Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Izuzetnove-

liko interesovanjepoljopri-

vrednikanaprezentacijama

Agrobudžeta, koje seovih

danaodržavajuucrnogor-

skimopštinama, predstavlja

potvrdupovjerenja, partner-

stva i pozitivanodgovorna

porukukojadolazi izVlade

kroz taj usvojeni dokument,

ocijenio jepotpredsjednik

VladeMilutinSimović.

Simović, koji je i ministar po-

ljoprivrede i ruralnog razvoja,

kazao je da prepune sale na

prezentacijama Agrobudžeta,

koje su ovih dana održane u

Nikšiću, Kolašinu i Mojkovcu,

kao i na radionicama Zimske

škole za poljoprivrednike odr-

žanim na Žabljaku i u Pljevlji-

ma ohrabruju.

-Prepune salepokazujudapo-

ljoprivrednici žele čuti živu ri-

ječ stručnih službi, više nego

administrativnu komunikaci-

ju, i da su veoma zainteresova-

ni za sve mogućnosti podrške,

akojesubrojne-rekaojeSimo-

vić gostujući na Radiju Crne

Gore u emisiji ,,Nedjeljom o

selu i poljoprivredi“.

Prema njegovim riječima, ši-

roka komunikacija sa poljo-

privrednicima koja je po-

krenuta nakon usvajanja

Agrobudžeta, kako bi

se potencijalni ko-

risnici upoznali sa svim i broj-

nim mogućnostima koje su

obezbijeđene, biće nastavljena

i udrugimopštinama.

- Agrobudžet nosi poruku po-

drške domaćinima, poruku da

zajednički možemo i treba da

višeuradimo,dapovećamopo-

stojeći dohodak i da otvorimo

što više novih radnih mjesta -

kazao je Simović.

On je, kako je saopšteno izMi-

nistarstva, ocijeniodasu i stru-

ka i nauka bili aktivni u fazi di-

zajniranja Agrobudžeta i da

pokazuju puni angažman u

njegovoj implementaciji, te da

su vrlo rijetki oni koji to po-

smatraju sa umišljenih aka-

demskihvisina.

-Opozicionepartijeseneogla-

šavaju ovimpovodom, a i kada

to učine to je iz kratkoročnih

politikantskih razloga. Briga o

sektoru poljoprivrede zahtije-

vaovakaviunarednimgodina-

ma još veći budžet, podrazu-

mijeva odlazak na teren i

neprekidnu komunikaciju sa

proizvođačima i od stručnih

službi i od donosioca odluka -

kazao je Simović.

U susret objavljivanju prvog

javnog poziva za korišćenje

pretpristupnih sredstava EU,

kroz IPARDprogram, Simović

jekazaodaćetobitiistovreme-

no i velika šansa i zadatak.

- Veliki IPARD je šansa za veli-

ki iskorak u poljoprivredi i u

primarnom i u prerađivačkom

sektoru. Ovo je veliki zadatak

za korisnike, ali i za brojne in-

stitucije i na državnom i na lo-

kalnomnivou - kazao je Simo-

vić navodeći da je Vlada ovih

dana, osimMinistarstvopoljo-

privrede, zadužila i drugih pet

ministarstava da prioritet u

radu daju predmetima u vezi

sadokumentacijomnaosno-

vu koje se ostvaruje pravo

na podršku iz IPARD-a.

On je ocijenio da je po-

vezanost sektora poljo-

privrede, turizma i tr-

govine ključ napretka

za sva tri sektora, a

ujedno, to je važna

pretpostavka za otva-

ranje novih radnih

mjesta i ukupan ra-

zvoj crnogorske

ekonomije.

S. P.

Veliko interesovanje na prezentacijama Agrobudžeta

PODGORICA

- Sanacija

konstrukcija južneobale ga-

ta 1 uPort ofAdrii, čiji supri-

premni radovi počeli sredi-

nomjanuara, realizuje se

premaplanu, saopšteno je iz

kompanije.

U pitanju je, kako je saopšteno,

kompleksaniveomasloženpo-

sao koji predstavlja izazov za

investitora i izvođača. Ošteće-

nja obalnih konstrukcija u bar-

skoj luci evidentirana su 90-ih

godina prošlog vijeka i njihova

sanacija odlagana je više od

dvije decenije. Krajem prošle

godine potpisan je ugovor sa

kompanijomAkvamont servis

koja je izabrana u tenderskoj

proceduri za izvođača radova.

