Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 19. februar 2018.

Skupština raspisala tender za zakup objekata za potrebe parlamenta u naredne dvije godine

Zadvaposlovnaprostora80.800eura

PODGORICA

Skupština

CrneGore izdvojiće80.800

euraunarednedvije godine

za zakupdvaposlovnapro-

storauPodgorici koji će, ka-

ko senavodi, biti namijenje-

ni zapotrebe crnogorskog

parlamenta.

U tenderskoj dokumentaciji,

objavljenoj na sajtu parla-

menta, navodi se da će za par-

tiju I koja se odnosi na zakup

objekta-poslovnog prostora

zapotrebena teritorijiPodgo-

rice prema tehničkim karak-

teristikama biti izdvojeno

32.400 eura, dok će za partiju

II biti izdvojeno 8.000 eura

godišnje.

Prvi poslovni prostor, prema

objavljenim specifikacijama,

trebadabudepovršineod200

do 250 kvadrata, a lokacija bi,

prema navedenoj skici, treba-

lo da se nalazi u užem grad-

skomjezgru.

- Poslovni prostor treba da je

spreman za useljenje, sa zavr-

šenim enterijerskim radovi-

ma, mora biti cjelina, nalaziti

se u zgradi, pri čemu nemože

biti u prizemlju ni suterenu

(podrum) - navodi se u doku-

mentima.

Ukoliko se poslovni prostor

nalazi na spratu višemod tre-

ćeg, potrebno je da objekat

posjeduje lift, uslovi su koje je

Skupština tražila.

-Dioprostoranaulazuuobje-

kat mora biti funkcionalno

prilagođen radu sa strankama

(postojanjeportirnice–prije-

mnog pulta), a prilaz objektu

mora biti slobodan i direktan

sa javne saobraćajnice i omo-

gućiti neometanu i laku ko-

munikaciju i dostupnost za

zaposlene i stranke. U struk-

turnom smislu poslovni pro-

stor treba da je posebna cjeli-

nasaposebnimulazomi treba

da sadrži: minimumosamne-

zavisnih kancelarijskih jedi-

nica povezanih istim hodni-

kom- piše udokumentaciji.

Dodaje se i da prostor mora

imati minimum jednu opre-

mljenu kuhinju lociranu u

prostoru koji se uzima u za-

kup (čajna kuhinja sa grijnim

pločama, sudoperom, frižide-

rom,pratećimbojleromiaspi-

ratorom, te dodatnimkuhinj-

skimelementimaielementom

za ostavu). Neophodno je da

sve kancelarijske jedinice

imajunajmanje jedan TVpri-

ključak.

Drugiposlovniprostor,prema

zahtjevima iz dokumentacije,

treba da bude površine naj-

manje 75 kvadrata, a mora

imatinajmanjetrikancelarije.

Takođemora imati i čajnuku-

hinju, prijemnu prostoriju,

savremenu telekomunikacio-

nu i elektro-energetsku mre-

žu.

Poslovni prostor, dodaju iz

parlamenta, mora biti cjelina,

nalaziti seuzgradi, aneukući

ili drugom neadekvatnom

prostoru.

-Fasadaobjektamorabitiure-

đena i završena - da se ne po-

pravlja ili da njena popravka

bude završena najkasnije u

roku od 20 dana od dana pra-

vosnažnosti odluke o izboru

najpovoljnijeponude. Poslov-

ni prostor ne može biti u pri-

zemljuni suterenu (podrum).

Minimalna visinaplafona tre-

ba da iznosi 2,63m- zaključu-

je se u skupštinskim doku-

mentima.

J.ĐURIŠIĆ

Za partiju I koja se

odnosi na zakup

objekta-poslovnog

prostora za potrebe

na teritoriji Podgorice

biće izdvojeno 32.400

eura, a za partiju II

8.000 godišnje

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović

imao niz bilateralnih susreta uMinhenu

Posvećeni

prioritetima

Alijanse

AmbicijePutina

uCrnoj Gori

bićeblokirane

Američki analitičar Januš Bugajski tvrdi da je NATO

naje kasnije sredstvo protiv ruskih prijetnji

PODGORICA

Napori

Moskve da destabilizuje

Crnu Goru, ili bilo koju

drugu članicu Alijanse, i

utiču na njenu spoljno-

političku orijentaciju biće

osujećeni. Iako Putin želi

da obnovi status velike

sile i na prostorima Istoč-

ne Evrope nametne svoj

uticaj, njegove ambicije su

blokirane kada je riječ o

punopravnim članicama

Alijanse - kaže za Pobjedu

američki analitičar Januš

Bugajski.

Istraživač vašingtonskog

Centra za analizu evrop-

ske politike kaže da je

NATO naje ikasnije sred-

stvo protiv ruskih prijetnji.

- Moskva konstantno

proizvodi dezinformacije

o NATO, kako bi prikrila

svoju ekspanzionističku

politiku u Istočnoj Evropi.

