Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-

Garancija

SvjetskebankeCrnoj Gori,

od80miliona eura, koristiće

sekakobi seohrabrili ko-

mercijalni povjerioci dakre-

ditirajudržavupodboljim

finansijskimuslovima, od-

nosno sadužimrokovima

dospjeća i nižimkamatnim

stopama, saopštili supred-

stavnici te institucije.

ŠefkancelarijeSBzaCrnuGo-

ruEmanuel Salinas kazao je, u

intervjuu agenciji Mina bi-

znis, da se očekuje da će ta

sredstva djelimično pomoći

kod finansiranja potreba

budžeta za ovu godinu.

- Ono što je važnije je da se nji-

ma unaprijed finansiraju neke

odobavezapoosnovudugako-

ji dospijeva u periodu od na-

rednedo2020. godine. Naime,

veliki iznos euroobveznica

dospijevazanaplatuuperiodu

između naredne i 2021. godi-

ne, a koje predstavljaju više od

45 odsto ukupnog duga Crne

Gore - objasnio je Salinas.

Smanjenje tereta otplate u

ovomperiodu je, kako jeocije-

nio, važnoda bi se izbjegla po-

treba za vrlo strogom fiskal-

nomkonsolidacijom.

- Kako bi se u naredne četiri

godineosigurao izvodljivpro-

fil otplate i kako bi se riješilo

pitanje rizika u pogledu pro-

duženja otplate duga koji pro-

izilazi iz eksternog duga, Vla-

da je zatražila podršku SB

kako bi mobilisala sredstva za

finansiranje pod povoljnijim

uslovima - rekao je Salinas.

On je saopštio da je, prema

procjenama SB, rast crnogor-

skeekonomijeuprošlojgodini

iznosio oko4,2 odsto.

- Turistička sezona je bila pri-

lično snažna, a došlo je i do

ubrzanja izgradnje autoputa i

turističkihkompleksa.Uperi-

odu od ove i naredne godine,

očekujesedaćeekonomijara-

sti prosječnom stopom od 2,7

odsto, s obzirom na visoku

osnovicu iz prošle godine, kao

i uticaj fiskalne konsolidacije

koja će vjerovatno uticati na

smanjenje potrošnje - smatra

Salinas.

Prema njegovim riječima, u

srednjeročnom periodu pita-

nja rasta će biti uslovljena pa-

žljivim makro-ekonomskim

upravljanjem i rastom privat-

nog sektora.

- U ovom kontekstu, mi po-

zdravljamo posvećenost i ak-

tivnostiVladeda seCrnaGora

vrati naodrživumakro-fiskal-

nuputanju - rekao je Salinas.

On je kazao da sa javnom po-

trošnjom, koja iznosi više od

46 odsto BDP-a, postoji pro-

stor za racionalizaciju potroš-

nje kako bi se osigurala fiskal-

na stabilnost i omogućilo

smanjenje ukupnog poreskog

opterećenja tokom srednjo-

ročnog perioda.

- Prioritetne oblasti koje bi se

razmatraleuključujutroškove

administracije i ljekova, na-

bavke, privilegovane penzije -

ocijenio je Salinas.

U SB smatraju da je važno da

se Crna Gora u narednompe-

riodu fokusirana jačanje rasta

i produktivnosti privatnog

sektora.

S. P.

Šef kancelarije SB za Crnu Goru ukazao na

značaj garancija te institucije Crnoj Gori

Ohrabrenje

povjeriocima

da povoljnije

kreditiraju državu

PODGORICA

-Cijena sta-

nova i visina stambenihkre-

ditakojedobijajudržavni i

funkcioneri pojedinihopšti-

namožebiti umanjena i do

80odsto, dok sadruge stra-

ne radnici, čiji poslodavci i

sindikati godinamauplaćuju

stambeni doprinosCrno-

gorskomfonduza solidarnu

stambenu izgradnju

(CFSSI), kupuju stanove čija

se cijenaprosječnoumanju-

je zapetinu. Za razlikuod

njihvećina crnogorskihgra-

đana stambenopitanje rje-

šava zaduživanjemkodko-

mercijalnihbanaka i

uzimanjemstambenihkre-

ditabez ikakvihpovoljnosti.

