Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 18. februar 2018.

Kultura

PODGORICA

Ministar kultu-

reAleksandarBogdanovićka-

zao jeu intervjuuzaPobjedu

da će insistirati nautvrđivanu

tačnog stanjauvezi sanestan-

komvelikogbrojapredmetau

Narodnommuzeju, ali i udru-

gimmuzejskimustanovama či-

ji jeosnivačdržava ili crnogor-

skeopštine. Ponovio jedaniko

nećebiti aboliranodgovorno-

sti i istakaoda će sve relevan-

tne činjenice, dokojihMini-

starstvobudedošlonakon

kontrolnog saslušanja radnika

Muzeja, proslijeditiMinistar-

stvuunutrašnjihposlova i dru-

gimnadležnimorganima.

BogdanovićjeizjaviodajeMini-

starstvo obezbijedilo novac za

hitno saniranje tehničkih pro-

blemauNarodnommuzeju i na-

javio je kontrolu muzejskih

ustanovačiji suosnivači opštine.

Ministar, takođe, ne vidi ništa

sporno u tome što je dio članova

državnekomisijezapraćenjere-

vizijeuNMukonfliktu interesa.

POBJEDA:

Narodnimuzej Cr-

ne Gore nalazi se u lošem sta-

nju,usvimsegmentimamuzej-

skedjelanosti,očemusvjedoče

i posljednjekontroleMinistar-

stva kulture. Mnogi od Mini-

starstva očekuju izricanje ka-

zni i spasonosna rješenja. Šta

zapravoMinistarstvomože da

uradi u situaciji kada se uusta-

novama, koje je osnovala drža-

va, konstatuje kršenje najo-

snovnijih principa, svrhe i

ciljevaposlovanja?

BOGDANOVIĆ:

Najprije se ne

bih složio sa tvrdnjom sa su svi

segmenti djelatnosti Narodnog

muzeja u lošem stanju. Svi re-

dovni, godišnji poslovi Muzeja

mogu se pratiti kroz izvještaje o

radu,ukojimamožetevidjetiza-

čajne ativnosti na, najprije pri-

kupljanjumuzejskogmaterijala,

a zatim i njegovoj prezentaciji

kroz izložbe i publikacije, uče-

šćaudržavnimi inostranimpro-

jektima i slično.

Kada je u pitanju revalorizacija

kulturnihdobara,kojajeeviden-

tirala predmete u muzejskim

zbirkama koji nedostaju, važno

je da istaknemda je u pitanju vi-

šedecenijski problem čije uzro-

ke najprije možemo tražiti u či-

njenici da je ranijim zakonskim

propisima način evidentiranja

pokretnih kulturnih dobara bio

značajno drugačiji od modela

koji predviđaju nova zakonska

rješenja. Uvažavajaći različite

zakonske odredbe, kao i činjeni-

cu da uMuzeju decenijama nije

urađena revizijamuzejskogma-

terijala i dokumentacije, jasno je

da podaci koji se posljednjih

mjesecipredstavljajujavnostine

mogubiti uzeti kao referentni.

Ministarstvokulture,uskladusa

zakonom, vrši kontrolu nad ra-

dom javnih ustanova čiji je osni-

vač država, pa tako i Narodnog

muzeja, o čemu postoji doku-

mentacija dostupna javnosti.

Ministarstvo je u više navrata

posebno isticalo probleme u vo-

đenjumuzejske dokumentacije,

toku revizijemuzejskogmateri-

jala i zahtijevalo utvrđivanje či-

njenica o broju i stanju pokret-

n i h ku l t u r n i h do b a r a u

njegovom vlasništvu. Shodno

utvrđenom stanju, Ministarstvo

je propisalo odgovarajućemjere

i rokove za njihovu realizaciju.

Naš cilj je da, u saradnji sa ruko-

vodstvom Muzeja, rješavamo

probleme i zajedničkim kapaci-

tetima radimo na njihovompre-

vazilaženju.

Poštovanjesvihpropisakojiure-

đujuobavljanjemuzejskedjelat-

nostijenašprioritet,stogaćemo,

ukoliko ne dobijemo odgovara-

juće rezultate, predložiti Vladi

određenemjere.

POBJEDA:

Šta je cilj kontrol-

nog saslušanja koje ćete, kako

ste nedavno izjavili, zatražiti

nakon izvještaja državne ko-

misijekojaćepratiti proces re-

vizijeuMuzeju?

BOGDANOVIĆ:

U više navrata

samrekao,aponavljamisada,da

će proces utvrđivanja stvarnog

stanja umuzejskimpostavkama

u Narodnommuzeju biti dove-

den do kraja i da niko neće biti

aboliranodgovornosti. Uskladu

sa tim sam i najavio da ću, na

osnovu preliminarnog nalaza

državane komisije, zatražiti i

kontrolno saslušanje svih rele-

vantnih subjekata. Cilj sasluša-

nja jedautvrdimoda li su, i zbog

čijeg su činjenja, odno-

sno nečinjenja nestali muzejski

materijali izNarodnogmuzeja.

POBJEDA:

Na koji način će

Ministarstvokulturepostupa-

ti nakon tih kontrolnih saslu-

šanja?

BOGDANOVIĆ:

Nakon kon-

trolnih saslušanja, kojima će,

kako sam već rekao, prethoditi

preliminarni nalaz državne ko-

misije, svi podaci dokojihdođe-

mo biće dostavljeni na postupa-

nje Ministarstvu unutrašnjih

poslova i drugimnadležnim or-

ganima.Sadajenajvažnijedašto

prije utvrdimo stvarno stanje, a

nakon toga i eventualnu odgo-

vornost.

