Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Targetiranje

pojedinaca, samimtimi nji-

hovihporodica, kaopristali-

canasilnihradikalnih ideja

pogrešan jeput zaodvraća-

njemladih ljudi odekstre-

mizmabilokojevrste, jerna

takavnačinoni dodatnobi-

vaju izolovani i otuđeni od

zajednice, najčešćeodbačeni

i stigmatizovani, kao i njiho-

ve familije.

Prevencija, prvenstveno kroz

edukaciju, prihvatanje i razu-

mijevanje, te podršku čitave

zajednice i institucija najpri-

hvatljiviji je načinborbe protiv

radikalizma, smatraju paneli-

sti dvodnevne regionalne kon-

ferencije „Omladinski rad u

borbi protiv nasilnog ekstre-

mizma“, održane u Podgorici,

koju je organizovala nevladina

organizacijaForumMNEu sa-

radnji sa partnerskim organi-

zacijama iz civilnog sektora iz

Srbije, Makedonije, Albanije,

Bosne iHercegovine i saKoso-

va.

Neki od njih, u razgovoru za

Pobjedu,posebnosuukazalina

važnost obrazovanja, ali i na

značaj uslova života kakomla-

dinebi„bježaliuradikalneide-

je“.

- Ljudi svuda u svijetu žele

imati pristojan život – naći do-

bar posao, zaraditi za kuću, ko-

la, biti aktivan član zajednice…

Ako država to ne omogući po-

jedincu, nekako je i očekivano

da će on potražiti alternativan

načindaispunisvojeciljeve.To

nužnone znači da će sepojedi-

nac okrenuti nasilju ili postati

dio neke kriminalne organiza-

cije, ali – uslovi u kojima ljudi

žive, posebnomladi, mogu uti-

cati na tokako će semanifesto-

vati u budućnosti - kazao je za

Pobjedu izvršni direktor ne-

vladine organizacije Balkan

forumsaKosovaAstrit Istrefi.

OBRAZOVANJE

Prema riječima Istrefija, obra-

zovni sistem je veoma važan u

prevenciji okretanja mladih

ljudi ka radikalnim i ekstre-

mnim idejama i pokretima, što

se najboljemože vidjeti na pri-

mjeruonihdržavakojenemaju

kvalitetan sistemedukacije.

- U tim zemljama stvaraju se

„šupljine“. Ako želimo isprav-

nodaradimoidobrodakoordi-

nišemo nekim pokretom, mo-

ramo raditi sa institucijama i

akademskom zajednicom, ka-

ko bismo stvorili platformu za

mladena kojoj onimoguvoditi

produktivandijalogiracionali-

zovati neki problem i više pri-

stupa za njegovo rješenje –

smatra Istrefi.

Ističe da se moraju raditi bolje

analize, koje će kvalitetnije

ukazati na ekstremne ideje i

pomoćiuprepoznavanjuuzro-

ka zbog kojih ljudi prihvataju

ekstremizam, ane fokusirati se

na simptome.

Prema njegovim riječima,

određivanje simptoma nužno

dovodidostigmatizacije,posli-

je koje slijedi izolacija i osjećaj

krivice kod osobe koja je „obi-

lježena“ u našimrelativnoma-

limsredinama.

- Primjetno je otuđenje i izola-

cija ovih članova društva, kao i

njihovihporodicazbogstigma-

tizacije.Moramo, zbog toga, da

promijenimo način razmišlja-

nja o tome kako pristupamo

problemu radikalnog ekstre-

mizma – smatra Istrefi.

Upozorava da se na Balkanu

uvijek insistira na imenima ka-

da se govori o ovomproblemu.

- Oni se obilježavaju i dobijaju

znak da se razlikuju od „do-

brih“građana–rekao je Istrefi,

što, smatra on, nije dobro.

Upozorava da je pogrešno i fo-

kusiratisenaodređenureligiju

kod nasilnog ekstremizma

zbog toga što to podstiče nove

podjele i otuđenje.

- Čak i ako govorite o radikal-

nomislamu,vipravitedistinkci-

ju od ostalog islamskog svijeta.

Zbog toga je važno posmatrati

fenomen – kako se manifestuje,

što doprinosi da se razvija, kako

da definišemo najvažnije fakto-

re –naglasio je Istrefi.

