Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. februar 2018.

Kultura

PODGORICA

–Književ-

nikMiloradPopovićobja-

vio jeu izdanjuOtvorenog

kulturnog foruma i Pobje-

deknjigu„Štoda se radi“.

Unjoj je istaknuti crnogor-

ski kulturni stvaralac sa-

brao tekstovekoje jeu to-

kuposljednjih tridesetak

godinapisaona temucr-

nogorskihpolitičkih i naci-

onalnihkontroverzi.

Naslov „Što da se radi“ autor

jeodrediopojednomobimni-

jem eseju koji je objavljen

2000. godine. Pisan je nepo-

sredno poslije sukoba s NA-

TO-om i najave Mila Đuka-

novića da će Crna Gora

krenutiputemsamostalnosti.

- Aktuelnost problema koje

tretira ovaj tekst je takva - u

strateškom smislu u kultur-

nom i nacionalnom pogledu

malo što se promijenilo od

dvijehiljadite godine, iako je

u međuvremnu stvorena ne-

zavisna država – da bi se mo-

gao čitati kao studija koja go-

voriosadašnjimproblemima,

ukoliko bismo imena Slavka

Perovića i PredragaBulatovi-

ća zamijenili sa RankomKri-

vokapićem i AndrijomMan-

dićem, i uz to izbrisali ime

SlobodanaMiloševića – kon-

statuje Popović, u predgovo-

ruknjizi „Štoda se radi“.

RASPRAVE

Knjiga se otvara tekstovima

„Ruski metro i američki crn-

ci“ i „Služenje zadatoj tezi“,

koji sudio polemike iz 1987. u

beogradskoj Književnoj reči,

sBatrićemJovanovićem,No-

vicom Rakočevićem i Milo-

vanomDanojlićem, u vezi sa

aneksijom Crne Gore Srbiji

1918. i narodnog otpora likvi-

daciji države od strane save-

znika. To subileprvePopovi-

ćeve rasprave o nacionalnom

pitanju, koje su objavljene u

najuticajnijoj beogradskoj

književnoj reviji.

Slijede tekstovi objavljeni u

„Monitoru“ 1991. godine:

„Bez pozicije i opozicije“;

„Između suverenosti i suno-

vrata“; „Balkanski mislilac i

trećibalkanskirat“iotvoreno

pismo Momiru Bulatoviću,

pisano povodom napada na

Dubrovnik.Tecjelinekritički

su intonirane u odnosu na

vlast uPodgorici koja je je sli-

jedila nacionalističku politi-

kuSlobodanaMiloševića.

Najveći broj tekstova u knjizi

datira iz posljednje dvije-tri

godine.

- U tomperiodu bio sam van-

redno produktivan, jer je

energija starih indipendista

opadala a pritisak velikosrp-

skepropagande i njihovihno-

vih saveznika rastao, upravo

pred ulazak u NATO, koji je

odsudbinskevažnostizauku-

pnu budućnost crnogorskog

društva. Ovi obimni tekstovi

pokušavaju rekapitulirati pr-

vudecenijunezavisnosti kroz

analizu vlasti, i s druge strane

polemički se osvrću na bivše

indipendiste koji su napravili

paktsvelikosrpskimnaciona-

listima - zapisao jePopović.

Najambiciozniji eseji pisani

supovodomjubilejadesetgo-

dina nezavisnosti i pokušaja

državnogudaranadanizbora

16. oktobra 2016. Objavljeni

su u Pobjedi. Posljednji tekst

uknjizi posvećen je liku i dje-

luAmfilohijaRadovića.

- Esej o Amfilohiju odlučio

samnapisatidoksamposljed-

nji put čitao i redigovao tek-

stove koje samuvrstio u knji-

gu: shvatio samda se umojim

osvrtima–kaošto je toslučaj i

kodnašihostalihkritičkihau-

tora – samo sporadično ili

pamfletistički pominje ime

ovogjerarhasrpskecrkve,ko-

ji je potonje tri decenije, po-

redMilaĐukanovića,biooso-

ba sa najviše uticaja na javno

mišljenje, i na duhovno-kul-

turnu profilaciju zemlje: sre-

ćomne i na sudbinuCrneGo-

re - konstatujePopović.

REKAPITULACIJA

U predgovoru svojoj knjizi on

čitaocuporučujedajesvjestan

rizika svake rekapitulacije.

