Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 18. februar 2018.

Politika

PODGORICA

- Vlada Kosova je

juče na početku svečane sjedni-

ce povodomdesete godišnjice

proglašenja nezavisnosti usvojila

zajedničku izjavu - aneks Sporazu-

ma o demarkaciji granice između

Kosova i Crne Gore koji su potpisali

predsjednici dvije države Hašim

Tači i Filip Vujanović.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj

rekao je da zajednička izjava otva-

ra put da rješenje o demarkaciji

granice usvoji Skupština Kosova

jer omogućava da se isprave sve

moguće greške i nepreciznosti u

sporazumu Kosova i Crne Gore od

26. avgusta 2015.

Vlada je jednoglasno usvojila aneks

sporazuma. Sjednici Vlade nijesu

prisustvovali članovi iz Srpske liste.

Prijedlog aneksa su podržale sve

stranke zastupljene u Skupštini

Kosova sem Samoopredjeljenja.

Predsjedništvo Skupštine Kosova u

petak je odlučilo da se zakon o rati-

ikaciji sporazuma o demarkaciji

granične linije razmotri na sjednici

koja je zakazana za danas u 18

časova.

R. P.

PODGORICA

-CrnaGora je

snažnoposvećena reform-

skimaktivnostimanaputu

kaEvropskoj uniji, ocijenio

je jučeministar vanjskihpo-

slovaSrđanDarmanoviću

Njemačkoj, gdjeučestvujeu

raduMinhenskebezbjedno-

snekonferencije, najvećeg i

najprestižnijegmeđunarod-

nog foruma izoblasti be-

zbjednosti.

NamarginamaMinhenske be-

zbjednosne konferencije, ka-

zali su izMinistarstvavanjskih

poslova, Darmanović je imao

nizbilateralnihsusretasaviso-

kimzvaničnicimaipredstavni-

cimameđunarodnihorganiza-

cija.

KONTAKTI

- Na sastanku sa ministrom

vanjskih poslova Španije Al-

fonsomMariomDastisom sa-

govornici su ukazali na značaj

otvaranja Ambasade Crne Go-

re uMadridu, koje će, kako su

ocijenili, dodatno uticati na ja-

čanje sveukupne saradnje i di-

namiziranjepolitičkih i radnih

kontakata - navodi se u saop-

štenju.

Darmanović je razgovarao i sa

ministrom vanjskih poslova

PODGORICA

- Predsjed-

nički izbori uCrnoj Gori

zakazani suza 15. april, ali

još nijesupoznati kandi-

dati koji ćeučestvovati u

izbornoj trci. Dok se

stranke, kakoonenavla-

sti, tako i oneuopoziciji,

još uvijekodmjeravaju i

dogovarajukoje će adute

suprotstaviti jedni drugi-

ma, učešćena izborima su

najavili nestranački kan-

didati: biznismenVasilije

Miličković, prof. drĐorđi-

jeBlažić i naučnikDragan

Hajduković. I opozicione

partijebi naovimizbori-

ma, takođe, ,,gurale“neku

nestranačku ličnost, pošto

ne želedakandidatumoć-

nogDPS-a suprotstave

svoje lidere.

Kao mogući kandidati ovog

dijela crnogorske političke

scene pominju se bivši mi-

nistar unutrašnjih poslova

Andrija Jovićević, kojeg

protežira Demokratski

front, novinarka Milka Ta-

dić-Mijović, kojoj podršku

pruža dio takozvane gra-

đanske opozicije, a tu je i

bivši predsjednik CANU

MomirĐurović.

Iakoučešćenezavisnihkan-

didata na predsjedničkim

izborima od uvođenja više-

stranačja u Crnoj Gori nije

novost, pokazalosedamno-

goboljeprolazeoniizakojih

stoji neka moćna partija ili

koalicija od onih koji nastu-

paju kao predstavnici grupe

građana.

To se najbolje vidi na pri-

mjeruprof. drDraganaHaj-

dukovića, koji se kao van-

stranački kandidat okušao

na pet izbora za predsjedni-

kadržave.Bezpodrškepoli-

tičkih partija ovaj fizičar,

koji već duže živi i radi uCi-

rihu i za čije se ime vezuje

ideja o Crnoj Gori kao eko-

loškoj državi, nije imao

mnogo šansi ni da prođe pr-

vi krug, a kamoli za trijumf

na izborima.

