Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 19. februar 2018.

Kultura

PODGORICA

–Igra„gluvih

telefona“–takobi senajjed-

nostavnijemoglaokarakteri-

satidugogodišnjakomunika-

cija izmeđuMinistarstva

kulture iNarodnogmuzeja

CrneGore.Akomeđučitaoci-

ma imaonihkojinerazumiju

ovusintagmuukonkretnom

slučaju, evo još jasnijegpojaš-

njenja–Ministarstvo jeune-

kolikonavrataod2004. godi-

nekontrolisaloMuzej i

naređivalo ispravljanjebroj-

nihanomalija, arukovodioci

ustanovesamosuklimali gla-

vomiizricalipraznaobećanja.

Međutim, na odbijanje ruko-

vodstva Narodnog muzeja da

ispraviteškepropusteMinistar-

stvo nije uzvratilo nikakvimka-

znenimmjerama. Čak ni onda

kada su tokom kontrole 2013.

godine dobili izvještaj o reviziji

Njegoševogmuzejaiz2009,koji

pokazuje manjak više od 1.500

predmeta.

Odnovembra2013.doljeta2017.

Ministarstvoovimpovodomvi-

šenijenavraćalouMuzej.Ume-

đuvremenu su se promijenila

dvaministra–BranislavaMiću-

novićaumartu2015. godinena-

slijedio je Pavle Goranović, a

nakon njega u novembru 2016.

došao je JankoLjumović, koji je

na najodgovornijoj funkciji u

Ministarstvu ostao do oktobra

2017. godine.

Nakon što je uspio da nagovori

Vjeru Borozan da, pored anga-

žmana u Češkoj, prihvati posao

direktora Narodnog muzeja,

budući da jePavlePejoviću julu

2017. godine otišao u penziju,

Ljumović je 4. avgusta naredio

novukontroluMinistarstvakul-

ture. Sljedeća kontrola obavlje-

na je 9. avgusta, a posljednja u

2017. dogodila se 25. oktobra.

Upravo će sve ove kontrole po-

tvrditi da Narodni muzej nije

mrdnuo s mjesta u izvršavanju

svih ranijih naređenih mjera i

zaključakaVlade,alićedodatno

apostrofirati i veoma loše stanje

u svim tehničko-tehnološkim

kapacitetima Narodnog muze-

ja, ali i neke od manjkavosti u

vršenju najprimarnijih poslova

kustosa, konzervatora i ostale

administracije.

LOŠIUSLOVI

Kontrolu su 4. avgusta obavili

direktorDirektorata zakultur-

nu baštinu Aleksandar Dajko-

vić, šefica Odsijeka za imple-

mentaciju strategija Milica

Martić, savjetnica za kulturnu

baštinu Dobrila Vlahović i

pravnica Vladana Prlja. U ime

Narodnog muzeja dočekala ih

jenovadirektoricaVjeraBoro-

zan, rukovodilacKonzervator-

ske službe Nedeljko Glendža,

rukovoditeljka Muzeja kralja

Nikole Tanja Jović, rukovodi-

teljka Etnografskog muzeja

Maja Dragićević-Roganović,

rukovoditeljka Umjetničkog

muzejaMirjanaDabović-Pejo-

vić, sekretarkaGoricaLeković,

dokumentaristkinja Ksenija

Sekulić, kustosMiloš Vukano-

vić i rukovodilac Tehničke

službe Igor Pavićević.

Uodnosunausloveza smještaj

i čuvanje muzejske dokumen-

tacije, Ministarstvo je utvrdilo

da se dokumentacija nalazi u

jednoj prostoriji na prvom

spratu, neodgovarajuće kva-

drature i opreme. Prostorija je

opremljena drvenim i metal-

nim ormarima, sa bravama.

Nakon odlaska službenice u

penziju, nije bila izvršena pri-

mopredaja dokumentacije.

