

da jeCrnaGorado-

govoromsaPrištinompoklonila

Kosovu 8.000 hektara svoje te-

ritorije.

-RepublikaKosovoprocesuira-

će u Skupštinu Kosova Spora-

zumodržavnojgraniciKosovai

Crne Gore potpisan 2015. godi-

neuBečuiučiniti svenaporeda

se ratifikuje prema članu 12

Sporazuma, da bi onda poslije

ratifikacije, diplomatskim ka-

nalima dvije države obavijestile

jednadruguda su ispunileunu-

trašnje zakonske procedure,

konstatujući time da je spora-

zum pravosnažan, te formirati

zajedničko radno tijelo za obi-

lježavanjegranične linije, navo-

di seudokumentu.

POTENCIJALNI

NESPORAZUMI

U dokumentu se ističe da su

dvije strane saglasneda će, to-

kom ovog procesa, „zajednič-

ko radno tijelo identifikovati i

adresiratipotencijalnenespo-

razume tokom obilježavanja

granice...“

- Zajedničko radno tijelo će

posebno obaviti reviziju i ko-

rekcijesektoraupravcuČako-

ra i Žljepske Kule, piše u pot-

pisanomdokumentu.

U zajedničkoj deklaraciji dva

predsjednikapiše i da seučla-

nu 12Sporazuma izričitokaže

da će seSporazumpodvrći ra-

tifikacijiipostatipunovažan

dana kada se diplo-

matskim kanalima

dostavi posljednje

saopštenje kojim

se strane uzaja-

mno obavješta-

vaju da su ispu-

n i l e s v o j e

unu t r a š n j e

z a k o n s k e

procedure,

neophodne

da bi on bio

osnažen.

U deklaraciji se

navodi i da je spo-

razumsačinjennaalbanskom,

crnogorskom i engleskom je-

ziku i u slučaju nesaglasnosti

oko interpretacijeda jemjero-

davan onaj na engleskom jezi-

ku.

Komentarišući odluke iz de-

klaracije, kosovski analitičar

ŠkeljzenMaljićikažedajesvr-

ha ovog dokumenta da se ko-

sovskom premijeru Ramušu

Haradinaju, ali i drugim pro-

tivnicima sporazuma da prili-

ka i otvori mogućnost preispi-

tivanja granice, da ne ispadne

da nisubili apsolutnoupravu.

- Suština jeste prihvatanje

fleksibilnosti za eventualne

korekcijegraniceodstraneza-

jedničke komisije koja će, na-

kon ratifikacije, raditi na obi-

lježavanju granice, kazao je

Maljići zaPobjedu.

Objašnjava i da su prethodne

komisije konstatovale gdje je

bilagranica31.decembra1989.

godine uglavnom na osnovu

katastarskih podataka pogra-

ničnihopština.

MEĐAŠI

-Novakomisijatrebadaposta-

vi nove, tačne međaše koji će

obilježitimeđunarodnugrani-

cu dvije države. Prilikom po-

stavljanja tih međa, ako bude

primjedbi i prigovora, provje-

riće se još jednom faktografija

i to je sada važan izričiti doda-

tak, konstatujesedasegranica

može korigovati, naveo jeMa-

ljići, dodajući da je torelativna

novinauodnosunaraniji tvrdi

stavPodgoriceda je sporazum

ratifikovala i da ne može biti

izmjene granice.

Pobjedin sagovornik kaže da

postoji mišljenje da se i u spo-

razumu iz 2015. nalazi član

kojiomogućavarevizijugrani-

ce, akoza topostojeopravdani

zahtjevi, odnosnodokazi.

Maljići smatradadokorekcije

granica može doći i u zoni

Hajle, gdje su sa crnogorske

strane 2015. godine postojale

primjedbe da je cijela ova pla-

nina ostala na kosovskoj stra-

ni,iakojezapadnapadinaHaj-

le od vitalnog interesa za

opštinuPlav.

J. ĐURIŠIĆ N. ZEČEVIĆ

Što piše u zajedničkoj deklaraciji koju su potpisali crnogorski

i kosovski predsjednik, a usvojila Vlada u Prištini

Prvo ratifikacija, tek

ondaeventualne

korekcijeokomeđa

Suština jeste prihvatanje eksibilnosti za eventualne

korekcije granice od strane zajedničke komisije koja će,

nakon rati kacije, raditi na obilježavanju granice, kazao

je kosovski analitičar ŠkeljzenMaljići za Pobjedu

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj

saopštio je da je prije glasanja za Spora-

zumo demarkaciji u Skupštini Kosova

potrebno da se izvrše konsultacije sa

svimparlamentarnimgrupama, kako

bi sjednica o tompitanju bila dobro pri-

premljena.