Ipak, iza ove propagandne

ofanzive je pravi strah da

će Sjevernoatlantski savez

osujetiti ambicije Kremlja i

oslabiti režim ruskog pred-

sjednika Vladimira Putina

- kaže Bugajski.

On podsjeća da je Rusija

pokušala da se pridruži

zapadnim institucijama

tokom 1990, ali je bila

odbijena.

- U stvarnosti, Ruska

Federacija nije ispunila

osnovne standarde

bilo za EU ili za NATO

članstvo, bilo da je vezano za

pravnu državu, demokratsko

vođenje, vojnu reformu ili

agresivni stav prema susjedi-

ma. Ruski zvaničnici takođe

tvrde da NATO zarobljava

postkomunističke zemlje i

prijeti granicama Rusije. U

stvarnosti, sve je drugačije

- NATO proširenje je tokom

proteklih 20 godina bilo

dobrovoljni proces

pokrenut od

strane svake

države pre-

tendenta.

To nije stvorilo neprijateljstvo

duž zapadne granice Rusije,

već naprotiv - poboljšanje

odnosa među novim članica-

ma NATO-a i smanjen strah

od napada Kremlja - kaže

američki analitičar.

Bugajski upozorava da crno-

gorska i sve ostale vlade u

regionu moraju blisko sara-

đivati sa SAD i Evropskom

unijom kroz e ikasne regio-

nalne strategije u okviru

kojih obavještajci

moraju sarađivati i

dijeliti informacije,

zajednički raditi u

domenu sajber

bezbjednosti,

borbi protiv

korupcije i kon-

troli bankovnih

računa.

- Moraju se od

strane institucija

razotkriti par-

tije, irme, nevladine orga-

nizacije i mediji koji blisko

sarađuju sa Kremljom.

Svakako, skrećem pažnju,

jer to često čujem, da ne

koristimo izraz Rusi jer

na taj način samo idemo

na ruku Putinovoj retorici

da smo rusofobi, što nije

tačno. Moramo znati o

kome ovdje govorimo, to

su agenti Kremlja - profesi-

onalci i njihovi pomagači.

To nije ruski narod - objaš-

njava Bugajski.

Istraživač vašingtonskog

Centra za analizu evrop-

ske politike navodi da se

integracija regiona u EU i

NATOmože postići tokom

narednih deset godina.

- EUmožda nije idealna

struktura za one koji su

već članovi, ali za države

aspirante obezbjeđuje

ekonomski i politički

prosperitet. Tvrdim da za

region Zapadnog Balkana

ovaj put nema alternative.

Alternativa je izolacioni-

zam, još veća nesigur-

nost i sukobi - kaže

američki analiti-

čar.

Mr. J.

EUmožda nije idealna struktura za one koji su

već članovi, ali za države aspirante obezbjeđuje

ekonomski i politički prosperitet. Tvrdimda za

region Zapadnog Balkana ovaj put nema alternative

PODGORICA

CrnaGora

posvećena jepružanjupo-

drške regionalnimaspiran-

timaupravcunjihove inte-

gracijeuevropske i

evroatlantske strukture, kao

i unjihovimreformskim

procesima, što jepreduslov

trajne stabilizacijeZapad-

nogBalkana, poručio jemi-

nistar vanjskihposlovaSr-

đanDarmanović.

Kako jesaopšteno izMinistar-

stva vanjskih poslova, tokom

boravka u Minhenu Darma-

nović se sastao sa senatorkom

Sjedinjenih Američkih Drža-

va iz Nju Hempšira Džin Ša-

hin.

-Darmanovićjeponovioopre-

djeljenje Crne Gore da, kao

odgovorna članica NATO, po-

jačanimučešćemumirovnim

misijamaidefinisanjemspeci-

fičnihkapacitetaisposobnosti

doprinosi prioritetima Alijan-

se, posebno u dijelu očuvanja

bezbjednosti, borbe protiv te-

rorizmaiprojektovanjastabil-

nosti-kazalisuiztogVladinog

resora.

Istakao je da je Crna Gora po-

svećena pružanju podrške re-

gionalnimaspirantimauprav-

cu njihove integracije u

evropske i evroatlantske

strukture. Sagovornici su na-

glasili značaj aktivnog i foku-

siranog zajedničkog anga-

žmanaEU, NATO i SAD.

- Na marginama Minhenske

konferencije crnogorski šef

diplomatije imao je i kratke

bilateralne susrete sa mini-

starkom vanjskih poslova

Kanade Kristiom Frilend,

ministarkom vanjskih i

evropskih poslova Hrvatske

Marijom Pejčinović-Burić,

kao i sa ministrom vanjskih

poslovaMoldavije Tudorom

Uljanovšim - navodi se u sa-

opštenju.

S. P.

Darmanović je is-

takaoda je CrnaGora

posvećena pružanju

podrške regionalnim

aspirantima upravcu

njihove integracije u

evropske i evroatlant-

ske strukture

Januš Bugajski

CRNAGORAODGOVORNAČLANICANATO:

DarmanovićuMinhenu