Stambenepotrebefunkcionera

kojebira ili imenujeSkupština,

predsjednik države i Vlada rje-

šavaju se na način, po kriteri-

jumima i postupku utvrđenim

Odlukom o načinu i kriteri-

jumima za rješavanje stambe-

nihpotreba funkcionera.

Ovom odlukom precizirano je

dafunkcionerimapravonarje-

šavanje stambene potrebe pod

uslovomdaonili člannjegovog

porodičnogdomaćinstvanema

stan,odnosnoporodičnustam-

benu zgradu u svojini, susvoji-

ni ili zajedničkoj svojini. Funk-

cioner ima pravo da rješava

stambenu potrebu iako ima

stan,odnosnoporodičnustam-

benu zgradu u svojini, susvoji-

ni ili zajedničkoj svojini neod-

govarajuće površine.

KRITERIJUMI

Funkcioner može da rješava

stambenu potrebu po osnovu

zakupa stana, kupovinom sta-

na pod povoljnijim uslovima,

dodjelomkredita za izgradnju

stana, kupovinu stana ili po-

boljšanje uslova stanovanja,

putem zamjene stana i dodje-

lomgrađevinskogzemljišta za

individualno rješavanje stam-

bene potrebe.

Rješavanjestambenihpotreba

funkcionera vrši se primje-

nom kriterijuma zasnovanih

na značaju poslova koje obav-

lja i postojećoj stambenoj situ-

aciji funkcionera. Veličina sta-

n a k o j i s e d o d j e l j u j e

funkcioneru određuje se pre-

ma broju članova porodičnog

domaćinstva, tako da samac

može dobiti garsonjeru ili jed-

nosoban stan, dok, primjera

radi, funkcioner sa pet ili više

članova domaćinstva dobija

četvorosoban ili veći stan.

Funkcionerima koji kupuju

stan po povoljnimuslovima je

ovomodlukomomogućenoda

ga otplaćuju na rate u trajanju

najvišedo20godina.Prodajna

cijena stana će imbiti umanje-

na na osnovu radnog staža u

visini od pet odsto za svaku

punu godinu radnog staža,

dok će im na osnovu starosti

zgrade biti umanjena po stopi

odtri odsto, anajvišedo80od-

sto tržišne cijene stana.

Predviđeno je da se funkcio-

nerumože dodijeliti kredit za

izgradnju ili kupovinu stana u

svojini, za pretvaranje zajed-

ničke svojine ili susvojine u

etažnu svojinu, kao učešće za

dobijanje stambenog kredita

kod banke, za poboljšanje

uslova stanovanja – do 15.000

eura, za kupovinu građevin-

skog zemljišta za izgradnju

stana ili porodične stambene

zgrade, kao i za izmirenje na-

knade za komunalno oprema-

nje građevinskog zemljišta.

Funkcionerima je omogućeno

da kredit otplate na rate u tra-

janju do 20 godina. Kredit je

umanjen u visini od pet odsto

za svaku punu godinu radnog

staža,anajvišedo80odstovri-

jednosti dodijeljenog kredita.

Predviđeno je da se sredstva za

rješavanje stambenih potreba

funkcionera obezbjeđuju iz

sredstava od prodaje, zakupa i

otkupa stanova, iz sredstava

obezbijeđenih u budžetu Crne

Gore za rješavanje stambenih

potreba funkcionera, kredita,

učešća sopstvenih sredstava

funkcionera i drugih sredstava

namijenjenih za rješavanje

stambenih potreba, u skladu sa

ovomVladinomodlukom.

Crnogorski fond za solidarnu

stambenu izgradnju (CFSSI)

se samostalno finansira od

sredstava svojih ulagača (ula-

gači supravna lica sa teritorije

Crne Gore) i kreditnih sred-

stavadomaćihi stranihkredit-

nih institucija.

Zamjenik izvršnog direktora

CFSSI-a Igor Radunović na-

veo je da sredstva Fondu

uglavnom uplaćuju poslodav-

ci, ali i izvjestan broj sindikal-

nihorganizacija.

-Pougovoruoulaganjuiudru-

živanjusredstavadefinisanaje

uplataiznosa0,7odstooduku-

pnezaradezaposlenihu firmi,

kao najmanji dobrovoljni

iznos sredstava koji poslodav-

ci isplaćuju iz svojih sredstava

- kazao jeRadunovićPobjedi.

