Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Turizam

Nedjelja, 18. februar 2018.

Popunjenost hotela na Primorju zimi može biti bolja

Struktura gostiju koja boravi u ljetnjoj turističkoj sezoni znatno je drugačija

od one koja boravi van nje, pa treba osjetiti potrebe tržišta, kazao je Jovan

Vukalović iz ,,Lajthaus“ hotela. Smatra da bi bilo poželjno osmisliti neke

olakšice ili stimulativnemjere za objekte koji rade tokomčitave godine

PODGORICA

Za radhote-

lananašemPrimorju tokom

cijele godinepotrebna jebo-

gatijavanhotelskaponuda,

višedogađaja, određene

subvencije, kao i noćni leto-

vi na aerodromu, smatraju

hotelijeri.

Menadžeriulažumaksimalne

napore kako bi privukli goste

da borave u hotelima u zim-

skomperiodu, a kako je kazao

Pobjedi direktor prodaje ho-

tela ,,Lajthaus“JovanVukalo-

vić, ključ jeu tomeda seosjete

potrebe tržišta jer jestruktura

gostijukojaboraviuljetnojtu-

rističkoj sezoni znatnodruga-

čijaodonekojaboravi vannje.

,,Lajthaus“ je jedan hotela na

hercegnovskoj rivijeri koji ra-

di tokomcijele godine.

SADRŽAJI

- Mi smo prilagodili ponudu i

sadržaje potrebama gostiju i

to je dovelo do sasvimdobrog

rezultata kada je upitanjupo-

punjenost tokom čitave godi-

ne. Tako u hotelu osim indivi-

dualnih gostiju imamo i veliki

broj sportista, organizovanih

grupa, učesnika kulturnih i

zabavnihmanifestacija…

Ovo ne znači da nemamjesta

i prostorada seostvari još bo-

lji rezultat -naprotiv.Ukoliko

bi infrastruktura (naročito

sportska) u našem gradu bila

na višemnivou i broj manife-

stacija koje bi bile koncipira-

ne na dovođenju gostiju bio

veći – kazao je Vukalović do-

dajući da bi to dalo izuzetne

efekte za kratak vremenski

period.

- Kada govorimo o tome, po-

sebno bismo apelovali na

krovne institucijekoje sebave

promocijom grada i osmišlja-

vanjem kulturnog i zabavnog

života da na vrijeme objave

programemanifestacija i ade-

kvatno ih marketinški najave

kako bi one dale pravi efekat.

Pogotovo je ovo bitno ukoliko

znamo da je naredni Praznik

mimoze, manifestacije po ko-

Vukalović je kazao da

je na nivou godine ren-

tabilan, ali svakako da u

pojedinim zimskimmje-

secima posluju sa nega-

tivnim rezultatom.

- Ipak, ne zatvaramo

objekat jer nam je veoma

bitno da zadržimo oso-

blje koje je sa nama dugi

niz godina, čime se na

najbolji mogući način

garantuje kontinuitet u

kvalitetu usluge i servisa

u hotelu. Naši zaposleni

većinom znaju da cijene

napore koje ulažemo

kako bismo imomo-

gućili rad tokom čitave

godine i redovne zarade

i to je razlog više da ne

zatvaramo hotel umjese-

cima kada poslujemo sa

negativnim rezultatom –

kazao je Vukalović doda-

jući i da prilikombrojnih

studijskih posjeta od stra-

ne inostranih partnera,

koje se uglavnomdeša-

vaju u zimskomperiodu,

dobija se mnogo bolji uti-

sak o objektu i njegovoj

ponudi nego što bi to bilo

moguće u situaciji kada

hotel ne radi.

Bitnoje

zadržati

zaposlene

Višemanifestacija

dovodi više turista

Vukalović kaže da zahvaljujući Praznikumimoze i sportskim

dešavanjima u okviru njega hotel je tokom februara odlično

popunjen.

- U pojedinimperiodima popunjenost je bila i do 70 odsto, a

najznačajnije učešće su bilježili sportisti u toku pripremnog

perioda i za vrijeme organizovanih turnira u Herceg Novom,

od čega bih izdvojio boravak velikog broja vaterpolo, plivač-

kih, fudbalskih, odbojkaških i košarkaških ekipa. Imali smo

veliki broj posjeta iz Mađarske, Italije, Bjelorusije, Izraela,

Španije, Gruzije, Hrvatske, Slovenije, Albanije, Bugarske…

Pomenuo bih i učesnike kulturnih i zabavnihmanifestacija

koji su bili naši gosti, kao i jedan broj individualnih gostiju

koji su bili posjetioci na timmanifestacijama – kazao je Vuka-

lović.

Praznikmimozeisportska

zbivanjapunehotele

joj je Herceg Novi prepoznat,

jubilarni50.poredu–kazaoje

Vukalović.