Ugovorom o koncesiji, Global

ports holding je preuzeo oba-

vezu da revitalizuje južnu oba-

lu gata 1. U 2016. godini detalj-

no su snimljena oštećenja.

Urađen je glavni projekat i pri-

bavljena građevinska dozvola.

Posebna pažnja posvećena je

procjeni uticaja na životnu sre-

dinu, zaštiti zdravlja zaposle-

nih i zaštiti na radu, i zaštiti od

požara.

Diplomiranainženjerkagrađe-

vinarstvakojanadzire radoveu

ime kompanije Port of Adria

Olga Luković navela je da su

zbogskučenogradnogprostora

ispod ploče gata uslovi za izvo-

đenje radova veoma otežani.

- Tokom izvođenja radova po-

sebanakcenat stavljenjenanji-

hov kvalitet, bezbjednost rad-

nika i korisnike lučkih usluga.

Radovikojesadaizvodimopro-

dužiće vijek trajanja ovom luč-

komobjektu za nemanje od 30

godina -saopštila jeLuković.

S. P.

Investicija Global ports holdinga u kompaniju Port of Adria

U toku sanacija obalnih konstrukcija

uju20, a

ne stana

Potvrđenopovjerenje

poljoprivrednika

Rješavanjestambenihpotreba

opštinskih funkcionera rješa-

va sena sličannačinkaonadr-

žavnomnivou.

SREDSTVA

Odlukom opštine Tivat o rje-

šavanju stambenih potreba li-

ca koja bira ili imenuje Skup-

ština opštine i predsjednik

opštine i drugih lica čiji je rad

odposebnog interesazaopšti-

nu, kredit se dodjeljuje za iz-

gradnju i kupovinu stana na

period do 20 godina, kao uče-

šće za dobijanje stambenog

kredita kod banke na period

do 20 godina, za pretvaranje

zajedničke svojine ili susvoji-

ne u etažnu svojinu i za nado-

gradnju etažne stambene

zgrade za perioddo 15 godina,

zapoboljšanjeuslovastanova-

nja (adaptacija) na period do

deset godina, za kupovinu od-

govarajućeg, većeg stana za

perioddodeset godina.

- Visina kamatne stope za do-

djelu kredita iznosi dva odsto

na godišnjem nivou. Kreditna

obaveza zaposlenog umanjuje

se za svaku godinu radnog sta-

ža tri odsto, odnosno za svaku

godinu za koju je zaposleni bio

obveznik plaćanja doprinosa

za stambenu izgradnju pet od-

sto,alitakodaukupnoumanje-

njeprilikomdodjelekreditane

može iznositi više od 80 odsto

vrijednostidodijeljenogkredi-

ta - rekli su predstavnici tivat-

ske opštine.

Pod približno istim uslovima

se rješavaju i stambene potre-

be službenika i namještenika

organa lokalne uprave op-

štineTivat.

KREDIT

-Funkcioneri i zaposleni

u organima opštine Ti-

vat ne izdvajaju od plate

doprinos za stambenu

izgradnju -rekli supred-

stavnici opštineTivat.

Iz Biroa za odnose s javno-

šću Glavnog grada saopšte-

nojedajerješavanjestambe-

nog pitanja zaposlenih

regulisano Odlukom o rješava-

nju stambenih potreba lokalnih

službenika i namještenika, dok

sezaimenovanalicailicačijirad

je od značaja za grad stambena

pitanjarješavajuuskladusaOd-

lukom o rješavanju stambenih

potreba licakojabira ili imenuje

Skupština Glavnog grada i gra-

donačelnik i drugih lica čiji je

rad od posebnog značaja za

Glavni grad.

- Kupovina stana pod povolj-

nim uslovima vrši se obroč-

nim otplatama cijene u traja-

nju do 15 godina sa kamatom

od 0,5 odsto ili umanjenjem

prodajnecijenezajednutreći-

nu u slučaju njene isplate u

cjelosti u roku od 30 dana od

dana zaključivanja ugovora

-kazali su izGlavnog grada.

Kredit službenicima Glavnog

grada se odobrava za izgrad-

nju ili kupovinu stana u svoji-

ni, kao učešće za dobijanje

stambenogkreditakodbanke,

za pretvaranje zajedničke

svojine ili susvojine u etažnu

svojinu, za poboljšanje uslova

stanovanja.

