Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. februar 2018.

Politika

PRIŠTINA

-Redovna sjed-

nicaSkupštineKosovana

kojoj je trebaloda se ra-

spravljaoprijedloguzakona

o ratifikaciji Sporazuma sa

CrnomGoromodemarkaci-

ji granične linije juče jeod-

gođena. Prema riječimako-

sovskog analitičaraAzema

Vlasija, naredna sjednica

parlamentaKosova zakaza-

na je zautorak.

- Prosto, nedjelja nije dan za

sjednicu, neradni jedan, amož-

da suneki poslanici (ovi srpski)

imali neka druga posla. Mislim

da posrijedi nije nikakav prob-

lem, već činjenica da je vikend.

Naredna sjednica je zakazana

zautorakineočekujemnikakve

probleme vezano za pitanje

razgraničenja - kaže Vlasi za

Pobjedu.

Vlada Kosova je u subotu, na

početkusvečanesjednicepovo-

dom de s e t e g od i š n j i c e

proglašenja nezavisnosti Koso-

va, usvojila zajedničku izjavu -

aneksSporazumaodemarkaci-

jigraniceizmeđuKosovaiCrne

Gore koji su u petak potpisali

predsjednici Kosova i CrneGo-

re,HašimTačiiFilipVujanović.

Vlada je jednoglasno usvojila

aneks Sporazuma, a sjednici

nijesu prisustvovali članovi iz

Srpskeliste.Prijedloganeksasu

podržale sve stranke zastu-

pljene u Skupštini, osim Sa-

moopredjeljenja.

Vujanović i Tači u zajedničkoj

izjavi pozvali su nadležne u

Crnoj Gori i Kosovu da se, na-

kon ratifikacije, diplomatskim

k a n a l i ma , me đ u s o b n o

obavijeste da je sproveden pos-

tupak ratifikacije Sporazuma i

konstatuju da je stupio na sna-

gu, čime su se stvorili uslovi da

se formira zajednička radna

grupazaobilježavanjegranične

linije.

- Ova radna grupa će, ukoliko

bude potrebno, ponovo razmo-

tritiieventualnokorigovatisek-

tore u pravcu Čakora i Kulla e

Zhlipt, a koja mogućnost je

predviđena članom7 stav 3 na-

vedenog sporazuma - saopšte-

nojeizVujanovićevogkabineta.

Ovom normom je ostavljena

mogućnost sitnihkorekcija, ka-

ko granična linija ne bi učinila

nefunkcionalnim imanja loka-

lnogstanovništva.

Do zajedničke izjave Vu-

janovića i Tačija došlo je dan

nakon završetka zvanične pos-

jetepremijeraCrneGoreDuška

Markovića Kosovu. Marković

jeocijeniodanaovajnačinCrna

Gora pokazuje odgovornost i

sposobnost da rješava prob-

leme, a ne da ih otvara i da ih

drži na stolu.

-NaBalkanunamtreba dijalog,

na Balkanu nam treba razumi-

jevanje, na Balkanu nam treba

da gledamo u budućnost i da se

manje osvrćemo ka prošlosti -

kazao jeMarković.

Premijer Kosova RamušHara-

dinaj rekao je da zajednička iz-

java otvara put da rješenje o

demarkaciji granice usvoji Sk-

upštinaKosova, jer omogućava

daseispravesvemogućegreške

i nepreciznosti u sporazumu

Kosova i Crne Gore od 26. av-

gusta2015. godine.

Mr.J.

Odgođena sjednica kosovskog parlamenta o demarkaciji,

analitičar AzemVlasi najavljuje novu za sjutra

BEČIĆI

-CrnaGora je, zah-

valjujući viziji i umijeću lide-

rakoji suveomamladi stupili

nanajodgovornijepozicije,

uspjeladaprevaziđe svepre-

preke, ocijenio jepredsjed-

nikKomisije zameđunarod-

nu saradnju, evropske i

evroatlantske integracije

DPS-aAleksandarAndrija

Pejović.

On je u Bečićima u subotu

uvečezatvorio33. Svjetski kon-

gres Internacionalne unije so-

cijalističke omladine (IUSY), u

čijem dvodnevnom radu su

učestvovali predstavnici 110

partija iz više od90država.

KakojesaopštenoizDPS-a,Pe-

jović je izrazio zadovoljstvo što

je ta stranka imala priliku da

svegadvijegodinepoprijemuu

članstvo u IUSY bude domaćin

takvog događaja i diskusije o

aktuelnim političkim temama

širomsvijeta.

Posebno je naglasio činjenicu

da je DPS dobila mjesto pot-

predsjednika u toj prestižnoj

organizaciji - kaže se u saop-

štenju.

Pejović je dodao da su mlade

generacijenovolicedemokrati-

je koje se, kako je naveo, može i

morasuočitisarastompopuliz-

ma i ekstremizma, i koje širom

svijeta treba da donese progres

i solidarnost i izbori jednakost.

Kako su kazali izDPS-a, Pejov-

ić se osvrnuo na primjer Crne

Gorekoja je, kako jekazao, zah-

valjujući viziji i umijeću lidera

koji su veoma mladi stupili na

najodgovornije pozicije, sa en-

ergijom i voljomda nose zeml-

j u nap r i j ed , usp j e l a da

prevaziđe sve prepreke.

