Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 20. februar 2018.

CrnomGorom

KOTOR

- Redovna 15. sjednica

Skupštine opštine nije održana

jer odbornici Nove srpske de-

mokratije, kako je saopšteno, iz

porodičnih razloga nijesu bili u

mogućnosti da prisustvuju. Oni

su Skupštini uputili pismeni za-

htjev za odgađanje. Poštujući

raniju praksu, odbornici svih

odborničkih klubova bili su sa-

glasni da im se izađe u susret.

Međutim, u opoziciji trvrde da

surazlozizaodgađanjedrugači-

jeprirode.

ŽeljkoAvramović(DPS)kažeda

ima mnogo neslaganja unutar

koalicije na vlasti zbog čega se

teško dogovaraju i oko dnevnog

reda.

- Nema saglasnosti za kupovinu

nepokretnostiod,,Jugopetrola“,

kamen spoticanja je i zemljište

FK„Grbalj“,nemaizvještajakoji

jeodbornicimatrebaloda dosta-

vi predsjednik opštine Vladimir

Jokić oko urbanizacije. Puno je

otvorenih tema, pa razlog odla-

ganja može biti i nešto drugo -

objašnjava jeAvramović.

Vido Drašković (Liberalna par-

tija) saglasan je da su razlozi za

odgađanjedrugačijiodonihkoje

sunavedeni.

- Ne mogu da se dogovore oko

zemljištu FK ,,Grbalj“ i brojnih

drugih pitanja. Ta raznorodna

koalicija je došla na vlast mr-

žnjom prema DPS, a sada se

osjeća netrpeljivost, da ne ka-

žemmržnja i u okviru same vla-

dajuće koalicije - rekao je Draš-

ković.

Usvajanjemurbanističkogplana

Grblja 1 i 2, na prosturu gdje je

sada fudbalsko igralište predvi-

đenajeizgradnjasportskihtere-

na, motela i hotela. To je bio po-

vod da se aktuelizuje stara

inicijatova Grbljana da se vla-

sništvo tog zemljišta sa FK pre-

nesenaopštinu(99godina).

- Predsjednik opštine namjera-

vao je da izađe u susret Grblja-

nima, ali nije imaopodrškuvla-

sti da to uradi. A dobio je i

pravno tumačenje da to ne bi

bilopozakonu.Kadsepovukao

počeo je da puca još jedan šav u

koaliciji – tvrdePobjedini sago-

vornici.

S.M.

ROŽAJE

– Turska razvojna

agencija TIKA opremiće ove

godinenekolikokabinetauGi-

mnaziji ,,30. septembar“. Ri-

ječ je o realizaciji sporazuma

koji je Ministarstvo prosvjete

potpisalo sa tomagencijom.

Uz izražavanje zadovoljstva

što su prepoznate potrebe nji-

hove škole, Fejzo Murić, di-

rektor Gimnazije, kazao je da

je predviđeno opremanje se-

dam kabineta računarskom

opremom i pametnim tabla-

ma.

- U više navrata sam posjeći-

vao agenciju TIKA i razgova-

rao sa koordinatorom Ahme-

tom Altunom, kojeg sam

upoznao o razvojnimplanovi-

ma naše škole i onim šta nam

nedostaje. Altun je pokazao

želju i razumijevanje da nam

pomogne u opremanju kabi-

neta novim nastavnim sred-

stvima. Naša škola raspolaže

sa 17 kabineta od kojih je 10

prilično dobro opremljeno.

Opremanje dodatnih sedam

umnogome će se poboljšati

ukupan vaspitno-obrazovni

proces, jer će učenici dobijati

kvalitetnijaznanjanavrlo jed-

nostavan i upečatljiv način –

kazao jeMurić.

Gimnazija je ove godine upi-

sala470učenika, sakojima ra-

di 38profesora.

Murić je podsjetio da se u Gi-

mnaziji više od deceniju izu-

čava turski jezik, što, kako

smatra, podstiče tursku ra-

zvojnuorganizacijudaulažeu

tuustanovu.

- Prilikom nedavne posjete

turskoj ambasadi u Crnoj Go-

ri, naišao sam na uvjeravanja

da će TIKA finansirati još ne-

koliko projekata u našoj školi

iz koje svake godine izlazi iz-

među 100 i 120 maturanata –

rekao jeMurić.

F.K.

ROŽAJE

–OdborniciDe-

mokratskepartije socijalista

saopštili sudanećedoći na

današnju24. sjednicu lokal-

nogparlamenta.

–Ne želimo da učestvujemo u

donošenju odluka koje se tiču

interesa pojedinaca iz Boš-

njačke stranke. Ukoliko se na

dnevnomredunađuodlukeod

interesa građana ove opštine,

mi ćemo istog momenta ući u

Skupštinu i podržati sve što je

usmjereno ka boljem životu i

dobrobiti stanovništva–saop-

štili su iz Opštinskog odbora

najjače opozicione partije.

Bojkot su najavili odbornici

Socijaldemokratske partije i

Stranke pravde i pomirenja,

koji su se u januaru nakon po-

lugodišnjeg odsustvovanja

vratili u skupštinske klupe. Iz

tih partija najavili su da njiho-

vi odbornici najvjerovatnije

neće prisustvovati sjednici,

poštujući na taj način načelni

dogovor sa ostalim opozicio-

nimpartijamapremakojemće

uslov za povratak u skupštin-

ske klupe biti da to urade svi

odborničkiklubovi.Ipak,kako

su kazali, konačnu odluku do-

nijeće uponedjeljak veče.