PERSPEKTIVA

Jedan od načina u borbi protiv

radikalnog i nasilnog ekstre-

mizma je, istakao je naš sago-

vornik, stvoriti mladim ljudi-

ma perspektivu – šansu da

nađu posao, prilike za razvoj

karijere, kao i kvalitetno obra-

zovanje.

Docent na Fakultetu bezbjed-

nosti Univerziteta u Beogradu

dr Svetlana Stanarević za Po-

bjedu je kazala da mladi bježe

iz naše regije.

- Oni bježe. Nema adekvatne

politike,nitiprogramadaseza-

drže i da im se pruži neka per-

spektivaiodgovarajućisadrža-

ji,kakobisvojadruštvaidržave

prepoznali kao mjesta gdje bi

se zadržali – rekla je Stanare-

vić.

Mladisu,kakojeistakla,drago-

cjen resurs, kako oni koji su

ostali, tako i oni koji bi se (ili su

se) vratili.

-Državama jeu interesudapo-

kušajudamladeuključeupoli-

tički život i svaki drugi aspekt

aktivnog društvenog života,

gdjebi oni svojimidejama, kre-

ativnošću i znanjemmogli da

doprinesu da se stvari pobolj-

šaju. Nažalost, svjedoci smo

toga da se na mnogo načina

zloupotrebljavaju ili da se nji-

mamanipuliše – istakla je ona.

S jedne strane, kako je rekla,

manipulišu se time da ulaze u

radikalizam, nasilje, odnosno

da to sve podržavaju, a, s druge

strane, se zloupotrebljavaju u

sferi politike, gdje se koriste

kao resurs za glasove i slično.

Smatra da ovdje vlada površ-

nost, da se bavimo svim i sva-

čim i pomalo i glumimo neke

eksperte i stručnjake, a nema

dovoljno kvaliteta koji bi na

pravinačinpokazaoznanjako-

jim bi mlade ljude obučili i

opremili za budućnost.

Stanarević je kategorična da je

neophodno uspostaviti pravi si-

stem vrijednosti koji bi omogu-

ćio mladim ljudima da se bore

za prosperitetno društvo u ko-

jembi oni bili uvaženi članovi.

BEZBJEDNOST

Kako je kazala, najveće savre-

mene prijetnje razlikuju se u

odnosu na to ko ih definiše –

političari, teoretičari ili aktivi-

sti koji se u praktičnom svijetu

suočavajusaproblemimaobič-

nog čovjeka.

- Najveći problemi za globalnu

zajednicu dolaze iz sfere

zdravlja, životne sredine, kli-

matske promjene i slično. Iz

ugla politike to je terorizam,

iako broj žrtava koji dolazi iz

ove sfere pokazuje drugačiju

sliku– istakla je Stanarević.

Premanjenimriječima,ključni

problemi zajednički u regionu

tiču se korupcije i organizova-

nogkriminalaurazličitimobli-

cima.

Izvršna direktorica nevladine

organizacijeForumMNEElvi-

ra Hadžibegović-Bubanja za

naš list je rekla da naša država

imanajmanjebrojkepopitanju

odlaska mladih ljudi na strana

ratišta.

- Bili bi još ponosniji da je broj-

kanula,aliradimonatome,kao

inaprevenciji, kakosepostoje-

ćabrojkanebi povećala– rekla

jeHadžibegović-Bubanja.

Premanjenimriječima,uborbi

protiv nasilnog ekstremizma

važnojeuključitisvepojedince

i strukturekoji nadnevnomni-

vou rade sa djecom.

-Moraju biti upoznati sa feno-

menomnasilnogekstremizma.

Danas su to strana ratišta, sju-

tra to može biti nešto drugo i

zbog togamoramoda sepotru-

dimo da što bolje razumijemo

mladeljudeisveštoimsedeša-

va – smatra Hadžibegović-Bu-

banja.

J. BEHAROVIĆ

U Podgorici organizovana regionalna konferencija o prevenciji nasilnog i radikalnog ekstremizma

Suština jeprepoznati uzroke,

anekako „liječiti“ posljedice

Represijanedaje rezultate

PolicajacizBrčkodistriktauBosniiHercegovini

Emir Mrkaljević na konferenciji je govorio o in-

terresornomtimu koji su formirali u ovompoli-

cijskom organu, zbog toga što su nakon više

godina suočavanja sa širenjemradikalnih i esk-

tremnihidejauovojsredinishvatilida„nemogu

sami“.

