Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 18. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Pored šver-

ca cigareta, alkohola i druge

robe, unosanposao jeodav-

no i izdavanje stanovanadu-

že, aposljednjihgodina i na

sat, dan, dvabezplaćanja

poreza. Cijenapodanu

uglavnomsekrećeod 15do

40, anerijetko i 50eura.

U ovu sivu zonu država, koja

gubinemaleprihode, jošprak-

tično nije ni zavirila. Nema

zvaničnog podatka koliko se

stanova u Crnoj Gori izdaje i

koliki su prihodi od toga. Ima-

ju samo ranije podatke iz ne-

k ih Vl adinih st ra t ešk ih

dokumenata koji govore da su

podstanari blizu 18.500 poro-

dica sa oko 60.000 članova. Na

drugoj strani seprocjenjujeda

imaoko60.000praznihstano-

va.

Za sada nema odgovora na pi-

tanje koliko država gubi od

ovog nelegalnog biznisa. Ne-

ma preciznog odgovora ni na

pitanje koliko dobija od onog

malog broja koji plaćaju porez

na rentiranje stanova jer se

prihodi od poreza na taj način

ne razvrstavaju.

SIMBOLIČNO

U Poreskoj upravi su Pobjedi

kazali da imaju samo kumula-

tivne cifre.

- U prošloj godini je ukupno

(bruto) naplaćeno 147,22mili-

ona eura poreza na dohodak

fizičkih lica. Od toga je po

osnovu poreza na prihod od

imovine i imovinskih prava

prihodovano3,49milionaeura

- naveli su iz Poreske uprave.

Oni sunašoj redakciji objasnili

da je nemoguće izvesti poda-

takkolikojeodovih3,49milio-

na eura država prihodovala od

rentiranja stanova jer sistem

kumulativno evidentira.

A oni koje pogađa nelegalno

rentiranje stanova kažu i da je

svih tri i po miliona samo od

rentiranja stanova -malo je.

Do sada su u žalbama bili naj-

glasniji hotelijeri, koji su se

obraćali državi obavještavaju-

ći da im renta stanovi otimaju

goste i da postoji opasnost da

će početi da zatvaraju hotele.

Upozorili suda se na Primorju

čak cijele zgrade (stanovi) iz-

daju kao hotelske sobe, a vla-

snici ne plaćaju porez. Oni su,

kako je Pobjeda ranije pisala,

tražili i pomoć inspekcije.

Predlagali su da ne bi trebalo

dozvoliti da se stanovi izdaju

na period kraći od 60 dana i da

tomora biti jasno zakonski re-

gulisano. Za sada je sve u inici-

jativama.

Vlasnik firme ,,Normal kom-

pani“ Žarko Burić Pobjedi je

kazao da je na sceni odavno

klasična nelojalna konkuren-

cija, ali i izrazio nadu u nedav-

no usvojeni Zakon o turizmu i

ugostiteljstvu.

- Država je kroz izmjene tog

zakonananeki načinpokušala

da uskrati nuđenje ovakvih

smještajnihjedinicanatržištu.

To je regulisano članom8. no-

vog zakona kojim je jasno na-

vedenoda jebilokakvooglaša-

vanje i reklamiranje ovih

smještajnih jedinica zabranje-

no. Kako se radi o novom za-

konskom rješenju, očekujemo

da se vidi koliki će efekat u

praksi imati - kažeBurić.

On smatra da država kroz jed-

nostavna rješenja koja će se

primijeniti na terenurelativno

jednostavno može ovaj se-

gment riješiti.

- Pravila treba da budu jasna

makar ona bila i na štetu hote-

lijera, jer jedino takvimpristu-

pommimožemodonositistra-

teške odluke u vezi svog

poslovanja - ocijenio jeBurić.

Dilemenema, dodajeon, da iz-

davanje stanova na ovaj način

ugrožava rad hotelijera zato

što uzima jedan broj klijenata

koji umjesto da prenoće u ho-

telima,kojiplaćajuporezdrža-

vi, iznajmljuju stanove na dan,

čiji su vlasnici u „sivoj zoni“.

- Ovonebi smjeloda sedešava

zato što jeZakonomo turizmu

i ugostiteljstvu jasno definisa-

no ko smije da se bavi pruža-

njem usluga iz domena turiz-

maiugostiteljstva,atosvakako

vlasnici stanova nijesu. Zako-

nom je definisano i da se nere-

gistrovanismještajnikapacite-

t i ne smi ju og l ašava t i i

reklamirati preko štampanih,

elektronskihmedija niti preko

digitalnih platformi ili druš-

tvenih mreža, a to se redovno

dešava.Svakakodaaktivnostiz

domena sive ekonomije, a to

jeste iznajmljivanjestanovana

dan, šteti zdravom ekonom-

skom tkivu koje čine hotelijeri

- ocijenio jeBurić.

ZATVARANJE

Ukoliko se ovaj trend nastavi

jedan broj hotelijera krenuće,

kaže on, u zatvaranje svojih

objekata zato što suneodrživi.

-Ovajproblemdobijaposebnu

dimenziju ukoliko se u obzir

uzme trend otvaranja novih

hotelainajavebudućegradnje.