U OO SD su izričiti da neće

prisustvovati današnjoj sjed-

nici.

Odbornicima je na razmatra-

nje ponuđeno 16 tačaka dnev-

nog reda. Predviđeno je raz-

matranje odluke o završnom

budžetuopštineza2016. godi-

nu, te rebalans budžeta za

prošlu godinu, kao i odluka o

opštinskojkasizatekućugodi-

nu.

Između ostalog, odbornici bi

trebalodaraspravljajuoneko-

liko odluka koje se odnose na

prodaju zemljišta, prenosu

prava na zemljište i nepokret-

nosti bez naknade, davanja u

zakup nepokretnosti, zamjeni

zemljišta, te jošnekolikoodlu-

ka koje se tiču rada lokalne

uprave.

F.KALIĆ

KOLAŠIN

-Predsjednicaop-

štineŽeljkaVuksanović, pola-

koali sigurnopreuzimanad-

ležnosti lokalnogparlamenta.

Nakonšto jesamadonijelaod-

lukuozaradamazaposlenihu

javnomsektoru, sadadonosi

izmjene idopune isteodluke.

Saodlukama i koeficijentima

napravinačinneupoznaje

javnost, već ihsamonekoliko

danaobjavinasajtuopštine–

upozorili suuzajedničkomsa-

opštenjupredstavnici kolašin-

skeDPS iGrupebirača.

Iz tih opozicionih partija pod-

sjećajuda jeu juluprošlegodine

pokrenut postupak za ocjenu

ustavnosti i zakonitosti odluke

koju je Vuksanović donijela ali

da seUstavni sudnijeoglasio.

-Dajenekoodkolašinskihparti-

ja na vlasti započeo proceduru

preispitivanja odluke, odluke bi

sedonosilepohitnompostupku

- tvrde seusaopštenju.

IzDPS i Grupe birača podsjeća-

ju da je za tri i po godine lokalna

vlast ,,više puta izigrala zakon i

da nije bilo adekvatne reakcije

državnihorgana“.

- Lokalna uprava funkcioniše

kao da je vanredno stanje, pa

predsjednik opštine preuzima

ovlašćenja Skupštine! Samovla-

šćeianarhijakojusprovodivlast

u kolašinu prolaze nekažnjeno -

ističe seusaopštenju.

Dr.D.

ŽABLJAK

– Selo Virak, kraj Žabljaka, dobilo je ime prije nego

su i postojali saobraćajni znakovi.

Međutim, namjerniku i prolazniku, koji se ovih dana uputi ka

skijalištu Savin kuk, slika zabilježena i okomnašeg objektiva,

potvrđuje da taj toponimnije slučajno nastao. Znak koji oba-

vještava da ulazite u Virak, viri tek toliko da znate gdje ste i da

ove zime na Durmitoru ima snijega taman koliko treba.

Ra.P.

TIVAT

–Gvozdenaograda

oko lučiceKalimanj nijepri-

mjerenaTivtu i njenopo-

stavljanje jepotpunonera-

zumljivo - saopštili su iz

Bokeškog foruma.

Ograđivanje lučice počelo je

krajem januara. Ugovorom je

predviđeno i postavljanje vi-

deo-nadzora oko marine. Taj

posao obavljaju radnici firme

„Sekjuriti gard Montenegro“

iz Podgorice. Ukupni radovi

vrijedni su 14.980 eura.

U Bokeškom forumu tvrde da

jedopostavljanjaogradedošlo

,,zbog potpunog nerazumije-

vanja stvarnih potreba Tivta

ili zbog klasičnog namještanja

posla nekoj za vlast interesan-

tnoj firmi“.

- Nadzorne kamere su sasvim

dovoljne da se vlasnici barki i

brodova u lučici zaštite od

eventualnepljačke.Akosuveć

fizički željeli da odvoje tu cje-

linu,ondasunašembokeškom

ambijentumnogo primjereni-

je žardinjere i sadnice, recimo

ruzmarina. Ovako Tivat po-

staje prepoznatljiv i po tome

što iz dana u dan poneki nje-

govdiopostajegetoukojemse

zabranjuje pristup. Ako je i od

ovakve zle vlasti, zaista je pre-

više - poručili su iz Bokeškog

foruma.

S.K.

Sjednica SOKotor

odgođena na zahtjev NSD

DPS: Vlast

drmaju ,,Grbalj“

i ,,Jugopetrol“

Altun iMurić

TIKA donira rožajsku

Gimnaziju

Pametne table

za sedam

kabineta

NADNEVNOMREDUVAŽNAPITANJA:

Zgradaopštine

ROŽAJE:

Neizvjesno održavanje današnje sjednice Skupštine

Opozicijanajavila

bojkotparlamenta

IzDPS su saopštili da ne žele da učestvujuudonošenjuodluka koje se tiču

interesa pojedinaca iz Bošnjačke stranke. SDP i SPPvratiće se uparlament

ako tourade sve partije, a iz SDkategorično sunajavili odsustvo sa sjednice

KOLAŠIN:

Opozicija traži reakciju države

Tvrdeda jeVuksanović

preuzelaovlašćenjaSO

NEDOPADASESVIMA:

Ogradana lučici

TIVAT:

BF o ograđivanju lučice Kalimanj

Dovoljan jevideo-nadzor

KadVirakviri

Foto-bilješka sa Žabljaka