Izložbeni prostor Umjetnič-

kogmuzeja, na prvomspratuu

Vladinom domu, nije imao si-

stem koji omogućava adekvat-

ne mikroklimatske uslove, što

se negativno odražava na sta-

nje izloženih muzejskih pred-

meta. Kontrolori od rukovod-

stva nijesu mogli da dobiju na

uvid konzervatorski izvještaj o

praćenju i utvrđivanju stanja

izloženih muzejskih predme-

ta. Umjesto izvještaja, upozna-

ti su sa uslovima za čuvanje

ikone Bogorodice Filermose i

istaknuto je da oni nijesu ade-

kvatni i odgovarajući.

Izložbeni prostor stalne po-

stavke Istorijskog muzeja, u

prizemlju Vladinog doma, nije

bio opremljen odgovarajućim

instrumentimazapraćenjemi-

kroklimatskih uslova. Stanje

izloženog materijala nikada

nijeprovjeravano, akao razlog,

rukovodilac Konzervatorske

službe Nedeljko Glendža na-

veo je da konzervatorima nije

biodozvoljenulazakuizložbe-

ni prostor.

-Imajućiuvidunavodedakon-

zervatorima do sada nije bilo

dozvoljeno da izvrše uvid u

stanje izloženog muzejskog

materijala, nema izvještaja o

pregleduistanjuizloženihmu-

zejskihpredmeta – navodi se u

zapisnikuMinistarstva.

U suterenu Vladinog doma

kontrolori su obišli konzerva-

torske radionice za zaštitume-

tala, drveta, tekstila i papira.

Zapazili su neadekvatne uslo-

vezaobavljanjeposlova, odno-

snoprostorni,tehničko-tehno-

loški i mikroklimatski uslovi

bili su loši, a nije postojao ni si-

stem za ventilaciju i odvod

štetnih gasova prilikom kon-

zervatorskog tretmana pred-

meta.

VLAGAIBUĐ

U centralnomdepou u sutere-

nuVladinogdomakonstatova-

ni su neadekvatni prostorni,

tehničko-tehnološki i mikro-

klimatski uslovi, uz veliko pri-

sustvo vlage. U istomprostoru

su smješteni predmeti Etno-

grafskog muzeja, dio Istorij-

skog i Umjetničkog muzeja.

Zaposleni u Konzervatorskoj

službi ne kontrolišu pristup,

niti prate stanje muzejskih

predmeta u pogledu uticaja

temperature i vlažnosti.

-Zaposlenaosobakojajeobav-

ljala posao održavanja i kon-

trolisanja temperature i vlaž-

nosti nije u depou od 29. juna

2017. godine, jer je premješte-

na na drugo radno mjesto, ka-

da je i posljednji put vodila

predmetnu evidenciju. Evi-

dentirano je prisustvo vlage,

buđinazidovima,naročitooko

prozorskih otvora. Stanje mu-

zejskih predmeta je ugroženo

–navodi se u zapisniku.

Čitav centralni depo, takođe,

bio je neorganizovan, muzej-

skimaterijalnijebiosistemati-

zovan prema vrsti materijala i

gabaritima, veliki broj pred-

meta bio je u slobodnom pro-

storu.

- Kustosi rad na muzejskom

materijalu improvizuju, amu-

zejski predmeti tokomobrade

ostaju u prostoriji, nepropisno

ostavljeni na improvizovanim

radnimpovršinama. Tekstil se

„čuva“ u drvenim ormarima,

na vješalicama, na neadekva-

tan način, u lošem je stanju,

nabacan dijelom u dnu orma-

ra, štoukontinuitetuugrožava

njegovo stanje – konstatovano

je u zapisniku i zaključeno da

nijedan od propisanih uslova

nije obezbijeđen u ovom pro-

storu za smještaj i čuvanje di-

jelamuzejskogmaterijala.

Lift ublizini depoa, takođe, ni-

je bio u funkciji, a vrata koja se

koriste za manipulaciju, sa

dvorišne strane i prilazaodBi-

ljarde, obezbijeđena su sa tri

gvozdene šipke. Prostoru za

čuvanje muzejskog materijala

moguće je pristupiti na troje

vrata, koja se zaključavaju.