- Za izgradnju ili kupovinu

stana kredit se odobrava u

procentu od 70 odsto prosječ-

ne cijene kvadrata stambene

površineuCrnojGori,usluča-

juučešćazadobijanjestambe-

nogkreditakodbankeutvrđu-

je se u zavisnosti od namjene

stambenogkreditakodbanke,

u slučaju pretvaranja zajed-

ničke svojine ili susvojine u

etažnu svojinu i kod poboljša-

nja uslova stanovanja odobra-

va se u procentu od 50 odsto

predračunske vrijednosti ra-

dova - naveli su iz Glavnog

grada.

S. POPOVIĆ

Državnim

funkcionerima koji

kupuju stan ili dobijaju

stambeni kredit omogućeno je

da ga otplaćuju na rate u trajanju

najviše do 20 godina. Prodajna

cijena stana će imbiti umanjena na

osnovu radnog staža u visini od

pet odsto za svaku godinu radnog

staža, a najviše do 80 odsto

tržišne cijene stana, odnosno

vrijednosti dodijeljenog

kredita

Ima i poslodavacakoji

prestajudaplaćaju

članarinuFondu

PremariječimazamjenikaizvršnogdirektoraCFSSI-a,ulaga-

či sredstava uglavnomnakon dobijanja prava na kupovinu

stanovanastavljajudaplaćajučlanarinuFondu.

-Međutim,imaionihkojizbogzadovoljavanjasvojihpotreba

i prestanudauplaćujusredstva - istakao jeRadunović.

On je naveo da sredstva Fondu uglavnomuplaćuju poslo-

davci, ali i izvjestan broj sindikalnih organizacija. Između

ostalih i SindikatUpravecarina, SindikatPivareTrebjesa, Sin-

dikatUpravepolicije, SindikalnaorganizacijaAgencijezana-

cionalnubezbjednost, SindikatMinistarstva unutrašnjihpo-

slova i drugesindikalneorganizacije.

-IzuzevSindikataPivarenemadrugihznačajnijihsindikalnih

organizacija privatnih irmi koja uplaćuju sredstva Fondu -

rekao jeRadunović.

On je naveo da sredstva Fondu, između ostalih, uplaćuju i

Inpek, Montenegrostars, Velepromet, UtipCrnaGora, Pošta,

ministartva ekonomije, poljoprivrede, turizma, Željeznički

prevoz, Montenegroerlajnz, Montenegroekspres, Belvi ho-

telgroup,VodovodBudva,budvanskiMegaprometinizdru-

gihposlodavaca.

anjeod teškihbolesti

najbolje zdravstvene zaštite i

pokriće medicinskih, putnih

kao i troškova smještaja u ino-

stranstvu, dnevne naknade za

hospitalizaciju, repatrijacije i

ljekova uCrnoj Gori.

- Polisomosiguranja ,,Best dok-

tors“ obuhvaćeni su i medicin-

ski troškovi u koji spadaju uslu-

ge bolničkog liječenja, usluge

pruženeodstranednevneklini-

ke ili zdravstvenogcentra, tran-

sferi i transport kopnenim ili

vazdušnim ambulantnim vozi-

lom, usluge pružene živomdo-

noru tokom procesa uzimanja

organa - objasnili su predstav-

nici ove osiguravajuće kuće.

Ovompolisomosiguranjaobu-

hvaćeni su i putni troškovi za

osiguranika i jednog pratioca,

kao i za živog donora u slučaju

transplantacije, odnosno putni

troškovi za osiguranika i dva

pratioca ako je osiguranik ma-

loljetna osoba, troškovi smje-

štajau inostranstvuzaosigura-

nikaipratioceukategorisanom

hotelu, kao i za živog donora u

slučaju transplantacije, dnev-

na naknada za hospitalizaciju,

troškovirepatrijacije(uslučaju

da osiguranik i/ili živi donor

preminu izvan granica Crne

Gore, dok se osiguranik nalazi

na liječenju, pokriveni su troš-

kovi repatrijacije posmrtnih

ostataka uCrnuGoru).

Ovompolisomobuhvaćeni su i

troškovi ljekova u Crnoj Gori

koji su odobreni od ,,Best dok-

torsa“ u visini do 50.000 eura.

Godišnjapremijaosiguranjaza

pristupnu starost do 18 godina

je73,29eura, zastarostod19do

64 godine 173,09 eura, a za sta-

rost od 65 do 74 godine 271,20

eura.

S. P.

Milutin

Simović

ačin od građana rješavaju stambene potrebe

Veliki IPARD je šansa za ogroman iskorak u poljoprivredi

i u primarnom i u prerađivačkomsektoru - kaže Simović