Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 18. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

Srpski državljaninMi-

lanČakić (19) i Slovak IgorHlipec (23)

uhapšeni su sinoćuUlici VeljkaVlaho-

vićauPodgorici zbog sumnjeda sune-

kolikodana ranije izkućeuRafailovići-

maodnijeli oko50.000eura i nekoliko

skupocjenih satova, potvrđeno jePo-

bjedi izpolicije.

Policija tragaza jošdvijeosobezbogsum-

nje da suučestvovale uovoj pljački.

Podgorički inspektori su po nalogu bud-

vanskih kolega sinoć oko 20 časova upali

uiznajmljenistannaStaromaerodromuu

kome su zatekli Čakića i Hlipeca. Mladi-

ćima su stavljene lisice na ruke, a pregle-

dom stana policija je pronašla veći dio

ukradenog novca i jedan sat ,,roleks“.

Pretresomstana je pronađena i droga.

- Inspektori su prebrojali 30.000 eura, a

nađene novčanice poslate su na

vještačenje –kazao je izvor blizak istrazi.

SagovornikPobjede je kazao i da pošto su

upali u stan, inspektori suČakića i Hlipe-

ca zatekli uoblacimadimamarihuane. Ni

poslije nekoliko sati vjetrenja prostorija

miris droge nije bilomoguće eliminisati.

Hapšenje Čakića i Hlipeca je uslijedilo

nakonšto subudvanski inspektori pokre-

nuli opsežnu istragu i lopovimaušli u trag

nakon izuzimanjadokazasamjestakrađe

i pregledanih snimaka sa nadzornih ka-

mera.

B.R.

Podgorička policija uhapsila dvije osobe zbog krađe 50.000 eura i vrijednog nakita iz kuće u Rafailovićima

Lopove i novac zatekli

udimumarihuane

PODGORICA

Vjekoslavu

Lambuliću juče jeodređen

pritvor, dok jenjegovbrat Ju-

goslavLambulićpuštenda se

brani sa slobode zbog sumnje

da suučetvrtakoteli Alberta

Kajošaja izTuzi i nanijelimu

teške tjelesnepovrede, po-

tvrdio je zaPobjeduadvokat

DaniloMićović.

Odluku o određivanju pritvora

donio je sudija za istrage

OsnovnogsudauPodgoriciZo-

ranRadović.

Razlozi zbogkojih je sudijaRa-

dović odlučio da Vjekoslavu

odredi pritvor su ranija osuđi-

vanost i opasnost od mogućeg

ponavljanja djela.

AdvokatMićovićkazao jeda će

se žaliti na odluku o određiva-

nju pritvora Vjekoslavu Lam-

buliću.

Osim njih, povodom otmice i

prebijanjaKajošaja15.februara

uhapšeni su otac i sin Aleksan-

dar i Petar Miranović. Oni su

nakon saslušanja u Tužilaštvu

pušteni da se brane sa slobode.

Dan ranije, nakon saslušanja

predtužiteljkomBiljanomMe-

denicom, braća Lambulić su

negirali izvršenje krivičnog

djela za koje se terete.

- Radi se o tragičnoj zabludi i

spletu nesrećnih okolnosti. Pi-

tali su ga da uđe u auto i on je

pristao,nikonijenikidnapovan

nitigepekovan.Čovjekjevožen

normalno,pristaojedadođedo

policije - kazao je njihov advo-

katDragoljubĐukanović.

Prilikom saslušanja u Tužilaš-

tvu, Lambulići su tvrdili da su

primijetili Kajošaja da ih prati

već neko vrijeme, a zbog inci-

denta koji se desio unoći izme-

đu 11. i 12. februara kada je NN

lice pucalo na automobil Vje-

koslava Lambulića. Naveli su

da su posumnjali upravo da

Kajošajimavezesapucnjavom.

Lambulići su Kajošaja odveli u

Moskovsku ulicu, gdje su ga

uveli u vozilo ,,mercedes” regi-

starskihoznakaPGEK249, ko-

jim je upravljao Aleksandar

Miranović. Tokom vožnje su

mu navodno zadali više udara-

ca u predjelu glave, a dolaskom

u Ulicu crnogorskih serdara

,,pokupili“ su Podgoričanina

Petra Miranovića, koji je na-

vodno Kajošaju prijetio pišto-

ljemi udarao ga u glavu.

Policija je zaustavila automobil

kod hotela ,,Siti“ kada je Lam-

bulić službenicima kazao na-

vodnodasuuhvatili osobukoja

je 12. februara pucala na njega i

da ga vode uCBPodgorica.

Policija je po nalogu sprovela

sva lica, a Lambulić u jednom

trenutku koristi priliku i poku-

šava da pobjegne put zgrade

ANB-a. Međutim, policija ga je

ubrzo sustigla i kod njega pro-

našla pištolj koji je oduzet.

Kako saznajemo, Kajošaju je

ukazana ljekarska pomoć jer je

imao vidne povrede glave i

frakturu lobanje.

Podsjećamo,VjekoslavLambu-

lić je nedavno, 11. februara, za

dlaku izbjegao smrt kada je za

sadanepoznati napadač ispalio

tri hica dok je bio u vozilu ,,golf

7“. Na snimku sa nadzornihka-

mera uočava se kako Lambulić

dolaziautomobilomnaparking

kod Rimskog trga u Podgorici,

da mu prilazi maskirani muš-

karaciučasudokvozačizlaziiz

„golfa“ nepoznato lice počinje

da puca iz pištolja u njegovom

pravcu.