Kada govori o poslovanju u

zimskom periodu, on smatra

da bi bilo poželjno osmisliti

neke olakšice ili stimulativne

mjere za objekte koji rade to-

komčitave godine.

- Time bi se doprinijelo pove-

ćanju broja takvih objekata

što bi i destinaciju činilo kon-

kurentnom i bolje pozicioni-

ranom na tržištu – kazao je

Vukalović dodajući da u su-

protnom, beznekekonkretni-

jepodrške sa lokalnog i držav-

nog nivoa, će im biti veoma

teško nastaviti raditi u konti-

nuitetu.

Za ljetnu sezonu kaže da ne

brine.

- Naš hotel će ove kao i svih

prethodnih godina biti popu-

njen više od 90 odsto u perio-

du jun - septembar. Već sada

su skoro svi kapaciteti raspro-

dati pri čemu se u većini re-

zervacija radi o aranžmanima

koji su realizovani sa dugogo-

dišnjimpartnerima–kaženaš

sagovornik.

On, međutim, ističe da im je

cilj štovećapopunjenostupe-

riodupred i postsezonena če-

mu konstantno rade već duže

vrijeme.

- Rezultati nijesu izostali ali,

takođe, uzimajući u obzir sve

onoštosmovećnaveli, ima još

dosta prostora za napredak.

Shodno tome, na osnovu do-

sadašnjeg interesovanja oče-

kujemo veći broj noćenja za

pet do deset odsto na nivou

godine.Boljaposjetaćesvaka-

ko rezultirati i boljimfinansij-

skimpokazateljima, pa ukoli-

ko se naši planovi ostvare,

prednama je još jednauspješ-

na turistička sezona. Ipak, mi

hotelijeri zajedno sa organi-

ma lokalne i državne uprave

moramo više raditi, jer rezul-

tati koje sada ostvarujemo su

samodioonoga štoCrnaGora

može i zaslužuje kada je turi-

zamupitanju–kazaojeVuka-

lović.

Tokom sezone, pored gostiju

iz Crne Gore i regiona, ostva-

ruju značajan broj noćenja od

turista iz Rusije, ali i Zapadne

Evrope.

- Ipak, tradicionalnonaši naj-

brojniji gosti su iz Srbije i Bo-

sne i Hercegovine. Zajednič-

ko svim gostima odakle god

dolazilijetodasuveomazain-

teresovani za vanhotelski sa-

držaj i ponudu, tako da imor-

ganizujemo pakete „more

- planina“, posjete gradskim

znamenitostima, obilaske

najatraktivnijih lokaliteta u

Crnoj Gori i gradovima iz

okruženja, gastro večeri…

Evidentno je da se sa kvalitet-

no organizovanim i ciljano

osmišljenimmanifestacijama

koje su organizovale TOHer-

ceg Novi, Herceg fest, ali i

NVO sektor kao i

sportske eki-

peznačajnopovećavabrojno-

ćenja u našemhotelu – kazao

jeVukalović.

PRIPREME

Hotel ,,Palma“ u Tivtu je ne-

davno proglašen za najbolji

hotel uovomgradu i uspješno

je radio tokom protekle godi-

ne. Direktorica ovog objekta

Jelena Mandić uspješno po-

sluje hotelom i ostvaruje za-

vidne rezultate. Ona smatra

da dobrompripremom, orga-

nizovanom prodajom i mar-

ketingom se ostvaruju uslovi

da hotel uspješno radi tokom

čitave godine.

- Ponosni smo činjenicom da

je od strane naših gostiju kva-

litet usluge i smještaja ocije-

njennajvišimocjenama.Hotel

je i za vrijeme novogodišnjih

praznika bio u potpunosti po-

punjen gostima iz Evropske

unije. Smatramo da rezultati

to i pokazuju da dobrom pri-

premom,organizovanompro-

dajom i marketingom se stva-

raju uslovi da hotel uspješno

radi tokomčitave godine. Tim

više preduzimamo određene

investicije u cilju rekonstruk-

cije i adaptiranja postojećih

hotelskih kapaciteta i uređe-

nju hotelske plaže – kazala je

Mandić, a kao nagrada za do-

bre rezultate očekivanja su da

će hotel ,,Palma“ dobiti novu

kategorizaciju od četiri plus

zvjezdice.

Za narednu sezonu ne brine,

gosti su već rezervisali smje-

štaj, pa se i u Tivtu ove godine

očekuje uspješno ljeto.

N.KOVAČEVIĆ

Posebno bismo

apelovali na krovne

institucije koje se bave

promocijomgrada i

osmišljavanjemkul-

turnog i zabavnog

života da na vrijeme

objave programemani-

festacija i adekvatno

ihmarketinški najave

kako bi one dale pravi

efekat- kažeVukalović

Jovan Vukalović

Jelena Mandić