Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Kultura

Nedjelja, 18. februar 2018.

Kako je upravi Narodnogmuzeja godinama uspijevalo da ne postupa

po preporukamaMinistarstva kulture (kontrola iz 2013. godine)

POBJEDA

ISTRAŽUJE

7

Državaudržavi na

vjekovnomCetinju

U primjedbama na zapi-

snik iz aprila 2013, direktor

Narodnogmuzeja Pavle

Pejović je naveo da je lično

dopis Ministarstva kulture

od 23. jula 2012. godine

predao rukovodiocu Doku-

mentaciono-matične službe,

Branislavu Borozanu, da u

potpunosti izvrši zadatak

sređivanja muzejske doku-

mentacije.

- S obziromda navedena

mjera nije u potpunosti

izvršena, o čemu do ovog

momenta nijesambio oba-

viješten, naložiću njeno

potpuno izvršenje – izjavio je

Pejović.

Odlučnost direktora pokaza-

la se bezuspješnomu kasni-

jemnadzoru, u novembru, ali

mu to nije smetalo da Boro-

zana iste godine imenuje za

direktora Istorijskogmuzeja.

Ksenija Sekulić je u primjed-

bama izjavila da Dokumen-

taciono-matična služba nije

dobila rješenja o obrazova-

nju komisija za revizije, te

da su ih dobili samo članovi

određene komisije. Takođe,

prema riječima Sekulić, služ-

ba nije posjedovala ni doku-

mentaciju o ranijemnadzoru

Ministarstva kulture, bez

obzira što je istomprisu-

stvovao rukovodilac službe

Branislav Borozan. Sekulić je

ukazala i da služba ne posje-

duje ni dokumentaciju o

zaključcima Vlade i mjerama

koje je Narodni muzej trebao

da izvrši.

PejovićpredaodopisBorozanu,onnijeizvršiozadatak

Više je nego jasno da Narodni muzej od 2004. do 2013. nije ispoštovao

nijednu ključnu preporuku ili naređenjeMinistarstva kulture i Vlade.

Brojnimopstrukcijama, odugovlačenjima, obmanama, prećutkivanjima,

sakrivanjima… rukovodiocimamuzeja je godinama polazilo za rukom

da uživaju u „plodovima“ svog nerada

PODGORICA

Nije lakobi-

lozaposlenimauNarodnom

muzeju2013. godine. Proje-

kat „Revalorizacijakultur-

nihdobaraCrneGore“, ko-

jimje trebaloponovo

utvrditi kulturnuvrijednost

muzealija stavljenihpodza-

štitudržave 1962. godine, ra-

zotkrio jenekeodnajskrive-

nijih tajni rukovodilaca

Muzeja. Napovršinu je, iz-

međuostalog, isplivalabroj-

kaod3.314pokretnihkul-

turnihdobarakojanijesu

zatečenauMuzeju, ili ihnije

bilomoguće identifikovati.

Nakon dvije kontrole Mini-

strastva kulture tokom 2012.

godine i naređenih novih

mjera, odnosno zaključaka

Vlade iz jula te godine, Mini-

starstvo je u aprilu 2013. po-

novo ušlo u Narodni muzej.

Kako je to bivalo i tokom svih

prethodnih kontrola, usta-

novljenisuveomamalipoma-

ci u ispunjavanju najvažnijih

obaveza i rješavanju nagomi-

lanihproblema.

I ovoga puta na čelu komisije

bio je inspektor za kulturnu

baštinuVeselinKrstičević, za-

tim savjetnica Milica Martić i

pravnica i savjetnica Lidija

Mijanović. Narodni muzej

predstavljali su direktor Pavle

Pejović, rukovoditeljka Um-

jetničkog muzeja Ljiljana Ze-

ković, rukovodioc Etnograf-

skog muzeja DraganMarkuš,

konzervator-restaurator u

Dokumentaciono-matičnoj

službi Ksenija Sekulić i doku-

mentaristaBiserka Jovetić.

NIŠTANOVO

Kontrola je, kao i godinama ra-

nije, ponovo utvrdila nesređe-

no stanje u muzejskoj doku-

mentaciji,iakojenekolikoputa

naloženo rukovodiocima da se

anomalije što hitnije isprave.

Stare inventarneknjige Istorij-

skog i Umjetničkog muzeja

uglavnom nijesu bile uvezane,

ukoričene, anijesubileni ovje-

renepotpisomi pečatomruko-

vodiocaslužbedokumentacije.