Kazao je da je za to pitanje važna podrš-

ka Srpske liste i pokreta Samoopredje-

ljenje.

- Postoji promjena u faktičkom stanju.

Postoji sporazum između predsjednika,

koji govori o opciji ponovnog razmatra-

nja i korekcije stanja u pravcu Čakora

i Kule, kazao je Haradinaj u izjavi o

pitanju demarkacije, dodajući da je on

kao premijer sve vrijeme radio na tom

novom sporazumu, prenosi Radio Slo-

bodna Evropa.

Dodao je da za taj sporazum i za Zakon

o rati ikaciji treba glasati kao za jedan

dokument u Skupštini Kosova.

- Izgubili smo tri godine i možda prođe

još nedjelju dana. Moramo da budemo

spremni i oprezni u pripremi sjednice,

ali nema povratka nazad. U procesu

smo rješavanja pitanja demarkacije,

dodao je Haradinaj.

Iz Srpske liste, koja u Skupštini Kosova

ima devet poslanika, za RTS su izjavili

da je Zajednica opština sa srpskom veći-

nomprioritet, a ne demarkacija.

Predsjedništvo Skupštine Kosova je

u petak, nakon postizanja dogovora

predsjednika Kosova i Crne Gore o

demarkaciji i mogućim korekcijama,

zakazalo vanrednu sjednicu parlamen-

ta za nedjelju, 18. februara, ali ona je

odložena za naredne dane. Haradinaj

je u subotu rekao da je potrebno da se

obezbijedi dovoljan broj glasova, odno-

sno 80 koliko je potrebno za rati ikaciju

međunarodnog sporazuma. Vladajuća

koalicija broji 61 glas, uključujući 20 gla-

sova manjinskih zajednica. Sporazum

podržava opozicioni Demokratski savez

Kosova sa 27 poslanika, ali ne i pokret

Samoopredjeljenje sa 32 poslanika.

Haradinaj tvrdidasepodrazumijevapromjenafaktičkogstanja

PODGORICA

- Samozdru-

žena akcijadržava članica

NATO-amože značajnodo-

prinijeti pružanjunajboljih,

zajedničkihrezultataAli-

janseubudućnosti, ocijenio

je član stalneDelegacijeu

Parlamentarnoj skupštini

NATO, ObradStanišić.

On je, kako je saopšteno iz

Odjeljenja zaodnose sa javno-

šćuSkupštine,podržaostavda

samit u Briselu u julu pred-

stavlja priliku za jačanje i pro-

dubljivanje saradnje među

državama članicamaNATO.

Stanišić je učestvovao u radu

Zajedničkog sastanka Odbora

za odbranu i bezbjednost, Od-

bora za ekonomiju i bezbjed-

nost, Političkog odbora i funk-

cionera Odbora za civilnu

dimenziju bezbjednosti i Od-

bora za nauku i tehnologiju

Parlamentarne skupštineNA-

TO-a, koji traje do srijede.

Prvog dana susreta predstav-

nikDelegacijeSkupštineCrne

GoreuPSNATO, Stanišić je sa

ambasadorkom Draganom

Radulović, stalnom predstav-

nicom u Stalnoj misiji Crne

Gore u NATO, učestvovao u

radusastankasastalnimpred-

stavnicima u Sjevernoatlant-

skomsavjetu.

Usvomobraćanjuučesnicima

sastanka kojim je predsjeda-

vao generalni seketar NATO,

Jans Stoltenberg, Stanišić je

kazao da je posebno zadovo-

ljan zbog prisustva skupu u

svojstvu predstavnika države

koja u cjelini podržava ciljeve

NATO-a, i prvi put punoprav-

no učestvuje u radu ovog sa-

stanka.

Stanišić je rekao daCrnaGora

u potpunosti podržava viziju i

prioritete koje je u svom izla-

ganju iznio Stoltenberg i iska-

zao punu spremnost i preda-

n o s t z a n a s t a v k o m

preduzimanja aktivnosti u

tom pravcu, a sve s ciljem po-

dizanja kapaciteta NATO-a,

pružanja odgovora na be-

zbjednosne izazove i osigura-

nja bezbjednog ambijenta za

građane.

R.P.

Zasijedala parlamentarna Skupština NATO

Združenaakcijadržavačlanicadoboljih rezultataAlijanse

ŠkeljzenMaljići

HašimTači i FilipVujanovićprilikompotpisivanjaSporazuma