Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 18. februar 2018.

Politika

PODGORICA

-Nekadašnji

ministarunutrašnjihpo-

slovauVladi CrneGore

AndrijaJovićević spreman

jedaprihvati dabude

predsjednički kandidat

,,većinskeopozicije“, sa-

znajePobjeda.

Više izvora Pobjede bliskih

Demokratskom frontu je sa-

opštilo da kandidaturu Jovi-

ćevićapodržava 23od39po-

slanika opozicije, što je

,,većinski stav unutar opozi-

cije“.

- Jovićević je iskazao spre-

mnost da bude kandidat

ukoliko iza njega stane ve-

ćinska opozicija. Njegovu

kandidaturu na zajednič-

kom sastanku su podržali

Demokratski front, Ujedi-

njena Crna Gora i Socijali-

stičkanarodnapartija - reklo

je Pobjedi više izvora iz DF-

a.

Prema nezvaničnim infor-

macijama Pobjede, u Frontu

su tokom propalih pregovo-

ra o zajedničkom kandidatu

bili iznenađeni nejedin-

stvom „građanske opozici-

je“.

- Građanska opozicija nije

imala zajednički stav opred-

sjedničkom kandidatu. SDP,

Demos i Ura su, uz podršku

Demokrata, preferirali Mil-

ku Tadić-Mijović, dok je Jo-

ković bio bliži podršci Jovi-

ćeviću - saopštio je izvor.

IzDF-asupojasnili danijesu

kazali da je ,,Milka Tadić-

Mijović neprihvatljiva kao

predsjednički kandidat“.

- Ali oni kao građanska opo-

zicija nijesu izašli sa jedin-

stvenim prijedlogom. Mi

smo tražili da se čuju saMil-

ori prolaze nezavisni kandidati

su ti njegovi podržavaoci svoj

potpis stavili i za nečiju drugu

kandidaturu.

U drugom krugu izbora za

predsjednika Crne Gore, 19.

oktobra 1997, nakon neizvje-

snog prvog kruga pobijedio je

MiloĐukanović sa 174.745gla-

sova, dok jezaMomiraBulato-

vića glasalo 169.257 birača.

Četvrti predsjednički izbori

22. decembra 2002. bili su re-

kordni po broju nestranačkih

kandidata.Odnjih11,šestoricu

nijesu protežirale partije već

grupe građana.

Tosu:DraganHajduković,Mi-

livoje Bakić, bivši visoki vojni

vazduhoplovni oficir koji je u

vrijeme NATO bombardova-

njaSRJbiona čeluPatriotskog

saveza za Podgoricu; Mihailo

Marković, nastavnikuBerana-

ma; Milan Šparović, lokalni

biznismen u Bijeloj kod Her-

ceg Novog, Jovan Pejović i

Đorđije Milić, nepoznati široj

javnosti.

Opozicija je bojkotovala ove

izbore, pa je iza kandidata

DPS-a Filipa Vujanovića, na

drugommestu po broju glaso-

va, bionezavisnikandidatDra-

gan Hajduković sa 5,9 odsto

glasova. Ostalih devet preten-

denatanapredsjedničku funk-

ciju osvojili su neznatan broj

glasova.

Pošto na ovim izborima nije

izašlo preko 50 odsto upisa-

nih birača, izbori su morali

biti ponovljeni u februaru

2003.Međutim,niponovljeni

predsjednički izbori nijesu

uspjeli jer jenanjihizašlo47,1

odsto birača. Najviše glasova

dobio je kandidat vladajuće

koalicijeFilipVujanović-oko

82 odsto, dok je nezavisni

kandidat DraganHajduković

osvojio između šest i sedam

odsto glasova.

VUJANOVIĆTREĆI PUT

Za predsjedničke izbore u

maju 2003. promijenjen je

Zakon o izboru predsjednika

Republike i iznjega je izbače-

naobavezanatpolovičneizla-

znosti kao uslov za validnost

izbora. Na tim izborima su-

djelovalasusamotrikandida-

ta: Filip Vujanović DPS, Mi-

odrag Živković LSCG i

nezavisni Dragan Hajduko-

vić.