Takođe, famozna „nova knjga“

Istorijskog muzeja, iz 2007, u

koju su unošeni podaci svega

dva dana, takođe je bila u listo-

vima, bezpečata i potpisaovla-

šćenog lica.

Ministarstvo je, dakle, zaklju-

čilo da cjelokupna zatečena

muzejska dokumentacija, in-

ventarske knjige, ne obezbje-

đuju pravnu i preventivnu za-

štitu muzejskog materijala i

izjavila da je izrađen nacrt

programa sakupljanja muzej-

skogmaterijala, te da ćeMini-

starstvu biti dostavljen u roku

odpet dana.

Naravno, ni ovoga puta ništa

nije urađeno u vezi sa isprav-

ljanjembrojnih nedostataka u

muzejskoj dokumentaciji.

- Kako novi rukovodilac Do-

kumentaciono-tehničke služ-

benije jošuvijekimenovan, po

navedenom pitanju nije rađe-

no – izjavila je kontrolorima

GoricaLeković.

Rukovodioci su, sa druge stra-

ne, korigovali manjkavosti u

rješenjima za obrazovanje ko-

misija za reviziju. Međutim,

revizija u Umjetničkom i Et-

nografskommuzeju i dalje je

bila u toku. Što se tiče Istorij-

skog muzeja, Anđe Kapičić je

izjaviladarevizijanijezapoče-

ta zašto što je u toj muzejskoj

jedinici još uvijek trajao pro-

ces revalorizacije kulturnih

dobara. Kontrola je konstato-

vala da sporno rješenje o for-

miranju komisije za reviziju

Istorijskog nije izmijenjeno i

naložila hitnu ispravku.

Ponovo je spornabila i sitema-

tizacija muzejskih zbirki.

SlužbenicaDokumentaciono-

tehničke službeKsenija Seku-

lićizjavilajedasistematizacija

treba da uslijedi kao rezultat

reorganizacije NMCG po no-

vom statutu, a preduslov za

njusuizvršenitemeljitirevizi-

oni postupci. Isti uslov, prema

njenim riječima, važi za za-

ključivanjestaremuzejskedo-

kumentacije i uvođenje nove,

ponovimpropisima.

Utvrđeno je, takođe, da ni

ovoga puta nije ustanovljen

registar muzejskih kopija.

Dodatno je konstatovano da

jeNarodnimuzejbiouobave-

zi da mjesečno obavještava

Ministarstvo kulture u vezi

zakjučaka Vlade iz jula 2012.

godine.Međutim, tuobavezu

Muzejnijednomnije ispošto-

vao.

NAPUTU

Sveusvemu, više jenego jasno

daNarodnimuzej od2004. do

2013. nije ispoštovao nijednu

ključnu preporuku ili naređe-

njeMinistarstva kulture i Vla-

de. Ponašajući se kao država u

državi, brojnim opstrukcija-

ma, odugovlačenjima, obma-

nama, prećutkivanjima, sakri-

vanjima… rukovodiocima

muzeja je godinama polazilo

za rukomda uživajuu „plodo-

vima“ svog nerada.

Upravni odbor Narodnogmu-

zeja, a kasnije i Savjet, takođe

nikada nijesu preduzeli mjere

iz širokog opsega svojih ovla-

šćenja.Štaviše,uprkoseviden-

tnimpropustima u radu gene-

ralnihdirektorairukovodilaca

muzejskih jedinica, Upravni

odbor i Savjet nikadnijesupo-

krenuli pitanje bilo čijeg razr-

ješenja, što je u konačnom

onemogućavalo Ministarstvo

da na ta rukovodeća mjesta

imenuje nekog sposobnijeg.

Akobismo seposlužili slikovi-

timprimjerombivšegdirekto-

raPetraĆukovića, koji je2007.

negativno komentarisao rok

Vlade od 120 dana ostavljen

Muzeju za sređivanje doku-

mentacije, onda definitivno

nije isto putovati do Beograda

pješke ili avionom, s tim što

izgleda da su brojni rukovodi-

oci Narodnog muzeja proma-

šili rutu i krenuli pješkenaput

okosvijeta. Satogputa, posve-

mu sudeći, moraće se vratiti u

mjesecima koji slijede.

JovanNIKITOVIĆ

(nastavljase)

nijesudokazovlasništvu, kao i

stvarnom stanju muzealija i

arhivalija.