On je istakao da poslodavci

shodno zaključenim ugovori-

ma o ulaganju sredstava u

Fond uplaćuju sredstva koja

kasnije dodjeljuju svojim za-

poslenima, odnosno nosioci-

mapravanakupovinustanova

kojeoniodrede,dokradnicine

izdvajaju i ne uplaćuju stam-

beni doprinos Fondu.

- Od sredstava koja ulagači

uplate cijena se prosječno

umanjuje za nosioca prava na

kupovinu stana za oko 20 od-

sto - rekao jeRadunović.

Funkcioneri otpla

radnici 80odstoci

Bjelopoljskimslužbenicima se

neumanjujukreditneobaveze

Iz opštine Bijelo Polje je saopšteno da se stam-

beni krediti službenicima i licima koje bira ili

imenujeSkupštinaopštineilipredsjednikopšti-

ne dodjeljuju na osnovu opštinskih odluka i u

skladusaposlovnompolitikombankesakojom

jezaključenugovoroposlovnoj saradnji.

- Odlukomnije propisano umanjenje kreditne

obaveze, već se vraća puni iznos glavnice na

uzeti stambeni kredit. Realizacija kredita i

rokotplateisključivozavisiodkreditnesposob-

nosti i godina života zaposlenog a u skladu sa

politikombanke -kazali supredstavnici opštine

BijeloPolje.

Premanjihovimriječima,uprošlojgodininijesu

se sprovodili postupci kojim su se rješavala

stambena pitanja lokalnih službenika i namje-

štenika kao i lica koja bira ili imenuje Skupština

opštine ili predsjednikopštine.

PODGORICA

- Liječenjenaj-

težihbolesti unajboljim

svjetskimzdravstvenimcen-

trimaod sada jedostupno i

svimgrađanimaCrneGore, i

tozahvaljujući dopunskom

zdravstvenomosiguranjuod

teškihbolesti Viner štediše

best doktors (Wiener Städ-

tischeBestDoctors), saop-

šteno je izkompanijeViner

štediše životnoosiguranje.

- Dopunsko osiguranje ,,Best

doktors“, kao što i sam naziv

govori, obezbjeđuje liječenje

od najtežih bolesti na najbo-

ljim svjetskim klinikama, naj-

stručnije ljekare i vrhunsku

medicinskuopremu - kaže seu

saopštenju.

U saopštenju ove osiguravaju-

će kuće se navodi i da je ovo je-

dinstveno osiguranje ovog tipa

u Crnoj Gori. Ovaj proizvod

osiguranja zdravstvene zaštite

pokriva trošak liječenja težih

oboljenja u inostranstvu, uk-

ljučujući putne i smještajne

troškove.

- Ovimproizvodomobuhvaće-

nasuspecifična,teškaoboljenja

čije specijalizovano liječenje je

skupo, kao što su tretman kan-

cera, koronarna bajpas hirurgi-

ja,zamjenailikorekcijasrčanog

zaliska, neurohirurgija, tran-

splantacija organa od živog do-

nora i transplantacija koštane

srži - navodi se u saopštenju.

Mreža ,,Best doktors“ obuhvata

skoro 53.000 najboljih ljekara u

više od 450 specijalnosti, a po-

slujeuvišeod40zemalja svijeta

i ima oko 30miliona korisnika.

- Uz dopunsko osiguranje od

najtežih bolesti, koje se ugova-

ra uz životno osiguranje ili mi-

kro standard osiguranje i za

prosječno 14 eura mjesečno za

odrasle i šest eura zadjecu, do-

bija se mogućnost liječenja u

inostranimklinikama u vrijed-

nosti do milion eura godišnje,

ili do dva miliona eura za uku-

pno vrijeme trajanja osigura-

nja.Saovomvrstomosiguranja

može se početi do 64. godine

života-kazalisuizoveosigura-

vajuće kuće.

Ovimdopunskimosiguranjem

obezbijeđeno je drugo ljekar-

sko mišljenje, pronalaženje

Kompanija Viner štediše ponudila tržištu novi proizvod ,,Best doktors“

Dopunskozdravstvenoosigu

Emanuel Salinas

Lica koje bira ili imenuje Skupština i Vlada namnogo povoljniji