-Pogotovo surizična rezimi-

ranjadjela i priključenijako-

je priređuje sam autor. Ali,

važnost tema kojim sam se u

ovim člancima bavio, kao i

sadašnja realnost u kojoj ni-

jednoodtihpitanjanijeizgu-

bilonaaktuelnosti, podstakli

su me da čitaocima dadnem

nauvidpolitička štiva, čije se

poruke, dileme i uvjerenja, u

raznimoblicimacikličnopo-

navljaju u nas više od stotinu

godina. Imao sam na umu i

izvjesne obaveze prema bu-

dućemčitaocu, koji ćenepri-

strasno, komparativnom

analizomizvora i pojava, po-

kušati da formiramišljenje o

našim savremenicima, nji-

hovim idejama i namjerama,

paiukupnomdruštveno-po-

litičkom procesu ove nada-

sve dinamične i kompleksne

istorijske epohe – zapisao je

Popović.

V. S.

PODGORICA

–Lutkarska

scenaGradskogpozorišta, na-

stavljajući repertoarskumisi-

jukoja spaja edukativanuticaj

i savremene tokove teatarske

umjetnosti zadjecu, odprek-

sinoć jebogatija za još jedan

kvalitetannaslov. Riječ jeo

predstavi „Prodavnica igrača-

ka“ koju je, prema teksturu-

munskog autoraAleksandrua

Popeskua, adaptirao i režirao

poljski reditelj JaroslavAn-

tonjuk.

Sala Dodesta bila je poprište

dramsko lutkarske dogodovšti-

nebajkolikihjunakaovevizuel-

no opčinjavajuće priče koja se

obraća najmlađima, ali je svje-

žinom likovno čiste i suvišnim

tekstom neopterećene igre

ostavilautisakikodpublikesta-

rijihuzrasta.

VIZUELNAATRAKTIVNOST

Jednostavna u strukturi, samo

naizgled upućena na vizuelnu

atrakciju, ovapredstavauspje-

la je da suptilnim ritmom, ali

najvišeglumačkimtrudomdr-

ži pažnju najmlađe (i ne samo

najmlađe) publike do kraja

scenskog dešavanja. U začud-

nojatmosferidimenzijesnova,

junaci priče odveli su publiku

u čarobnu radnju sa igračka-

ma.Utoj prodavnici igračke se

ne plaćaju novcem, već godi-

nama života, pa je malenu Di-

nu (Katarina Krek) želja za

posjedovanjem novih stvari

veoma brzo učinila staricom.

Ona se pred publikom tran-

sformisala oddjevojčice udje-

vojku, zatim odraslu ženu i na

krajuubaku. Te promjene bile

su posljedica njenih nepromi-

šljenihželjazaposjedovanjem

materijalnih stvari koje je, is-

postaviće se, nijesu učinile

srećnom. I baš tu skrivena je

mudra poruka ove dirljive pri-

če - da vrijednosti nijesu u

predmetima i posjedovanju,

već uprijateljstvu i ljubavi.

Imajući u vidu pošasti ere kon-

zumerizma, reditelj Antonjuk i

ansambl Gradskog pozorišta, u

crnogorskojverzijiPopeskuove

priče,težilisu(iuspjeli)daupo-

zore one malo starije u publici

na to koliko je danas (u sveop-

štoj trci za materijalnim stvari-

ma) lako zaboraviti prave vri-

jednosti. Isto tako, ukazali su,

akonavrijemeistinskipogleda-

mo sopstveni odraz u ogledalu

(nemoraonobiti čarobnokaou

ovoj priči), možda se i možemo

vratiti na pravi put. Zato je ova

„Prodavnica igračaka“, kako je i

najavio reditelj predpremijeru,

zbiljauspjelapričaovječitoj ra-

zapetosti između biti i imati, o

iskušenjima, odgovornosti, ali i

ovještinidonošenjamudrihod-

luka. Antonjuk je precizno u

njoj spojio različite teatarske

elemente i brojne putokaze ka

različitimporukama djela i po-

vezao ih u harmoničnu cjelinu,

kojoj skoro pa da se nema šta

zamjeriti.