Da nešto debelo ne štima u

Umjetničkom muzeju bilo je

jasno svih prethodnih godina,

a dodatnopotvrđeno i 2013.

- S obzirom na nekoliko neu-

spješnih postupaka revizije

muzejskog materijala Umjet-

ničkog muzeja, dogovoreno je

dasereviziji pristupi ucjelosti,

a u skladu sa važećim propisi-

ma–navodi seuzapisnikuMi-

nistarstva kulture.

Kontrola je ustanovila da je

rješenje o formiranjukomisije

za reviziju formalno-pravno

neispravno, pa je naredilo

ispravljanje grešaka. Svako

rješenjeza reviziju, takođe, bi-

lo je zavedeno pod istim bro-

jem,pajekontrolapreporučila

ispravku.

Što se tiče revizije u Etnograf-

skom i Muzeju kralja Nikole,

utvrđeno je da je komisija za

Etnografski formirana u fe-

bruaru i da je sa radompočela

u martu. Kao i u slučaju Um-

jetničkog,rješenjeoobrazova-

nju komisije takođe nije bilo u

skladu sa propisima koji regu-

lišuovuoblast.

NEPOTPUN IZVJEŠTAJ

Revizija materijala Muzeja

kraljaNikole, kako se navodi u

zapisniku, bila je obuhvaćena

postupkom revizije Istorij-

skog muzeja, budući da su od

2013. novom reorganizacijom

dvor kralja Nikole i Njegošev

muzej bili u sastavu Istorij-

skog. Kontrola je takođe utvr-

dila neispravno rješenje o fo-

miraju komisije za Istorijski

muzej. Predstavnici Ministar-

stva upozorili su rukovodioca

dapostupakrevizijepredsjed-

nik komisije ne može organi-

zovati „prema sopstvenom

nahođenju“.

Budući da je Njegošev muzej

ušao u sastav Istorijskog, čla-

nica komisije za reviziju, Kse-

nija Sekulić, dostavila je revi-

zioniizvještajod12.juna2009.

godine,čijejedetaljeomanjku

više od 1.500 predmeta Pobje-

da već objavila u prethodnom

serijaluistraživačkihtekstova.

Sekulićje,navodiseuzapisni-

ku, kontrolore Ministarstva

upozorila da izvještaj nije

potpun, odnosno da je revizi-

ja rađena prije donošenja

podzakonskihakatakoji bliže

uređuju taj postupak. Izjavila

je, zatim, da se revizijomIsto-

rijskogmuzejamora obuhva-

titi i Njegoševmuzej.

Kontrolom je takođe ustanov-

ljenodasistematizacijamuzej-

skih zbirki, prema djelokrugu

rada i sadržajumuzejskogma-

terijala, nemožebiti realizova-

nadoksenezavršesverevizije.

Poslovodstvo Narodnog mu-

zeja nije bilo zaključilo ni sta-

ru muzejsku dokumtenaciju,

niti uvelonovu, ponovimpro-

pisima. Ni ovoga puta nije bio

ustanovljen registar muzej-

skih kopija. U odnosu na izra-

du programa sakupljanja mu-

zejskog materijala za period

2013-2018, ustanovljeno je da

je Narodni muzej u postupku

izrade tog akta. Čekali su na

objedinjavanje podataka iz

svihmuzejskih jedinica, što bi

poslužilo kao osnov za formi-

ranje prijedloga programa.

Kontrola je konstatovala i da

nijesu bila riješena ni neka ka-

drovska pitanja, koja su nare-

đenamjerama iz 2012. godine.

ODUGOVLAČENJE

Krajem novembra 2013. kon-

trolori Ministarstva, Veselin

Krstičević i Lidija Mijanović,

ponovosudošliuNarodnimu-

zejkakobiutvrdilijesuliruko-

vodioci ispravili utvrđene ne-

dostatke. Ugostili su ih

pomoćnicadirektoraza struč-

napitanjaAnđeKapičić,ruko-

vodilac Etnografskog muzeja

DraganMarkuš, rukovoditelj-

kaUmjetničkogmuzejaLjilja-

na Zeković i pravnica Gorica

Leković.

Kontrolori su prvo informisa-

ni da je Savjet NMCG donio

odluku o formiranju radne

grupe za izradu pravilnika o

sistematizaciji i unutrašnjoj

organizaciji radnih mjesta.

Takođe, Ljiljana Zeković je

IzpostavkeMuzejakraljaNikole

Istorijskimuzej

Faksimil prve stranicezapisnika iz 2013.