Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 20. februar 2018.

CrnomGorom

GUSINJE

–Centralnapro-

slavaDanadijaspore za sve

Gusinjane širomsvijetabiće

održana 30. jula - dogovorili

su jučedirektorUprave za

dijasporukoja senalazi u

sklopuMinistarstvavanj-

skihposlovaPredragMitro-

vić i predsjednice teopštine

AnelaČekić.

Kako je navedeno u saopšte-

nju objavljenom na sajtu op-

štine, odlučili su se za taj da-

tum da se ne bi poklopio sa

tradicionalnimDanom dijas-

pore koji se svake godine odr-

žavanaGrebajama,aovegodi-

ne je zakazan za 31. jul.

- Jedna od tema razgovora bi-

će interesovanje i mogućnosti

Gusinjanakoji živevandržave

da ulažu u zavičaj – navedeno

je u saopštenju.

Sagovornici su najavili još ne-

koliko događaja koji će biti or-

ganizovani u špicu ljetnje se-

zone. U pitanju su između

ostalog ,,Gusinje Etno fest“

koji će trajati tri dana i Regio-

nalni evroatlantski kamp ,,Re-

act 2018“ u trajanju od pet da-

na.

- Tokom sastanka otvorena je

tema - organizovanje ljetnje

škole jezika, kulture i tradicije

za djecu Gusinjane koji žive u

dijaspori, a koja tokom ljeta

borave u zavičaju. Nastava bi

se održavala u Osnovnoj školi

,,Džafer Nikočević“ – navede-

no je u saopštenju.

I.T.

GUSINJE

Gusinje

Dan

dijaspore

30. jula

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijom u više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po neko-

liko sati neće imati struju.

Bar:

od11:30do15sati–isklju-

čenja u trajanju od 30 do 45

minuta Ostros-grad,Veliki

Ostros, Arbneš, Kovaćevići i

Ckla.

Berane:

od12do13:30sati cje-

lokupno gradsko i prigradsko

područje Berana (prigradsko

područjePešca i dioBuča).

BijeloPolje:

od9do15satiZa-

ton i Gimnazija.

Kolašin:

od9do 14:30 satiĐu-

đevina,Bare,Raičevine,Petro-

va Ravan, Podi, Drijen, Srete-

skaGora, Uljari, Sela.

Kotor:

od 10 do 12 sati: Škalja-

ri,diokorisnikaNovognaselja.

Nikšić:

od 9 do 10 sati Studen-

ca; 11 do 12 sati Oštrovac.

Plav:

od 8 do 14:30 sati Brezo-

jevice.

Rožaje:

od 9:30 do 14:30 sati

Besnik i Gornji Besnik.

Tivat:

od9do 11 sati: Opatovo,

Cacovoipotrošačiiznadcrkve

uLastvi.

I.T.

CEDIS

DioKolašina

bez strujeod

9do 14:30

HERCEGNOVI:

Opština formirala radnu grupu za obnovu fondamimoze

Za tri decenije ,,nestalo“

skoro27.000stabala

ZASADAŽUTOGCVIJETA

SVEJEMANJE:

Mimoza

Sada na rivijeri ima jedva deset odsto stabala u odnosu na period od prije 20 30 godina. Želimo da

pokažemo kako znamo da čuvamo tradiciju i dobro imemimoze, kao što je neko prije 49 godina

znao da prepozna koju će vrijednost festival donijeti u naš grad – kazala je Tamara Vujović

MOJKOVAC

–Juče, odšest satiujutro, padodeset, saobraćaj

namagistrali odMojkovcadoKolašinabio jeupotpunompre-

kidu, zbogodronaoko100kubikazemlje i kamena, praktično

manjegbrda, umjestuŠtitaričkaRijeka, rekli sunamumojko-

vačkojpoliciji.

Odronjeni materijal je gotovo potpuno zatvorio tunel u Štitaričkoj

Rijeci. Mehanizacija firme Crnagoraput, koja brine o održavanju

magistralnih puteva, brzo je izašla na teren i uklonila odronjeni

materijal okoosamsati, ali saobraćaj odmahnijeuspostavljenzbog

opasnosti oddodatnihodrona.Tekoko10sati stručnjaciCrnagora-

puta procijenili su da se jedna trakamože pustiti za naizmjenični

prolazvozila, uznjihovopažljivopraćenje terena iznadmagistrale.

Saobraćaj jenormalizovanu14:30sati.Umeđuvremenu, postavlje-

ne suzaštitnemreženadijelu terenanakojemjeproradioodron.

-Sobziromnatodajeupitanjunestabilanmaterijal,amoždaseradi

ionovomklizištu,vjerovatnoćeuslijeditisanacijateproblematične

kosine iznadmagistrale - kazali suupoliciji.

R.Ć.

ZEMLJABRZOUKLONJENA:

Jučeujutro ispred tunela

,,Brdo“ zatvorilo

tunel četiri sata

- Jedna od prvih zamisli, nastala u julu prošle godine a koja

će biti sprovedena u praksi, jeste da ponudimomladim

bračnimparovima mogućnost da zasade stablomimoze

uz spomen na dan kada su zasnovali bračni odnos u herce-

gnovskoj opštini - kazala je Tamara Vujović.

Mladibračniparovi

dazasademimozu

HERCEGNOVI

-Napodruč-

juhercegnovskeopštine

1987. godinebilo je čak

30.000 stabalamimoze. Rod

je te godine iznosio60 tona.

