Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 18. februar 2018.

Aktuelno

PODGORICA

Predstavni-

ci Ministarstvaprosvjete

učestvovali su 15. i 16. febru-

aranadrugomplenarnom

sastankuPlatformeSavjeta

Evropeoetici, transparen-

tnosti i integritetuuobrazo-

vanju (ETINED) uStrazbu-

rugdje se govoriloo jačanju

integriteta, borbi protivko-

rupcijeuobrazovanju i ra-

zvoju i promociji etičkogko-

deksa.

Iz Ministarstva je saopšteno

da je jačanje integriteta od na-

ročitogznačajazaCrnuGorus

obziromnatodaseradinapri-

premi zakona o akademskom

integritetu, te će iskustva ra-

zvijenih zemalja biti od velike

koristi Crnoj Gori.

- Ovim zakonom urediće se

otvorena pitanja u toj oblasti i

uticati na očuvanje akadem-

skog integritetananačinštoće

biti preciznije i jasnije propi-

sane odredbe kako u vezi sa

plagiranjem, tako i mnogim

važnim elementima u dijelu

primjeneetičkogkodeksaaka-

demske zajednice - saopšteno

je.

Kao jedan od posebno važnih

aspekata akademskog integri-

teta, na sastanku u Strazburu

istaknuta je uloga tijela za osi-

guranje kvaliteta.

- Što je još jedna odpozitivnih

strana našeg obrazovnog si-

stema, s obzirom na to da će

ubrzopočeti da radi iAgencija

za kontrolu i obezbjeđenje

kvaliteta visokog obrazovanja

-saopštenojeizresoraDamira

Šehovića.

Na sastanku u Strazburu bile

su direktorica Direktorata za

visoko obrazovanje u Mini-

starstvu prosvjete Mubera

Kurpejović i načelnica Direk-

cije za visoko obrazovanje Bi-

ljanaMišović.

N.

Đ.

PODGORICA

Stalnapred-

stavnicaCrneGoreuSavje-

tuEvrope, ambasadorka

BožidarkaKrunićpotpisala

jeuStrazburuu imeCrne

GoreKonvencijuSavjeta

Evrope zaborbuprotiv tr-

govine ljudskimorganima,

saopšteno je izMinistar-

stvavanjskihposlova.

CrnaGorajepostala17.država

članica koja je potpisala Kon-

venciju.

Kako je saopšteno, na sas-

tanku sa zamjenicom gener-

alnog sekretara Savjeta Ev-

rope Gabrijelom Bataini

-Dragoni, ambasadorka

Krunić je kazala da potpisiv-

anje Konvencije potvrđuje

kontinuiranu posvećenost

Crne Gore usaglašavanju sa

međunarodnim standardima

i dodatnom razvijanju nacio-

nalnih mehanizama u oblasti

borbe protiv trgovine ljudi-

ma.

R.P.

PODGORICA

Građansko

partnerstvovažno jeuves-

ti upravni okvir kao što su

touradileSlovenija iHr-

vatska, aCrnaGorabi tre-

balodabude sljedeća

državakoja ćeusvojiti za-

konkojimje topitanje

regulisano, stav jeučesni-

kakampanjeuokvirupro-

jektaDoprinos una-

pređenjukvaliteta života

LGBTosobauCrnoj Gori.

Nikšićanka Aleksandra

Minić, kako je saopšteno iz

PRcentra, smatrada svi tre-

ba da imaju ista prava i da

sve što ima veze sa ljubavlju

treba da bude legalno.

- Smatram da i građansko

partnertvo treba dovesti u

pravni okvir. Poručujem

svim bitnim ljudima koji

mogu u t i ca t i na ovo,

političarima i ljudima koji

se nalaze na bitnim funkci-

jama u državnim ustanova-

ma da glasaju za ljubav i da

građansko partnerstvo uđe

u pravni okvir baš kao što je

umnogimdržavama - kaza-

la jeMinić.

Aktivista za ljudska prava

LGBTosobaDanijelKalezić

saopštio je da usvajanje za-

kona o građanskom part-

nerstvu nije bitno samo za

LGBT osobe, već i za osobe

različitog pola koje ne žele

da žive u vanbračnoj zajed-

nici i da uđu u brak kao

takav.

- Samim tim što ne žele, u

PODGORICA

Uizgradnju i

opremanje sportskog terena

udvorištuOsnovne škole

„BrankoBrinić“uRadovići-

manadomakTivtakompani-

jaLušticaDevelopment a.d.

uložila je 28.569eura, saop-

šteno je.

