Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

U fokusu

Nedjelja, 18. februar 2018.

PRAZNINA:

Zakonomnijesu predviđene kazne za internet stranice i portale koji krše norme

Pravila i zabrane

stoje, sankcijanigdje

PODGORICA

UCrnoj Go-

rimožetedaosnujete elek-

tronskupublikaciju, odno-

sno informativni portal, ada

sepritomoglušiteopravila

neophodne registracije ili

obavezunavođenja impre-

suma, i davas za tonikone

možekazniti.

To proističe iz normativne

praznine koja se uveliko kori-

sti. Sami regulatori, odnosno

institucije priznaju da je ta či-

njenica veliki nedostatak legi-

slative jer otvara prostor za

razne povrede standarda, na-

rušavanje prava, ali i situacije

ukojima, recimo, sudnemože

da pronađe ni adresu ni odgo-

vorno lice ukoliko neko tuži

takavmedij.

NEMAKAZNI

Prema riječima Elvire K. Ce-

ković, predstavnice Agencije

za elektronske medije, takva

situacija je veliki nedostatak

Zakona o elektronskimmedi-

jima, koji jeneophodnootklo-

niti i adekvatnodopunitiprili-

komizmjene legislative.

- Zakonom o elektronskim

medijima (ZEM) propisana

su prava, obaveze i odgovor-

nosti elektronskih medija.

Nadzornadsprovođenjemtih

regula sprovodi Agencija za

elektronske medije, koja radi

otklanjanja utvrđenih nepra-

vilnosti može emiteru ili ope-

Kako ističe Elvira K. Ceković iz AEM-a, u skla-

du sa Zakonomo elektronskimmedijima i

Pravilnikomo elektronskimpublikacijama

koji je usvojio Savjet Agencije, vodi se registar

elektronskih publikacija. Trenutno je u regi-

stru 30 elektronskih publikacija sa nivoa Crne

Gore.

- U registar se upisuju podaci o pružaocima

usluga elektronskih publikacija na osnovu

prijave koju pravna ili izička lica, prije počet-

ka pružanja usluge elektronske publikacije,

podnose Agenciji na posebnomobrascu

koji je sastavni dio Pravilnika o elektronskim

publikacijama. Obrazac je dostupan na veb

sajtu Agencije

www.ardcg.org

(Propisi/Obras-

ci) – navodi Ceković.

Prema njenim riječima, podaci koje sadrži

obrazac su: naziv elektronske publikacije;

identi ikacioni znak elektronske publikacije;

internet stranica elektronske publikacije,

naziv/ime pružaoca elektronske publikacije,

PIB (za pravna lica) ili JMBG (za izička lica),

ime i prezime ovlašćenog lica pružaoca

usluge elektronske publikacije, ime i prezi-

me odgovornog urednika, adresa za prijem

službene pošte, e-mail za prijem službene

pošte, e-mail za podnošenje ispravke, odgo-

vora, prigovora, jezik i pismo na kojem će

se objavljivati elektronska publikacija, link

za „Registraciju korisnika“, link za „Pravila

komentarisanja“, telefon, faks, datumupisa,

datumbrisanja...

Dosadaregistrovano30portalaipublikacija

ratoru izreći upozorenje, pri-

vremenoilitrajnooduzimanje

odobrenja.

Međutim, u slučaju kršenja

ZEM-a od strane elektronske

publikacije, Agenciji nije data

mogućnost izricanja sankcija,

odnosnozakonomnijesupro-

pisane sankcije – potvrđuje

Ceković.

Ona pojašnjava da su, u smi-

slu ZEM-a, elektronske pu-

blikacije urednički oblikova-

ne internet stranice i/ili

portali koji sadrže elektron-

ske verzije štampanihmedija

i/ili informacije iz medija na

način da su dostupni širokoj

javnosti bez obzira na njihov

opseg.

-Elektronskimpublikacijama

sene smatraju: bilteni, katalo-

zi i druge publikacije, namije-

njeni isključivo oglašavanju,

poslovnim komunikacijama,

obrazovnomprocesu ili inter-

nom radu pravnih lica, vjer-

skih, nevladinihidrugihorga-

nizacija, školska glasila,

„Službeni list Crne Gore“,

službena glasila jedinica lo-

kalne samouprave i druga

službena glasila, kao i plakati,

leci, prospekti, transparenti i

video strane sa ili bez žive sli-

ke –kažeCeković.

DOMETREGULA...

U kojoj mjeri su odredbe bez

sankcija kontradiktorne po-

kazuje podatak da se zako-

nomdefinišu prava i obaveze,

navode zabrane, koje AEM

nema pravo da primijeni pre-

ma elektronskim publikacija-

ma.

Tako je zakonskim odredba-

ma, bez sankcije, zabranjeno

pružanje usluga elektronske

publikacije koje ugrožavaju

ustavni poredak i nacionalnu

bezbjednost.