POBJEDA:

Proces revizije u

Narodnommuzeju odmiče, a

državnakomisija se još nije sa-

stala.Zašto jošnijesazvanprvi

sastanakkomisije?

BOGDANOVIĆ:

Vlada Crne

Gore donijela je odluku o obra-

zovanju državne komisije na

sjednici od 1. februara 2018. go-

dine. U skladu sa procedurama,

osam dana nakon objavljivanja

odluke u Službenom listu ona

stupanasnaguističuseusloviza

zakazivanje prvog sastanka ko-

misije. Već na prvoj sjednici ko-

misija će utvrditimetodologiju i

dinamiku rada kako bi svoj po-

sao završila u što kraćemroku.

POBJEDA:

Kako će se Mini-

starstvo kulture odnositi

prema proble-

mima u

okviru

tehnič-

ko-prostornih kapaciteta Na-

rodnog muzeja, budući da je

direktorica Vjera Borozan u

novembru prošle godine izja-

vila da u centralni depo u Vla-

dinomdomunadirevoda, pro-

kišnjavaju kancelarije, ostali

pojedinimuzejski objekti itd?

BOGDANOVIĆ:

Ministarstvo

kultureje,uvažavajućipomenu-

teprobleme,naosnovuzahtjeva

Muzeja, kroz Program zaštite i

očuvanja kulturnih dobara za

2018. godinu opredijelilo

80.000eurazapoboljšanjeuslo-

va u centralnom i po-

moćnim depoima u

kojima sečuvamu-

zejski materijal.

Tokom nedav-

nog obilaska

objekata

Narodnogmuzeja i u razgovoru

sarukovodiocimaoveustanove,

uvjeriosamseupotrebuštohit-

nijeg rješavanja svih infrastruk-

turnih problema. Nakon što ru-

kovodstvo Muzeja definiše

mjere i aktivnosti koje je po-

trebno sprovesti, Ministarstvo

će u saradnji sa njima tražiti i

dodatne izvore finansiranja, ka-

ko nacionalne, tako i međuna-

rodne, kako bismo stvorili opti-

malne uslove za pohranjivanje

muzejskih materijala i doku-

mentacije, ali i rad zaposlenih u

Muzeju.

POBJEDA:

Na nedavnom sa-

stanku u Pomorskommuzeju,

direktor te ustanove informi-

sao Vas je da je u toku revizija

svih zbirki. Ko će i kada kon-

trolisati postupak revizije u

Pomorskom muzeju, ali i u

ostalimmuzejskimustanova-

ma, čiji jeosnivačdržava?

BOGDANOVIĆ:

Većsamrekao

daMinistarstvo kulture u okvi-

ru svojih nadležnosti vrši kon-

trolu nad obavljanjem poslova

muzejskih ustanova čiji je osni-

vač država. Na taj način je po-

četkom februara sprovelo kon-

trolu i u Pomorskommuzeju, u

kojem su, takođe, u postupku

revalorizacije evidentirani ne-

dostajući predmeti u muzej-

skim zbirkama. Pomorski mu-

zej je pokrenuo postupak

revizije fondova i učinio napre-

dakpopitanjuprimjenepropisa

iz oblasti vođenjamuzejske do-

kumentacije, što je i doprinijelo

pronalaženju

nekih mu-

Dostavićemo

MUP-urezultat

saslušanja

INTERVJU:

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović za Pobjedu povodomaktuelnih problema u N

POBJEDA:

U sastavu državne komisije

za praćenje postupka revizije uNarod-

nommuzeju nalaze se članovi koji su

u nekoj vrsti kon likta interesa, budući

da jeAleksandar Čilikov član Savjeta

Muzeja (njegova ostavka nemože biti

potvrđena, do izbora novog Savjeta),

AnđeKapičić je bivša rukovoditeljka

Muzeja kraljaNikole, učestvovala je u

projektu revalorizacije uNMCG i majka

je aktuelne direktorice Etnografskog

muzeja, aNadežda Jabučanin je radila

na projektu revalorizacije uNarodnom

muzeju. Zar nije bilomoguće sastaviti

komisiju koja nema (ili nije imala) nika-

kve direktne veze (srodničke ili poslov-

ne) saNarodnimmuzejom i njegovim

rukovodiocima?

BOGDANOVIĆ:

Formirajući ovu

komisiju vodili smo se najprije stručnim

kompetencijama članova, koji će pratiti

postupak revizije muzejskogmaterijala

i muzejske dokumentacije svih orga-

nizacionih jedinica Narodnogmuzeja.

Komisija ima mandat da daje smjernice

ukoliko dođe do zastoja u radu revizi-

onih komisija, kao i da, na kraju

postupka utvrdi stanje, broj i

vrijednosti muzejskogmaterijala.

Shodno tome, smatrali smo da formira-

nje Komisije koja nema direktne veze sa

ovomustanovom, ne bi proizvelo željeni

efekat, budući da je riječ o stručnjacima

koji su a irmisani u poslovima muzejske

djelatnosti i čije bogato iskustvomože

biti od pomoći. Takođe, osimnavedenih,

u Komisiji se nalaze predstavici Ministar-

stva unutrašnjih poslova, Ministarstva

pravde i Ministarstva javne uprave, koji

nemaju iskustva u obavljanjumuzejskih

poslova, ali je njihovo prisustvo važno sa

aspekta donošenja relevantnihmjera na

nivou države, a u skladu sa nadležnosti-

ma organa koje predstavljaju.

Komisijakojanemadirektnevezesa

Muzejomnebiproizvelaželjeniefekat

Ministar kultureAleksandar Bogdanović

ZgradaNarodnogmuzejanaCetinju