Riječ je, kako navode, o sred-

stvima opredijeljenim iz fonda

od 150 hiljada eura koliko je

kompanija obezbijedila za po-

drškuzajedniciuprošlojgodini

kroz protokol o sponzorstvu

potpisan sa opštinomTivat.

- Teren za male sportove povr-

šine963,5metrakvadratnabiće

osposobljen da primi do 300

gledalaca, a očekuje se da će svi

radovi biti završeni do početka

aprila – saopšteno je.

Radovi na terenu, od pripre-

mnih i iskopnih do izrade te-

melja, nabavke i ugradnje ma-

terijala, temeljnog zida i AB

ploče između igrališta i tribina,

te izgradnje sportskih tribina

koštali su, kako navode, nešto

više od 26 hiljada eura. Za na-

bavku rekvizita, koševa i ruko-

metnog gola za sportski teren

izdvojeno je 1,7 hiljadu eura.

- U ime učenika i zaposlenih,

direktor škole Ivica Tošev za-

hvalio se Luštici Development

što omogućava učenicima i na-

stavnomosobljudaradeupuno

boljim uslovima. Kazao je da

izgradnja reprezentativnog

školskogterenazamalesporto-

ve će umnogome doprinijeti

razvoju sporta i fizičke kulture

u našoj školi i široj društvenoj

zajednici.

-Velikomijezadovoljstvoštoje

menadžment ove kompanije

prepoznao da je najisplativije

ulaganje u vaspitanje i obrazo-

vanje. To je ulaganje koje se vi-

šestruko vraća - rekao jeTošev.

Luštica Development je pret-

hodnihgodinaobezbijedilapo-

pravku fasade i sanitarnog čvo-

ra škole.

U okviru programa društveno-

odgovornogposlovanjaiproto-

kola o sponzorstvu, u prošloj

godini kompanija Luštica De-

velopment je uložila 156 hilja-

da eurauprojekteod lokalnog i

nacionalnog značaja.

Prema riječima SlaviceMilić iz

marketinga Luštice Deve-

lopment, kompanija je vodila

posebno računa da više od tre-

ćine iznosa bude usmjereno na

podršku neposrednog susjed-

stva Luštice Bej – područjuKr-

toli.

- Naročito je značajno ulaganje

u obrazovanje i stvaranje uslo-

va najmlađima da što kvalitet-

nije provode kako vrijeme u

školi, tako i slobodno vrijeme -

ocijenila jeMilić.

R.P.

Predstavnici Ministarstva prosvjete na sastanku u Strazburu

Jačanjeakademskog

integritetazaborbu

protivkorupcije

PredstavniceCrneGoreuStrazburu

Sazasijedanja

Kampanja za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba

Tražezakono

građanskom

partnerstvu

Ambasadorka Božidarka Krunić potpisala

Konvenciju SE za borbu protiv trgovine organima

CrnaGorausvaja

međunarodne

standarde

Luštica Development pomaže

Osnovnoj školi u Radovićima

Za sportske terene

28.570eura

ovom trenutku, nemaju

mnoga prava koja imaju os-

obe čije zajednice jesu

pravno prepoznate. Vjeru-

jemda su svi poslanici i sve

poslanice od naroda birani

da čine najbolje što znaju i

umiju i da podržavaju za-

kone i nove inicijative koje

će dovesti do toga da svima

nama bude bolje - naveo je

Kalezić.

U skladu sa tim, kako je

rekao, on vjeruje da će pos-

lanicikadazakonograđans-

kom partnerstvu bude na

dnevnom redu crnogorsk-

og parlamenta glasati sa

„da“ i da će taj akt biti usvo-

jen.

Studentkinja psihologije

Nina Subačev smatra da bi

donošenjem zakona o

građanskom partnerstvu

država prestala „da kaska“

za ostatkom svijeta, ali i

pružila ljudimamnogemo-

gućnosti.

- Više treba da se vodi raču-

naodobrobitigrađana.Tre-

ba da budemo prioritet u

onome što se odlučujeuSk-

upštini i drugim organima

vlasti - kazala je Subačev.

Kampanja je počela u okvi-

ru projekta „Doprinos una-

pređenju kvaliteta života

LGBT osoba u Crnoj Gori“

koji su realizovale nevla-

dine organizacije Juventas,

Kvir Montenegro i Institut

za pravne studije, uz po-

dršku Delegacije Evropske

unije uCrnoj Gori.

N.Đ.

AleksandraMinić

Danijel Kalezić

NinaSubačev