-Pokušalismodasebavimoposlomkojemnije-

smobilidorasli,posebnouoblastipsiho-socijal-

ne interakcije sa ljudima koji su bili zahvaćeni u

procesu radikalizacije i prihvatanja određenih

ekstremnih uvjerenja, kao i sa njihovimporodi-

cama–opisao jeMrkaljević.

Bez obzira što su, kako je kazao, de inisali odre-

đene faktore, rizike i uslove koji su dovodili do

ponašanja koja su išla prema ekstremnom i ra-

dikalnom, ti fenomeni, kako je naglasio, nijesu

bili blagovremenoprepoznati.

Prema njegovimriječima, uborbi protiv širenja

radikalnihiekstremnihidejameđumladimanu-

žan je bio interresorni tim, sastavljen od polica-

jaca, psihologa i sociologa, kao i nevladinih or-

ganizacija, odnosnomladih ljudi.

-Mladiimajumrežuimnogosuboljeuvezaniod

nas starijih, ali i lakše prodiru u neku sredinu.

Uvidjeli smo damoramo djelovati na prostoru

izmeđuprevencijeirepresije,odnosnodatobu-

de intervencija za one koji su zahvaćeni proce-

som prihvatanja ekstremnih radikalnih ideja.

Kaoidatrebadjelovatidruštvenimaktivizmom,

anepolicijskomprekršajnomilikrivičnomprija-

vom–opisao jeMrkaljević.

Kako je objasnio, formalno-pravni okvir za ova-

kav vid saradnje de inisan je akcionimplanom

njihove strategije za borbu protiv širenja radi-

kalnog ekstremizma, koja je prilagođena lokal-

nomnivou.

- Policajci treba da se otvaraju na povjerenje, a

nenanadležnost–poručiojeMrkaljevićidodao

daseovimnačinomrada, premanjegovommi-

šljenju, u Brčko distriktu kreću u pozitivnom

pravcu.

Uregionu

oko 1.000

„boracaza

slobodu“

Ispred Instituta za demo-

kratiju i medijaciju uAlba-

nijimrDalinaJašarinavela

je da prema rezultatima

njihovog istraživanja o

„pokretačimanasilnogek-

stremizma u rizičnim za-

jednicama“ na Balkanu

ima oko 800 „boraca za

slobodu“.

- Ta brojka prelazi 1.000,

ako se ubroje porodice. U

Albaniji ih ima oko 140 –

navela jeona.

Analiza jepokazala i dane

postoji jasan pro il tako-

zvanog borca za slobodu,

već je, kako je rekla, touvi-

jek kombinacija više razli-

čitih faktora – političkih,

socioloških, ekonomskih,

psiholoških i slično.

Fokusirati se na određenu religiju kod nasilnog ekstremizma je

pogrešno zbog toga što to jedino daje goriva za podjele i otuđenje.

Čak i ako govorite o radikalnom islamu, vi pravite distinkciju

od ostalog islamskog svijeta – kaže za Pobjedu izvršni direktor

nevladine organizacije Balkan forum sa Kosova Astrit Istre

Graditi djeci

zajedničke identitete

Psihologmr Slobodan Spasić, doktorand u Međunarodnoj

bezbjednosnoj asocijaciji u Srbiji, kazao je na konferenciji,

između ostalog, da postoji nekoliko rješenja za prevazilaže-

nje problema nasilnog i radikalnog ekstremizma, počevši

od najmlađeg uzrasta.

- Na lokalnomnivou treba praviti što više mješovitih grupa,

te na taj način graditi djeci zajedničke identitete. Neka se

upoznaju, razvijaju i rješavaju probleme zajedno – preporu-

čuje ovaj psiholog, koji smatra da je to jedan od načina da

se otuđenost međumladima, pa i izolacija, smanji ili spriječi.

DETALJ SAKONFERENCIJE:

EsadKundaković i ZibijaŠarenkapić

ElviraHadžibegović-Bubanja

Dr SvetlanaStanarević

Astrit Istre

M.BABOVIĆ