Ostalo je zabilježenoda je

1989. godine, uakciji ozele-

njavanjapojasauzJadran-

skumagistraluzasađenooko

1.400 sadnica.Hiljadu sadni-

ca je tadapoklonioPKB.

Zbognebrige, lošegvreme-

na, neobnavljanjaplantaža i

ubrzane gradnje -mimoza

nestaje. Sadana rivijeri ima

jedvadeset odsto stabalau

odnosunaperiododprije

20-30godina.

Tastatistikapodstaklajenaak-

ciju lokalnu upravu, pa je na

prijedlogpredsjednikaopštine

Stevana Katića formirana rad-

na grupa. Koordinatorka rad-

ne grupe iz kabineta predsjed-

nika Tamara Vujović kaže da

su u njoj predstavnici struke,

nadležnih opštinskih sekreta-

rijata i preduzeća i nevladinih

organizacija.

AKCIJA

Posao će imbiti stručna razra-

da i artikulisanje prijedloga za

realizaciju idejeda se štoviše

mimoza zasadi u Herceg

Novom i da se zasa-

di očuvaju.

- Ovo je dobar

primjer

saradnje opštinskih resora ali i

izvršne vlasti i građanskih ini-

cijativa,jerćemotakopodstaći

jedni druge na efikasniji rad –

kazala jeVujović.

Na prvomsastanku radne gru-

pe definisane su aktiv-

nosti.Prvajeodređivanjeloka-

cije gdje će se saditi mimoza,

kao i obezbijediti sadnice

određene vrste i veličine, koje

mogu da se sade tokom cijele

godine.

Nažalost, sve jemanje i uzgaji-

vača mimoza, pa ih je sada u

Herceg Novom svega desetak.

Onih koji su uz kuću posadili

dva, tri stabla mimoze je mož-

da 40, najviše na području Ze-

lenike, Kumbora, Đenovića,

Baošića i Bijele. Prema riječi-

ma mještanina Dada Vujnovi-

ćaprodajomi rascvjetavanjem

mimoze na veliko bavi se još

samo petnestak ljudi, ranije ih

je bilo i više od trideset. Potra-

žnja za atraktivnim cvijetom

je najveća u Sarajevu,

Banjaluci, Beogradu i Novom

Sadu.

JAVNOST

Sljedeći korak bi bio, objašnja-

va koordinatorka radne grupe,

animiranje javnosti.

-Uputićemojavnipozivgrađa-

nima koji bi željeli da u svom

dvorištu zasade stablo mimo-

ze, pa ćemo u zavisnosti od od-

zivavidjeti štamožemodaura-

dimo. Željeli bismo ovom

akcijom da pokažemo da zna-

modačuvamotradicijuidobro

ime mimoze, kao što je neko

prije 49 godina znao da prepo-

zna koju će vrijednost festival

donijeti u naš grad – zaključila

jeVujović.

Ž.KONTIĆ

Saobraćaj između Kolašina

i Mojkovca bio u prekidu

NIKŠIĆ

-Odbornici ćedanas

razmatratiprijedlogdanaTr-

guslobodebudepodignut

spomeniknarodnomheroju

ČedomiruLjubuČupiću.Ri-

ječ jeozahtjevukoji jepodni-

jeloakcionarskodruštvoMe-

hanizacija iprogramatkoje je

angažovanonapopločavanju

centralnoggradskogtrga.

Kako je navedeno u skupštin-

skommaterijalu, to preduzeće

će o svomtrošku održavati spo-

menik, a novac za izradu je

obezbijedioprivatnimecena.

Izrada spomenika povjerena je

poznatom vajaru Zlatku Gla-

močaku, a njegovo rješenje oci-

jeniće stručna komisija koju će

formirati predsjednik opštine

NikšićVeselinGrbović.

Na bronzanoj ploči koja će biti

postavljena ispred spomenika

bićeucrtanapetokrakaiimena-

rodnog heroja strijeljanog 9.

maja 1942. godineuNikšiću, čiji

je osmijeh nakon presude na

smrtpostaosimbolantifašizma.

Planirano je da spomenik bude

otkriven do kraja godine. Po

proceduri, opština bi trebalo da

pošalje prijedlog Ministarstvu

kulture čijuodlukumora verifi-

kovati lokalna skupština.

LjuboČupićzanarodnogheroja

je proglašen 10. jula 1953. godi-

ne, a ispod Trebjese nalazi se

Spomenikpalimborcimagdjeje

uklesanonjegovo ime.

Očekuje se da na tom zasijeda-

nju ulice u Nikšiću i zvanično

dobijunazivedinastijaVojislav-

ljević, Balšić i Crnojević, kao i

JosipaBrozaTita.

Odbornici će raspravljati i opri-

jedlogu odluke o utvrđivanju

dodatkanaosnovuzaradazapo-

slenih u JU Dnevni centar za

djecu sa smetnjama u razvoju i

osobe sa invaliditetom. Timdo-

kumentomutvrđuje se dodatak

na osnovnu zaradu zaposlenih,

a predviđeno je da povišicu u

iznosuodpodesetodstodobiju:

defektolog, radni terapeut, vas-

pitač, pedagog, psiholog, soci-

jalni radnik, fizioterapeut, me-

dicinski tehničar, njegovatelj i

vozač asistent, dok će od 20 od-

stodobiti higijeničar.

Pozitivnomišljenje na tu odlu-

ku dalo jeMinistarstvo finansi-

ja.

Ra.P.

Čedomir LjuboČupić

NIKŠIĆ:

Danas sjednica Skupštine opštine

Odbornici opodizanju

spomenikaLjubuČupiću