Apsolutnu većinu glasova

(64,3 odsto) osvojio je u pr-

vom krugu Filip Vujanović i

tako postao predsjednik re-

publike. Na drugom mjestu

bio jeMiodrag Živković (31,4

odsto), a na trećemDragan

Hajduković (2,6 odsto).

Predsjednički izbori 2008.

bili su prvi u nezavisnoj Cr-

noj Gori i na njima su se po-

jedinačno ogledali lideri

opozicije i kandidat DPS-a

Filip Vujanović. Vujanović

je pobijedio u prvom krugu

jer je za njega glasalo 51,9

odsto građana ili 171.117 gla-

sača.

Na predsjedničkim izbori-

ma 7. aprila 2013. godine

Mandić i Medojević nijesu

izašli na crtu kandidatu

DPS-a Filipu Vujanoviću,

nego su isturili Miodraga

Lekića, bivšeg Miloševiće-

vog ambasadora u Rimu,

formalno nestranačkog jer

ga je predložila grupa gra-

đana, a suštinski stranačkog

kandidata jer je postao lider

DF-a. Vujanović je osvojio

51,21odstoglasova, dokjeza

Lekića glasalo 48,79 odsto

birača.

LOVNAPOTPISE

Opozicija je i dalje u potrazi

za nekim nestranačkim

kandidatom kojem bi dali

podršku partijskih glasač-

kihmašinerija.

Prema Zakonu o izboru

predsjednika, kandidati za

predsjedničke izbore Dr-

žavnoj izbornoj komisiji

moraju do 26. marta da do-

stavenajmanje7.932potpisa

podrške. Nezavisni kandi-

dati koji su najavili da će

učestvovati u izbornoj trci

većsukrenuliulovnapotpi-

se. Prag je visok i teškoda će

ga bez partijske mašinerije

neko preskočiti. A ako i us-

piju da ovjere kandidaturu,

sudeći prema dosadašnjim

iskustvima, nekom značaj-

nijem uspjehu mogu se na-

datisamoakoimnekastran-

ka ili više njih posude svoju

,,glasačku mašinu“. U su-

protnom. moraće da se za-

dovolje onom olimpijskom

parolom ,,važno je učestvo-

vati“.

ZoranDARMANOVIĆ

je kad

anački,

čki

DF krenuo svojimputemnakon propasti pregovora o

zajedničkomkandidatu za predsjednika

komTadić-Mijović i da jeoba-

vijeste da nema jedinstvenu

podršku građanske opozicije,

ali Ranko Krivokapić koji je

razgovaraosanjomtonijepri-

hvatio - rekao je izvor.

Izvori iz DF-a su razočarani

činjenicomda je Jovićević od-

bijen jer se ,,previše veže uz

Demokratski front“.

- Ono što je smetalo SDP-u i

Uri i štomu nemogu oprostiti

jeste podrška Andrije Joviće-

vićaBlokuzazajedničkudrža-

vu. Oni su smatrali da takav

politički profil ne može biti

jedinstvenikandidatopozicije

- zaključio je izvor.

Jovićević na političku scenu

CrneGoredolazikrajem2001.

godine kada je na prijedlog

premijera Mila Đukanovića

izabran za ministra unutraš-

njih poslova. Imenovanje Jo-

vićevića je izazvalo iznenađe-

nje u javnosti jer je do tada bio

nepoznat široj političkoj jav-

nosti u Crnoj Gori. Sredinom

2003. biva smijenjen sa tog

Iako je predsjednik SNP-a Vladimir Joković na sastanku

javno podržao kandidaturu Andrije Jovićevića, dio te par-

tije, prema pouzdanim saznanjima Pobjede, smatra da bi

SNP trebao da ima svog partijskog kandidata ili da podrži

kandidaturu bivšeg predsjednika CANUMomira Đurovića.

- Dio SNP-a misli da bi trebali imati svog kandidata da bismo

„betonirali“ naše birače - rekao je izvor Pobjede.