Lambulić je, kako je Pobjeda

tada pisala, pred istražiteljima

kazaodane zna šta jemotivna-

pada na njega. Istražitelji ipak

sada provjeravaju da li je juče-

rašnji događaj povezansaproš-

lonedjeljnimnapadom.

B.R.

Braća Lambulić saslušana kod sudije za istraguOsnovnog suda u Podgorici

VjekoslavuLambuliću

određenpritvor

SaprivođenjabraćeLambulić

KOTOR

Pomorska granič-

napolicijapronašla jenapu-

šteni gliser ,,Seawave“ kod

Bigove, aprve sumnjeuka-

zujuda jekorištenza šverc

droge, prenosi Standard.

IzUprave policije su kazali da

je radarski odraz sa priobal-

skog područja kod mjesta Bi-

gova davao informaciju da se

gliser krećeprema granici bez

najave.

- Pretragom plovila nijesmo

našli ništa interesantno. Sum-

nje, ipak, upućuju na to da je

ovo plovilo korišćeno za pre-

kogranični prevoz droge. Ta-

kođe, sa ovim slučajem upo-

znati su iz Odsjeka za droge,

koji su u saradnji sa granič-

nompolicijomoperativnopo-

krivali navedenu i širu lokaci-

ju - kazao je sagovornik iz

policije.

On navodi i da za sada još nije

utvrđenokomegliserpripada.

- Pokušali smo preko Lučke

kapetanije da utvrdimo ko je

vlasnik glisera, ali, prema nji-

hovoj dokumentaciji, plovilo

nijeni nakoga registrovano.U

takvim slučajevima lučke vla-

sti imajupravodaprivremeno

oduzmu plovilo. Ono je inače

oduzeto na naše insistiranje

kakobiprovjerilikoćesepoja-

viti kaovlasnik-kazao je izvor

iz policije.

Gliser ,,Sea wave“ je izuzetno

brzo plovilo koje može da po-

stigne brzinu preko 120 kilo-

metara na sat. Dobro upućeni

tvrde da je ovo plovilo idealno

za operacije švercovanja dro-

ge i naoružanja.

B.R.

Policija u Bigovi pronašla napušteno plovilo

Sumnjajuda jegliser

služiozaprevozdroge

ILUSTRACIJA

PODGORICA

Optuženima za stvaranje kriminalne organiza-

cije i prodavanje marihuane Nikoli Gjetjau, Srđanu Daniloviću,

Marijanu Vuljaju i Žaklini Globarević produžen je pritvor za još

dva mjeseca odlukom vanraspravnog vijeća Višeg suda u Pod-

gorici, prenosi CdM.

Pritvor im je produžen zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na

svjedoke.

Specijalno državno tužilaštvo donijelo je naredbu o sprovođe-

nju istrage protiv okrivljenih.

- Osnovana sumnja da su okrivljeni počinili krivično djelo proizi-

lazi iz dokaza sadržanih u spisima predmeta, iz sadržaja materi-

jala prikupljenog primjenommjera tajnog nadzora, audio zapisa

i transkripata komunikacija okrivljenih i drugih osoba, evidencija

o prelasku granice za okrivljene, dokaza koji su pribavljeni

tokom zapljene narkotika - navodi se u rješenju o produženju

pritvora.

B. R.

Viši sud razmatrao prijedlog Tužilaštva

Okrivljeni za šverc

drogeostajuupritvoru

PODGORICA

Na Trgu neza-

visnosti u glavnomgradu i

ove godine se plesalo u okviru

globalne kampanje protiv nasi-

lja nad ženama pod nazivom

„Milijarda ustaje“.

- Ove godine „Jedna milijarda

ustaje“ – revolucija poziva na

još jaču globalnu solidarnost u

borbi protiv svih oblika nasilja

- poručili su iz Sigurne ženske

kuće.

,,Jedna milijarda ustaje“ je

najmasovniji aktivistički pokret

u istoriji međunarodne borbe

protiv nasilja nad ženama.

Prošle godine, podsjećaju, ple-

salo se 14. februara u oko 200

država na svijetu, uključujući i

Crnu Goru.

Organizatori očekuju da će

ove godine taj broj biti još veći

jer, kako su kazali, cijela plane-

ta se budi i buni, ustaje protiv

nasilja nad ženama i djecom.

„Plesaće uz nas i odgovorne,

i političarke, i ministarke, i

diplomatkinje, glumice i druge,

i zagovornice nenasilja, kao i

dječji hor „Zvjezdice“ i plesne

grupe. 17. februara osjećaj će

biti još bolji jer ćemo plesati još

srčanije i odlučnije, a naša Crna

Gora će biti rame uz rame sa

državama i gradovima u koji-

ma će ples „Break the Chain“

nadjačati nasilje nad ženama“,

navodi se u saopštenju.

B. R.

Globalna kampanja protiv nasilja nad ženama ,,Milijarda ustaje“

Podgorica jeplesalaprotivnasilja

ZgradauPodgorici ukojoj

suuhapšeni Čakić i Hlipec