Prostor za prijem novonabav-

ljenog materijala ne postoji,

kao ni odgovarajuća oprema

za njegovu zaštitu. Depozitni

režimnije obezbijeđen, ne po-

stoje oznake za zabranu pri-

stupa neovlašćenim licima, ia-

ko se centralni depo nalazi u

objektu sa dvije stalne muzej-

skeizložbe.Ulazakzaposlenih

Muzeja se takođe ne kontroli-

še i ne evidentira.

NEGATIVNODEJSTVO

Kontrolajekonstatovalaidase

muzejskimaterijal čuva upot-

krovlju Vladinog doma, gdje

su takođe zabilježeni neade-

kvatni prostorni, tehničko-

tehnološki i mikroklimatski

uslovi, koji u velikoj mjeri

ugrožavaju stanje vrijednih

umjetničkih djela. U toku je

bila, prema navodima u zapi-

sniku, revizija muzejskog ma-

terijalaUmjetničkogmuzeja.

- Nakon završenih radova na

krovu, urađena je i instalirana

nova rasvjeta, koja nije u skla-

dusastandardimapropisanim

za ovu vrstumuzejskog mate-

rijala. U prostoru je visoka

temperatura, što negativno

djeluje naročito na bojeni sloj

slika. Muzejski materijal nije

adekvatno smješten, već na-

slaganuzzidove, u improvizo-

vanimuslovima. Neposjeduju

evidenciju o pristupu, praće-

nju stanja i sl. U određenim

prostorijama nalaze se kopije

muzejskogmaterijala–navodi

se u zapisniku.

Radionica za štafelajno slikar-

stvo takođe se nalazila u pot-

krovlju Vladinog doma i tako-

đe je karakterišu neadekvatni

tehničko-tehnološki i mikro-

klimatski uslovi za obavljanje

poslova.

Naizmakuradnogdana

,4.av

-

gusta 2007, kontrola nije sti-

gla da provjeri uslove u osta-

lim prostorima za čuvanje

muzejskog materijala u

objektimaNMCG,pajeobila-

zak nastavljen 9. avgusta. O

detaljima tog nadzora više u

sjutrašnjembrojuPobjede.

JovanNIKITOVIĆ

(nastavlja se)

Kako je upravi Narodnogmuzeja godinama uspijevalo da ne postupa po

preporukamaMinistarstva kulture (kontrola od 4. avgusta 2017. godine)

POBJEDA

ISTRAŽUJE

8

Vrijednadjelaugrožena

odpodrumadokrova

IzpostavkeUmjetničkogmuzeja

Od novembra 2013. pa sve do ljeta 2017. kontrolori Ministrastva nijesu navraćali uNarodni

muzej. U avgustu i oktobru prošle godine uslijedile su tri kontrole, koje će potvrditi da Narodni

muzej nijemrdnuo smjesta u izvršavanju svih ranijih naređenihmjera, ali će dodatno

apostro rati i veoma loše stanje u svim tehničko-tehnološkimkapacitetima ustanove

Detalj izEtnografskogmuzeja

Tokom kontrole 4. avgusta 2017. godine, predstavnici Mini-

starstva kulture utvrdili su da se dokumentacija o zaštiti

muzejskogmaterijala i dalje vodi po starimpropisima.

- Ova vrsta muzejske i konzervatorske dokumentacije se i

dalje čuva samo u Konzervatorskoj službi, a ne u Odjeljenju

za muzejsku dokumentaciju. Ispisuje se rukom i koristi elek-

tronski obrazac muzeja iz Republike Srbije, koji nije u skladu

sa savremenim standardima, te ne daje mogućnost za unoše-

nje sveobuhvatnih podataka. Konzervatorski kartoni su štam-

pani iz elektronskog obrasca takođe po uzoru na kartone

službe zaštite iz Srbije. U predmetnoj radionici nema uslova

za složenije konzervatorske zahvate. Zaposleni navode da

planiraju izmiještanje radionice u suteren Vladinog doma,

kako bi im se, kako navode, poboljšali uslovi za rad – navodi

se u zapisniku Ministarstva kulture.

Muzejskadokumentacija

vodisepostarimpropisima