- Pejović je poručio delegatima

da su oni generacija četvrte in-

dustrijske revolucije i mileni-

jalci koji imaju važan zadatak

da isprave greške prethodnih

generacija tamo gdje je potreb-

no i da se izbore zanovomjesto

ljevice u političkim sistemima

- kaže se u saopštenju.

S.P.

ULCINJ

-Naponovljenim

izborimauUlcinjuSocijal-

demokratskapartijaosvoji-

la jemandat i ušlau lokalni

parlament, dok jebez jed-

nogmandataostalaDemo-

kratskapartija socijali-

sta. Demokratenijesu

uspjeledaobezbijedemje-

stou lokalnomparlamentu.

Iz Centra za monitoring i is-

traživanje (CEMI) saopšteno

je da je na ponovljenim iz-

borima na ta dva biračka

mjesta glasalo 62,7 odsto bi-

rača, što je 6,1 odsto više u

odnosu na lokalne izbore koji

suodržani 4. februara.

Izbori su ponovljeni na bi-

račkimmjestima 13 i 34, u Os-

novnoj školi „Derza“ i Javnom

komunalnom preduzeću, na

kojima je ukupno upisano

1.243 birača.

Biračiupisaninatadvamjesta

biralisuizmeđudesetlista.Na

lokalnim izborima DPS i

Forca osvojili su po osam

mandata, Koalicija ,,Probudi

s e U l c i n j u ” s e d a m ,

DemokratskaunijaAlbanacai

Socijaldemokrate po tri, dva

mandata osvojio je Građanski

pokret URA, a po jedan jedan

Bošnjačka stranka i SDP.

CEMI-jevi posmatrači su na

biračkom mjestu 34, zabil-

ježili slučajeve korišćenja

mobilnih telefona glasača i

jedan slučaj fotografisanja

glasačkog listića.

S.P.

Funkcioner DPS-a Aleksandar Andrija Pejović zatvorio kongres IUSY

Potpisivanje zajedničke izja-

ve, odnosno aneksa Spora-

zuma o demarkaciji granice

između Crne Gore i Kosova,

predstavlja značajan iskorak

u pravcu daljeg unapređenja

sveukupnih odnosa dvije

države, saopšteno je iz Mini-

starstva vanjskih poslova.

Iz tog resora je TVCG

saopšteno da se potpisi-

vanjem zajedničke izjave

predsjednika dvije države,

Filipa Vujanovića i Hašima

Tačija, ohrabruje kosovski

parlament da na temeljima

međusobnog povjerenja i

dobre volje, poštujući princip

suvereniteta i teritorijalnog

integriteta, rati ikuje Spora-

zumo državnoj granici Crne

Gore i Kosova.

- Deklaracijom se, nakon rati-

ikacije, predviđa formiranje

zajedničke radne grupe za

obilježavanje granične linije,

što shodno članu 7 Sporazu-

ma predstavlja završnu fazu

demarkacionog procesa i

ostavlja mogućnost za even-

tualne tehničke korekcije pri-

likomdelimitacije na terenu

- kazali su iz MVP.

Navode i da se zaokruživa-

njempitanja demarkacije

sa još jednomod susjednih

država, Crna Gora potvrđuje

kao odgovorna i kredibilna

članica NATO.

- Štiteći svoje interese, u

kontinuitetu Crna Gora dopri-

nosi stabilnosti i evropskoj

perspektivi regiona, što je

između ostalog u skladu i sa

nedavno usvojenom Strate-

gijomEvropske komisije za

Zapadni Balkan - poručuju iz

MVP.

MVP: Iskorakuunapređenjuodnosa

Naredno

zasijedanje

uutorak

Učestvovali predstavnici 110

partija izvišeod90država

SDPušao

u lokalni

parlament

Iz Savjeta mladih DPS-a saopštili su da je kod njihove politič-

ke konkurencije i njenihmedijskih pomagača, održavanje

kongresa u Bečićima, ,,najznačajnijegmeđunarodnog par-

tijskog skupa ikad održanog u Crnoj Gori“, izazvao tužnu

demonstraciju zluradosti i nemoći.

- Pretpostavili smo da će činjenica da smo imali čast i privi-

legiju da organizujemo kongres najstarije i najveće političke

omladinske organizacije izazvati različite reakcije kod svih

onih koji svakodnevno demonstriraju posebnu vrstu poli-

tičke opsesije DPS-om. Ipak, ovaj političko-medijski lobi pre-

vazišao je sebe i pokušao da profesionalno izvještavanje o

najvećem internacionalnompartijskomdogađaju ikad odr-

žanomu Crnoj Gori, zamijeni izvještavanjemo naručenom

Fejsbuk komentaru?! Izbjegavajući čak i da spomene da je

predsjednik Savjeta mladih DPS izabran za potpredsjednika

ove ugledne međunarodne organizacije. Da nije inferiorno,

bilo bi smiješno - kaže se u saopštenju.

Demonstracijazluradosti

inemoćiopozicije

Ponovljeni izbori na

dvamjesta u Ulcinju

AleksandarAndrijaPejović

Izbori uUlcinju

ParlamentKosova

Iz CEMI-ja

saopšteno je da je

na ponovljenim

izborima na

ta dvamjesta

glasalo 62,7 odsto

birača