Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Aktuelno

Ponedjeljak, 19. februar 2018.

Odluku o naknadama za opremanje građevinskog zemljišta

pripremilo 11 opština, Ministarstvo nije odobrilo ni jednu

NaPrimorjunajskuplje

komunalijeuBudvi,

na sjeveruuGusinju

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta za

bespravno izgrađene objekte u Budvi košta od 90

do 290 eura po kvadratu, dok je u centralnomdijelu

najviši iznos naknade predložio Nikšić od 13,5 do 144

eura, a na sjeveru Gusinje od 20 do 80 eura

PODGORICA

Šest od23

opštine još nijeutvrdilo

iznos naknada zakomunali-

je zabespravneobjekte, što

jepremaZakonuoplanira-

njuprostora i izgradnji

objekata jednaodprvihoba-

vezakoju lokalneuprave

morajuda ispune. Riječ jeo

Ulcinju, Kolašinu, Plavu,

Plužinama, Pljevljima i Be-

ranama.

GeneralnidirektorDirektora-

tazarazvojstanovanja,usklo-

pu Ministarstva održivog ra-

zvoja i turizma, Marko

Čanovićnapominjeda jekraj-

nji rok za tu obavezu bio kraj

decembra, odnosno dva mje-

seca od 14. oktobra kada je za-

kon stupiona snagu.

Prema podacima koje je naš

list dobio od lokalnih uprava,

16 opština pripremilo je pri-

jedloge odluka o naknadama

zakomunalnoopremanjegra-

đevinskog zemljišta za be-

spravneobjekte. Prema riječi-

m a Č a n o v i ć a , 1 1 j e

proslijeđenoMinistarstvu na

saglasnost.Poproceduri,kada

dobiju saglasnost o timdoku-

mentima izjasniće se lokalni

parlamenti.

- Opštine koje su do sada pre-

daleprijedlogeodlukasuPod-

gorica, Danilovgrad, Nikšić,

Tivat, HercegNovi, BijeloPo-

lje, Mojkovac, Petnjica, Šav-

nik, Gusinje i Rožaje. Mini-

starstvonijedalosaglasnostni

za jedan predloženi akt, ali

saradnja sa lokalnim uprava-

ma jeu toku–preciziraČano-

vić.

Predstavnici lokalnih uprava

Cetinja, Budve, Bara, Kotora,

ŽabljakaiAndrijevicesunaja-

vilidaćeveomabrzoprijedlo-

geodlukaproslijedititomVla-

dinomresoru.

CIJENEKOMUNALIJA

Prema nacrtima odluka o na-

knadamazakomunalnoopre-

manjegrađevinskogzemljišta

zabespravneobjekte, ukoje je

Pobjeda imala uvid, najsku-

plje komunalije po kvadratu

plaćaće vlasnici bespravnih

objekata u primorskim opšti-

nama. Predlagači su najniže

osnovne cijene odredili za

objekte čijom izgradnjom je

riješeno stambenopitanje.

Najskuplje komunalije pred-

ložila je Budva, kreće se od 90

do 290 eura po kvadratu u za-

visnosti od zone i površine

objekta. U opštini Tivat utvr-

đena jecijenaod60do210eu-

ra, u Kotoru od 60 do 200 eu-

ra, au Baru

jeod42do126.Od

svih primorskih gradova, naj-

niža cijena komunalija je u

HercegNovom– od 30do 120

eura.

Kada je riječ o opštinama na

sjeveru države, najpovoljnije

cijene komunalija je odredila

opština Šavnik – od dva do tri

eura po kvadratu. Kako su

nam ranije saopštili iz te op-

štine, niskom cijenomnakna-

de za komunalno opremanje

žele da podstaknu građane

da što lakše odluče da lega-

lizujusvojeobjekte,aliidabu-

du primamljivo područje za

investitore. Opština Andrije-

vica je predvidjela da raspon

cijena komunalija po kvadra-

tu bude od šest do 14 eura, u

Rožajama je od pet do 30, a na

Žabljaku od dva do 48 eura. U

BijelomPolju naknada iznosi

od 13 do 44 eura, a uMojkov-

cu od 45 do 60 eura. Najsku-

plje komunalije na sjeveru, u

odnosu na opštine koje

su odredile cijenu, plaćaće

građani koji subespravnogra-

dili u Gusinju - od 20 do 80

eura.