Đurović ranije nije isključiomogućnost svoje kandidature

na predsjedničkim izvorima.

DioSNP-abiMomiraĐurovića

ilisvogpartijskogkandidata

Skupštine.

Ona je dodala i da je u po-

sljednjih nekoliko mjeseci u

oblasti spoljne i bezbjedno-

sne politike EU napravila

značajne iskorake, što je do-

prinijelo da Unija razvije si-

stemkoji će biti drugi po važ-

nosti sistem odbrane u

svijetu.

Konstatovala je da je odnos

EU i NATO jači nego ikada,

uzporukudaEvropljaniuna-

rednomperiodumoraju sno-

sitiodgovornostzasopstvenu

bezbjednost.

Govoreći o reformama i per-

spektivi Zapadnog Balkana,

predsjednik Odbora za me-

đunarodne odnose i iseljeni-

ke Andrija Nikolić poručio je

daCrnaGora novu Strategiju

proširenja EU vidi kao snaž-

nu promociju ideje evropske

integracije, saciljemda je, ka-

ko je kazao, i Brisel i zemlje

kandidati zajedno učine ak-

tuelnijomi kredibilnijom.

- Mi u Crnoj Gori smatramo

da je upravo nova energija u

politiciproširenjaključrješe-

nja za dugoročnu održivost

evropskog jedinstva, ali i za

podizanje integracionog en-

tuzijazma zemalja Zapadnog

Balkana. Za Crnu Goru po-

sebnu važnost ima princip

vrednovanja individualnih

zaslugakandidatazačlanstvo

i uvjeravam vas da će Crna

Gora uspješno ispuniti svoje

obaveze i prije 2025. godine-

poručio jeNikolić.

Predsjednica Narodne skup-

štine Bugarske Cveta Kara-

jančeva istakla jedaćepriori-

tetbugarskogpredsjedavanja

Evropskojunijibitiintegraci-

jaZapadnogBalkanauevrop-

sku porodicu razvijenih na-

roda.

PredsjednicaOdborazavanj-

skeposloveNacionalneskup-

š t i ne Bugar ske Džema

Grozdanova kazala je da se

Evropa u narednom periodu

ne može oslanjati na druge

kadajeriječoobezbjeđivanju

bezbjednosti.

Predsjednik Odbora za vanj-

skeposloveEvropskogparla-

menta DejvidMekalister po-

ručio je da zemlje Evropske

unijemoraju rješavati goruće

problemepoputdezinforma-

cija i hibridnog ratovanja za-

jedničkimsnagama.

N. Đ.

iteta i strategije Evropske unije

mjestazbogulogeuaferi S.Č.

Vladina komisija iz 2004.

godine zaključila je da je

Andrija Jovićević, sa svojim

najbližim saradnicima,

davao podstrek za vođenje

ove afere, sa motivom koji

najviše liči na karijerizam i

političke ambicije. Ufebrua-

ru 2006, u jeku referendum-

ske kampanje za povratak

nezavisnosti Crne Gore, i

AndrijaJovićević jepokušao

da se vrati u politički život

Crne Gore: pojavio se kao

jedan od organizatora poli-

tičkogblokakoji jebioprotiv

projekta nezavisnosti. Bio je

dio „alternativne četvorke“,

koju su osim njega činili

Predrag Bulatović, Nebojša

Medojević i Miodrag Lekić,

bloka koji se otvoreno proti-

vioorganizaciji crnogorskog

referenduma, ukazujući da

ne postoje uslovi za demo-

kratsko izjašnjavanje crno-

gorskihgrađana.

N.Z.

FederikaMogerini sacrnogorskimposlanicima

Jovićević spreman

dabudekandidat

„većinskeopozicije“

Više izvora

Pobjede bliskih

Demokratskom

frontu je

saopštilo da

kandidaturu

Jovićevića

podržava 23 od

39 poslanika

opozicije, što je

,,većinski stav

unutar opozicije“

Andrija Jovićević

ović

BrankoKostić