KOJEBIOPRVI

Najviše uspjeha kao nezavi-

sni kandidat imao je dugo-

godišnji profesor crnogor-

s k e k n j i ž e v n o s t i n a

Filozofskom fakultetu u

Nikšiću Slobodan Vujačić.

On je na prvim izborima

1990.saneštovišeod62.000

glasova dospio u drugi krug

i tada dobio 176.330 glasova

i postao jedini član Pred-

sjedništvaSRCrneGoreko-

ji nije pripadao vladajućoj

partiji.

Već na izborima za pred-

sjednika Crne Gore 20. de-

cembra 1992. pojavljuju se

dva nestranačka kandidata

dr DraganHajduković i Ve-

sko Kaluđerović. Međutim,

u sudaru dva kandidata iz

ANALIZA:

Kako na predsjedničkim izborima u Crnoj

Demokratske partije socijali-

sta, Momira Bulatovića, koji je

imao podršku partije i Branka

Kostića, koji je na ovim izbori-

ma bio „partijski otpadnik“ jer

je nastupio kao nestranački

kandidat kojeg je „guralo“

Udruženje boraca ratova ’91-

92, dvojica nezavisnih bili su

daleko od drugog kruga. Haj-

duković je dobio 10.270 glaso-

va (3,6 odsto), a Kaluđerović

1.606 ili 0,6 odsto.

Na izborima za predsjednika

1997. godine ponovo su se su-

darila dvojica kandidata iz iste

stranke, Demokratske partije

socijalista, nakon čuvenog ra-

skola u ovoj partiji,Momir Bu-

latović iMiloĐukanović.

ELIMINISANBOROKRALJ

Još trojicu pretendenata na tu

funkciju kandidovale su parti-

je, dok su grupe građana kan-

didovale dr Slobodana Vujači-

ća, dr Dragana Hajdukovića i

dr Novicu Stanića, koji je po-

staonezavisni kandidat iznuž-

de jer Narodna stranka, čiji je

biopotpredsjednik, nijeuspje-

la da legalizuje svoje postoja-

nje podovimimenom.

Iz te izborne trke na startu eli-

minisan jeBorislavBoroMira-

nović,kandidatgrupegrađana,

samozvani kralj Crne Gore

zbogproblematičnih768pot-

pisazakoje jeRIKutvrdilada

Najbolj

si vanst

a stran

Iako učešće

nezavisnih

kandidata na

predsjedničkim

izborima od

uvođenja

višestranačja

u Crnoj Gori

nije novost,

pokazalo se da

mnogo bolje

prolaze oni iza

kojih stoji neka

moćna partija

ili koalicija

od onih koji

nastupaju samo

kao predstavnici

grupe građana

VladaKosova

usvojilaaneks

Sporazumao

demarkaciji

Ministri vanjskih poslova i odbrane naMinhenskoj

bezbjednosnoj konferenciji

Darmanović:

Ostajemo

snažnoposvećeni reformama

Promocijapolitike

„otvorenihvrata“

Danske Andersom Samuelse-

nom.

-TomprilikomistakaojedaCr-

naGoraostajesnažnoposveće-

na reformskim aktivnostima,

kako bi na kvalitetan način za-

vršilaprocespristupnihprego-

vora i postala prva sljedeća čla-

nicaEU.Samuelsenjepohvalio

napredak naše države i uputio

podrškuprimjeni principa „re-

gate“ u politici proširenja EU -

ističuuMinistarstvu.

Kakododaju,crnogorskišefdi-

plomatijie razgovarao je i sa

Miroslavom Lajčakom, pred-

sjednikomGeneralne skupšti-

neUN.

-Sagovornicisurazmijenilimi-

šljenjaopolitičkojibezbjedno-

snoj situaciji u Evropi, sa po-

sebnimakcentomnaizazovesa

kojima se suočava naš region.