Kada jeupitanjucentralni dio

Crne Gore, iz lokalne uprave

Cetinja su se odlučili na iznos

naknade od 20 do 40 eura, u

Danilovgradu od deset do 50,

te uNikšiću od 13,5 do 144 eu-

ra. U glavnom gradu predlo-

žene su naknade u iznosu od

skoro 49 eura do 141. Opštine

su odredile i zone u kojima se

komunalije ne plaćaju – to su

seoska područja ili ona koja

Nadležnomsekretarijatuutoj

opštinipodnijeto je140zahje-

va.ZatimuBarugdje ihjepre-

dato 96. Iako u Službi za na-

platu naknada za komunalije

u Budvi kažu da u toj opštini

ima ,,najviše ,,divljih“ objeka-

ta po glavi stanovnika“, samo

60 vlasnika je predalo zahtjev

za legalizaciju. U Tivtu je do

prošle sedmice podnijeto 28

zahtjeva.

Situacijanasjeveruje lošija, te

je na Žabljaku pristiglo samo

pet, a u Andrijevici i Šavniku

ni jedan zahtjev za legalizaci-

junije podnijet.

OBJEKTI SAVIŠE

VLASNIKA

Iz Sekretarijata za prostorno

planiranje i izgradnju u Her-

cegNovomupozoravajuda su

se u praksi susreli sa poteško-

ćama kada je u pitanju legali-

zacija bespravnih stambenih

objekata više vlasnika. U tom

slučaju,zahtjevzalegalizaciju

prema zakonu podnosi skup-

ština stanara i to za cijeli obje-

kat.

-Uzgradamaukojimpojedini

vlasnici nedolazeduži nizgo-

dina ili samopovremeno, pro-

blem je oformiti skupštinu

stanara.Zahtjevzatakavobje-

kat moraju da podnesu kao

skupština stanara, za cijeli

objekat a ne za pojedinačne

stanove. Tu dolazi do proble-

ma jer stanari ne mogu da se

okupe, pojedinih vlasnika ne-

ma, a rokovi su ograničeni –

objasnili su iz Sekretarijata.

Marko Čanović, međutim,

ističeda jeZakonoplaniranju

prostora i izgradnji objekata

precizan i u tomdijelu.

- Etažni vlasnik, odnosno

skupština etažnih vlasnika

može podnijeti zahtjev za le-

galizaciju takvog objek-

ta. Članom 162 propisano je

da se za bespravne objekte sa-

građene od više posebnihdje-

lova na kojima je ustanovlje-

no pravo svojine različitih

vlasnika, dokazi koji se tiču

tehničke dokumentacije, do-

stavljaju se za cijeli objekat, a

dokazi koji se odnose na pla-

ćanje naknade za komunalno

opremanje i naknade na inve-

sticije u skladu sa zakonom

kojim se uređuje regionalno

vodosnabdijevanje Crnogor-

skog primorja se podnose sa-

mo za posebni dio. Takođe je

propisano da se za svaki od

posebnih djelova objekta do-

nosi pojedinačno rješenje o

legalizaciji, čiji je sadržaj pre-

ciziran – objašnjava sagovor-

nikPobjede.

IvanaTERZIĆ

Zakonska procedura

nalaže da uz zahtjev za

legalizaciju, vlasnici nele-

galnih objekata moraju

da prilože elaborat pre-

mjera izvedenog stanja

koji je izradila licencirana

geodetska organizacija i

koji je ovjeren u katastru.

Osim toga, potreban je i

dokaz o zabilježbi postoja-

nja objekta u katastarskoj

evidenciji, odnosno izvod

iz katastra nepokretnosti

ili druge odgovarajuće

evidencije nepokretnosti.