Stiče se utisak da uistinu po-

stoji potreba za novim hoteli-

ma i dapostojeći novootvoreni

hoteli ostvaruju značajan pro-

fit, štou stvarnosti nije tako jer

sedobardionjihnalazi na ivici

ekonomske održivosti - kaže

Burić, koji dodaje da pojedini

plasiraju nerealne podatke o

poslovanjuhotela.

On je pozvao hotelijere u Pod-

gorici da prezentiraju stvarne

podatke, među kojima i o po-

punjenosti na godišnjem ni-

vou.

Za razlikuod većine hotelijera

koji su se državi žalili na ovaj

problem, ima i onih kojima ne

smetaju izdavaoci stanova.

Suvlasnik hotela „Splendid“

Žarko Radulović ranije je za

naš list kazao da izdavanje sta-

nova na dan ne smeta ovom

ranguhotela.

- Renta stanovi sigurno nijesu

konkurencija ne samo ,,Splen-

didu“, nego ni „Hiltonu“,

,,Amanu“… Naši gosti ne spa-

dajuu isteciljnegrupe–objaš-

njava on, ali i dodajedananose

štetu velikom broju hotela sa

tri, a i četiri zvjezdicekao ima-

lim porodičnim i garni hoteli-

ma.

U Crnogorskom turističkom

udruženju, kao i većina hoteli-

jera, smatraju da rentiranje

stanova nanosi štetu turistič-

koj privredi.

Oni ističu da su kazne za nele-

galno izdavanje stanova veo-

mamale - samo 165 eura, štobi

trebaloprimijeniti.

Mira POPOVIĆ MILOVIĆ

NadaKOVAČEVIĆ

SIVA EKONOMIJA:

Rentiranje stanova na dan ne jenjava

Državaćuti, hotelijeri kukaju,

avlasnici punedžepove

Vlasnici hotela se žalili državi da imnelegalni izdavaoci

stanova otimaju goste. Nadaju se da će novi zakon, koji

zabranjuje reklamiranje nelegalnih izdavalaca i prijedlog da

inspektori mogu ulaziti u stanove, dijelom riješiti problem

Pravo na podršku ostvaruje se u tekućoj godini na osnovu

dostavljene dokumentacije i izvještaja terenske komisije.

Komisija ima zadatak da provjeri realizaciju investicije na

terenu. Komisija će nakon procjene realizacije investicije

na terenu sačiniti izvještaj praćen foto-dokumentacijom

i dostaviti ga Direkciji za biljnu proizvodnju. Komisija ima

pravo praćenja realizovane investicije u naredne tri godine.

Informacije u vezi sa Javnimpozivommogu se dobiti putem

telefona: 020/482 383.

Procedurarealizacije

Zakonom je de n-

isano i da se neregis-

trovani stanodavci

ne smijuoglašavati

i reklamirati preko

štampanih, elektron-

skihmedija niti preko

digitalnihplatformi ili

društvenihmreža, a

to se redovnodešava

Akcioni plan za suzbijanje

sive ekonomije Vlada

je usvojila u junu prošle

godine. Početkom februa-

ra tekuće godine Vlada je

za predsjednika Komisije

imenovala potpredsjedni-

ka za ekonomsku politiku

Milutina Simovića.

U Komisiji su i Nemanja

Katnić, sekretar Ministar-

stva inansija, pomoćnici

direktora policije Enes

Baković i Vesko Damjano-

vić i Nikola Janjušević iz

Uprave policije, Lidija Mijo-

vić iz Uprave carina, Sre-

ten Grebović iz Poreske

uprave, Rada Marković

iz Uprave za inspekcijske

poslove i savjetnici pre-

mijera Sandra Veličković i

Srđan Kusovac.

Komisija

Nacrtom izmjena Zakona o inspekcijskim

poslovima, koji je na javnoj raspravi bio do 21.

januara tekuće godine, predloženo je da tržiš-

noj ili drugoj inspekciji više neće trebati nalog

od tužilaštva i osnovnog suda, kao do sada,

da bi kontrolisale da li se u nečijem stambe-

nomprostoru obavlja neki posao na crno.

Ako ovaj predlog, o kome su stavovi podijelje-

ni, bude usvojen u parlamentu inspektorima

će za ulazak u stanove trebati samo nalog

prekršajnog sudije po skraćenoj proceduri.

U inspektoratu kažu da će, ukoliko zakon

bude usvojen sa ovim rješenjem, veoma brzo

biti značajno smanjeno nelegalno rentiranje

stanova.

Do sada je inspekcija mogla da uđe u stam-

beni prostor samo za slučaj krivičnog djela,

i to po odluci osnovnih sudova, a u skladu sa

ustavnimpostulatom - nepovredivost stana.

Upravo zbog toga, kako objašnjavaju, inspek-

tori nijesu umogućnosti da izvrše inspekcij-

ski nadzor u stanovima i drugimprivatnim

prostorima u kojima se obavlja najveći broj

neregistrovanih djelatnosti.

Inspektorimazaulazakustantrebanalog?

ŽarkoBurić

ŽarkoRadulović

Mnogo isplativijenegouhotelu

Moderni dizajn i udobnost privlače i izbirljivijegoste