Precizira se da se uslugom

elektronske publikacije ne

smije podsticati, omogućava-

ti podsticanje ili širiti mržnja

ili diskriminacija po osnovu

rase, etničke pripadnosti, bo-

jekože, pola, jezika, vjere, po-

litičkog ili drugoguvje-

renja,nacionalnogili

socijalnog porije-

kla, imovnog sta-

nja, članstva u

sindikatu,obra-

zovanja, druš-

tvenog položa-

ja, bračnog ili

po r od i č no g

statusa, staro-

snedobi, zdrav-

stvenog stanja,

invaliditeta, ge-

netskog nasljeđa,

rodnog identiteta ili

polne orijentacije.

Takođe, zabranjeno je

objavljivanje informacije ko-

jomse otkriva identitetmalo-

ljetnika do 18. godine života

uključenog u slučajeve bilo

kojeg oblika nasilja, bez obzi-

ra da li je svjedok, žrtva ili iz-

vršilac, niti iznositi pojedino-

sti iz porodičnih odnosa i

privatnog života djeteta...

RASKORAK

Generalni direktor Direkto-

rata zamedije Željko Rutović

navodi da se neminovno ova

oblast mora regulisati jer je

izražen jaz između prakse i

normative, naročitoukontek-

stu nedostajuće samoregula-

cije.

-Globalnodigitalnodobaire-

volucija novotehnoloških

platformi u proizvodnji i dis-

tribuciji informacija, nanajši-

roj ravni problematizovalo je

pitanje referentnog, norma-

tivnog zakonskog okvira s

jedne, odnosnosdruge strane

hroničnog nedostatka odgo-

varajućihmehanizamasamo-

regulacijekaoprofesionalnog

etičkog izazova. Ova pitanja i

uglobalnimokvirimaizaziva-

ju široki opseg komentara i

analiza prakse. Usvakomslu-

čaju,mediji, nezavisnoodfor-

mata, kao živi organizam za-

ht i j eva j u kont i nu i rano

normativno modifikovanje,

sa posebnimakcentomodno-

sa prava i obaveza medija –

navodi Rutović.

Onpreciziradasečlanom126.

Zakona o elektronskimmedi-

jima definiše obaveza prijav-

ljivanja elektronskih publika-

cija na način da je „fizičko i

pravno lice dužno da, prije

početka objavljivanja elek-

tronske publikacije, Agenciji

za elektronskemedije podne-

seprijavu radi upisau registar

pružalaca usluga elektron-

skihpublikacija“.

- Takođe, Zakonom o mediji-

ma, članom 20. je propisano

„da je osnivačmedija odgovo-

ran za objavljene programske

sadržaje“.

Zakono elektronskimmediji-

ma, takođe, predviđa da „po

prigovoru fizičkog ili pravnog

lica na rad pružaoca AVMus-

luge ili elektronske publikaci-

je odlučuje ovlašćeno službe-

noliceAgencijezaelektronske

medije, u roku od 30 dana od

dana podnošenja prigovora“.

IMPRESUM

Na pitanje da li je zakonom

utvrđeno postojanje određe-

ne produkcije, Rutović navo-

di da Pravilnik o elektron-

skim publikacijama, koji je

propisao nezavisni regulator

zaelektronskemedije-Agen-

cija za elektronske medije,

predviđadasu„pružaoci

elektronskih publika-

cija slobodni u krei-

ranju i uređivanju

sadržaja, uz po-

štovanje profesi-

onalnih, vrijed-

nosnih, etičkih i

estetskih stan-

darda“.

- Shodno Pravil-

niku, elektronska

publikacija jeduž-

na da korisniku us-

luge omogući jedno-

stavan, neposredan i

stalan pristup sljedećim

podacima: naziv pružaoca

elektronske publikacije; iden-

tifikacioni znak; adresa za pri-

jem službene pošte; e-mail za

prijemslužbenepošte; i e-mail

za podnošenje ispravke, odgo-

vora, prigovora. Identifikacio-

ni znak elektronske publikaci-

je mora biti kontinuirano

vidljiv na internet stranici

elektronske publikacije – na-

vodi Rutović.

To su propozicije. Ko ih (ne)

poštuje lako je vidjeti akopre-

listate crnogorske portale. Za

razliku od profesionalnih pri-

mjera, ima i onih na kojima i

poredtrudanemožeteprona-

ći ni kontaktmejl redakcije.

Valjdadonekognovogzakona

ili revizije koja je u toku.

I. PERIĆ

Izostankom

kaznenih

odredaba otvara

se prostor za povrede

standarda, narušavanje

prava, ali i situacije u kojima,

recimo, sud nemože da

pronađe ni adresu ni

odgovorno lice ukoliko

neko tuži takav

medij

ŽeljkoRutović

ElviraCeković

ILUSTRACIJA