Pozitivnom scenskomenergi-

jom, u glumačkom timu ovog

puta najviše su se istakli Kata-

rina Krek kao Dina i Goran

Slavić uulozi anđelaOdžačar-

čića. Efektne su i minijature

PavlaIlićakaoLažova,Mudri-

jaša i Vrdala, a izuzetno preci-

zni bili suBranka Femić (Gos-

pođa Noć) i Branko Ilić

(Prodavac). Kroz dobru me-

đusobnu uigranost i eviden-

tno promišljanje o zadatim

temama tokom procesa na-

stanka predstave, oni su krei-

rali zanimljiv, inventivan i

hvale vrijedan teatarski pro-

dukt.

KREATIVNI POMAK

Zasluge za magičan vizuelni

doživljaj predstave idu sjajnoj

EviFarkašovoj,kojajeosmisli-

la lutke, kostime i scenografi-

ju. Muzička podloga (Bogdan

Szczepanski) vjerodostojno

prati dramsku nit, a tekst son-

gova potpisuje reditelj An-

tonjuk. Video animacija koja

čini efektnu simbiozu sa izvo-

đačkim, lutkarskim i narativ-

nim segmentima djelo je Vla-

dimira Slaninke. Dramaturški

djelo je uobličioZoranĐerić.

Iako je određena starosna gra-

nica na uzrast od šest godina,

premijerno izvođenje „Pro-

davnice igračaka“ pokazalo je

da su akteri dobro pogodili i

formu i scenski izraz, pa pred-

stava sasvimlijepokomunicira

i sa starijim generacijama.

Uspješno nadograđujući re-

pertoarski dijapazon, Gradsko

pozorište i ovimprojektomna-

pravilo je lijep kreativni po-

mak, još jednom pokazujući

zavidneunutrašnjepotencijale

za lutkarskuumjetnost.

R.MUČALICA

PODGORICA

- Izložba stri-

pa autora i saradnikaPobjede

Srđana Ivanovićabićeotvo-

renavečeras u 19 sati u izlož-

benomholuKIC-a „BudoTo-

mović“.Postavkunaslovljenu

„Zgažena izložba” otvoriće

ilustratorLukaCakić.

- Odlazak na posao ponedjelj-

kom, loša kafa, toplopivo i dru-

gi demoni 21. vijeka prepliću se

u jednostavnim, a opet vrlo lu-

cidnim stripovima Srđana Iva-

novića, ilustratora i novinara,

koji nekoliko godina uljepšava

svakodneviculjubiteljastripau

okviru projekta „Zaglavi se“-

najavljeno izKIC-a.

Njegova prva samostalna izlož-

ba obuhvatiće presjek radova

po kojima je postao prepoznat-

ljiv korisnicima društvenih

mreža i čitaocima Pobjedinog

magazina„Objektiv“. „Zgažena

izložba“ podsjetiće Ivanoviće-

vu publiku da pred sobom ima-

ju stvaraoca zaglavljenog, ali

nikada posustalog pred licem

čestobizarne crnogorske stvar-

nosti, a baš takvi su i njegovi li-

kovi, od džangrizavo-neodolji-

vog psa Ljuba, do opake mačke

Brankice. Izložba se može po-

gledati do 25.februara.

R.K.

Gradsko pozorište:

Premijera „Prodavnice igračaka“ Jaroslava Antonjuka

Mudreporuke iz

dimenzije snova

Sala Dodesta bila je poprište dramsko lutkarske

dogodovštine bajkolikih junaka ove vizuelno

opčinjavajuće priče koja se obraća najmlađima, ali je

svježinom likovno čiste i suvišnim tekstomneopterećene

igre ostavila utisak i kod publike starijih uzrasta

„Zgažena izložba“

Srđana Ivanovića

večerasuKIC-u

D.MILJANIĆ

Scena izpredstave

„Prodavnica igračaka“

OKF i Pobjeda objavili novu knjigu

Milorada Popovića „Što da se radi“

Istaknuti

crnogorski kulturni

stvaralac sabrao

je tekstove koje je

u toku posljednjih

tridesetak godina

pisao na temu

crnogorskih

političkih i

nacionalnih

kontroverzi

Dijagnozaaktuelnome

društvenomtrenutku

Najambiciozniji eseji

pisani supovodom

jubileja deset godina

nezavisnosti i pokušaja

državnog udara na dan

izbora 16. oktobra 2016.

Posljednji tekst u knjizi

posvećen je liku i djelu

Am lohijaRadovića

Iz strip radioniceSrđana Ivanovića