Postupak

legalizacije

nijesu obuhvaćena urbani-

stičkimplanovima.

Opština Plav kasni sa utvrđi-

vanjem cijene naknade zbog,

kako su nam kazali, obaveza

koje imaju zbog zemljotresa

koji je pogodio to područje 4.

januara, a u kojem je više de-

setina objekata oštećeno. Ti-

movi koji su bili određeni da

radenapripremi odlukeoko-

munalnomopremanju nakon

zemljotresa raspoređeni su u

tri komisije za utvrđivanje

štete izazvane elementarnim

nepogodama.

Iz lokalnih uprava Ulcinja i

Berana su ranije saopštili Po-

bjedi da zbog lokalnih izbora

nijesu uspjeli da ispune tu

obavezu,alisunajavilidaćeto

uskoroučiniti.

PODNIJETI ZAHTJEVI

Prema podacima Ministar-

stva održivog razvoja i turiz-

ma,2015.godinebiloje43.872

nelegalno podignuta objekta,

odnosno objekata za koje nije

izdata građevinska dozvola,

kod kojih je izvođač prekora-

čio dozvoljene gabarite ili ne

postoji upotrebna dozvola.

Nezvanično, ima ih oko

100.000. Marko Čanović kaže

da jedo sadaukupnopodnije-

to samo 700 zahtjeva za oza-

konjenje, ali da je interesova-

nje veliko.

- Situacija je takva zbog duge

procedure koju vlasnici be-

spravnih objekata moraju da

prođu prije nego podnesu za-

htjev za legalizaciju. Unared-

nom periodu očekujemo

znatno veći broj zahtjeva. Na-

pominjemda je krajnji rok do

15. jula i neće biti produžen.

Građani koji ne podnesu za-

htjevdotada, poslijenećemo-

ći da legalizuju svoje objekte.

Dakle, vlasnici bespravno iz-

građenihobjekata imajudvije

mogućnosti - da uđu u proces

legalizacije i tako iskoriste sve

benefite predviđene zako-

nom, koji se u prvomredu od-

nose na mogućnost plaćanja

komunalnih naknada na rate,

da riješe pravni status objeka-

ta inatajnačinuvećajuvrijed-

nost svoje imovine. Druga op-

cija je da ne podnesu zahtjev i

dugoročno snose posljedice

predviđene zakonom–prekr-

šajne sankcije, plaćanje na-

knade za korišćenje prostora

jedinici lokalne samouprave,

plaćanje uvećanog poreza za

bespravni i njegovo uklanja-

nje čije troškove sami snose –

upozoravaČanović.

Najvišeinteresovanjapokaza-

li su vlasnici neformalnih

objekata u Herceg Novom.

Prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata,

lokalne uprave su obavezne da u periodu od šest mjeseci

njegovog stupanja na snagu izaberu glavnog gradskog

arhitektu. Prema informacijama iz više opština na sjeveru,

zbog nedostatka kadra koji bi mogao da ispuni uslove pred-

viđene zakonom, mnoge od njih će iskoristiti mogućnost

koju daje zakon - da jedan arhitekta bude zadužen za više

opština.

- Ta mogućnost je data radi racionalizacije i e ikasnosti

rada instituta glavnog gradskog arhitekte. Tokom rada na

zakonu dobijali smo upravo takve zahtjeve i sugestije od

manjih opština koje na godišnjemnivou nijesu imale veće

interesovanje za izdavanje građevinskih dozvola. Mi smo te

sugestije uvrstili u tekst zakona, budući da smo ih smatrali

opravdanim – kaže Marko Čanović.

Jedanarhitekta

zavišeopština

700

zahtjeva podnijeto je za

legalizacijubespravno

sagrađenihobjekata.

Ukupno ih ima više od

40hiljada

Čanović: Rok za

podnošenje zahtjeva

za legalizacijube-

spravno izgrađenih

objekata je 15. jul i

neće biti prolongiran

MarkoČanović

Naselje Zagorič