Nasastankujezaključenodasu

integracije najbolji garant du-

goročne stabilnosti i prosperi-

tetaZapadnogBalkana-dodaje

se u saopštenju.

POHVALE

U kratkom susretu sa mini-

strom vanjskih poslova Nje-

mačke Zigmarom Gabrielom,

Darmanović je govorio o pozi-

ciji Crne Gore u kontekstu ak-

tuelnih političkih i bezbjedno-

snihkretanja u regionu.

-Gabrieljepohvaliodosadašnji

evropski napredak Crne Gore i

naporekojenašadržavaulažeu

očuvanjuiunapređenjudobro-

susjedskihodnosa regiona - pi-

še u saopštenju.

UMinistarstvudodajudaje,to-

kom razgovora sa Tomasom

Gremingerom, generalnim se-

kretarom OEBS-a, Darmano-

vić istakao značaj podrške

OEBS-a crnogorskim reform-

skimprocesima.

- Naglasio je spremnost Crne

Goredanastavi i intenzivirare-

formskenapore, kakobi prego-

varački proces sa EU što prije

bio uspješno završen. Gremin-

ger je pohvalio konstruktivnu

ulogu kojuCrnaGora ima u re-

gionu, istakavši da je uOEBS-u

prepoznata kao dobar primjer

koji bi trebalo da slijede druge

države - kazali su iz Ministar-

stva.

U fokusuMinhenske bezbjed-

nosne konferencije ove godine

supolitički i sigurnosni izazovi

sakojimaseEvropaisvijetsuo-

čavaju – očuvanje postojećeg

međunarodnog poretka, borba

protiv terorizma i radikalizma,

jačanje sajber bezbjednosti,

odvraćanje hibridnih napada i

sprečavanje proliferacije nu-

klearnog naoružanja.

N. Đ.

PODGORICA

-CrnaGora i

Albanija svojimaktivnim

učešćemuusklađivanju i

oblikovanju spoljne i od-

brambenepolitikeEvrop-

skeunije ističu seuodnosu

naostalekandidate za član-

stvo, ocijenila jevisoka

predstavnicaUnije za spolj-

nu i bezbjednosnupolitiku

FederikaMogerini.

Dvodnevna Interparlamen-

tarna konferencija za zajed-

ničkuvanjskuibezbjednosnu

politiku, kojaseodržavauSo-

fiji, bavila se prioritetima i

strategijama EU u oblasti za-

jedničkevanjskeibezbjedno-

sne politike. Otvarajući kon-

ferenciju Mogerini je kazala

da nacionalni parlamenti

imajuključnuuloguuobliko-

vanju spoljne politike i da

održavaju otvoreni kanal sa

javnošću.

-Spoljna i bezbjednosnapoli-

tika nijesu samo nadležnost

nacionalnihvlada,većiparla-

menata - rekla je Mogerini,

saopšteno je iz crnogorske

U fokusu Interparlamentarne konferencije u So ji pitanja prio

Mogerini:

CrnaGora se ističe

uodnosunaostalekandidate

MiodragLekić

DraganHajdu

MiroslavLajčakiSrđanDarmanović

SazasijedanjaVladeKosova

PredragBošković sa

Ursulomfonder Lejen

Ministar odbrane Predrag Boškovič je tokomdrugog dana

Minhenske bezbjednosne konferencije učestvovao na rad-

nom ručku gdje se sastao sa ministarkomodbrane Njemačke

Ursulom fon der Lejen. Tomprilikomnaglašeni su odlični bila-

teralni odnosi dvije zemlje, te razmotreni modaliteti unapređe-

nja dalje saradnje.

Ministar je imao sastanak i sa izvršnimdirektorom konsultan-

ske kompanije APCOWorldwild, Bradom Stejplsom. Bošković

je naglasio da je Crna Gora posvećena ispunjavanju evrop-

skog cilja, imajući u vidu da bezbjednost cijele Evrope zavisi

od uspješne integracije Zapadnog Balkana.

- Bošković je apostro irao da će Crna Gora i u narednomperio-

du raditi na promociji i sprovođenju NATO politike ,,otvorenih

vrata“- saopšteno je.